Pembangunan ekonomi2

Report
Rancangan Malaysia




Rancangan 5 tahun pembangunan kerajaan Malaysia. Rancangan
lima tahun ini merupakan kesan peninggalan daripada zaman
pemerintah British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua
Perang Dunia.
Rancangan 5 tahun bermula dengan Rancangan Malaya Pertama,
iaitu, dari tahun 1956 hingga 1960. Selepas itu disambung dengan
Rancangan Malaya Kedua dari tahun 1961 hingga 1965.
Setelah penubuhan Malaysia 1963, rancangan lima tahun ini telah
ditukar kepada Rancangan Malaysia (RM) dengan Rancangan
Malaysia Pertama bermula pada tahun 1966 hingga 1970.
Bezanya ialah perancangan ekonomi sebelumn tertubuhnya
Malaysia, tumpuan kali ini dan seterusnya untuk seluruh Malaysia
termasuk Sabah dan Sarawak.Pelbagai usaha turut diusahakan
tanpa mengira batasan etnik ke arah perpaduan kaum dan
pengukuhan ekonomi
•
Memberi tumpuan kepada 2 matlamat :
- membangunkan sektor ekonomi luar bandar bagi
merapatkan jurang perbezaan antara penduduk.
- mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar.
•
Jurang ini dapat dilihat berdasarkan purata bulanan
orang Melayu berbamding kaum utama yang lain.
•
Rancangan ini dimulakan dengan memulakan perusahaan
getah dengan meningkatkan pendapatan penduduk.
•
Menubuhkan RIDA - Lembaga Pembangunan Perusahaan
Luar Bandar bagi merancang ekonomi,sosial dan
infrastruktur desa.
 Pada 1966 RIDA ditukar kepada MARA – Majlis Amanah
Rakyat.
 MARA menggalak,bimbing dan bantu dalam pelbagai bidang.
 Berperanan juga dalam melahirkan sebuah masyarakat
pengusaha yang maju dan berdikari supaya dapat mengubah
cara hidup dan ada nilai keushawanan.
 LKTP 1956 adalah usaha membaiki taraf hidup luar bandar.
 Ditukar kepada FELDA 1971 dan ditugaskan untuk
membuka tanah baharu bagi penempatan semula, tambah
hasil pertanian dan tingkatkan tarah hidup luar bandar.
 44.5% digunakan pembangunan ekonomi.
 Tumpuan lebih banyak kepada kemudahan asas dan menggalakkan
kepelbagaian ekonomi luar bandar.
 Penekanan kepada matlamat :
-mengurangkan perbezaan taraf hidup.
-wujudkan peluang pekerjaan luar bandar.
-menyediakan kemudahan asas.
-pelajaran.
-perumahan penduduk.
-pelbagaikan kegiatan pertanian.

2 strategi pelaksanaan:
-menggalakkan penyertaan rakyat.
-pelaksanaan dan perancangan oleh
kerajaan.
 Bilik gerakan mengadakan kawalan rapi terhadap pembangunan ekonomi.
RMK-1 (1966-1970)

Tumpuan kepada pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua
bidang ekonomi.

Matlamat utamanya mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor
perindustrian bagi mengurangkan pergantungan getah dan bijih timah.

Mengadakan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran.

Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber mempercepatkan
integrasi.

Strategi dijalankan dengan melaksanakan skim pembangunan tanah di luar
bandar dengan mengadakan rancangan pembukaan tanah secara besarbesaran serta menyediakan infrastruktur.

Memberi bantuan kredit luar bandar dengan menubuhkan beberapa institusi
seperti Bank Pertanian.

Usaha ini disokong oleh dua agensi yang baru ditubuhkan iaitu
FELCRA dan MARDI.

Bagi memajukan perindustrian pula, peringkat awal meluluska Akta
Pelaburan.

Menubuhkan MIDA yang memberikan pengecualian cukai selama 5
tahun kepada insudtri baharu.

Pada penghujung RMK-1 pendapatan purata isi rumah Melayu
meningkat sedikit namun masih jauh di belakang kaum lain.

Pemilikan modal dan harta yang kecil sebagai punca kemiskinan.

Ini membawa kepada pelaksanaan DEB, Dasar Ekonomi 1971.
Latar Belakang
• Digubal selepas
berlaku Peristiwa
13 Mei 1969.
Objektif
• Membasmi
kemiskinan.
• Menyusun semula
masyarakat.
Strategi
• Memperbaiki
kehidupan rakyat.
• Menambah peluang
pekerjaan.
• Menambah daya
pengeluar.
• Adakan masyarakat
perdagangan dan
perindustrian.
• Menubuhkan agensi
awam.





