EDSP2011-15 - Կրթության և գիտության նախարարություն

Report
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
2011-2015 ԹԹ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ - 2011
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԱՆԿԱԽ
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐԱԿ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԱՐԺԵՎՈՐՎՈՂ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԱՃ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
• Նախադպրոցական
ծրագրերում երեխաների
ընդգրկվածությունը
բարձրացնել 10%-ով
• Դպրոցում համախառն
ընդգրկվածությունը հասցնել
99%
• Ընդլայնել ներառական
կրթության
հնարավորությունները
• Ավագ դպրոցում
ընդգրկվածությունը հասցնել
95%,
• 10%-ով մեծացնել
ընդգրկվածությունը
մասնագիտական կրթական
ծրագրերում
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԱՃ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
• TIMSS-ում ապահովել 8%
առաջընթաց
• Դպրոցն ավարտողների թիվը
հասցնել 99%,
• Ատեստավորել ուսուցիչների
95%-ը,
• Բոլոր դպրոցներն ապահովել
ինտերնետ կապով
• Ապահովել 20% ուսանողների
և դասախոսների
շարժունություն
•Ապահովել ազգային
որակավորումների
համադրելիությունը EQF-ին
• Հավատարմագրել 10 ԲՈՒՀ և
10 ՄՄՈՒՀ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ
• Կրթության ֆինանսավորումը
հասցնել մինչև ՀՆԱ-ի 4%,
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԱՃ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
• Ներդնել կրթության
արդյունքային ցուցանիշների
վրա հիմնված
ֆինանսավորման գործիքներ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՐԱԽՈՒՍՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ԿԻՐԱՌԵԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ, ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ, ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ
ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՕՋԱԽՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԿՑԵԼ
ԴՐԱՆՔ` ՍՏԵՂԾԵԼՈՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ
ԽԹԱՆԵԼ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ
ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԱՑԱՌԻԿ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼՈՒ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ԿԱԴՐԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
12-ամյա կրթակարգի ներդրում
Առանձին գործող ավագ
դպրոցների ցանցի
կատարելագործում
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
կիրառության ընդլայնում
Մանկավարժական կրթության
որակի, արդյունավետության և
հեղինակության բարձրացում
Մանկավարժի գործունեության վարկի
բարձրացում և մասնագիտական
առաջընթացի համակարգի բարելավում
Արտակարգ ընդունակություններ ունեցող
երեխաների զարգացման նպաստավոր
պայմանների ստեղծում
Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
կրթության կազմակերպման
հնարավորությունների ընդլայնում
Նախադպրոցական կրթության որակի և
մատչելիության ապահովում
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Մասնագիտական
որակավորումների
համադրելիության ապահովում
Հաստատությունների
ուսումնանյութական բազայի
բարելավում
Սոցիալական
գործընկերության և
երկխոսության խթանում
Մասնագիտական կրթության
ֆինանսավորման
արդյունավետ և կայուն
համակարգի ձևավորում
Որակի ապահովման ազգային
համակարգի կայացում
Ողջ կյանքի ընթացքում
ուսումնառության
հնարավորությունների
ընդլայնում
ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ,
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
•
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ –
ՀՀ ԿԳՆ
•
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐ (ՄԺԾԾ, ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵ)
•
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ 21 ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
•
•
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ – 2013
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ - 2015
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

similar documents