PowerPoint Sunusu - Süleyman Demirel Üniversitesi

Report
Fen Bilimleri Alanında
Lisansüstü
Eğitimin Sorunları,
Durumu ve
Öneriler
Prof. Dr. Durmuş Günay
(YÖK Yürütme Kurulu Üyesi)
05-07 Mayıs 2014
Fen Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı
İçindekiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lisansüstü Eğitimde Avrupa Üniversitelerinin Yaklaşımı
“Avrupa Bilgi Toplumu için Doktora Programları” Başlığını taşıyan Salzburg I İlkeleri
European Parliament Council Seviye 7 ve 8 Öğrenme Kazanımları
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları Öğrenme Kazanımları
BİLGİ, BECERİ ve YETKİNLİK
Türkiye ve ABD’de Lisansüstü Eğitim
Türkiye’de Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimin Stratejik Hedefleri
Türkiye’de Yükseköğretimin Stratejik Hedefleri
2023 Türkiye Hedefleri
Sayısal Veriler
Sorunlar
Düşünceler, Öneriler
Bilim Alanı
Etik Sınırlar Aşılırsa: Değer Boşalır
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Lisansüstü Eğitimde
Avrupa Üniversitelerinin Yaklaşımı
 Avrupa ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimini yüksek öğretim kategorisinde görmekle
birlikte, doktoraya ilk üç seviyeden farklı bir anlam
yüklemektedir. Buna göre doktora programına kayıtlı
kişi, araştırmacılığın ilk aşamasındaki birey olarak
görülmekte ve doktora diploması sahibi kişi ise
mükemmel araştırmacı olarak değerlendirilmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Lisansüstü Eğitimde
Avrupa Üniversitelerinin Yaklaşımı
Doktora diplomasına sahip bir araştırmacı,
 kendi alanında en ileri düzeyde bilgi birikimine sahip
olması,
 farklı alanlardan araştırmacıların da kullandığı
araştırma teknikleri ve metodolojisi konusunda ileri
düzeyde yetkin olması anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla doktora derecesi sahibi bir araştırmacı,
disiplinler arası tecrübeye ve transfer edilebilir
becerilere sahip bir kişidir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
“Avrupa Bilgi Toplumu için Doktora Programları”
Başlığını taşıyan Salzburg I İlkeleri
1. Doktora eğitiminin çekirdek bileşeni: Orijinal araştırma yoluyla bilginin geliştirilmesidir. Ayrıca akademiden daha geniş içerimi olan istihdam piyasasının
ihtiyaçlarını karşılama da doktora programlarından
beklenen bir işlevdir.
2. Çeşitliliğin önemi: Üniversiteler doktora programlarının ve araştırma eğitimlerinin, yeni gelişmeleri
karşılama ve uygun mesleki kariyer geliştirme fırsatlarını içermesi gerektiğini ve bu yöndeki sorumluluklarının farkında olmalıdır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
“Avrupa Bilgi Toplumu için Doktora Programları”
Başlığını taşıyan Salzburg I İlkeleri
3. Çeşitliliğin önemi: Çeşitlilik, kalite ve sağlam
uygulamalarla desteklenmesi gereken güçlü bir
yandır.
4. Erken aşamadaki araştırmacılar olarak doktora
adayları, yeni bilginin üretilmesinde anahtar katkıları
olacağı için profesyonel kişiler olarak kabul
edilmelidir.
5. Gözetim ve değerlendirmenin hayati rolü: Gözetim
ve değerlendirme tez danışmanları, doktora adayları
ve doktora eğitimi veren kurumlar arasında
paylaşılan sorumlulukları gösteren bir şeffaf
sözleşme çerçevesine dayanmalıdır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
“Avrupa Bilgi Toplumu için Doktora Programları”
Başlığını taşıyan Salzburg I İlkeleri
6. Kritik kitleyi başarma: Doktora programları bütün
Avrupa’da kritik kitleyi başarmayı amaçlamalı ve
Avrupa’nın farklı üniversitelerinde başlatılmış farklı
tipteki yenilikçi uygulamaları kullanmalıdırlar.
7. Süre: Doktora programları uygun bir zaman süresini
öngörmelidir (kural olarak üç yıldan dört yıla kadar
tam zamanlı).
8. Yenilikçi yapıların teşvik edilmesi: disiplinler arası
eğitimde yeni durumların karşılanması aktarılabilir
becerilerin geliştirilmesi.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
“Avrupa Bilgi Toplumu için Doktora Programları”
Başlığını taşıyan Salzburg I İlkeleri
10. Hareketliliği artırma: doktora programları
üniversiteler ve diğer paydaşlar arasında bütünleşik
bir işbirliği çerçevesi içinde coğrafi olduğu kadar
disiplinler arası sektörler arası ve uluslararası
işbirliklerini sunmayı da amaçlamalıdır.
