Podnikatel - riziko

Report
Podnikatel
Lermanův zákon o podnikání:
Kterýkoli podnikatelský problém je možno vyřešit, je-li
k dispozici dostatek času a peněz.
Lermanův dodatek:
Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.
Termín podnikatel “enterpreneur”
původně pochází z francouzštiny
• Termín podnikatel “enterpreneur” poprvé použit irským
ekonomem Richardem Cantillonem (konec 17. stol).
• K porozumění a definování tohoto pojmu nejvíce přispěl
Joseph Schumpeter, který zdůrazňoval hlavně inovátorskou roli
podnikatele, neboť usuzoval, že zkušenosti s rizikem má jak
manažer, tak podnikatel. Považoval za určující hlavě to, že
podnikatel se chápe výzvy k vyhledávání
a aplikací nových myšlenek. Podstatným rysem je
identifikování a vyhledávání příležitostí.
Podnikatelé jsou inovátoři, kteří buď jsou schopni se pustit do
neznáma nebo staré věci dělají novým způsobem. Jejich rys –
tvořivost - jim ukazuje nové příležitosti a cesty, které jsou pro
ostatní neviditelné.
Podnikatel a riziko
Podle Franka H. Knighta jde v podnikání především o přijetí rizika. Podnikatel
je ochoten vzdát se zaměstnání a finanční bezpečnosti a přijmout riziko ve
jménu myšlenky, strávit množství času a stejně tak kapitálu na nejistou
budoucnost. Podle Knighta:
• Riziko, které je měřitelné statisticky (pravděpodobnost, že si vytáhnu
červený míček z nádoby obsahující pět červených míčů a 5 bílých míčků).
• Nejasnost, kterou jde těžko měřit statisticky (pravděpodobnost že vytáhnu
červený míček z nádoby obsahující pět červených míčků a neznámý počet
bílých míčků).
• Skutečná nejistota, při které je nemožné odhadnout či statisticky
predikovat
(pravděpodobnost že vytáhnu červený míček z nádoby, ve
které je neznámý počet jak červených míčků, tak míčků ostatních barev).
Podnikání je často spojováno právě s opravdovou nejistotou, zvláště když
přichází podnikatel na trh s něčím, kdy na trhu ještě nic podobného
neexistovalo. Nicméně, dokonce jestliže trh už existuje, není žádná záruka
toho, že se uplatní obdobný výrobek či služba.
Jistota, riziko, nejistota
• O rozhodování za jistoty mluvíme v případě úplné
informace, tj. že rozhodovatel ví s jistotou, která
situace/stav světa nastane. Může tak rozhodovat o
výběru vhodné varianty – zná s jistotou náklady, výnosy
každé varianty rozhodnutí.
• Rozhodování za rizika – jsou známy všechny možné
alternativy, které po rozhodnutí nastanou a současně
pravděpodobnost s jakou ta která alternativa nastane.
Pravděpodobnost tak představuje statistickou možnost
kvantifikace neurčitosti.
• Rozhodování za nejistoty – jedinec neví, které
alternativy po rozhodnutí nastanou a nedokáže ani
určit, s jakou pravděpodobností nastanou.
Podle činnosti podniku
• Riziko provozní – havárie strojů, riziko stávek, úrazů
apod.
• Riziko tržní – riziko odbytu, cen, kurzů
• Riziko inovační – zavádění nových výrobků, technologií
• Riziko investiční
• Riziko finanční – cizí x vlastní kapitál
Značný vliv na podnikatelské riziko má i stupeň
diverzifikace výroby a prodeje a stupeň zatíženosti
podniku fixním majetkem. Větší diverzifikace podnikové
činnosti snižuje riziko a naopak vysoký podíl fixního
majetku riziko zvyšuje, protože fixní majetek je nepružný
při poklesu výroby.
Postoje k riziku:
• Averze (nechuť) k riziku – podnikatel se snaží riskantnějším akcím vyhnout
a vyhledává akce a projekty spíše bez rizika nebo s malým rizikem.
• Sklon k riziku - podnikatel vyhledává riskantnější projekty s větší nadějí na
vyšší efekty, ale také s vyšším nebezpečím špatných výsledků
• Neutrální postoj – podnikatelova averze a sklon k riziku jsou v rovnováze.
