inleiding NCP (Regina Kleingeld)

Report
Studiedag Hoger Bedrijfsdiploma
8 april 2013
• Wat is het EQF en het NLQF en wat is het
niet;
• Wat doet het NCP;
• Voor wie is het;
• Niveau 5.
European Qualifications Framework (EQF)
voor een leven lang leren
Doel:
• Vergroten van studenten- en
arbeidsmarktmobiliteit;
• Faciliteren van een leven lang leren.
Nederland
• Nationaal kwalificatieraamwerk: het NLQF;
• Het NLQF beschrijft alle
kwalificatieniveaus binnen Nederland met
één begrippenkader;
• De niveaus van het NLQF zijn gekoppeld
aan de niveaus van het EQF.
Hoe werkt het NLQF?
• Open voor alle kwalificaties: privaat en publiek;
• De door de OCW en EL&I gereguleerde
kwalificaties zijn generiek ingeschaald;
• Privaat: aanvragen bij NCP NLQF. Procedures voor
validatie van de organisatie en inschaling in het
NLQF en EQF. Kwaliteitseisen hoog;
• Er zijn 8 niveaus en 1 instroom niveau: basis
educatie tot doctoraal.
Schema EQF/NLQF
Wat is het NLQF niet
• Het is geen herziening van het onderwijsstelsel;
• Verleent geen recht op titels en graden;
• In- en doorstroomrechten worden niet geregeld.
• NLQF niveaus zijn niet gebonden aan
onderwijssectoren;
Het Nationaal Coördinatiepunt
NLQF.
• Stelt niveau vast van overige (niet door de
overheid gereguleerde) kwalificaties;
• Publiceert de resultaten van deze inschaling in
niveaus van het NLQF en EQF in een register;
• Informeert en communiceert;
• Onderhoudt en evalueert het NLQF.
Procedure NLQF private opleiders
Stappen:
1.
Beoordeling validiteit organisatie:
rechtspersoonlijkheid, continuïteit,
examinering, kwaliteitsborging;
2.
Beoordeling verzoek inschaling:
onderbouwing niveau, beschrijving in
leerresultaten, examinering en
leerinspanning.
Hoe worden niveaus van
kwalificaties beschreven?
• Context;
• Kennis;
• Vaardigheden: toepassen van kennis,
probleemoplossend vermogen, leer –en
ontwikkelvaardigheden, informatie- en
communicatie vaardigheden;
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Dublin descriptoren verwerkt in
beschrijvingen.
Belang studenten
• Vergelijking van niveaus van opleidingen
zodat je weet waar je staat en
gemakkelijker voor een vervolgopleiding
kunt kiezen;
• Bevorderen van transparantie nationaal en
internationaal;
• Vergroten en vergemakkelijken van de
(internationale) studentenmobiliteit.
Belang werkgevers en werknemers
van het NLQF?
• Vergroten van de arbeidsmobiliteit nationaal en
internationaal;
• Het beantwoordt de vraag of een buitenlandse,
Europese kwalificatie eenzelfde niveau heeft als een
Nederlandse;
• Het ondersteunt opleidingsbeleid;
• Het vergemakkelijkt wervingsbeleid;
• Het draagt bij aan de vermindering van opleidingskosten.
Belang opleiders
• Het vergroten van transparantie: van Nederlandse
kwalificaties en tussen kwalificaties binnen Europa;
• Vergroten van de vergelijkbaarheid van niveaus
van kwalificaties;
• Het stimuleren van een leven lang leren voor
mensen van alle leeftijden;
• Het vergemakkelijken van de communicatie tussen
alle betrokkenen in onderwijs en arbeidsmarkt.
EQF en NLQF niveau 5
• Generiek ingeschaald: Associate degree;
• Kwalificaties private aanbieders: aanvragen
bij NCP NLQF. Toetsing aan de hand van
descriptoren niveau 5;
• Onderzoek Cedefop naar niveau 5.
Contact NCP NLQF
Meer informatie
Regina Kleingeld, 06 13677700 of
[email protected]

similar documents