11. Uygun fonları sağlama: Kaliteli doktora
programlarının gelişmesi ve doktora adaylarının
programları başarıyla tamamlamaları uygun ve
sürdürülebilir finansmanı gerektirir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
EUROPEAN PARLIAMENT COUNCIL
Seviye 7 ve 8 Öğrenme Kazanımları
 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 23 April 2008 on the establishment of the
European Qualifications Framework for lifelong
 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework-EQF)
Seviye Tanımlayıcıları: Öğrenme Kazanımları
 SEVİYE (level) : 7: (Yüksek Lisans/Master)
 SEVİYE (Level): 8: (Doktora)
 Seviye Tanımlayıcıları: Bilgi (Knowledge), Beceri (Skill) ve
Yetkinlik (Competence)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları
Öğrenme Kazanımları
BİLGİ
Seviye
BİLGİ
EQF bağlamında bilgi, teorik ve/veya olgusal olarak
tanımlanmıştır
Seviye 7
İle ilgili
öğrenme kazanımları(*)
Özgün düşünme ve/veya araştırmanın temeli olarak yüksek
düzeyde uzmanlaşmış bilgi -bu bilgilerin bazısı, bir çalışma
veya öğrenme alanının öncü bilgisidir- Bir alandaki ve farklı
alanların arayüzündeki bilgi meseleleri hakkında eleştirisel
farkındalık
Seviye 8
İle ilgili
öğrenme kazanımları (**)
Bir çalışma veya öğrenme alanında veya alanlar arasındaki
arayüzde en gelişmiş öncü bilgi
(*) Bologna Süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de toplanan yükseköğretimden sorumlu bakanlarca üzerinde anlaşılmış olan Avrupa Yüksek
Eğitim Alanı Yeterlilikler Çerçeve’nin ikinci döngüsü için geliştirilmiş olan tanımlayıcı; EQF’in 7. seviye öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
(**)Bologna Süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de toplanan yükseköğretimden sorumlu bakanlarca üzerinde anlaşılmış olan Avrupa Yüksek
Eğitim Alanı Yeterlilikleri için Çerçeve’nin üçüncü döngüsü için geliştirilmiş tanımlayıcı; EQF’in 8. seviye öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları
Öğrenme Kazanımları
BECERİ
Seviye
BECERİ
EQF bağlamında beceri, kognitif (mantıksal, sezgisel ve
yaratıcı düşünme kullanımını kapsayan) ve pratik (el
becerisini, metot, alet ve cihazların kullanımını kapsayan)
olarak tanımlanmıştır.
Seviye 7
İle ilgili
öğrenme kazanımları(*)
Araştırma ve/veya yenilikte gerekli olan, yeni bilgi ve
prosedürler geliştirebilmek ve farklı uzmanlık alanlardaki
bilgileri integre etmek için, uzmanlaşmış problem-çözme
becerileri
Seviye 8
İle ilgili
öğrenme kazanımları (**)
Araştırma ve/veya inovasyonda kritik problemleri çözebilmek
ve mevcut bilgi veya mesleki uygulamayı yeniden
tanımlamak ve genişletmek için gerekli, sentez ve
değerlendirmeyi içeren, en ileri ve uzmanlaşmış beceriler ve
teknikler
(*) Bologna Süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de toplanan yükseköğretimden sorumlu bakanlarca üzerinde anlaşılmış olan Avrupa Yüksek
Eğitim Alanı Yeterlilikler Çerçeve’nin ikinci döngüsü için geliştirilmiş olan tanımlayıcı; EQF’in 7. seviye öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
(**) Bologna Süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de toplanan yükseköğretimden sorumlu bakanlarca üzerinde anlaşılmış olan Avrupa Yüksek
Eğitim Alanı Yeterlilikleri için Çerçeve’nin üçüncü döngüsü için geliştirilmiş tanımlayıcı; EQF’in 8. seviye öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye Tanımlayıcıları
Öğrenme Kazanımları
YETKİNLİK
Seviye
Seviye 7
İle ilgili
öğrenme kazanımları(*)
Seviye 8
İle ilgili
öğrenme kazanımları (**)
YETKİNLİK
EQF bağlamında yetkinlik, sorumluluk ve özerklik açısından
tanımlanmıştır.
Yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren, karmaşık ve
öngörülemeyen çalışma veya öğrenme durumlarını yönetme
ve dönüştürmek
Mesleki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunmak ve/veya
takımların stratejik performansını değerlendirmek için
sorumluluk almak
Araştırma dâhil olmak üzere çalışma veya öğrenme
ortamlarında en önünde gelen yeni fikir veya süreçleri
geliştirmek için gerekli ölçüde otorite, inovasyon, özerklik,
bilimsel ve mesleki tamlık(integrity) ve taahhdünü yerine
getirmeyi gösterebilmek
(*) Bologna Süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de toplanan yükseköğretimden sorumlu bakanlarca üzerinde anlaşılmış olan Avrupa Yüksek
Eğitim Alanı Yeterlilikler Çerçeve’nin ikinci döngüsü için geliştirilmiş olan tanımlayıcı; EQF’in 7. seviye öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
(**)Bologna Süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de toplanan yükseköğretimden sorumlu bakanlarca üzerinde anlaşılmış olan Avrupa Yüksek
Eğitim Alanı Yeterlilikleri için Çerçeve’nin üçüncü döngüsü için geliştirilmiş tanımlayıcı; EQF’in 8. seviye öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye ve ABD’de Lisansüstü Eğitim
 2011 yılı itibariyle ABD’de lisansüstü öğrenci sayısı
yaklaşık 3 milyondur.
 ABD’de lisansüstü öğrencilerinin toplam yükseköğretim öğrencileri içindeki payı yaklaşık %14 iken
Türkiye’de bu oran %6 civarındadır.
