Kulttuurin merkitys identiteetille

Report
SahuVat 2013
Marianne Niinimäki
Opetussuunnitelman tavoitteet
 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
 Ottaa työskentelyssään kokonaisvaltaisesti huomioon
eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja potilaiden
tarpeet
 Vanhustyön koulutusohjelma
 Työskentelee monikulttuurisissa työyhteisöissä ja eri
kulttuureissa tulevien asiakkaiden ja potilaiden kanssa
ja kehittää aktiivisesti kulttuuritietoisuuttaan ja
herkkyyttään havaita kulttuurisia eroja
 Perustelee monipuolisesti työtilanteisiin liittyvän
toimintansa tiedoilla erilaisista kulttuureista ja
monikulttuurisuudesta
Lähiopetuksen tavoitteita,
pohdittavaa…
 Kulttuurin merkitys identiteetille?
 Miten kulttuuri vaikuttaa identiteettiin?
 Monikulttuurisuus tai kulttuurinen monimuotoisuus –
mitä merkitsee a) yleisellä tasolla, b) lähihoitajan
työssä?
Monikulttuurisuus – kulttuurinen
monimuotoisuus
 Lisääntyvä kansojen sekoittuminen
 Ihmisten lisääntynyt liikkuminen yli rajojen
 Laajenevat opiskelu- ja työskentelymahdollisuuden
ulkomailla
 Erilaiset taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset ilmiöt
lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta,
vaikuttavat ammatillisiin tehtäviin  edellyttävät
ammattilaisilta uudenlaista osaamista ja tuottavat
uudenlaisia vaatimuksia
Mitä tarkoittaa kulttuuri?
 Arvot, käsitykset, kielelliset ilmaisut, ajattelun muodot,
käyttäytymisnormit, kommunikaatiotyylit, jotka tietty
ryhmä ihmisiä on kehittänyt varmistaakseen
selviytymisensä tietyssä ympäristössä
 KOKONAISUUS – määrittyy sosiaalisesta käyttäytymisestä,
taiteesta, uskomuksista, arvoista, tavoista,
maailmankatsomuksesta ja inhimillisestä elämästä yleensä
 enemmän tai vähemmän näkyvää, pääasiassa jollain
tavalla opittuja asioita
 Asenne, arvot, uskomus, ideologia, kulttuurituntemus,
kulttuuriherkkyys, kulttuuri-imperialismi (~alistaminen),
kulttuurien erilaisuus ja kulttuurikompetenssi
 Kulttuuri vaikuttaa keskeisesti ihmisten käyttäytymiseen ja
toimintaan
 Kulttuuritaustan merkitys korostuu kansainvälisessä
kanssakäymisessä, koska siinä omaa ja vierasta kulttuuria
analysoidaan tavallista perusteellisemmin
 Vaikka kulttuuri on laajalti tiedostamatonta, silla on
voimakas vaikutus sairauteen ja terveyteen
  mm. lähihoitajan tunnistettava ja arvotettava kulttuurisia
uskomuksia ja tapoja ja otettava ne mahdollisuuksien
mukaan huomioon käytännön hoitotyössä
 Huom! Tietyt säännöt ja normit sosiaali- ja
terveydenhuollossa sellaisia, joita tulee noudattaa ikään,
sukupuoleen ja kulttuuriin katsomatta
  esim. sairaalahygienia on ehdoton ja aiheuttaa sekä
hoitajan että potilaan pukeutumisen rajoituksia
Kulttuurin eri kerrostumia
 Kansallinen taso
 Etninen taso
 Uskonnollinen taso
 Kielellinen taso
 Sukupuoleen liittyvä taso
 Sukupolveen liittyvä taso
 Sosiaaliseen luokkaan liittyvä taso
 Työpaikkaan liittyvä taso
 Työorganisaatioon liittyvä taso
Hofstede (2005)
 http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66
.htm
 Kulttuuri on opittu ”mielen kollektiivinen
ohjelmointi”, joka erottaa yhteen ryhmään tai
luokkaan kuuluvat ihmiset toisistaan
  eroja:
 Yhteisöllisyydessä
 Maskuliinisuudessa ja feminiinisyydessä
 Epävarmuuden välttämisessä
Yhteisöllinen kulttuuri
 Ketään ei jätetä yksin hänen sairastaessaan tai





