母獟尷斂¨s蟋 P壓澀q/b

Report
2014-15 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.
¥ÀjÃPÉë
ºÁUÀÆ
£ÀÆvÀ£À ¥ÀoÀåPÉÌ ¹.¹.E. C¼ÀªÀrPÉ
«¨sÁUÀ ªÀÄlÖzÀ ²PÀëPÀgÀ ¸À¨sÉ
JA.E.J¸ï. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, gÁeÁf£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¸ÀĸÁéUÀvÀ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄSÁA±ÀUÀ¼ÀÄ
 ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÀå ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÉA§ JgÀqÀÄ






§UÉUÀ¼À°èªÉ.
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ ¤gÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÀPÀ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÁÝVzÉ.
¨ÁºÀå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ªÀÄAqÀ½ £ÀqɸÀĪÀ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVzÉ.
¥Àæw gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ 50 CAPÀUÀ½VgÀĪÀAvÉ ªÀµÀðzÀ
£Á®ÄÌ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ½AzÀ MmÁÖgÉ 200 CAPÀUÀ½AzÀ
±ÉÃPÀqÁ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¥Àæw gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ 50 CAPÀUÀ¼À°è, 30 CAPÀUÀ¼ÀÄ
¹.¹.E.AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ®Æ, 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ®Æ
§gÀÄvÀÛªÉ.
¥Àæw gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ°PÉUÉ
¤UÀ¢¥Àr¹PÉÆAqÀ WÀlPÀUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV gÀƦ¹PÉÆAqÀ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À vÀ¯Á 10
CAPÀUÀ¼ÀAvÉ 30 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
¥Àæw gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ°PÉAiÀiÁzÀ MmÁÖgÉ
WÀlPÀUÀ½UÉ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß P˱À®åUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄSÁA±ÀUÀ¼ÀÄ
 DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉUÉ 25
ºÁUÀÆ G½zɯÁè ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ½UÉ 20
CAPÀUÀ¼ÀÄ.
 ¨ÁºÀå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉUÉ 100 CAPÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ
G½zɯÁè ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ½UÉ 80 CAPÀUÀ½UÉ
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
 CAzÀgÉ ªÀÄAqÀ½ £ÀqɸÀĪÀ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ 500
CAPÀUÀ½VzÀÄÝ, DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ MmÁÖgÉ CAPÀ 125 ¸ÉÃj
«zÁåyðUÀ½UÉ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁUÀĪÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ 625
DVzÉ.
 £ÀÆvÀ£À ¥ÀoÀåPÉÌ ¹.¹.E. C¼ÀªÀrPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ `©’ «¨sÁUÀªÀÅ
UÉæÃqïUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «ªÀgÀ
«µÀAiÀÄ : ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
gÀÆ¥ÀuÁ
vÀäPÀ
ªÀiË®åªÀi
Á¥À£À
¸ÀASÉå
wAU
À¼À
Ä
WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

dÆ£ï
ªÀÄv
ÀÄÛ
dįÉ
Ê
1
UÀzÀå 1- ±À§j
2.CªÉÄjPÁzÀ°è
UÉÆgÀÆgÀÄ
¥ÀzÀå 1.
JªÀÄä£ÀÄrUÉüï
2. ºÀQÌ ºÁgÀÄwzÉ
£ÉÆÃr¢gÁ
G¥À¥ÀoÀå 1. «eÁÕ£À
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd




¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀnÖ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ
MAzÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀzÀ
¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ
¥Àæ¹zÀÞ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀnÖ
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀæªÁ¸À
PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß N¢, ¸ÀAQë¥ÀÛ
¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß
§gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
VÃvÀ£ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À
UÀzÀå ¸ÀA¨sÁµÀuÉ gÀÆ¥ÀPÉÌ
ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
VÃvÀ£ÁlPÀªÀ£ÀÄß
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è
¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ
ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß
¥ÀzÀ «AUÀr¹ NzÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
«zsÁ£À
•
AiÀiÁªÀÅzÁ
zÀgÀÆ
ªÀÄÆgÀÄ
ZÀlĪÀnPÉ
UÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉƼ
ÀÄîªÀÅzÀÄ.
CAPÀ
UÀ¼À
Ä
10 +
10 +
10
50
20