 ABD’de 2010-2011 öğretim yılında yüksek lisans
mezun sayısı 731 000 iken doktora mezun sayısı 164
000’dir. ABD’nin yıllık doktoralı mezun sayısı
Türkiye’de ki mevcut doktora öğrenci sayısının
yaklaşık üç katıdır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye ve ABD’de Lisansüstü Eğitim
 ABD ‘de 2011 yılında doktora mezun sayısı 164 000
iken 1987 yılından itibaren Türkiye’deki toplam
doktora mezun sayısı 62 151dir.
 ABD’ de yıllık doktora mezun sayısının Türkiye’de 1987
yılından günümüze toplam doktora mezun sayısının
yaklaşık üç katıdır.
 Yalnız 2010 yılından itibaren Türkiye’de lisansüstü
öğrenci sayılarındaki artışa rağmen, lisansüstü mezun
öğrenci sayılarında düşüş görülmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye’de Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı
120
105
100
82
Number (× 1000)
80
60
40
20
TZE AR-GE Personeli
Kaynak: TÜBİTAK
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
TZE Araştırmacı
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimin Stratejik Hedefleri
 Türkiye için 2025 yılı lisansüstü öğrenci sayısı 605 000
olarak hedeflenmiştir. 2013-2014 yılı itibariyle 329
140 olan lisansüstü öğrenci sayısının bu hedefe
ulaşabilmesi için önümüzdeki her beş yılda yaklaşık
150 000 öğrencilik bir kapasite artışı yaratılması gerekmektedir.
 Günümüzde yaklaşık 60 000 olan öğretim üyesi sayısının 2025 yılı itibariyle 150 000’ine ulaşması öngürülmektedir.
Kaynak: Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimin Stratejik Hedefleri
 Türkiye’nin doktoralı insangücü talebini karşılamak
için üretilmesi gereken doktora sayısı ne olmalıdır?
 Doktora mezunlarına talep iki farklı yerden gelmektedir:
üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için
üretilmesi gereken doktoralar;
Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’nda yer alması ve AB
öngörüleri doğrultusunda AR-GE harcamalarını GSYİH’nın %
3’e çıkarması halinde, gereksinme duyacağı doktoralı
araştırmacılardır.
Kaynak: Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimin Stratejik Hedefleri
 Her iki talebin karşılanabilmesi için, önümüzdeki ilk 5
yıllık dönemde yılda 11.500, ikinci 5 yıllık dönemde
ise yılda 17.000 doktora üretilmesi gerekecektir.
 Türkiye’de son on yılda yüksek lisans ve doktora
derecelerini alanların sayısında artış gözlenmesine
rağmen özellikle doktora mezunlarının sayısının (2012
yılı itibariyle 4505 olan) ülkemizin öğretim üyesi ve
araştırmacı açığını kapatmaktan çok uzak olduğu
görülmektedir.
Kaynak: Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye’de Yükseköğretimin Stratejik Hedefleri
Doktoralı işgücünün hem nicelik hem de nitelik bakımından yükseltmesi için;
 Doktoralı sayısını yeterli düzeye çıkarma yollarını geliştirmek,
 Doktora öğrencilerine eğitimlerini sürdürmeye olanak verecek
mali olanakları sağlamak,
 Doktora programlarının düzenlenmesinde doktoraların kalite
artışını sağlayacak yeni düzenlemelere gitmek,
 Yurtdışı ve içinde doktora sonrası çalışmalar yapılması yollarını
geliştirmek,
Kaynak: Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Türkiye’de Yükseköğretimin Stratejik Hedefleri
Doktoralı işgücünün hem nicelik hem de nitelik bakımından yükseltmesi için;
 Türkiye’de bilim insanı yetiştirme sürecinde ihmal edilen
doktora sonrası eğitimin yaygınlaşması;
 Doktora yönetme eğilimlerini güçlendirmek için doktora hocalarının yararlanacağı özendiriciler geliştirilmesi;
 İş dünyasının da doktoralı insangücü gereksinimini karşılamak
için yeni doktora kanallarının oluşturulması gerekmektedir.
Kaynak: Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
2023 Türkiye Hedefleri
AR-GE Harcamalarının GSYİH’ye Oranının %3’e
ulaşması
300.000 Tam Zaman Eşdeğer Araştırmacı
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
8070
4505
4653
25813
27626
33697
28758
31871
27734
24009
42760
Doktora
4684
4253
3754
3357
2594
2838
Yüksek Lisans
2680
21850
16433
13719
9556
7943
8518
8329
7539
2815
2472
1985
2124
2577
2364
1879
2104
5419
1623
Yıllara Göre
Lisansüstü Mezun Sayıları (Türkiye Geneli)
YILLARA GÖRE LISANSÜSTÜ MEZUN SAYILARI
51341
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
126368
169011
140043
109845
104473
108998
Doktora
218630
YILLARA GÖRE LISANSÜSTÜ ÖĞRENCI SAYILARI
60311
51959
43405
44768
35946
35070
33834
112089
92862
90333
Yüksek Lisans
32575
27393
24891
82484
73533
65076
53553
23228
22565
21789
19587
50986
20412
49137
20038
19473
49887
19718
Yıllara Göre
Lisansüstü Öğrenci Sayıları (Türkiye Geneli)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
4505
4653
4684
4253
3754
3357
2594
51959
44768
43405
35946
35070
33834
32575
27393
24891
23228
22565
21789
19587
20412
20038
19473
19718
Mezun Sayısı
2838
2680
2815
2472
1985
2124
2577
2364
1879
2104
Yıllara Göre
Doktora Programı Mezun ve Öğrenci Sayıları
(Türkiye Geneli)
DOKTORA PROGRAMI
Öğrenci Sayısı
Yıllara Göre Öğretim Üyesi Sayıları
(Türkiye Geneli)
Yıllara Göre Öğretim Üyesi Sayısı
60000
27385
50000
40000
17807 10962
30000
20000
10000
0
Prof.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Doç.
