Ettekanne - Põllumajandusministeerium

Report
ÖTK/EMSA 2014
Mahepõllumajandus
Eestis
Merit Mikk
Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus/Eesti Mahepõllumajanduse SA
[email protected]
Aprill 2014
1
25 aastat mahepõllumajandust
Eestis (1)
• 1989 – Eesti Biodünaamika Ühingu asutamine,
maheettevõtete kontroll ja sertifitseerimine
• 1992 – Lisandus teine mahekontrollorganisatsioon,
Kagu-Eesti BIOS
• 1994 – Esimene mahepõllumajanduse
konverents (ÖTK)
• 1996 – Hakkas ilmuma Mahepõllumajanduse
leht (ÖTK)
• 1997 – Mahepõllumajanduse seadus
• 2000 – Hakati maksma mahetoetusi
2
25 aastat mahepõllumajandust
Eestis (2)
• 2001 – Riiklik kontrollsüsteem (PMA, VTA)
• 2004 – Mahepõllumajanduse büroo loomine
Põllumajandusministeeriumis
• 2006 – Mahepõllumajanduse Koostöökogu asutamine
• 2007 – Mahepõllumajanduse arengukava 2007-2013
• 2010 – Parima mahetootja ja mahetoote konkursi
käivitamine (PM, EMSA)
• 2014 – Mahepõllumajanduse arengukava 2014-2020
(kinnitamata)
3
Mahepõllumajandusmaa Eestis 1999-2013
2013. a oli ca 16,3% kasutuses olevast põllumajandusmaast mahe.
Sellele lisaks oli tunnustatud 40 579 ha looduslikke alasid
160000
153426
144149
140000
134057
121815
120000
102767
100000
87347
ha
81528
80000
73770
59742
60000
42573
40000
46016
30623
20141
20000
9875
4000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PMA 2013 andmetel
4
Mahetootjate arv Eestis 1999-2013
1800
1553
1600
1431
1478
1356
1400
1173
1200
1211
1245
1278
1013
1000
764
800
810
583
600
369
400
230
200
89
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PMA 2013 andmetel
5
Mahemaa paiknemine Eestis 2013
6
PMA 2013 andmetel
Mahemaa kasutus
12%
1%
1%
23%
Põllumaa, v.a lühiajaline
rohumaa
Lühiajaline rohumaa
Püsirohumaa
Looduslik rohumaa
20%
43%
Karjatatav
mittepõllumajanduslik maa
Viljapuu- ja marjaaed jm
Teraviljast kasvatatakse kõige rohkem kaera (ligi pool)
Marjadest kasvatatakse kõige rohkem astelpaju, puuviljadest õuna
PMA 2013 andmetel
7
Maheloomakasvatus 2006-2013 (1)
50,000
45,000
Veised (sh
piima- ja
lihakari)
Lambad
40,000
35,000
30,000
Lihaveise
ammlehmad
25,000
20,000
Kodulinnud (sh
munakanad)
15,000
Munakanad
10,000
5,000
Lüpsilehmad
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8
2013
PMA 2013 andmetel
Maheloomakasvatus 2006-2013 (2)
1,600
1,400
1,200
Kitsed
1,000
800
Sead
600
Küülikud
400
Mesilased
(pered)
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9
2013
PMA 2013 andmetel
Mahetoodete töötlemine 2013
Kokku mahepõllumajanduse registris 84 töötlejat
Suur osa neist on väiketöötlejad
Mahetootjaid, kes ka töötlemisega tegelevad, oli 34
Kõige rohkem marja-, puuvilja- ja köögiviljatöötlejaid
(30), järgnevad tera- ja kaunviljade töötlejad (18),
pagari- ja kondiitritoodete valmistajad (11)
• Väga vähe on
loomsete saaduste
töötlejaid
•
•
•
•
10
Mahetoidu turustamine (1)
• Kodumaiste mahetoodete jaemüügi käive
koduturul oli 2012. a EMORi hinnangul 8,3 mln
eurot (+38% võrreldes 2011)
• Suur osa mahetoodangust eksporditakse (ELsiseselt), täpne maht pole teada. Kõige rohkem
eksporditakse teravilja. Ekspordimahud
suurenevad iga aastaga
• Loomsetest saadustest müüakse kahjuks