¸ÁzsÀ£Á
¥ÀjÃPÉë
(¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ
¨sÁµÁ
P˱À®åUÀ½UÀ
£ÀÄUÀÄtªÁV
gÀÆ¥ÀÄUÉƼ
Àî°)
MlÄ
Ö
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «ªÀgÀ
«µÀAiÀÄ : ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
gÀÆ¥ÀuÁ
vÀäPÀ
ªÀiË®åªÀi
Á¥À£À
¸ÀASÉå
wAUÀ
¼ÀÄ
DUÀµï
Ö
ªÀÄvÀ
ÄÛ
¸À¥ÉÖ
A§gï
2
WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
«zsÁ£À
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ


UÀzÀå 3. fêÀ£À

zÀȶÖ,
4.
zsÀgÀä¸ÀªÀÄzÀȶ
Ö

¥ÀzÀå 3.
ºÀ®UÀ°AiÀÄ
¨ÉÃqÀgÀÄ
5. ªÀZÀ£À ¸ËgÀ¨sÀ
G¥À¥ÀoÀå 2.
£ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ

3. GzÁvÀÛ
aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
D±ÀÄ ¨sÁµÀt
£ÁqÀÄ-£ÀÄr, KPÀvÉ,
fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
EvÁå¢ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß
PÀÄjvÀ ¨sÁµÀt
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀAUÀ滹 ºÁqÀĪÀÅzÀÄ
/ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß
«ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è£À «²µÀÖ
/ ¥Áj¨sÁ¶PÀ
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð
¸À»vÀ ¸ÀAUÀ滹
¥ÀzÀPÉÆñÀ
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
«qÀA§£Á ¸Á»vÀåzÀ
ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀļÀĺÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è
¤Ãr «qÀA§£Á
¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀ
Æ ªÀÄÆgÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼
À£ÀÄß
§¼À¹PÉƼÀÄîª
ÀÅzÀÄ.
CAPÀU
À¼ÀÄ
10
+ 10
+ 10
20

¸ÁzsÀ£Á
¥ÀjÃPÉë
(¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ
¨sÁµÁ
P˱À®åUÀ½UÀ£ÀÄU
ÀÄtªÁV
gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî°)
MlÄÖ
50
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «ªÀgÀ
«µÀAiÀÄ : ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
gÀÆ¥ÀuÁ
vÀäPÀ
ªÀiË®åªÀi
Á¥À£À
¸ÀASÉå
wAUÀ¼
ÀÄ
WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

3
CPÉÆÖ
çgï,
£ÀªÀA§
gï
ªÀÄvÀÄ
Û
r¸ÉA§gï
UÀzÀå 5.
¨sÁUÀå²°à ¸Àgï
JA.
«±ÉéñÀégÀAiÀÄ
å
6. JzÉUÉ ©zÀÞ
CPÀëgÀ
7. ªÀÈPÀë¸ÁQë
¥ÀzÀå 5.
¸ÀAPÀ®à VÃvÉ
6.
PËgÀªÉÃAzÀæ£À
PÉÆAzÉ ¤Ã£ÀÄ
7. «ÃgÀ®ªÀ
G¥À¥ÀoÀå 4.
¥ÁjªÁ¼À
5. d£À¥ÀzÀ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
«zsÁ£À





KPÀ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ /
£ÁlPÀ
¥ÀæzÀ±Àð£À
¸Àé gÀavÀ PÀªÀ£À ªÁZÀ£À
¥ÀzÀå «ªÀıÉð
¥ÁæzÉòPÀ ¸ÉÆUÀr£À
PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß
N¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
UÁæAyPÀ ¨sÁµÁ
gÀÆ¥ÀPÉÌ ªÀiÁ¥Àðr¹
§gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
(GzÁºÀgÀuÉUÉ :
zÉêÀ£ÀÆgÀÄ
ªÀĺÀzÉêÀgÀªÀgÀ
MqÀ¯Á¼À)
ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ /
£ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ
¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß N¢¹,
CxÀð ºÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ.
bÀAzÉÆÃ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀ
Æ ªÀÄÆgÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£
ÀÄß
§¼À¹PÉƼÀÄîªÀ
ÅzÀÄ.
CAPÀ
UÀ¼À
Ä
MlÄÖ
10
+ 10
+ 10
50

¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë
(¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ
¨sÁµÁ
P˱À®åUÀ½UÀ£ÀÄUÀ
ÄtªÁV
gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî°)
20
DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «ªÀgÀ
«µÀAiÀÄ : ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
gÀÆ¥ÀuÁ
vÀäPÀ
ªÀiË®åªÀi
Á¥À£À
¸ÀASÉå
wAUÀ
¼ÀÄ
WÀlPÀUÀ¼ÀÄ






4
d£ÀªÀj
ªÀÄvÀ
ÄÛ
¥sɧæª
Àj
UÀzÀå 8
ªÁåWÀææVÃvÉ
¥ÀzÀå 8. ¸ÀAPÀlPÉ
UÀr E®è
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
«zsÁ£À
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ




ZÀZÉð
K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ
gÀ¸À¥Àæ±Éß
PÁgÀåPÀæªÀÄ
MUÀlÄUÀ¼À
¸ÀAUÀæºÀ & «ªÀgÀ
¥ÀvÀæ §gɪÀtÂUÉ
¥Àæ§AzsÀ §gɺÀ
UÁzÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ,
«ªÀgÀuÉ
PÉÊ §gɺÀ ¸ÀázsÉð
¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ
¸ÀavÀæ ªÀiÁ»w
¸ÀAUÀæºÀuÉ
d£À¥ÀzÀPÀxÉ / VÃvÉ /
MUÀlÄUÀ¼À
¸ÀAUÀæºÀ
UÉÆÃqÉ ¥ÀwæPÉ /
©üwÛ ¥ÀvÀæ
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀ
Æ ªÀÄÆgÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£
ÀÄß
§¼À¹PÉƼÀÄîªÀ
ÅzÀÄ.
CAPÀU
À¼ÀÄ
10
+ 10
+ 10
50
20

¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë
(¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ
¨sÁµÁ
P˱À®åUÀ½UÀ£
ÀÄUÀÄtªÁV
gÀÆ¥ÀÄUÉƼ
Àî°)
MlÄÖ
2014-15 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë
¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É – ªÀiÁzÀj 1
«µÀAiÀÄ : ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
 UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100
CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ
 G¢ÝµÁÖ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
G¢ÝµÀÖUÀ¼ÀÄ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ
eÁÕ£À
28
28
UÀæ»PÉ
34
34
C©üªÀåQÛ
30
30
¥Àæ±ÀA¸É
08
08
MlÄÖ
100
100
2.«µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
«µÀAiÀÄ/ G¥ÀWÀlPÀ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ
UÀzÀå
30
30
¥ÀzÀå
28
28
¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£À
06
06
ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ,
bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ
ªÁPÀå gÀZÀ£É
36
36
MlÄÖ
100
100
3 ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
«zsÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ
CAPÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
¸ÀASÉå
C¥ÉÃQëvÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄ
ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×
20
20
20
25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ
08
08
08
15 ¤.
24
24
12
38 ¤.
18
18
06
40 ¤.
20
20
05
22 ¤.
10
10
02
20 ¤.
QgÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(1)
QgÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(2)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(1)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(2)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(3)
4 PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ :
¸ÀÄ®¨sÀ
¸ÁzsÁgÀt
PÀpt
20%
50%
30%
MlÄÖ
100.%
5. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ
UÀzÀå : 30
¥ÀzÀå : 28
¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À : 06
ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ, bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É : 36
MlÄÖ : 100
CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ
¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£ ªÁåPÀgÀt
À
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
¸ÀégÀÆ¥À
UÀzÀå
¥ÀzÀå
1. §ºÀÄ DAiÉÄÌ
-
-
-
-
-
4 * 1 = 04
2. ¸ÀA§A¢üÃPÀj¹
§gÉAiÀÄĪÀÅ
zÀÄ
3. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ
GvÀÛgÀUÀ¼À
Ä
4. ªÀÄÆgÀÄ
£Á®ÄÌ
ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼À
Ä
5. LzÁgÀÄ
ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼À
ªÁPÀågÀZÀ
£É
MlÄÖ
15 * 1 = 15
-
15
-
5*1=5
-
05
2 * 1 = 02
2*1=2
-
-
08
6 * 2 = 12
4 * 2 = 08
2 * 2 = 04
-
-
24
2 * 3 = 06
2 * 3 = 06
-
-
-
12
¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ
¥Àæ±ÉßUÀ
¼À
¸ÀégÀÆ¥À
UÀzÀå
7. C®APÁgÀ
¥ÀzÀå
¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£ ªÁåPÀgÀt
À
ªÁPÀågÀZÀ
£É
MlÄÖ
-
-
1 * 3 = 03
-
03
8.
PÀAoÀ¥
ÁoÀ
-
1 * 4 = 04
-
-
-
04
9. ¸ÁgÁA±À
-
1 * 4 = 04
-
-
-
04
2 * 4 = 08
1 * 4 = 04
-
-
-
12
-
-
-
-
1 * 5 = 05
05
-
-
-
-
1 * 5 = 05
05
10.
JAlÄ/ºÀv
ÀÄÛ
ªÁPÀåU
À¼À
GvÀÛgÀ
UÀ¼ÀÄ
11. ¥ÀvÀæ
¯ÉÃR£À
12.
¥Àæ§Az
2014-15 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë
¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É – ªÀiÁzÀj 2
«µÀAiÀÄ : ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
 UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100
CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ
 G¢ÝµÁÖ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
G¢ÝµÀÖUÀ¼ÀÄ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ
eÁÕ£À
26
26
UÀæ»PÉ
38
38
C©üªÀåQÛ
32
32
¥Àæ±ÀA¸É
04
04
MlÄÖ
100
100
2.«µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
«µÀAiÀÄ/ G¥ÀWÀlPÀ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ
UÀzÀå
32
32
¥ÀzÀå
32
32
¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£À
05
05
ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ,
bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ
ªÁPÀå gÀZÀ£É
31
31
MlÄÖ
100
100
3 ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
«zsÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ
CAPÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
¸ÀASÉå
C¥ÉÃQëvÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄ
ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×
14
14
14
25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ
09
09
09
15 ¤.
22
22
11
38 ¤.
27
27
09
40 ¤.
28
28
07
42 ¤.
100
100
53
160 + 20
¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ
QgÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(1)
QgÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(2)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(1)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(2)
MlÄÖ