Yrd. Doç.
FBE İlişkin Sayısal Veriler (2014)
Eğitimi veren
üniversite
sayısı
(Devlet+Vakıf)
Program tür
sayısı
Öğrenci Sayısı
Doktora
79+28=107
457
22 721
Tezli Yüksek Lisans
91+42=133
746
66 823
Tezsiz Yüksek Lisans
33+32=65
279
8 599
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Üniversite Türlerine Göre
FBE Öğrenci Sayıları (2014)
Devlet Üniversiteleri
Vakıf Üniversiteleri
Doktora (%100)
21 247 (%94)
1 474 (%6)
Tezli Yüksek Lisans (%100)
62 805 (%94)
4 018 (%6)
Tezsiz Yüksek Lisans (%100)
5 972 (%69)
2 627 (%31)
FBE Toplam Lisansüstü (%100)
90 024 (%92)
8 119 (%8)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
FBE ve Diğer Enstitü Öğrenci Sayısı (2014)
FBE Öğrenci Sayısı
98143
31%
Diğer Enstitü
Öğrenci Sayısı
222538
69%
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci Sayıları
(2014)
Türkiye Geneli Lisansüstü Öğrenci Sayıları
(2014)
Tezsiz
Yüksek
Lisans
59396
18%
Doktora,
65864, 21%
Tezli Yüksek Lisans
195421
61%
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci Sayıları
(2014)
Doktora
22721
23%
Tezli Yüksek Lisans
66823
68%
Program Türlerine Göre
FBE ve Diğer Enstitü Öğrenci Sayıları (2014)
Doktora
Diğer Enstitü
Öğrenci Sayısı
65821
74%
Tezli Yüksek Lisans
FBE Öğrenci
Sayısı
22721
26%
Diğer Enstitü
Öğrenci Sayısı
128598
66%
Tezsiz Yüksek Lisans
Diğer Enstitü
Öğrenci Sayısı
59396
87%
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
FBE Öğrenci
Sayısı
66823
34%
FBE Doktora Öğrenci Sayıları (1/3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Üniversire
Öğrenci S.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2.501
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1.790
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1.183
EGE ÜNİVERSİTESİ
1.105
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1.050
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1.028
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1.027
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
1.024
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
797
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
733
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
671
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
669
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
636
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
470
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
415
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
408
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
395
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
375
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
374
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
371
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Üniversire
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üni.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci S.
332
272
254
230
224
219
212
198
195
185
183
181
165
162
153
153
148
132
101
100
FBE Doktora Öğrenci Sayıları (2/3)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Üniversire
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci S.
98
91
81
77
75
71
66
66
65
60
59
59
58
57
50
49
49
47
41
39
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Üniversire
Öğrenci S.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
37
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
35
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
27
OKAN ÜNİVERSİTESİ
27
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
27
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
26
ORDU ÜNİVERSİTESİ
24
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
23
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
22
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
22
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
22
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
19
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
19
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ.
19
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
18
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
18
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
17
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
16
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
15
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
14
FBE Doktora Öğrenci Sayıları (3/3)
Üniversire
81 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
82 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
83 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
84 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
85 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
86 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
87 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
88 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
89 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
90 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
91 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
92 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
93 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
94 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
95 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
96 BOZOK ÜNİVERSİTESİ
97 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
98 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.
99 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
100 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci S.
14
13
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
7
6
6
5
4
4
Üniversire
Öğrenci S.
101 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
3
102 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
3
103 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3
104 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
2
105 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2
106 YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2
107 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
1
FBE Doktora Öğrenci Sayıları Dağılımı (2014)
FBE Doktora Öğrenci Sayıları
İSTANBUL TEKNİK (%11)
11%
ORTA DOĞU TEKNİK (%8)
8%
YILDIZ TEKNİK (%5)
EGE (%5)
5%
49%
5%
5%
ATATÜRK (%5)
ANKARA (%5)
GAZİ (%5)
HACETTEPE (%4)
5%
5%
3%
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
4%
ÇUKUROVA (%3)
Diğerleri (%49)
FBE Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları Dağılımı (2014)
FBE Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları
İSTANBUL TEKNİK (%9)
9%
GAZİ (%6)
6%
YILDIZ TEKNİK (%5)
5%
ANKARA (%4)
4%
ORTA DOĞU TEKNİK (%4)
4%
SELÇUK (%4)
4%
59%
3%
3%
3%
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
SÜLEYMAN DEMİREL (%3)
SAKARYA (%3)
İSTANBUL (%3)
Diğer
FBE Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları Dağılımı (2014)
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (2014)
ANKARA (%23)
SAKARYA (%10)
23%
BAHÇEŞEHİR (%5)
MARMARA (%5)
38%
BOĞAZİÇİ (%4)
OKAN (%4)
10%
YILDIZ TEKNİK (%4)
ZİRVE (%4)
5%
3%
4%
5%
4% 4%
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
4%
ORTA DOĞU TEKNİK (%3)
Diğerleri
FBE Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (1/4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Üniversire
Öğrenci S.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6.754
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
4.193
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3.642
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
3.154
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3.054
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2.755
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2.676
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2.633
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2.002
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1.818
EGE ÜNİVERSİTESİ
1.814
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1.734
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1.718
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
1.477
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1.473
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
1.365
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
1.290
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
1.257
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
1.231
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
1.223
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Üniversire
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci S.
