Opettajan henkilökohtaiset käyttöteoriat

Report
Seminaari 8.11.2012
Heli Lepistö, Harri Pitkäniemi,
Kristiina Vesala
Vähän aivojumppaa
Kolmen rivin juttu. Aiheena orientoiva
harjoittelu.
Keksi 1, 2, 3, 4 sanaa siten, että ensiksi
on
 5 tavua,
toiselle riville
 7 tavua
ja lopuksi kolmannelle riville
 5 tavua
= haiku orientoivalle harjoittelulle
Orientoiva,
Siellä minä observoin.
Tuleva ope!
Koulutuksen rakenne
pääaine
Orientaatio-,
kieli- ja
viestintäopinnot
lo
kt
Puheviestintä
Kirjoitusviestintä
Ruotsi, englanti
Tvt
Hops
- Opintojen
suunnittelu
- Ammatillinen kasvu
ks
Pääaineen perus- ja
aineopinnot
Pääaineen
syventävät opinnot
Sivuaineopinnot,
vapaasti valittavat
Kasvatuspsykologia
Orientoiva harjoittelu
Kasvatushistoria
Kasvatusfilosofia
Kasvatussosiologia
Pedagogisia opintoja
Tutkielmaopinnot
Perusharjoittelu
Erityispedagogiikka
Koulutuspolitiikka
Luova projekti
Syventävä harjoittelu
Tutkimusopinnot
Tutkielma
Monialaiset opinnot
Musiikki
Kuvataide
Liikunta
Käsityö
Alkukasvatus
Erityispedagogiikka
Ruokatalous
Orientoiva harjoittelu
Kotitalous
Ruoanvalmistus
Perusharjoittelu
Tutkielmaopinnot
Ruoka- ja tapakulttuuri
Terveyden edistäminen
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimusopinnot
Tutkielma
Pedagogiset opinnot
Tekstiilimateriaalit
Orientoiva harjoittelu
Vaatteet ja sisustustekstiilit
Värjäys ja kankaanpainanta
Lankatyöt
Tutkielmaopinnot
Käsityö ja hyvinvointi
Virtuaalinen käsityö
Vaatetuksen projekti
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimusopinnot
Tutkielma
Pedagogiset opinnot
Ennakkotehtävä 1
Elämänkaari





Miten päädyit valitsemaan opettajankoulutuksen?
Tärkeitä henkilöitä ja/tai tapahtumia, jotka vaikuttivat päätökseesi.
Tärkeitä henkilöitä/tapahtumia, jotka vaikuttavat ajatteluusi
 kasvatuksesta ja opetuksesta
 opettajan roolista
 itsestäsi tulevana opettajana.
Kerro kokemuksiasi koulusta. Millainen koululainen olit? Miten itse opit parhaiten?
Jos sinulla on kokemusta opettajana toimimisesta, kirjoita kokemuksiasi oppilaittesi opettamisesta ja kasvattamisesta.
Mitä ajattelet opettamiesi oppilaiden oppimisesta? Mitä olet itse oppinut opettajan työstä?
Onko opettajan työ sinun tuleva ammattisi?
Johdatus aiheeseen ja käsitteeseen
Harri Pitkäniemi
Mikä on käyttöteoria?
 Liittyy opettajan työhön, opettamiseen, kasvatukseen





…
Ihanteita koskeva
Käytäntöä palveleva
Henkilökohtainen
Aluksi usein implisiittinen, tiedostamaton
Voi muuttua eksplisiittiseksi (jos pyydetään
miettimään, kirjoittamaan, osallistumaan
tutkimukseen jne.)
Käyttöteorian muuttuminen ja
kehittyminen
 Ne ovat olemassa jo esim. opettajankoulutuksen
alkuvaiheessa
 Puhutaan myös käyttöteorian lähteistä
(Levin & He 2008) eli mistä nuo käyttöteoriat ovat
peräisin?
- oma kokemus oppilaana …
opiskelijana
- arvot
Käyttöteorian muuttuminen ja
kehittyminen
-
Kokemukset opettajan tehtävistä
Kokemukset opetuksen seuraamisesta
Kokemukset opetusharjoittelusta
mukaan lukien suunnittelu, ohjaus, oma pohdinta …
-
Opettajankoulutuksen eri sisältöalueet:
- Kasvatustiede kaiken kaikkiaan (sen eri osa-alueet)
- Erityisesti opettamista käsittelevät opintojaksot
Kasvatustieteessä
- > Opetus, opiskelu ja oppiminen (perusopinnot)
- > Opetus ja sen tutkimus (aineopinnot)
Käyttöteorian muuttuminen ja
kehittyminen
Opettajankoulutuksen eri sisältöalueet (jatkuu):



Oppiaineeseen liittyvät opinnot
Tutkimusmenetelmiin liittyvät opinnot
Tutkielmaopinnot
-> On siis todennäköistä, että
käyttöteorioiden sisällöt ja lähteet muuttuvat
koulutuksen aikana
Käyttöteoria ja opetuksen käytäntö
 Toteutuuko opettajan käyttöteoria opetuksen
käytännössä?
KYLLÄ
ja
EI
 Käyttöteorioihin palataan mm. opintojaksolla
OPETUS JA SEN TUTKIMUS (2. opintovuosi)
ja opetusharjoittelussa, koulutuksen eri vaiheissa
Kirjallisuutta
 Levin, B. & He, Y. (2008). Investigating the content
and sources of teacher candidates’ personal practical
theories (PPTS).
Journal of Teacher Education, 59, 55-68.
 Pitkäniemi, H., Maaranen, K. , Karlsson, L. &
Stenberg, K. (2012). Luokanopettajaksi opiskelevien
käyttöteoriat ja niiden lähteet.
Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 23.11.2012, Helsingin
yliopisto.
Mihin opettaja tarvitsee
käyttöteoriaa?
 On tietoinen omasta tekemisestä; kaikella on tarkoitus
 Osaa perustella tekemistään
 Työkalu suunnittelu, toteutus, arviointi opetus- ja
kasvatustyöhön
KYSYTTÄVÄÄ?
ALIAS
suunnittelu
itsearviointi
infotilaisuus
oppilasraportti
opetustuokio
palaute
seminaari
aineenopettaja yhtenäiskoulu
opiskelijakollega
henkilökohtaiset tavoitteet
avustettava tunti
työpaja
palautekeskustelu
Oppilaantuntemus
vuorovaikutus
seurantalomake
portfolio
tavoite
suullinen viestintä
ryhmäohjaus
KIITOS.
MUKAVAA TORSTAIPÄIVÄÄ!

similar documents