Biolaakson tarkastelua johtamisen näkökulmasta/Mikko Luoma

Report
Biolaakson tarkastelua
johtamisnäkökulmasta
Tutkimusjohtaja Mikko Luoma
Vaasan yliopisto
29.10.2013
ELINKEINOELÄMÄ
• Vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen
• Edellytyksenä kehittynyt infrastruktuuri, toimiva koulutusjärjestelmä,
sujuva yhteiskunnallinen päätöksenteko, tunnustettu kansainvälinen asema
ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
ALUE/KLUSTERI
• Elinvoimaisen alueellisen ekosysteemin aikaansaaminen
• Edellytyksenä monipuolisen toimijaverkoston kehittyminen,
vilkas yhteistyö eri toimijoiden kesken, uusien innovaatioiden syntyminen,
ulkoisen mielenkiinnon ja osaamis- ja pääomavirtojen
suuntautuminen alueelle
YRITYS/TYÖPAIKKA
• Menestyminen kilpailussa,
jatkuva tuottavuuskehitys
• Edellytyksenä toimintaympäristön muutosten
tunnistaminen, kyky luoda ja toimeenpanna
merkityksellisiä tulevaisuuden tahtotiloja
YKSILÖ
• Hyvinvointi työelämässä
• Edellytyksenä omien voimavarojen
tunteminen ja kyky oppia uutta
Kilpailuedun eri tasot
ALUE/KLUSTERI
• Elinvoimaisen alueellisen ekosysteemin aikaansaaminen
• Edellytyksenä monipuolisen toimijaverkoston kehittyminen,
vilkas yhteistyö eri toimijoiden kesken, uusien innovaatioiden syntyminen,
ulkoisen mielenkiinnon ja osaamis- ja pääomavirtojen
suuntautuminen alueelle
Voiko Biolaakso
kehittyä tällaiseksi?
Menestyville alueellisille keskittymille
tyypillistä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pitkä kehityshistoria (mutta ei yhteistä kehityspolkua)
Yrittäjyys, intohimo
Koulutus ja tutkimus
Yhteiskunnan osallistuminen
Uusien liiketoimintamuotojen syntyminen
Erilaisten toimijoiden läsnäolo, muitakin kuin alueen ”ydinosaamiseen”
liittyviä toimijoita
Ulkopuolisten mielenkiinto, halu päästä osaksi
Rikas alueellinen identiteetti
Johtajuus ei tunnistettavissa perinteisistä näkökulmista (vallankäyttö,
kontrolli, hierarkia)
Kompleksisuusjohtaminen
Kompleksisuusjohtamisen periaatteet
• Kytköksellisyys (connectivity) – systeemin (klusterin tms.) kaikki
osat ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa
• Yhteiskehittyminen (co-evolution) – symbioottiset suhteet voittavat
kilpailevat suhteet
• Vahvistuvat syklit (reinforcing cycles) – systeemi on täynnä ilmiöitä,
jotka vahvistavat toisiansa
• Epälineaarisuus (non-linearity) – kaikkiin kehityksiin sisältyy
yllätyksen mahdollisuus; ei ole olemassa samanlaisia kehityksiä
• Itseorganisoituminen (self-organization) – ilmiöillä on taipumus itse
löytää tehokkain toimintamalli annettujen reunaehtojen puitteissa
Pohdittavaa Biolaaksolle
johtamisnäkökulmasta
•
•
•
•
Missä ovat muut (nykyiset tai mahdolliset) biolaaksot? Miksi ne voivat
menestyä?
Mikä on riittävän ohjaava (ja samalla riittävän salliva) visio Biolaaksolle ja
sen toimijoille?
Millainen arvoperusta yhdistää Biolaakson toimijoita?
Mikä voisi olla bioalan ulkopuolinen tekijä, joka tuo kilpailuetua Biolaakson
toimijoille:
– Logistiikka, tietojärjestelmät, työhyvinvointi…
•
•
•
Millaiset käytännöt voisivat edistää uuden liiketoiminnan syntymistä
Biolaaksossa?
Mistä tekijöistä Biolaakson huomionarvo ja brändi rakentuvat?
Millaisilla mittareilla Biolaakson kehittymistä tulee mitata?
Johtamistutkimus (kauppatieteet) on käyttökelpoinen väline ratkaisujen
löytämisessä näihin kysymyksiin!

similar documents