margrethe 1 - Lejre Blogs

Report
Født 1353 på Søborghus
Gift med Haakon VI af Norge i 1363
1 barn: Oluf, født dec. 1370, død 1387
Død af pest 28. okt. 1412
Dronningen blev gravsat i Sorø men senere
overført til Roskilde Domkirke i 1413, hvor hun
ligger i dag.
Detaljer om Dronning Margrete den 1.
Margrete tilbragte sin barndom i Norge hvor
hun blev gift som 10 årig med Haakon den
Sjette af Norge.
Da Margretes far Valdemar Atterdag døde i
1375, lykkes det hende at få det danske rigsråd
til at indsætte Oluf, hendes mindreårige søn,
som konge over Danmark, selvom Oluf ikke var
nærmeste arving til tronen. Da var han 6 år og
også tronfølger til Norge. Margrete blev sin
søns formynder og regerede for ham.
Efter Haakons død i 1380 regerede Margrete
både Norge og Danmark.
Hun blev ikke kaldt for dronning, men
"Fuldmægtig frue og husbond og hele rigets
formynder" af danskere og nordmænd.
Efter Olufs død blev hun lovformelig regent i
alle Nordens tre lande, der måtte dog sørges
for en tronføler, så hun adopterede sin søster
Ingeborgs datters to børn Bugislav, der fik
navnet Erik, og Katarina.
Erik blev anerkendt som konge i Norge i 1389
og i Danmark og Sverige i 1396. Herved var
grunden lagt til den union, der året efter blev
aftalt i Kalmar, Kalmerunionen.
I Sverige ville stormændene af med Albrecht af
Mecklenburg, fordi de ville have mere at sige,
end de undte en konge.
Margretes hær slog Albrecht i slaget ved Åsle
eller Falen d. 24. feb. 1389.
Albrecht hånede Margrete og kaldte hende for
kong Bukseløs, han sendte hende en slibesten
til hendes synål.
Han lovede sig selv, at han ikke ville bære
hætte, før hun var overvundet.
Da hun havde vundet slaget, lod hun ham så sy
en hætte med en femten alen lang "strud" (1
alen = 62,77 cm.)
Margrete døde af pest den 28. okt. 1412 på sit
skib i Flensborg Fjord.
Hendes afsjælede legeme blev gravlagt i Sorø
cistercienser-klosterkirke, hvor hendes søn, far
og farfar også lå.
I 1413 blev hun flyttet til Roskilde domkirke.
Her gav kong Erik, Valdemar Danekonges
datter, som hun gerne kaldte sig, en stor
statsbegravelse.
Først i 1423 var Margretes sarkofag færdig og
kunne opstilles midt i det nye kor.
Pest
I 1349 eller 1350 blev Danmark ramt
af pesten. Pest, eller Den Sorte Død,
var en omfattende og dødelig
sygdom, der i løbet af to-tre år havde
arbejdet sig op igennem Europa og i
mange egne slået op imod 40 % af
befolkningen ihjel undervejs. I
Danmark har man ikke megen
direkte viden om pestens hærgen,
men ad forskellige indirekte veje kan
vi se, at også Danmark blev hårdt
ramt.
Den Sorte Død i Europa
Pesten ramte Europas befolkning med en
sådan hast og kraft, at den i datidens
opfattelse nødvendigvis måtte være Guds straf
for menneskets synder. Den norditalienske
forfatter Giovanni Boccacio fortæller i forordet
til Dekameron, der er en enestående samtidig
beskrivelse af det første pestangreb i Firenze,
om, hvordan sygdommen sprang fra menneske
til menneske som en ild og slog raske folk ihjel i
løbet af tre dage. En anden forklaring i
samtiden var, at pesten skyldtes at jøderne
havde forgiftet vandet i brøndene. Det førte til
voldsomme jødeforfølgelser i store dele af
Vesteuropa.
Fordi pesten ramte så voldsomt, var det
vanskeligt for myndighederne at følge med.
Det var en umulig opgave at registrere de
tusindvis af døde, der endte i massegrave uden
for byerne. For historikerne betyder det, at
kildematerialet til pesten er meget sporadisk,
og man må ofte nøjes med krønikernes
beretninger frem for tal og statistikker.
Imidlertid er der i England et forholdsvist godt
kildemateriale om det første angreb. Tallene
derfra antyder, at Den Sorte Død formentlig
har krævet 35-40 % af Englands befolkning
som ofre.
Pesten i Danmark
Som i resten af Europa blev sygdommen også i
Danmark betragtet som Guds straf. Det kom til
udtryk i det antal af sjælemesser, der
registreredes for 1350 i Ribe, Roskilde og Lund.
Kirken havde et system, hvor man kunne
betale de gejstlige for at bede for ens sjæl, ofte
som en del af ens testamente. I 1350 steg
antallet af registrerede sjælemesser og
dermed forbundne dødsnotitser drastisk. Det
indikerer med stor tydelighed, at Danmark blev
ramt af noget, som menneskene ikke selv
kunne tage sig af; de må bede om hjælp og
tilgivelse fra Gud.
Registrene fra Ribe, Roskilde og
Lund er det bedste kildemateriale
til Den Sorte Døds første udbrud i
Danmark, men også andre kilder
kan hjælpe os til at forstå omfanget
af sygdommen. Både Sjællandske
Krønike og Ærkebispekrøniken
fortæller om den store dødelighed
i Danmark, og i 1354 eftergav kong
Valdemar Atterdag al dødsstraf på
grund af den store
befolkningsmangel i landet.