Postoj k riziku u podnikatele či managera závisí na:
• Osobním založení - ten kdo osobně požaduje naprostou bezrizikovost
rozhodnutí, nemůže být úspěšným subjektem podnikání (praxe ukazuje,
že převládá spíš nechuť podstupovat riziko).
• Kapitálová síla podniku – ekonomicky silné podniky mohou podstupovat
vyšší rizika (neúspěch v jednom projektu může být kompenzován
úspěchem v jiné oblasti), zatímco slabší podniky si vyšší riziko mohou
dovolit méně.
• Na druhé straně malé, začínající firmy jsou nuceny jít do značných rizik ,
aby se uchytily na trhu.
Definice podnikatele upravená:
Podnikatel je schopen rozpoznat
podnikatelskou příležitost, mobilizovat a
využívat zdroje a prostředky k realizaci vlastní
vize a k dosažení cílů a je ochoten rozhodovat
za stavu rizika a nejistoty.
Peter F. Drucker
byl „americkým“ teoretikem a filosofem podnikání a
managementu. Platí za zakladatele moderního managementu.
Jeho nejznámější výroky:
• Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit. V tomto je
také možno vidět již prvopočátek ucelených metod, jako např.
Balanced Scorecard (vazba mezi strategií a operativní činností).
• Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.
• Nejvyšší šéf společnosti by neměl mít vyšší mzdu než
dvacetinásobek platu svého nejhůře placeného pracovníka.
• Základem podnikání je zákazník, díky kterému současně
podnikání existuje.
• Management je dělat věci správně. Leadership je dělat
správné věci.
Proces rozhodování k podnikání
Procesu zahájení podnikání předchází individuální proces přemýšlení,
hledání a rozhodování. Potenciální podnikatel si nutně uvědomuje, že se
musí vzdát předchozího způsobu života, dojde ke změně životního stylu a
v začátcích bude podnikání vyžadovat absolutní pracovní nasazení. Na jeho
rozhodování má současně vliv mnoho exogenních faktorů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stávající pracovní prostředí,
situace v osobním životě,
rodinní příslušníci,
dosažené vzdělání a odbornost,
vztah k riziku,
věk,
jak hodnotí podnikatelství společnost, (jak hodnotíte podnikatele?)
vnější podmínky pro podnikání,
podpůrný systém podnikání.
Motivace k podnikání může mít široký
záběr:
•
•
•
•
•
•
nezávislost v rozhodování,
pocit úspěchu,
šance zbohatnout,
podnikání z donucení (ztráta zaměstnání),
podnikání jako poslání (rodinná tradice),
podnikání na zkoušku.
ČSÚ zpracoval v roce 2007 studii: Charakteristika
podnikatele v České republice
Co ještě nebylo řečeno:
Zřídka jsou podnikatelé géniové. Zaměstnávají
často lidi, kteří jsou sami více kompetentní než on.
Na druhé straně podnikatel má široký záběr
schopností a ochoty angažovat se do čehokoliv, co
může v budoucnu přinést úspěch.
Víra v sebe sama. Totální víra ve vlastní
podnikatelskou myšlenku je naprosto nezbytná –
hlavně v okamžiku, kdy musí přesvědčit skeptiky
(partnery, zaměstnance), aby mu „uvěřili a šli za
ním“.
Paretovo pravidlo (Pravidlo 80 / 20)
Obecně lze Paretovo pravidlo 80/20 vyjádřit následovně: 20 %
příčin způsobuje 80 % výsledků.
Jedná se o jednoduchou pomůcku, která pomáhá zjednodušit a
zacílit řízení a rozhodování, například následovně:
80 % příjmů podniku pochází od 20 % zákazníků
20 % výrobků generuje 80 % zisku
20 % možných příčin generuje 80 % problémových situací např. ve
výrobě.
Využití Paretova pravidla v praxi: Prakticky to znamená, že při
řízení, rozhodování či plánování je třeba soustředit se především
na oněch kritických 20 %, čímž lze dosáhnout 80 % možného
efektu. Řídící práce je tak vykonávána s největším efektem.
Paretovo pravidlo lze v praxi využít téměř ve všech oblastech.

similar documents