1.174
1.038
1.009
875
831
766
765
761
732
683
674
659
643
629
621
522
514
510
498
450
FBE Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (2/4)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Üniversire
OKAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci S.
440
438
435
434
433
389
364
346
341
335
334
310
305
304
295
281
277
242
238
225
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Üniversire
Öğrenci S.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
221
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
215
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
213
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
212
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
210
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
207
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
205
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
199
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
199
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
184
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
178
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
170
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
167
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
166
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
166
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
163
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
154
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
153
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
150
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
150
FBE Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (3/4)
Üniversire
81 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
82 YALOVA ÜNİVERSİTESİ
83 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
84 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
85 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
86 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
87 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
88 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
89 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
90 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
91 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
92 IŞIK ÜNİVERSİTESİ
93 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
94 UŞAK ÜNİVERSİTESİ
95 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
96 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
97 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
98 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
99 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
100 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci S.
149
146
145
143
143
139
127
123
113
112
111
109
105
101
99
99
97
94
92
81
Üniversire
101 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
102 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
103 TOROS ÜNİVERSİTESİ
104 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.
105 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
106 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
107 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
108 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
109 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
110 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
111 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
112 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
113 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİ.
114 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
115 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
116 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
117 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
118 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
119 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
120 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci S.
81
81
79
70
67
66
64
60
53
51
50
49
47
42
40
29
24
13
8
8
FBE Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (4/4)
Üniversire
121 GEDİK ÜNİVERSİTESİ
122 BATMAN ÜNİVERSİTESİ
123 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
124 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
125 BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
126 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
127 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
128 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
129 ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ.
130 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
131 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
132 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
133 İZMİR ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci S.
8
6
6
6
4
4
4
3
2
1
1
1
1
FBE (Tezsiz) Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (1/2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Üniversire
Öğrenci S.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2.014
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
850
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
445
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
390
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
383
OKAN ÜNİVERSİTESİ
373
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
321
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
316
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
250
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
217
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
197
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
187
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
165
FATİH ÜNİVERSİTESİ
157
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
149
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
120
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
117
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
115
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
111
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
104
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Üniversire
Öğrenci S.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
104
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
101
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
97
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
91
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
90
EGE ÜNİVERSİTESİ
88
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
84
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
73
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.
70
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
68
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
58
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
55
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
54
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
53
TOROS ÜNİVERSİTESİ
52
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
48
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
47
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
43
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
37
FBE (Tezsiz) Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları (2/2)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Üniversire
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci S.
33
27
23
21
20
19
15
14
14
13
10
7
7
6
5
4
3
3
2
2
61
62
63
64
65
Üniversire
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİV.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci S.
2
2
1
1
1
FBE Doktora Programları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Program Adı
ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI
AGRONOMİ ANABİLİM DALI
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
ANORGANİK KİMYA
ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
ARAZİ YÖNETİMİ VE KULLANIMI
ARKEOMETRİ ANABİLİM DALI
ASTROFİZİK ANABİLİM DALI
ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK ANABİLİM DALI
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ATMOSFER BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
ATOM VE MOLEKÜLER FİZİĞİ ANABİLİM DALI
AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Program Adı
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD
BİLGİSAYAR-KONTROL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
BİLİŞİM ANABİLİM DALI
BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA ANABİLİM DALI
BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI
BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
BİTKİ ISLAHI VE GENETİĞİ ANABİLİM DALI
BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
BİYOKİMYA BİLİM DALI
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YABANCI DİLDE)
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
BİYOMEDİKAL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOGÜVENLİK ANABİLİM DALI
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
BOTANİK ANABİLİM DALI
BOTANİK BİLİM DALI
CANLI DENIZ KAYNAKLARI ANABİLİM DALI
CEBİR VE SAYILAR ANABİLİM DALI
FBE Doktora Programları
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Program Adı
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE BİLİMLERİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
ÇEVRE VE ORMAN HUKUKU ANABİLİM DALI
DENIZ JEOLOJISI VE JEOFIZIĞI ANABİLİM DALI
DENIZ KIMYASI ANABİLİM DALI
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DERİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
DEVRELER VE SİSTEMLER ANABİLİM DALI
DİSİPLİNLERARASI TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI
EKONOMIK JEOLOJI ANABİLİM DALI
ELEKTİRK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK ANABİLİM DALI
ELEKTRİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Program Adı
ELEKTRİK MAKİNALARI ANABİLİM DALI
ELEKTRİK MAKİNALARI VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİLİĞİ ANABİLİM DALI (TÜRKÇE)
ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİLGİSAYAR BİLİMİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNG.)