Ødegårde og lukkede kirker
Det er ikke til at sige nøjagtigt, hvordan de første pestudbrud påvirkede
befolkningstallet i Danmark, men i kildemateriale fra slutningen af 1300tallet og begyndelsen af 1400-tallet nævnes stadig oftere øde gårde; et
klart tegn på et fald i befolkningstallet. Resultatet blev, at godsejerne måtte
konkurrere om at nedsætte afgifterne og gøre gårdene større for at skaffe
arbejdskraft. Sidstnævnte havde med tiden den virkning, at der opstod en
ny balance mellem antallet af brug og den arbejdskraft, der var til rådighed.
I mellemtiden blev pesten til fordel for de bønder, der overlevede og kunne
kræve en højere betaling for deres arbejdskraft. I tyndt befolkede egne ser
det ligeledes ud til, at en hel del kirker blev nedlagt som følge af faldet i
befolkningstallet.
Siden vendte pesten tilbage med mellemrum. Den fik dog næppe så
voldsomme konsekvenser som første gang, bl.a. fordi man efterhånden
blev bedre til at imødegå epidemier med karantæne. Den sidste
pestepidemi ramte Danmark i 1711.
Hvorfor er Kalmarunionen vigtig?
I første halvdel af 1300-tallet var Norden et udkants område i Europa, der både politisk og handelsmæssigt
var domineret af det vældige Hanseforbund, der var
en sammmenslutning af tyske byer langs Østersøens
kyster.
I årene efter 1350 lykkedes det den danske konge
Valdemar Atterdag at erobre eller indløse det meste af
det pantsatte danske område, herunder Skånelandene
med de store sildemarkeder, men i en række tilfælde
blev hans planer blokeret af Hanseforbundet, der så
et stærkt Danmark som en alvorlig trussel mod de
tyske handelsinteresser.
I håb om at svække Hanseforbundet angreb
Valdemar Atterdag i 1361 hansestaden Visby på Gotland
og tvang de tyske købmænd til at betale skatter
og afgifter til ham. Hanseforbundet reagerede
prompte og erklærede krig, og i 1370 måtte Danmark
underskrive en ydmygende fredsaftale, som betød, at
Skånelandene og sildemarkederne for en periode af 15
år igen kom på de tyske købmænds hænder.
I perioder var modstanden både indefra og udefra
så stærk, at Valdemar Atterdag blev tvunget væk fra
riget, men fra 1371 var han igen tilbage som konge
over et samlet Danmark. Rigssamlingen betød et
stærkt Danmark, men modsætningsforholdet til Hanseforbundet
var langt fra løst, da Valdemar Atterdag
døde på Gurre Slot i 1375.
Margretes ambitioner
Dronning Margrete 1. er en gådefuld person i dansk
historie. Det har været diskuteret om vejen til magten,
der kulminerede med kroningen af Erik af Pommern
i 1397 og etableringen af Kalmarunionen, var
afslutningen på en række tilfældigheder og politiske
sammenfald, eller om der fra første færd lå en samlet
plan bag Margretes forskellige manøvrer for at få først
Oluf og senere Erik af Pommern bragt i stilling som
Nordens fælles konge.
Vores bud er, at Margrete meget tidligt så nogle
muligheder af dynastisk art. Altså, at hun et langt
stykke hen ad vejen, var drevet af tanken om at få sin
kongelige familie centralt placeret i magtspillet. Dette
lykkedes ikke mindst, fordi hun på mesterlig vis
evnede at spille på den kendsgerning, at store dele af
højadelen i de tre lande var knyttet sammen både med
vidtforgrenede slægtsbånd og gennem omfattende
godsbesiddelser på tværs af landegrænserne. Her indså
hun måske bedre end nogen andre i tiden, at hendes
egne ambitioner med held kunne kobles sammen med
adelens ofte mere kortsigtede mål. Gennem et utal af
skiftende alliancer lykkedes det hende at skabe enighed
om ideen om en fælles kongemagt knyttet tæt til
hendes egen slægt.
I sammenhæng med de dynastiske interesser
omkring en fælles kongeslægt er der næppe tvivl om,
at fjendskabet til Hansestæderne var en arv, som hun
tog op efter faderen, Valdemar Atterdag. En stærk
kongemagt var forudsætningen for, at det lykkedes
hende – gennem forhandlinger, forhalinger og ved
give hollandske og engelske købmænd privilegier – at
svække de tyske byers altdominerende rolle i handelen
med Norden. Bag ved Margretes dygtige politik over
for Hanseforbundet lå også den kendsgerning, at det
samlede Norden var ved at udvikle sig til en betydelig
militær faktor omkring Østersøen. Set fra Hanseforbundets
synsvinkel ville resultatet af en åben konflikt
med Margrete være alt for usikkert.
strudhætte, (1. led oldn. strútr, af samme
rod som da. strutte), hætte, der dækker hals
og hoved og har en poseagtig forlængelse
(strud) af den øverste spids. Den var mode i
1300-t. og er bl.a. bevaret i nordboernes
grave fra Herjolfsnæs i Grønland.
Strudhætten var syet af to ens stykker stof
og blev trukket over hovedet. Selve struden
hang frit ned ad ryggen som en lang hale og
blev ofte brugt som pung.

similar documents