Lærende nettverk

Report
Lærende nettverk
Erling L. Barlindhaug
Avd.direktør, KS-Utdanning
“Det digitale nettsamfunnet”
Nettverk som idè
• Om du sparker en stein, kan du med ganske stor sikkerhet si
hva som skjer…
• Om du sparker en hund, er derimot forutsigbarheten langt
mindre.
• Nettverksidelogi bygger på samhandlinger om det
uforutsigbare, det uforklarlige og det konstant uferdige…. Mens
prosjekter handler om det planlagte, det forklarlige, og det
ferdige…
Torbjørn Lund, UiT.
Hierarkisk logikk
vs.
• Bygger på en hierarkisk
struktur
• Klar agenda med et klart
bilde av målet
• «Enveisflyt» av kunnskap –
«leverandør – konsument
forhold»
• «Noen andre» har ansvaret
for kvaliteten og innholdet.
Nettverkslogikk
• Åpen struktur – som endrer
seg.
• Åpen agenda – med åpne
målformuleringer
• Deling av kunnskap –
deltagere bygger ny
kunnskap på medbrakt
kunnskap.
• Alle deltagere har et
likeverdig ansvar for
kvaliteten og innholdet.
Nettverkets intensjoner
• Å bygge relasjoner og samarbeid mellom de som er involvert
• Skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for
deltakere fra ulike steder å se seg selv i lys av andre.
• Utveksle erfaringer mellom ulike organisasjoner som redskap
for å videreføre forandring.
Økologi for læring
Organisasjonsutvikling
Nettverket struktur
Organisering av læring og
kunnskapsutvikling
Grupper på tvers av
organisasjonene
Organisasjonens
utviklingsarbeid
Dialoger
Idèer
Teori
Refleksjon
Nye planer
- God
praksis
- Kritisk
praksis
Grupper i
organisasjonene
Aksjonslæring
Deltakelse
Forpliktelse
Gjensidighet
Plenum
Plenum
Læring som sosial
samspill
Fritt etter Torbjørn Lund, UiT
Hva kjennetegner gode nettverk mellom organisasjoner:
• Utvikler, støtter opp om og forsterker relasjoner
• Avklarer tydelige hensikter og engasjement til arbeidet
• Sikrer frivillig deltagelse
• Involverer og vedlikeholder ledernes engasjement
• Bygger effektive og fleksible kommunikasjonsstrategier
• Lærer fra alternative perspektiver innen og utenfra
organisasjonene
• Opprettholder ressurser i form av tid, penger og energi
McLaughlin (2008)
Oppsummert
Lærende nettverk…
… bygger på troen på merverdi; 2 + 2 = 5
… tar utgangspunkt i, og fordrer at det foregår et
lokalt utviklingsarbeid i deltagernes organisasjoner
hjemme.
… er forpliktende for deltagerne
… blir akkurat så bra som deltagerne gjør det.

similar documents