ELEKTRONİK-HABERLEŞME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANASANAT DALI
FBE Doktora Programları
Program Adı
121 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
122 ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
123 ENERJİ ANABİLİM DALI
124 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
125 ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
126 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
127 ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
128 ENERJİ-TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
129 ENFORMATİK ANABİLİM DALI
130 ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
131 ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY ANABİLİM DALI
132 EV EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
133 FEN BİLGİSİ EĞİTİM ANABİLİM DALI
134 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
135 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
136 FİZİK ANABİLİM DALI
137 FİZİK ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
138 FİZİK ANABİLİM DALİ
139 FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
140 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
141 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
142 FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
143 FİZİKOKİMYA BİLİM DALI
144 FİZİKSEL KİMYA ANABİLİM DALI
145 FONKSİYONLAR TEORİSİ VE ANALİZİ ANABİLİM DALI
146 GEMI İNŞAATI ANABİLİM DALI
147 GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
148 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
149 GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
150 GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Program Adı
151 GENEL ASTRONOMİ ANABİLİM DALI
152 GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
153 GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
154 GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI
155 GEOMATİK ANABİLİM DALI
156 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
157 GEOMETRİ ANABİLİM DALI
158 GEOMETRİ BİLİM DALI
159 GEOMETRİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
160 GEOTEKNIK ANABİLİM DALI
161 GEOTEKNİK ANABİLİM DALI
162 GIDA BİLİMİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
163 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
164 GIDA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
165 GIDA GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
166 GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
167 GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
168 GÜNEŞ ENERJİSİ ANABİLİM ANABİLİM DALI
169 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
170 HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
171 HAVA TRAFİK KONTROL ANABİLİM DALI
172 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI
173 HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
174 HAVZA AMENAJMANI ANABİLİM DALI
175 HAVZA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
176 HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI
177 HESAPLAMALI BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
178 HESAPLAMALI MEKANİK VE İMALAT ANABİLİM DALI
179 HESAPLAMALİ BİLİMLER ANABİLİM DALI
180 HIDROLIK-HIDROLOJI VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI
FBE Doktora Programları
Program Adı
181 HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
182 HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
183 HİDROLİK ANABİLİM DALI
184 HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
185 ISI VE PROSES ANABİLİM DALI
186 İÇ MİMARLIK ANABİLİM/ANASANAT DALI
187 İÇ SULAR BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
188 İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
189 İMAL USULLERİ ANABİLİM DALI
190 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
191 İMALAT-KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI
192 İNŞAAT ANABİLİM DALI
193 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
194 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
195 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİDROLİK ANABİLİM DALI
196 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI ANABİLİM DALI
197 İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
198 İSTATİSTİK TEORİSİ ANABİLİM DALI
199 İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
200 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
202 İŞ VE MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
203 İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
204 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
205 JEODEZİ VE COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
206 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
207 JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
208 JEOFİZİK ANABİLİM DALI
209 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
210 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Program Adı
211 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (FRANSIZCA)
212 KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
213 KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI
214 KENTSEL DÖNÜŞÜM ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
215 KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA ÖNETİMİ ANABİLİM DALI
216 KENTSEL TASARIM ANABİLİM DALI
217 KIYI BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
218 KIYI MÜHENDISLIĞI ANABİLİM DALI
219 KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
220 KİMYA ANABİLİM ALI
221 KİMYA ANABİLİM DALI
222 KİMYA ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
224 KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
225 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
226 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
227 KİMYA MÜHENDSLİĞİ ANABİLİM DALI
228 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
229 KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
230 KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
231 KİMYA-METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
232 KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
233 KOMPOZİT MALZEME TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
234 KONSTRÜKSIYON-İMALAT ANABİLİM DALI
235 KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALI
236 KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI
237 KONSTRÜKSİYON-İMALAT ANABİLİM DALI
238 KONTROL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
239 KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
240 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
FBE Doktora Programları
Program Adı
241 KUMANDA VE KONTROL SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI
242 KÜLTÜR TEKNİK ANABİLİM DALI
243 LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
244 LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
245 MADEN İŞLETME ANABİLİM DALI
246 MADEN İŞLETMESI ANABİLİM DALI
247 MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
248 MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
249 MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ANABİLİM DALI
250 MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
251 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
252 MAKİNA TEORİSİ VE KONTROL ANABİLİM DALI
253 MAKİNE ANABİLİM DALI
254 MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
255 MAKİNE ENERJİ ANABİLİM DALI
256 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
257 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
258 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ ANABİLİM DALI
259 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI
260 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
261 MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI
262 MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
263 MALZEME ANABİLİM DALI
264 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
265 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMİ DALI
266 MALZEME BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
267 MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
268 MATBAA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
269 MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK ANABİLİM DALI
270 MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKSEL LOJİK ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Program Adı
271 MATEMATİK ANABİLİM DALI
272 MATEMATİK ANABİLİM DALI (İNG)
273 MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
274 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
275 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
276 MATEMATİK TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK ANABİLİM DALI
277 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
278 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
279 MATEMATİKSEL FİZİK ANABİLİM DALI
280 MEKANİK ANABİLİM DALI
281 MEKATRONİK MÜHENDİLİĞİ ANABİLİM DALI
282 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
283 METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
284 METALURJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
285 METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
286 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
287 MİKRO VE NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
288 MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
289 MİMARİ TASARIM ANABİLİM DALI
290 MİMARİ TASARIM SORUNLARI ANABİLİM DALI
291 MİMARİ TASARIMDA BİLİŞİM ANABİLİM DALI
292 MİMARLIK ANABİLİM DALI
293 MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI
294 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI ANABİLİM DALI
295 MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ANABİLİM DALI
296 MİMARLIK, TASARIM VE KURAM ANABİLİM DALI
297 MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ ANABİLİM DALI
298 MİNEROLOJİ-PETROGRAFİ ANABİLİM DALI