RMK-4 (1981-1985) & RMK-5 (1986-1990)
Dapat mengelakkan tragedi berdarah berlaku iaitu Peristiwa 13 Mei
1969.
Penyusunan lapisan masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang
seimbang.
Bidang perindustrian dan pertanian serta bidang-bidang yang lain dapat
dikembangkan sehingga berlaku eksport yang meluas.
Pengagihan ekonomi yang adil antara kaum.
Membina sistem ekonomi yang teratur.
Kadar kemiskinan dan pengangguran dapat dikurangkan.
Dapat mengurangkan masalah kekurangan pekerjaan.
Memperkenalkan
dasar-dasar untuk
mempelbagaikan asas
perindustrian
Meningkatkan
pembangunan
sumber manusia
Mengurangkan
ketidakseimbangan
struktur di antara
sektor dan antara
wilayah di negara
Menggalakkan
peningkatan
teknologi
Menyegerakan
program penswastaan
Matlamat yang terkandung dalam Dasar Pembangunan Nasional ialah :
Mewujudkan keseimbangan yang optimum bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi &
pengagihan yang saksama
Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi.
Mengurangkan seterusnya menghapuskan keadaan ketidaksamaan dan
ketidakseimbangan sosial dan ekonomi dalam negara
Menggalakkan dan memperkukuhan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang
ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi
Mengalihkan arah
tumpuan strategi
pembasmian
kemiskinan ke arah
membasmi
kemiskinan
dikalangan golongan
termiskin disamping
kurangkan
kemiskinan relatif.
Menumpukan kepada
pewujudan guna
tenaga &
pembangunan pesat
sebuah masyarakat
perdagangan &
perindustrian
bumiputera (MPPB)
yang aktif.
Meningkatkan
penglibatkan sektor
swasta dalam proses
penyusunan semula
masyarakat melalui
peluang-peluang yang
lebih luas.
Menumpukan
pembangunan
sumber manusia.
PENGANGGURAN
KEMISKINA
N
• Peratus menurun secara drastik daripada 5.1% (1990) kepada 2.5%
1996
• Jumlah mutlak yang menganggur brkurangan daripada 356000 kepada
225000 dalam tempoh 1990-1995
• Peratus kemiskinan menurun daripada 17.1% (1990) kepada
9.6% (1995)
• Kadar kemiskinan golongan termiskin menurun daripada 4%
kepada 2.2% pada tempoh yang sama.
• Kadar kemiskinan golongan termiskin luar bandar & bandar
semakin berkurangan
GUNA TENAGA
MENGIKUT
SEKTOR
TARAF
HIDUP
RAKYAT
• Penyertan guna tenaga dalam bidang moden semakin meningkat.
• Sumbangan sektor kewangan, insurans, hartanah & khidmat
perniagaan dlm penyerapan tenaga meningkat. Masing-masing
daripada 19.9% kpd 27.6% dan daripada 3.9% kpd 5.5% (19902000)
• Bertambah bilangan hospital, doktor, klinik & jururawat
• 87% drpd isi rumah luar bandar telah terima bekalan
air (2000) berbanding 66% (1990)
• Liputan bekalan elektrik meningkat daripada 80% kpda
93%.
Penubuhan Majlis Tindakan
Ekonomi Negara (MTEN) pada 7
Januari 1998
Penubuhan Pelan Pemulihan
Ekonomi Negara (PPEN) pada 23
Julai 1998
Memperkukuhkan sains dan
teknologi (S&T) dan meningkatkan
penyelidikan dan pembangunan
(P&P) untuk menggunakan
sepenuhnya keupayaan teknologi
negara
Membangunkan sektor
perkhidmatan yang moden,
dinamik dan berorientasi terbuka
(pemangkin utama pertumbuhan
tetapi juga berpotensi untuk
diekspot dalam perdagangan
antarabangsa.)
Peralihan juga akan dibuat kepada
pengeluaran berskala besar bagi
eksport oleh industri-industri
Malaysia
Memajukan teknologi maklumat
(IT) bagi membolehkan negara
beralih daripada hanya sebagai
pengguna produk multimedia
kepada pembekal dan pemaju IT
Menekankan
kepentingan sumber
manusia dengan
menambah bidang
latihan dan pendidikan
Meningkatkan
kemahiran,
mendalamkan modal
dan membangunkan
teknologi