töötlemisvõimaluste puudumise tõttu suur osa
tavatöötlejatele
• 2013. a oli EMORi andmetel müügil 1234
kodumaist mahetoodet (+45% võrreldes 2012)
11
Mahetoidu turustamine (2)
• Peamiselt mahetoiduga kauplevaid väikepoode
on üle 40, neist ca pooled Tallinnas
• Mahetoitu müüakse kõigis suuremates
kaupluskettides ja nendes müüdav kaubavalik
laieneb pidevalt
• Internetipoode on ligi 10
• Palju müüakse mahetoitu ka otse tootjalt
tarbijale
• Suur osa jaeturul müüdavast mahetoidust on
pärit teistest riikidest (suur osa Saksamaalt)
12
Tootjate ühistegevus turustamisel
• TÜ Eesti Mahe (2003)
• Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik (LET, 2008)
• TÜ Wiru Vili (2010)
13
TÜ Wiru Vili maheviljaterminal
TÜ Eesti Mahe piimaautomaat kauplusketi
poes
Mahepõllumajanduse Koostöökogu
• Asutatud 2006. a
• Kuuluvad kõik eraõiguslikud organisatsioonid,
kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on
mahepõllumajandus
• Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate
Keskus, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, MTÜ Eesti Biodünaamika
Ühing, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa
Mahetootjate Selts, MTÜ Saare Mahe, MTÜ Virumaa Mahetootjad, TÜ
Eesti Mahe, TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik, TÜ Wiru Vili
• Eesmärgiks on kaitsta
mahepõllumajandussektori huve (nt osalemine
MAK juhtkomisjonis ja töögruppides, MP arengukava
töögrupis) ja edendada mahepõllumajanduse
alast teadlikkust
14
Tegevused mahepõllumajanduse
edendamiseks
• Infopäevad, koolitused, seminarid, konverentsid
erinevatele sihtgruppidele, peamiselt tootjatele,
lisaks ka töötlejatele, toitlustajatele (s.h
lasteasutustele), tarbijatele
• Mitmesugused trükised, Mahepõllumajanduse leht
• Maheinfot koondav veebileht maheklubi.ee
• Tarbijateavitustegevused (info trüki- ja veebimeedias,
telesaated, mahetoidu tutvustamine erinevatel üritustel,
välireklaamid, talupäevad, infomaterjalid jm)
• Tegevusi on toetanud suures osas
Põllumajandusministeerium riigieelarvelistest ja MAKi
vahenditest
15
Peamised väljakutsed
• Mahetootmise efektiivistamine
• Mahetoodangu jõudmine mahedana tarbijani
• Mahetöötlemise edendamine
• Mahetoitlustamise (eriti lasteasutustes) edendamine,
s.h lihtsustatud nõuded toitlustamisele
• Tarbija teadlikkuse suurendamine
• Suurema lisandväärtusega toodete eksport
• Mahetootmise arengu jätkumine vähenevate
toetuste tingimustes
16
Info:
Mahepõllumajanduse register: www.pma.agri.ee
Üldine info mahepõllumajanduse kohta,
viited seadusandlusele
www.maheklubi.ee
Uudised ja lingid
ka Maheklubi
Facebookis
Põllumajandusministeerium www.agri.ee
EMÜ Mahekeskus http://mahekeskus.emu.ee
EL-i mahepõllumajanduse kodulehekülg:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_et
17
Tänan!
Info:
Mahepõllumajanduse register: www.pma.agri.ee
Üldine info mahepõllumajanduse kohta,
viited seadusandlusele
www.maheklubi.ee
Uudised ja lingid
ka Maheklubi
Facebookis
Põllumajandusministeerium www.agri.ee
EMÜ Mahekeskus http://mahekeskus.emu.ee
EL-i mahepõllumajanduse kodulehekülg:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_et
18

similar documents