Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen kurssi-1

Report
Reserviläisen kenttäkelpoisuuden
kehittämisen koulutusohjelma
Reserviläisen velvollisuus ylläpitää kuntoa
•
•
•
•
•
Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 2060 vuotiaista miespuolisista kansalaisista ovat reserviläisiä.
Naisilla on ollut mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus vuodesta 1995.
Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset ovat miesten tavoin velvollisia
osallistumaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Varusmiespalveluksen
suorittaneita naisia on n. 6000. (www.resul.fi ja Ruotuväki)
Liikuntalain 2 §:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa,
tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa
myös erityisryhmille.
Puolustusvoimista annetun lain 2 §:n 5a kohdan mukaan puolustusvoimien
tehtävänä on muun muassa edistää maanpuolustustahtoa ja kansalaisten fyysistä
kuntoa kohottavaa toimintaa. Tuki kohdistuu kentälle, jäsenistölle ja kansalaisille
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kautta siten, että jokainen 15 vuotta
täyttänyt kansalainen voi osallistua MPK:n järjestämään turvallisuuden
peruskoulutukseen.
Usealla vapaaehtoisjärjestöllä liikunta ja liikunnallisuuden ylläpitäminen ovat
tärkeitä tavoitteita, mutta tukitoimet ovat vähäiset
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
11.5.2007/556
•
•
•
•
•
•
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys
7 § Tehtävät
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on:
1) järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista
koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä
vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta;
2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta;
3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen
maanpuolustuskoulutusta.
Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää turvallisuus-,
varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita
ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen säännöissä
määrätään.
MPK numeroina
2013 vuoden koulutusluvut
•
•
•
•
•
MPK järjesti 1757 kurssia, joista…
– reserviläisille kohdennettuja kursseja oli 1241
– kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta oli 516 kurssia
Koulutukseen osallistui 38613 kurssilaista sekä 6554 kouluttajaa
 yhteensä yli 45 167 henkilöä
Kaikista osallistujista oli miehiä 82 % ja naisia 18 %.
Koulutusvuorokausia kertyi yhteensä 76 683
Kurssityytyväisyyden keskiarvo oli 4,27 (asteikko 1-5)
Kenttäkelpoisuuden kehittäminen
•
Aiheeseen liittyen MPK:ssa ollaan laatimassa kokonaisuutta vuodesta 2014 alkaen,
johon on liitettävissä:
– matalan kynnyksen aloitustilaisuus (inbody/vast mittaus, ravinto ja liikuntainfo, jonka
kouluttajakoulutusta tukee Kunnossa Kaiken Ikää –projekti niin kaluston saatavuuden
osalta että kouluttajilla)
– laaditaan verkkokoulutuspaketti PVMoodleen
– Yhteistyö valtakunnallisten järjestöjen alueellisten liikuntavastaavien kanssa
– rekrytoidaan kouluttajiksi pv:n testauskoulutuksen käyneitä (RESUL-luettelo) sekä
annetaan lisäksi valtakunnallisille järjestöille tehtäväksi rekrytoida alueelliset
vetäjät/kouluttajat kurssille
– hyödynnetään ohjelmassa eri yhdistysten omaehtoisia marssi / vast tilaisuuksia
– hyödynnetään maakunnallisia jotoksia /vast
– kytketään reserviläisten kenttäkelpoisuustestit ohjelmaan
– MPK:n kokonaisuus mahdollistaa esim. paikallispataljoonan ja rauhanturvaajien
testaamisen / kunnon kehittämisen. Esim. ennen rauhanturvaajatehtävään hakeutumista.
– hyödynnetään valtakunnallisia suurtapahtumia kuten Kesäyön marssi, Jukolan viesti,
Finlandia-hiihto jne. määritettäessä vuoden päätapahtumia
Kouluttajakoulutus 2014 - 2015 starttitilaisuus
•
•
•
•
•
•
•
Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen starttitilaisuutena on
kouluttaja koulutus, joka järjestetään neljällä paikkakunnalla: Oulu,
Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Kouvola
Kouluttajakoulutuksella taataan tulevien reserviläiskurssien
kouluttajaresurssit.
