STREFA DYLEMATU

Report
Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator
Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w
chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak
blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed
nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza
jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator
Jest to obszar na dojeździe do skrzyżowania,
w którym znajdujący się pojazd w momencie
zmiany sygnału zielonego na żółty nie jest w
stanie ani bezpiecznie się zatrzymać przed linią
zatrzymania, ani zdążyć wjechać na tarczę
skrzyżowania przed zapaleniem się sygnału
czerwonego.
• I rodzaju
Rozpatrywanie problemu z uwagi na
kinematykę ruchu
• II rodzaju
Analiza prawdopodobieństwa zachowania się
kierujących pojazdami w reakcji na
zakończenie sygnału zielonego.
Lp > Lz  DWIE DOBRE DECYZJE
Lp < Lz  BRAK DOBREJ DECYZJI
•
prędkość chwilowa vt pojazdu przejeżdżającego przez przekrój,
•
opóźnienie pojazdu zależne od szeregu parametrów związanych z drogą,
warunkami na niej panującymi, typem i gabarytami pojazdów, charakterem
kierującego
•
przyspieszenie pojazdu – zakłada się brak przyspieszania lub przyjmuje się 2 razy
niższą dla pojazdów ciężarowych niż dla osobowych,
•
długość trwania sygnału żółtego – w Polsce stała 3s (niekiedy, bardzo sporadycznie
z uwagi na brak dostosowania do aktualnych przepisów– 4s). W Stanach
Zjednoczonych wynosić może nawet 5s i zależy od prędkości przejazdu przez
skrzyżowanie,
•
zachowanie kierowców oraz przypadki nieprawidłowego postępowania na drodze
(przekraczanie prędkości dopuszczalnej, celowe przejeżdżanie na „wczesnym
czerwonym”, zbyt gwałtowne hamowanie, itp.)
Zasięg strefy dylematu:
o zależny od prędkości strumienia pojazdów
o zależny od typu pojazdu (dalej dla pojazdu
ciężarowego)
o od ok. 2.5 s do 5.0 - 5.5 s od zapalenia się
o sygnału żółtego (na podstawie kwantyli k10 i k90
kierowców)
o długość strefy dylematu jest stała i wynosi około
45-55m
Ograniczenie strefy dylematu i jej niekorzystnego wpływu na
bezpieczeństwo i komfort przejazdu uzyskuje się za pomocą:
- Odpowiednio dalekiego od sygnalizacji
rozmieszczenia detektorów
- Odpowiednich modyfikacji programu sygnalizacji,
a więc wydłużenia sygnału zielonego lub żółtego
dla przekrojów o dużej prędkości
- Koordynacji sygnalizacji w ciągach ulic/dróg
(grupowanie pojazdów w kolumny)
• Odpowiednie wyznaczanie czasów międzyzielonych z
uwzględnieniem możliwego wjazdu na początku
nadawania sygnału czerwonego
• Uwzględnienie w obliczeniach granicznego opóźnienia
wyznaczonego na podstawie badań Instytutu Inżynierii
Ruchu – b = 3.0m/s2 – opóźnienie będące przybliżoną
granicą hamowania niekomfortowego
• Środki bierne – poprzeczne frezowanie jezdni, dodatkowe
znaki czy sygnały ostrzegawcze na dojeździe do
sygnalizacji świetlnej
• technika wideo-rejestracji przy użyciu kamer
• symulatory jazdy
• wizualizacja zachowania kierowców, badania
ankietowe
Metoda ta polega na odpowiednim rozmieszczeniu
kamer na poligonie badawczym i rejestracji
przejeżdżających pojazdów.
Jedna z kamer ustawiona jest w taki sposób, aby
rejestrować cały wlot przez cały okres pomiaru.
Kolejne kamery rejestrują kolejno przekrój drogi na
linii zatrzymań, 90m i 140m od tejże linii.
Ostatnia kamera rejestruje zmiany na sygnalizatorze.
Czas pomiaru trwa zwykle od 6-8 godzin. Po
wykonaniu badania uzyskane nagrania
analizuje się w odtwarzaczu wideo. Dane z
kamer ustawionych w przekroju drogi służą do
określenia prędkości przejeżdżających
pojazdów oraz tego ile samochodów
przejechało a ile zatrzymało w danym cyklu.
Metoda ta polega na nagraniu (z pozycji
kierowcy) przejazdu samochodu przez
skrzyżowanie, a następnie odtworzeniu
nagrania przed ankietowanymi osobami.
Zadaniem widzów jest określenie swojego
prawdopodobnego zachowania. Tzn. czy dana
osoba w przedstawionej sytuacji przejechałaby
czy zatrzymała się przed sygnalizacją.
- Należy uwzględnić koszta i skuteczność
danego typu pomiarów aby móc
jednoznacznie podjąć decyzję o typie
pomiarów danego skrzyżowania.
- Z toku badań wynika, że wideo-rejestracja jest
skuteczną metodą pomiaru strefy dylematu
- Na ciągach ważnych dróg krajowych działają
automatyczne systemu monitorujące ruch, w
tym także problem strefy dylematu

similar documents