Jakość, atrakcyjność i elastyczność kształcenia zawodowego

Report
Jakość, atrakcyjność i elastyczność
kształcenia zawodowego
Witold Woźniak
Kraków, 21 marca 2013
Struktura
• Obszary zmian
• Kontekst międzynarodowy
• Jakość i elastyczność kształcenia zawodowego
• Przykłady ścieżek kształcenia
• Rola doradztwa zawodowego
• Wsparcie ze strony KOWEZiU
Obszary zmian
•
Klasyfikacja zawodów
•
Podstawa programowa
(nazwy zawodów, typy szkół ponadgimnazjalnych, nazwy kwalifikacji, możliwość prowadzenia
kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szczególne uwarunkowania lub ograniczenia
związane z kształceniem w danym zawodzie)
(zadania zawodowe, efekty kształcenia, kompetencje personalne i społeczne, wykaz kwalifikacji i ich
powiązań z zawodami i efektami kształcenia, podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie
zawodów, możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia
określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego)
•
Ocenianie i egzaminowanie
(warunki uzyskania dyplomu, tryb dopuszczania do egzaminu zawodowego, warunki i formy
przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu, zasady dostosowywania warunków i form
egzaminu zawodowego do rodzaju niepełnosprawności zdających, terminy egzaminów, warunki
ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego, warunki i tryb przeprowadzania egzaminów
eksternistycznych, egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze)
•
Kształcenie w formach pozaszkolnych
(warunki, organizacja i tryb; KKZ, KUZ, KKO – potwierdzanie efektów; gdzie się kształcić)
Edukacja zawodowa w kontekście idei
uczenia się przez całe życie
Zasady LLL*
•
Postawienie osoby w centrum polityki LLL (nie instytucja lub system)
•
Otwarte podejście do kwalifikacji (podejście oparte na efektach uczenia się)
•
Szerokie podejście do uczenia się (docenianie różnych form uczenia się)
•
Uczenie się dotyczy wszystkich (tj. również osób pracujących, nieaktywnych zawodowo,
seniorów, a także małych dzieci)
•
Partnerstwo na rzecz LLL (współpraca wielu podmiotów)
•
Ułatwianie dostępu do nowych ścieżek kariery
•
Efektywne inwestowanie w uczenie się
* Perspektywa uczenia się przez całe życie. Dokument strategiczny opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez
całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r.
Projekt z dnia 4 lutego 2011 r.
Edukacja zawodowa
a narzędzia polityki LLL (ERK i KRK)
• możliwość porównywania kwalifikacji (opisanych językiem efektów)
• mobilność edukacyjna i zawodowa
• kreowanie ścieżek kariery (elastyczność)
• integracja edukacji z rynkiem pracy
• bilansowanie kompetencji
• akumulacja i transfer osiągnięć/efektów
Elastyczność ścieżek kariery
Kwalifikacje w zawodach wyodrębniono pod kątem
• rzeczywistych potrzeb pracodawców
• poprawy zatrudnialności absolwentów kształcenia
zawodowego
Umożliwia to „kolekcjonowanie” kwalifikacji:
• w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu
zasadniczej szkoły zawodowej i technikum)
• w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla zawodów
zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)
Od elektromechanika
do technika elektryka
K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2: Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych
K3: Eksploatacja
maszyn,
urządzeń
i instalacji
elektrycznych
elektromechanik
elektryk
technik elektryk
Od …
do technika technologii wyrobów skórzanych
Kuśnierz
Kaletnik
Technik
technologii
wyrobów
skórzanych
Od …
do technika mechanika
Mechanikmonter
maszyn
i urządzeń
Ślusarz
Technik
mechanik
Operator
obrabiarek
skrawających
Od …
do technika technologii żywności
Piekarz
Wędliniarz
Cukiernik
Technik
technologii
żywności
Operator
maszyn
i urządzeń
przemysłu
spożywczego
Wsparcie informacyjne dotyczące
edukacji zawodowej
Wsparcie informacyjne dotyczące
edukacji zawodowej
Doradztwo w procesie uczenia się
Dalsze uczenie się
Rynek pracy
Rynek pracy
Dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikację
Ocenianie efektów uczenia się
Ocenianie – egzamin
zewnętrzny
Standard
kwalifikacji
Informacja
i doradztwo
edukacyjnozawodowe,
wsparcie
Dokument potwierdzający efekty
uczenia się nie stanowiące
kwalifikacji
(przewidywany efekt
uczenia się, np.
podstawa programowa)
Uczenie się
uzupełniające
Dokumentowanie
efektów uczenia
się/doświadczeń
edukacyjnych
Informacja
i doradztwo
edukacyjnozawodowe,
wsparcie
Identyfikacja
kompetencji
Uczenie się formalne
Uczenie się pozaformalne i nieformalne
Wsparcie doradcze dotyczące
edukacji zawodowej
Wsparcie doradcze dotyczące
edukacji zawodowej
Wsparcie doradcze dotyczące
edukacji zawodowej
Inne propozycje KOWEZiU
•
•
•
•
•
•
•
Podstawy programowe, plany i programy nauczania
Wyszukiwarki
Filmy informacyjno-promocyjne
Platforma Edukacyjna KOWEZiU
Informacja o doskonaleniu
Wydawnictwa
„Edukator Zawodowy”
Dziękuję
i zapraszam na
Tylko w 2012 roku ponad
1 mln odwiedzin
4 mln odsłon

similar documents