joutuessaan kriisiin
Itsestään selvää, että läheiset ovat läsnä
Perhe = vanhemmat ja lähisukulaiset
Ihminen tuntee olevansa riippuvainen ryhmästä ja sen
tuesta ja on valmis elämään ryhmän normien mukaan
Ihminen vaistoaa herkästi toisten tarpeet ja miten
tulee milloinkin käyttäytyä
Yhteisöllisessä kulttuurissa uskonnolla tavallista
syvempi ja yleisesti tunnustetumpi merkitys 
tietoisuus elämän kietoutumisesta Jumalaan ja
maailmankaikkeuteen
Epävarmuuden sietäminen
 Epävarmuutta välttävissä yhteiskunnissa enemmän
sääntöjä ja ohjeita kuin yhteiskunnissa, joissa
epävarmuutta siedetään
 Vrt. suomalainen kulttuuri
Maskuliinisuus ja feminiinisyys
 Kuvaa sukupuoliroolien jakautumaa eri yhteiskunnissa
 Naiset arvostavat työssään enemmän sosiaalisia
päämääriä, ihmissuhteita ja muiden auttamista
 Miehet tavoittelevat menestystä, uralla etenemistä ja
hyvää palkkaa
 Maskuliinisissa kulttuureissa johtajuuteen kuuluvat
vahvat ja autoritaariset päätökset
 Feminiinisissä kulttuureissa päätöksenteko
demokraattisempaa ja neuvottelevampaa
Kulttuurikompetenssi
 = kyky ottaa huomioon ihmisten kulttuuritausta ja sen




merkitys ja tulla toimeen eri kulttuureista lähtöisin olevien
ihmisten kanssa
Hoitotyössä ammattitaidon osatekijä, joka parantaa
terveydenhuollon palvelujen tasoa ja hoitotyön laatua
Kulttuurikokemus ohjaa hoitajaa kulttuurien välisessä
kanssakäymisessä
Kulttuurinen tahto = motivaatio, joka ohjaa hoitajaa
hankkimaan tietoa kulttuureista ja osoittaa tämän olevan
avoin ja joustava erilaisten ihmisten kanssa
 tarvitaan erilaisten kulttuurien luomien jännitteiden
vähentämiseksi toimittaessa eri alakulttuureita, uskontoja,
kansallisuuksia ja etnistä alkuperää edustavien ihmisten
kanssa
Kulttuurisen kompetenssin osa-alueet
(Giger ja Davidhizar 1991)
Kulttuurinen tietoisuus
1.


Herkistymisprosessi, jossa tarkastellaan omia uskomuksia
ja ennakkokäsityksiä muista kulttuureista ja niiden
edustajista
Keskeistä oman kulttuuritaustan arvojen, uskomusten ja
käyttäytymismallien tunnistaminen
Kulttuurinen tieto
2.

Erilaisesta kulttuurista tulevan potilaan näkemyksen
ymmärtämistä, erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtämistä ja
tietoa ihmisten biologisista, fysiologisista ja psykologisista
erilaisuuksista
Kulttuurinen taito
3.