299 MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
300 MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
FBE Doktora Programları
Program Adı
301 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
302 MOLEKÜLER BİYOLOJİ-GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
303 MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
304 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
305 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE TASARIMI ANABİLİM
306 MÜHENDİSLİK VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
307 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
308 NANO TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ANABİLİN DALI
309 NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
310 NANO-BİLİM VE NANO-MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
311 NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
312 NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
313 NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
314 NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER ANABİLİM DALI
315 NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP ANABİLİM DALI
316 NÜKLEER BİLİMLER ANABİLİM DALI
317 NÜKLEER ENERJİ ANABİLİM DALI
318 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
319 NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
320 NÜKLEER TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
321 NÜKLEER UYGULAMALAR ANABİLİM DALI
322 ODUN MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
323 OLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK SÜREÇLERİ ANABİLİM DALI
324 ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
325 ORGANİK KİMYA BİLİM DALI
326 ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI
327 ORMAN BİYOLOJİSİ VE ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
328 ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI
329 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AMANİLİM DALI
330 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Program Adı
331 ORMAN ENDÜSTRİSİ MAKİNALARI VE İŞLETME ANABİ
332 ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI
333 ORMAN HASILATI VE BİYOMETRİ ANABİLİM DALI
334 ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU ANABİLİM DALI
335 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
336 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (TEZLİ)
337 ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
338 ORMANCILIK EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
339 ORMANCILIK POLİTİKASI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
340 ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BD
341 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
342 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANBİLİM DALI
343 ÖLÇME BİLGİSİ VE KADASTRO ANABİLİM DALI
344 PERİDONTOLJİ ANABİLİM DALI
345 PETROL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
346 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
347 PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
348 PEYZAJ MİMARLIĞI BİLİM DALI
349 POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
350 POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
351 POLİMER MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
352 PROJE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
353 PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI
355 RADYOBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
356 RESTORASYON ANABİLİM DALI
357 RESTORASYON TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ
358 RESTORASYON YENİLEME-KORUMA
359 ROBOTİK ANABİLİM DALI
360 RÖLÖVE-RESTORASYON ANABİLİM DALI
FBE Doktora Programları
Program Adı
361 SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI
362 SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
363 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
364 SİLVİKÜLTÜR ANABİLİM DALI
365 SİSTEM ANALİZİ ANABİLİM DALI
366 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
367 SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI
368 STRUCTURAL ENGİNEERING
369 SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI
370 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
371 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLETME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
372 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA-İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
373 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
374 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
375 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
376 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
377 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI
378 SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
379 ŞEHIR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
380 ŞEHİR PLANLAMA ANABİLİM DALI
381 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
382 ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI
383 TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI
384 TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
385 TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
386 TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI
387 TARIM MAKİNALARI BİLİM DALI
388 TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
389 TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
390 TARIM ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Program Adı
391 TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
392 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
393 TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
394 TARIMSAL MEKANİZASYON ANABİLİM DALI
395 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
396 TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
397 TASARIM ANABİLİM DALI
398 TASARIM TARİHİ, KURAMI VE ELEŞTRİSİ ANABİLİM DALI
399 TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI
400 TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
401 TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
402 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
403 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
404 TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI
405 TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
406 TELEKOMÜNİKASYON-SİNYAL İŞLEME ANABİLİM DALI
407 TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
409 TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
410 TEORİK MATEMATİK ANABİLİM DALI
411 TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
412 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ANABİLİM DALI
413 TOPOLOJİ ANABİLİM DALI
414 TOPRAK ANABİLİM DALI
415 TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI
416 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
417 TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ANABİLİM DALI
418 TORAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
419 UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM ANABİLİM DALI
420 UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
FBE Doktora Programları
Program Adı
421 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
422 UÇAK-UZAY MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
423 ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI
424 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
425 ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ANABİLİM DALI
426 UYGULAMALI BİLİMLER VE TEKNOLOJİ ANABİLİMDALI
427 UYGULAMALI BİYOLOJİ
428 UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
429 UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI
430 UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
431 UYGULAMALI MATEMATİK VE İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
432 UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
433 UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
434 ÜRETİM ANABİLİM DALI
435 ÜRETİM METALURJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
436 YAPI ANABİLİM DALI
437 YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
438 YAPI BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
439 YAPI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
440 YAPI FİZİĞİ ANABİLİM DALI
441 YAPI FİZİĞİ VE MALZEMESİ ANABİLİM DALI
442 YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI
443 YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI
444 YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI
445 YAPI MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
446 YAPI YÖNETİMİ
447 YAPI YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
448 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
449 YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
450 YER SİSTEM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Program Adı
451 YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI
452 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI
453 YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI
454 ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
455 ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
456 ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
457 ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
Sorunlar
Ülkemizde, lisansüstü alandan şöyle sorunlar dile
getirilmektedir;
 Ciddiyet sorunu:Hocanın öğrenci ile yeterince
ilgilenmemesi, lisansüstü eğitim zorunlu bir eğitim
olmamasına rağmen öğrencinin de yeterli ciddiyet
göstermemesi
 Lisansüstü çalışmada, hem öğrenci ve hem de hoca
tarafından göze alınacak, çaba için ön tasavvurda
yetersizlik sözkonusu
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Sorunlar
 Teamüller sorunu: Örtük Bilgi
 Aşırı ders yükü, yönetim görevi vb sebeblerle, ve
sorumluluk konusundaki zaafiyet dolayısıyla
Öğrenciye yeterince zaman ayırmama.
