VAT-verkosto (Katja)

Report
Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, II kausi (2012-2015)
Taustaa
•
Paavo I kaudella tavoitteena oli vastata moniongelmaisten
asunnottomien nuorten asumisentarpeeseen sekä kehittää heille
toimiva tiiviin asumisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli
-> Nuorten Paavo yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulunseudun
nuorisoasuntoyhdistyksen ja Nuorten Ystävien kanssa
•
•
•
•
•
Nuorten Paavo -> Naisten Paavo, asunnottomille naisille
Naisten Paavo -> Kenttä-Paavo, pitkäaikaisasunnottomille
II kauden keskiössä asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja
riskitekijöiden huomioiminen sekä jo asunnottomuuden piiriin
joutuneet vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt
Oulussa asunnottomien määrä, joiden asumisen järjestämisessä
sosiaalipalveluilla on merkittävä rooli, on vuosittain 100-150
henkilöä. Heistä pitkäaikaisasunnottomia n. 30-50 henkilöä
Asuntojen puute ei ole Oulussa ongelma, vaan asunnottomuus
liittyy asumisen taitojen ja talouden hallinnan puutteisiin
12.11.2013
Katja Karppinen
Tavoitteet
•
Vähentää asunnottomuus puoleen sekä poistaa
pitkäaikaisasunnottomuus pysyvästi Oulussa
•
Sopia asunnottomien tilastointitavasta ja siihen liittyvistä
vastuista
•
Hanketyön tavoitteet täsmentyvät seuraaviin kolmeen
kohtaan:
– asumisen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalliin,
– asunnottomuuden ennaltaehkäiseviin toimiin sekä
– pitkäaikaisasunnottomille kohdennettujen asumisratkaisujen
ja tuen tarpeeseen vastaamiseen.
12.11.2013
Katja Karppinen
1. Asumisen ohjauksen ja neuvonnan
toimintamalli
•
Optimoida eri toimijatasoilla tapahtuvan asumisen ohjauksen
ja neuvonnan järjestämistapa Oulussa
– Käydään läpi erilaiset asumisen tuen tarpeet ja kootaan
tarpeelliset toimenpiteet.
– Mallinnetaan asumiseen liittyvät eri toimijatasoilla tapahtuvat
tehtävät sekä ohjauksen prosessi ja vastuut
– Luodaan aktiivinen vuoropuhelu vuokrataloyhtiöiden ja
3.sektorin toimijoiden kanssa ja sovitaan yhteisistä
käytännöistä asumisneuvonnan järjestämisessä
– Selvitetään rikostaustaisten asumiseen
liittyvän neuvonnan mahdollisuus järjestöjen
tehtävänä työnä (Setlementti, Rise, KRIS?)
12.11.2013
Katja Karppinen
2. Ennaltaehkäisevät toimet asunnottomuuden
ehkäisemiseksi
•
Ottaa käyttöön menettelytavat häätöjen ehkäisemiseksi
– Laaditaan eri toimijoiden yhteisesti sopimat menettelytavat häätöjen
ehkäisemiseksi ja sovitaan yhteistyöstä häätötilanteissa
•
Ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta
– Erikseen ohjelmakaudella sovittavat ja täsmentyvät teemat
yhteistyössä mm. oppilaitosten ja armeijan kanssa. Osallistutaan
valtakunnalliseen Nuorten asunnottomuuden
ennaltaehkäisyhankkeeseen, tavallinen nuori keskiössä
•
Parantaa asumiseen liittyvän tiedon löytymistä kuntalaisille ja
tuen saavutettavuutta asunnottomuuden tai sen uhan
alaisuudessa oleville sekä yhteistyökumppaneille
– mm. luodaan kaupungin www-sivuille asumisen opas ja sähköinen
palvelualusta
•
Selvittää sosiaalisen vuokra-asuntokannan lisäksi myös muun
asuntokannan tarjoamat mahdollisuudet
– Yhteistyötä vahvistetaan asuntokannan omistajien kanssa
12.11.2013
Katja Karppinen
2. Ennaltaehkäisevät toimet,
Vapautuvien vankien asumisen tuen tavoitteet
•
Varmistaa ilman valvontaa vapautuvien vankien asumisen tuki
– Luoda kaupungin toimijoiden (mm. sosiaalitoimi, asuntotoimi),
vankiloiden sekä rikosseuraamuslaitoksen yhteinen
toimintatapa, jossa otetaan huomioon vangin
kokonaisvaltainen elämä vapautumisen jälkeen
•
Asunnottomana koevapauteen tai valvontarangaistukseen
tulevien henkilöiden asuminen ja siinä tarvittava tuki
– Osallistutaan valtakunnalliseen hankkeeseen
•
Parantaa asumiseen liittyvän tiedon löytymistä vapautuville
vangeille
– mm. päivitetään Oma koti – hankkeen opas vapautuville
vangeille ja sovitaan oppaan päivitysvastuista jatkossa
12.11.2013
Katja Karppinen
3. Pitkäaikaisasunnottomille kohdennettujen
asumisratkaisujen ja tuen tarve
•
Esittää pitkäaikaisasunnottomien asumisen ja kuntoutumisen
tuen tarpeeseen uudenlaisia toimintamalleja
– Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen asteittain;
Kenttätien nykymuotoisen käytön minimoiminen, samalla
inhimillisen ensisuojatyyppisen asumisen tarpeen turvaaminen
– Kesän 2013 aikana nykyisen Kenttätien palvelukeskuksen
asiakkaille toteutettu asiakasprofilointi ja -kysely
– PAAVO -hankkeen nykyisten toimintamallien arviointi; parhaat
käytännöt käytäntöön (Nuorten Paavo, Naisten Paavo ja
Kenttä-Paavo) mm. asiakaskysely ”paavolaisille”
•
Selvittää ensisuojatyyppisen lyhytaikaisasumisen
vaihtoehtoiset järjestämistavat ja niitä tukevat tilaratkaisut
sekä tehdä esitys tulevaisuuden toimintamallista
12.11.2013
Katja Karppinen

similar documents