Peralihan juga akan
dibuat kepada
pengeluaran berskala
besar bagi eksport oleh
industri-industri i
Menekankan peranan
sektor swasta dalam
menyumbangkan
pertumbuhan ekonomi
negara.
Memperkayakan sains
dan teknolog
Antara matlamat Dasar Pertanian Negara Ketiga
(DPN3) (1998-2010) adalah untuk:
Meningkatkan food
security negara melalui
transformasi modus
operandi pertanian yang
berorientasikan komersial
Mewujudkan sumber
pertumbuhan baru
mengguna dan
memulihara sumber
semulajadi secara lestari.
Meningkatkan produktiviti
dan daya saing sektor
pertanian melalui
permindahan teknologi
Merapatkan rantaian di
antara sektor pertanian
dengan sektor lain
Meningkatkan
kecekapan dalam
penggunaan modal
Beri galakan kepada
Syarikat Multinasional
(MNC)
Melaksanakan
penswataan
Melaksanakan
pelaburan berkualiti
dan produktif
Memperluaskan
penggunaan ICT dalam
semua sektor ekonomi.
Entiti yang
dikorporatkan yang
berjaya secara
komersial akan
disenaraikan di Bursa K
Meningkatkan
produktiviti buruh dan
sumbangan TFP kepada
pertumbuhan
Menggalakkan lebih
banyak Pelaburan
Langsung Asing (FDI)
yang berkualiti
Pertumbuhan Keluaran
Dalam Negara Kasar
(KDNK) meningkatk
sebanyak 6.2% antara
tahun 1991-2005
Peningkatan dalam
pendapatan isi rumah
daripada RM 1 169
sebulan dalam tahun
1990 ke RM3249 ssebulan
dalam tahun 2004
Jumlah eksport negara
meningkat pada kadar
purata 13.5% setahun
dalam tempoh 1991-2005
Berlaku pengembangan
dalam sektor ekonomi
baru seperti Sains,
Teknologi dan Komunikasi
(ICT)
Kadar kemiskinan
menguncup daripada
22.8% (1990) kepada
5.7% (2004).
LEBUHRAYA
DAMANSARAPUCHONG
BINA 10 000 UNIT
RUMAH GURU &
PROJEK BEKALAN
AIR FASA 3 DI
SELANGOR
MENAIKTARAF
JALAN SUNGAI BESI
ANTARA PROJEK
YANG TELAH
DILAKSANAKAN
BINA 3
PENJANAKUASA
ELEKTRIK
PERSENDIRIAN
(SANDAKAN,
KARAMBUNAI,
BATU SAPI SABAH)
BINA HUBUNGAN
KERETA API
EKSPRES (ERL)
DARI KL KE KLIA
BINA SISTEM
MONOREL DI KL
Meningkatkann daya usaha
bagi memastikan
pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi dan
berkekalan
Mewujudkan ekonomi
berasaskan pengetahuan
dengan memfokus ke atas
elemen-elemen perisian
yang menyentuh terhadap
pembangunan kemanusiaan
Mempertingkatkan
kemajuan sistem
penyampaian sektor awam
Memperkukuhkan asasasas ekonomi dan
fundamental serta
membangunkan sumbersumber baru bagi
pertumbuhan
Membasmi kemiskinan
tegar
Tumpuan ke atas
pembangunan
seimbang di kawasan
bandar dan luar
bandar
Memperkukuhkan
daya saing dan
ketahanan sektor
pertanian dan
Industri Kecil
Sederhana
Memenuhi keperluan
ekonomi dan sosial
semua bangsa di
Malaysia terutamanya
yang kurang bernasib
baik
PROJEK YANG
MENJADI
KEUTAMAAN
DALAM
RMKe-9
Memberi pulangan
yang tinggi, nilai
ditambah dan
meningkatkan
produktiviti dan
keberkesanannya
Memberi tumpuan ke
atas projrk-projek
yang bermanfaat bagi
mengelakkan kos
penyenggaraan yang
tinggi
Wilayah
Ekonomi Koridor
Utara
Wilayah
Ekonomi
Pembangunan
Iskandar
Wilayah
Ekonomi Koridor
Timur
Meliputi negeri-negeri
Kedah, Perlis, Pulau Pinang
dan wilayah-wilayah di
Perak Utara.
Berpotensi untuk menjadi
pusat industri asas tani yang
moden dan berskala besar di
samping industri-industri
teknologi tinggi seperti ICT,
bioteknologi dan automotif.
Tunjang utama projek
pembangunan ialah
pembuatan atau
perkilangan, pertanian dan
perkhidmatan.
Program
Sekolah Angkat
di kawasan luar
bandar yang
miskin
Lebuhraya
Rentas
Pedalaman
Kedah
Jambatan Kedua
Pulau Pinang
Pusat
Pemprosesan
Halal
Berintegrasi
Pusat
Pemakanan
Utama
PROJEK
YANG AKAN
DIJALANKAN
Lebuhraya
Ekspres UtaraSelatan
Pusat
Akuakultur
Pusat