Taitoa kerätä, suunnitella ja toteuttaa potilaan kulttuuriset
tarpeet huomioivaa hoitotyötä ja taitoa määrittää tarpeita
Kulttuurisen kompetenssin osa-alueet
(Giger ja Davidhizar 1991)
4. Kulttuurin tahto

Aitoa kiinnostusta ja motivoituneisuutta erilaisten ja eri
kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten hoitamiseen

Ominaisuus, johon liittyy intuitiivinen empatiakyky
5. Kulttuurin kohtaaminen

Sisältää ajatuksen eri kulttuureista lähtöisin olevien
potilaiden vuorovaikutuksellisesta kohtaamisesta ja
kiinnostuksen hakeutua kulttuurisiin kohtaamistilanteisiin
6. Kulttuurin tahto

Erilaisuuden hyväksymisen taito

Sisältää empatiakyvyn, hyvät viestintä- ja
vuorovaikutustaidot
Kulttuurisen erilaisuuden kohtaaminen
hoitotyössä
 Muuttoliikkeen ja väestön liikehdinnän syyt
asuinalueelta, maasta ja maanosista toiseen erilaisia
 Saattaa aiheuttaa yksilön ja perheiden stressaantumista,
erilaisia henkisen pahoinvoinnin oireita
 Merkityksellistä on, saako ihminen sosiaalista tukea ja
millainen on hänen kulttuurinen identiteettinsä ja
itsevarmuutensa
 Lisäksi vaikuttavat sosiaaliset verkostot, mahdollinen
rasismin kohtaaminen ja työllistyminen
Hoitajan tulee huomioida oman suhtautumisensa lisäksi:
 Maahanmuuttajan omat selitysmallit sairaudesta
 Maahanmuuttajan suhtautuminen sairauteen
 Millaisella maahanmuuttostatuksella maahanmuuttaja on
tullut maahan (pakolainen, siirtolainen vai
turvapaikanhakija)
 Maahanmuuttajan kokemukset muutosta
 Ympäröivän kantaväestön asenteet maahanmuuttajia
kohtaan
 Maahanmuuttajan kulttuuri-identiteetti
 Mahdollinen kulttuurien välisen konfliktin vaara uudessa
kotimaassa
 Miten usein maahanmuuttaja kohtaa oman kulttuurinsa ja
ryhmänsä jäseniä?
 Maahanmuuttajan odotukset terveyspalveluja kohtaan
Omasta arvomaailmasta puhuminen
 Asenteet suhteessa uskonnolliseen vakaumukseen ja




uskonnonharjoittamiseen
Uskonto osa jokaista kulttuuria ja vaikuttaa merkityksiä
antamalla ja maailmankuvaa muovaamalla
Uskonto voi olla osa kulttuuri-identiteettiä, ei
jokapäiväinen asia
Sairaus aiheuttaa usein erilaisia tunteita: yksin olemisen
pelko, toimenpiteiden pelkoa, vierauden, epätietoisuuden,
nöyryytyksen tunteita, ahdistusta, ikävää, surua,
psykosomaattisia oireita…
Eri sukupuolta oleva hoitaja tai potilashuoneen jakaminen
muiden potilaiden kanssa saattaa aiheuttaa ahdistusta
Potilaan hoitoon vaikuttavia
kulttuurisidonnaisia seikkoja:
Potilaan käsitys siitä
 Mistä ja miten asiasta voi puhua ja kenelle
 Soveliaisuuskäsitykset
 Häpeän ja kunnian käsitykset
 Hoitoihin liittyvät käsitykset
 Suhtautuminen kärsimykseen, kipuun ja kuolemaan ja
niihin reagoiminen
Tärkeää selvittää, mikä on hyväksyttävää tai
sopimatonta käytöstä eri kulttuureissa sekä kohdata
potilas ensisijaisesti yksilönä ja kunnioittaa hänen
toiveitaan
 Hoitotyössä sekä ammatillinen että henkilökohtainen
haaste on keskitien löytäminen ammattitaidon,
henkilökohtaisen vakaumuksen, avoimuuden ja
ihmisten yksilöllisen kunnioittamisen välille
Potilaan kulttuuriperusteisten
tarpeiden arviointi (Giger & Davidhizar)
Kulttuurisesti ainutlaatuinen ihminen
Biologiset
eroavaisuudet
Ympäristön
kontrolli
Aika
Sosiaalinen
ympäristö
Tila
Vuorovaikutus

similar documents