 İlgisizlik: Kimi hocaların yöneticisi oldukları veya jüri
üyesi oldukları tezleri bile yeterince okumadıkları
söylenmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Sorunlar
 Inbreeding: İçten beslenme
 Nepotizm, kayırmacılık, veya mobing
 Jüri ve yönetici seçiminde etik ihlaller ve
dikkatsizlikler
 Şeffaflık: Açıklık sorunu
 Öğretim üyelerinin kendi alanlarında bir enstitü
kurup, lisansüstü çalışmaları dar bir çevre içinde
yapma temayülleri
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DURUM
 Fen bilimleri enstitüsünde yapılan lisansüstü tez
çalışmaları tamamı ile öğretim elemanı ile öğrencinin
birlikte (çoğunluklu öğretim elemanının kararı ile)
kararlaştırdıkları
konularda
yürütülmektedir.
Üniversitenin stratejileri, topluma katkı ve fayda
üretilmesi gibi herhangi bir motivasyon ile çalışmaları
yönlendiren unsurlar dikkate alınmamaktadır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DURUM
 Yapılan tezler patent, know-how vb. nitelikler ile
sonuçlandırılmamaktadır. Çok faydalı olsa bile
bunların belgelendirilmesi ve koruma altına alınması
çalışmaları nadiren yapılmaktadır. Bu amaçla
Üniversiteler Teknoloji Transfer Ofisleri kurulmuş
olsada Fen Bilimleri Ensitütlerinin bu olanağı yeteri
derede kullandıkları söylenemez.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DURUM
 Doktora tezlerinin savunma jürilerinin merkezi olarak
gerçekleştirilmesi de tezlerin kalitelerinin artırılması
için önemli olabilir. Öğretim üyesinin kendi arkadaşları ile oluşturduğu jurilerde genel olarak yapılan
değerlendirmelerde bilimsel ölçütler bazen ikinci
planda kalabilmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Düşünceler, Öneriler
 Öncelikle, bilimin araştırmanın ne olduğuna dair
Felsefi Akademik, ve Entellektüel zeminin farkındalığı
üzerine bir yapılanma ve çalışma yürütülmelidir.
 Eğer bilimin bir paradigma ekseninde yapıldığı şeklindeki Bilim Felsefesi kabul edilirse, bilim topluluğunun
(Scientific Community) oluşmasına imkan verecek
organizasyonlara dikkat edilmelidir.
 Bir ülkenin rekabet gücü, insan gücü yetiştirme ve
bilim ve teknoloji üretme kapasitesi ile bağlantılıdır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Düşünceler, Öneriler
Lisansüstü eğitim, özellikle Doktora, bilgi
üretien, bilim yapılan düzeydir.
Bilim yapmak daha önce varolmayan yeni bir
bilgi ortaya koymak, insanlığın bilgi dağarcığına
ekleme yapmaktır.
Bir bilgi ortaya konulduktan sonra yapılan hiç
bir şey artık bilim değildir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Düşünceler, Öneriler
 Bilim feragat ve fedakarlık ile yapılır.
 Bilim aşk ile yapılır.
 Tarihte de günümüzde de sahici bilim yapılan her
yerde bilimsel çalışma aşk ile yürütülmektedir
 Edison’un ampülü yakıncaya kadar ikiyüz bin deney
yaptığı söylenir
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Bilim Alanı
 Bilim yapılan yer örtük bilgi alanıdır
 Bilgelik alanıdır
 Garantili bilim yapma, buluş yapma yolu yoktur. Veya
böyle bir yol dile getirilemez.
 Örtük bilgi bilen ile öğrenenin (talep edenin)
birlikteliğinden, Hoca ve ögrenci, usta ile çırak
ilişkisiyle geçen bilgi
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Etik Sınırlar Aşılırsa: Değer Boşalır
 Etik değerler,
 Hırs Kasesi (Greedy Cup/Pisagor Kasesi)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Etik Sınırlar Aşılırsa: Değer Boşalır
 Kısa yoldan unvan elde etme veya makalelerde sayısal
artış adına bilimsel içeriğin zayıflaması veya
bütünüyle içerik boşalması
 İntihal, aşırma, kopya, kopyala-yapıştır, sonuçları
çarpıtma
 Öğrenciye kılı kırk yaran bir hassasiyetle, etik
değerlerin verilmemesi
 Rekabet vb. amaçla yaralanılan kaynakları referans
vermeme
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Epistemoloji
[Epistemology]
Ontoloji
[Ontology]
Formlar (Felsefi
Bilgelik) [The Forms]
Anlama/Düşünme
[Understanding]
Kavramlar (Bilimsel ve
Matematiksel Nesneler)
[Concepts]
İnanç/Sanı
[Belief]
Algılanabilir Nesneler
[Sensible Objects]
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Görüntüler
[Images]
Güneş
[Sun]
Hayaletme/tasavvur
[Imaging]
İyilik [The Good]
Saf Akıl –Zihin
(Seziş, kavrayış)
[Pure Reason-Mind]
Kavranabilir Dünya
Görünen (Algılanabilir)
[Inteligible World] Dünya [The Visible World]
Bilgi
Knowledge/Episteme]
Bölünmüş Çizgi Analojisi/(The Simile of the Line, Platon)
TEŞEKKÜRLER
64

similar documents