Kecemerlangan
Barat dan Kolej
Komuniti
Lebuhraya
Tunjang Sentral
Pusat
Pemakanan
Tambahan
(Penubuhan
Zon Khas
Makanan)
Meliputi negeri-negeri
Kelantan, Terengganu dan
Pahang.
Berpotensi untuk menjadi
pusat pertumbuhan baru
bagi industri petrokimia
serta pelancongan.
Lebih banyak lagi
kemudahan pendidikan
teknikal akan dibina untuk
menyokong bentuk
perniagaan yang baru
diperkenalkan
Pembangunan rangkaian
produk halal untuk
dieksport ke Amerika
Syarikat dan Eropah melalui
program pembangunan subkontraktor
Memperkenalkan teknik
perladangan moden dengan
meluas.
Fasa Kedua: Projek
Lebuhraya Pantai Timur
Penambahbaikan Industri
Kompleks Petroleum
Petronas terbesar di Pantai
Timur
Mengekalkan kadar
pertumbuhan ekonomi
negarapada kadar yang
membanggakan, iaitu
sebanyak 6.1 peratus
setahun
Menaik taraf kualiti hidup
rakyat melalui peningkatan
pendapatan per kapita
daripada RM18,840 pada
tahun 2005 kepada
RM23,066 pada tahun 2007
Mengurangkan kadar kemiskinan
keseluruhan daripada 5.7 peratus pada
tahun 2004 kepada 3.6 peratus pada
tahun 2007, manakala kemiskinan tegar
pula menyusut daripada 1.2 peratus
kepada 0.7 peratus pada tahun 2007
Mengurus perbelanjaan
Kerajaan secara berhemah
dengan pengurangan defisit
fiskal negara daripada 3.6
peratus daripada Keluaran
Dalam Negara Kasar
(KDNK) pada tahun 2005
kepada 3.2 peratus pada
tahun 2007
Meningkatkan kualiti dan akses
kepada sistem pendidikan negara
melalui pelaksanaan Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan dan Pelan
Strategik Pengajian Tinggi Negara
Mengurangkan jurang
ekonomi antara kumpulan
etnik antara wilayah dan
antara bandar dan luar
bandar
Aliran masuk bersih
pelaburan asing langsung
(FDI) juga meningkat
sebanyak 39.3 peratus
setahun kepada RM29.1
bilion pada tahun 2007
Pertumbuhan pelaburan
swasta pada kadar 8.6
peratus setahun
Pelaburan awam turut
meningkat sebanyak 8.9
peratus setahun
Pertama:
Memacu
ekonomi
domestik
dengan
kepekaan
persekitaran
luar negara.
Kelapan:
Menyokong
perkongsian
pintar yang
efektif
Kedua:
Memanfaatkan
dan menuas
faktor
kepelbagaian
etnik sebagai
satu elemen
kejayaan di arena
antarabangsa
Ketujuh:
Pertumbuhan
bertumpu dan
pembangunan
inklusif
Kesembilan: Menghargai
khazanah alam sekitar
Ketiga:
Mentransformas
i negara ke arah
pendapatan
tinggi menerusi
pengkhususan.
Keempat:
Menjayakan
pertumbuhan
dipacu oleh
produktiviti
dan inovasi.
Keenam:
Memastikan
peluang yang
saksama dan
melindungi
golongan
mudah terjejas.
Kelima:
Memupuk,
menarik dan
mengekalkan
modal insan
unggul.
Kesepuluh: Kerajaan
umpama syarikat yang
berdaya saing
Teras Strategik Ketiga : Menggubah falsafah dan pendekatan Kerajaan ke arah
mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA
Teras Strategik Ketiga : Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan
pertumbuhan ekonomi
Teras Strategik Ketiga : Pembangunan Sosio-Ekonomi Secara Inklusif
Teras Strategik Ketiga : Membangun Dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia
Teras Strategik Ketiga : Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan
kualiti hidup
Memangkin pelaburan
swasta ke tahap yang
lebih cergas, di mana
ianya disasar berkembang
12.8 peratus atau 115
bilion ringgit setahun.
Mengurangkan defisit
fiskal daripada 5.3
peratus KDNK dalam
tahun 2010 kepada
kurang daripada 3 peratus
pada tahun 2015
Pendapatan Negara Kasar
per kapita telah disasar
untuk meningkat kepada
38,850 ringgit, atau 12,140
dolar Amerika, pada tahun
2015
KDNK sebenar disasar
berkembang pada kadar 6
peratus setahun

similar documents