Koulutus järjestetään yhteistyössä MPK:n jäsenjärjestöjen kanssa.
Aikaisemmin testaajakoulutuksen saaneet hallitsevat Puolustusvoimien
normit ja ohjeistuksen kenttäkelpoisuudesta, lihaskunto- ja kestävyystestit,
turvallisuusmääräykset, tietosuoja ja hätäensiapu.
Kouluttaja koulutuksessa hyödynnetään Puolustusvoimien materiaalin
lisäksi SuomiMies seikkailee materiaalia sekä KKI-verkkomateriaalia
Vastaava kouluttajakoulutus järjestetään 2015 vuoden aikana 4-6:lla eri
paikkakunnalla. Kurssia kehitetään tarvittaessa vuoden 2014 palautteen
perusteella.
Kurssilta kerätään palaute, jonka perusteella kurssia kehitetään
Kello
lauantai
8-9
sunnuntai
8.30 UKK-kävelytesti ja kuntokortit
9-10
Aloitus
10.30 Kunnossa kaiken ikää –
10-11
Kenttäkelpoisuuden kertaus
Kenttäkelpoisuus kuntoon kurssirunko
11-12
11.30 lounas
12-13
Lounas
12.30 kouluttajakoulutus
13-14
Ravintoluento
- motivoinnin keinoja
14-15
Inbody-mittaus / kuntotestit
- kuormittavuuden jakautuminen
puolen vuoden aikana
15-16
14.30 Loppukeskustelu ja palaute
16-17
Lajikokeilu? Jotain kivaa.
17
Sauna, jos on mahdollista
15.30 kurssin päätös
•
•
•
Reserviläisen kenttäkelpoisuuden
kehittäminen kurssi reserviläisille
Koulutuksen ensimmäinen taso on tarkoitettu kaikille halukkaille
reserviläisille.
Reserviläisten kenttäkelpoisuuden kehittämiskurssin päämääränä on
elämän laadun parantaminen, jossa kuntoilu on osa elämäntapaa. Kuntoilua
tuetaan hyvällä ruokavaliolla herkkuja unohtamatta.
Kurssi on erillinen perustason tyyppikurssi, joka perustuu reserviläisten
kenttäkelpoisuusvaatimuksiin.
–
•
•
•
Kurssi on suunniteltu noin puolen vuoden mittaiseksi, sisältäen kaksi lähipäivää alussa ja
lopussa sekä verkkokurssin, jossa on tietoa ja keskustelualue. Lisäksi omat
liikuntasuoritukset viikoittain.
Kurssi on suunniteltu matalankynnyksen periaatteella, jolloin osallistuminen
on helppoa eikä osallistuminen vaadi suuria investointeja.
Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämiskurssi järjestetään vuosien
2015 ja 2016 aikana eri puolilla Suomea.
Kurssilaisilta kerätään palaute, jonka perusteella kurssia kehitetään
palvelemaan liikkujia paremmin
Pitkäjaksoisen liikunnan tukeminen
paikallistasolla
•
•
•
Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämiskurssi liittyy nousujohteiseen
kokonaisuuteen jossa hyödynnetään järjestöjen omia paikallisia
marssitapahtumia, paikallispataljooniin rekrytoitavien
kenttäkelpoisuustestejä, vaativia maakunnallisia jotoksia ja erittäin vaativia
valtakunnallisia tapahtumia kuten Kesäyön marssi, Finlandia hiihto tai
Sulkavan soutu.
On myös mahdollista osallistua erittäin vaativiin kansainvälisiin marsseihin
ja sotilastaitokilpailuihin, kuten Njiemegen Hollannissa tai Admiral Pitkä
Virossa.
Yhteinen päämäärä ja kunnon kohottaminen ovat keskiössä eikä valitun
tapahtuman tarvitse olla sotilaallinen.
 Tärkeää on löytää reserviläisille mieluisaa matalan kynnyksen
pitkäaikaista liikuntatoimintaa, jossa hyödynnetään paikallisten
järjestöjen liikuntatapahtumia ja hyvää yhteishenkeä!
Elämänlaatu keskiössä!

similar documents