4 PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ :
¸ÀÄ®¨sÀ
¸ÁzsÁgÀt
PÀpt
20%
50%
30%
MlÄÖ
100.%
5. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ
UÀzÀå : 32
¥ÀzÀå : 32
¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À : 05
ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ, bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É : 31
MlÄÖ : 100
CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
¸ÀégÀÆ¥À
¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£ ªÁåPÀgÀt
À
ªÁPÀågÀZ
À£É
MlÄÖ
10 * 1 = 10
-
10
-
4*1=4
-
04
3 * 1 = 03
1*1=1
-
-
09
5 * 2 = 10
4 * 2 = 08
2 * 2 = 04
-
-
22
2 * 3 = 06
2 * 3 = 06
-
-
-
12
-
-
-
1 * 3 = 03
-
03
UÀzÀå
¥ÀzÀå
§ºÀÄ DAiÉÄÌ
-
-
-
2. ¸ÀA§A¢üÃPÀj¹
§gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
-
-
3. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
5 * 1 = 05
4. ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ
ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
1.
5. LzÁgÀÄ
ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À
Ä
6. bÀAzÀ¸ÀÄì
¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
¸ÀégÀÆ¥À
1.
C®APÁgÀ
1.
1.
1.
¥ÀzÀå
ªÁåPÀgÀt
ªÁPÀågÀ
ZÀ£É
MlÄ
Ö
-
-
1 * 3 = 03
-
03
1*3=3
03
UÁzÉ
PÀAoÀ¥ÁoÀ
-
1 * 4 = 04
-
-
-
04
¸ÁgÁA±À
-
1 * 4 = 04
-
-
-
04
JAlÄ/ºÀvÀÄÛ
ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
2 * 4 = 08
1 * 4 = 04
-
-
-
12
¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À
-
-
-
-
1 * 4 = 04
04
-
-
-
-
1 * 4 = 04
04
32
32
05
20
11
100
1.
1.
UÀzÀå
¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£
À
1.
¥Àæ§AzsÀ
gÀZÀ£É
MlÄÖ
2014-15 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë
¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É – ªÀiÁzÀj 1
«µÀAiÀÄ : ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ
 UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80
CªÀ¢ü : 2-30 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ
 G¢ÝµÁÖ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
G¢ÝµÀÖUÀ¼ÀÄ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ
eÁÕ£À
33
27
UÀæ»PÉ
29
23
C©üªÀåQÛ
34
27
¥Àæ±ÀA¸É
4
3
MlÄÖ
100
80
2. «µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
«µÀAiÀÄ/ G¥ÀWÀlPÀ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ
UÀzÀå
33
25
¥ÀzÀå
30
24
¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ
CzsÀåAiÀÄ£À
06
4
31
27
100
80
ªÁåPÀgÀt
ªÁPÀå gÀZÀ£É
MlÄÖ
3. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ :
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
«zsÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæw±ÀvÀ
zÀvÀÛ
CAPÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À
¸ÀASÉå
C¥ÉÃQëvÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄ
ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×
20
16
16
20 ¤.
10
8
8
15 ¤.
26
22
11
30 ¤.
24
18
6
50 ¤
20
16
4
20
100
80
45
135 + 15 ¤«ÄµÀ
QgÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(1)
QgÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(2)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(1)
¢ÃWÀð
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
(2)
MlÄÖ
4. PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ :
¸ÀÄ®¨sÀ
¸ÁzsÁgÀt
PÀpt
MlÄÖ
20% (16)
50% (40)
30% (24)
100.% (80)
5. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ
UÀzÀå : 25
¥ÀzÀå : 24
¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À : 04 ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ, bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É : 27
MlÄÖ : 80
CªÀ¢ü : 2-30 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À
1.
UÀzÀå ¥ÀzÀå
¥ÉÆõÀPÀ
ªÁåPÀgÀt
CzsÀåAiÀÄ£À
ªÁPÀågÀ
ZÀ£É
MlÄ
Ö
§ºÀÄ DAiÉÄÌ
12
12
1.
4
4
C¥ÀpvÀ UÀzÀå
1.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
1. LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ
1.
1.
1.
PÀ« PÀÈw «ZÁgÀ
1.
UÁzÉUÀ¼ÀÄ
1.
PÀAoÀ¥ÁoÀ
JAlÄ/ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
1.
¥ÀvÀæ
5
3
08
10
8
3
3
06
3
3
6
4
22
3
4
3
3
3
4
08
4
4
ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
 ²æà zÁgÀÄPÁgÁzsÀå «. ¦.
gÁdå ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ
# 1269, ¨É£ÀPÀ 6£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ,
`K’ ¨ÁèPï, 2 £Éà ºÀAvÀ,
vÁ||
gÁeÁf£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 10
 ²æà ¹. J¸ï. §£À±ÀAPÀgÀAiÀÄå
¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ,
§£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 ²æà gÁªÀÄ£ÁxÀ ºÉUÀqÉ
¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ,
¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É ©ÃjºÀÄAr,
CAZÉ : ¨sÉÆÃUÁ¢
ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570 026
 ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀAqÀ :
* ²æà ²ªÀtÚ ºÉZï.
¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ,
¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É ZÀ£Áß°AUÀ£ÀºÀ½î
ºÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ, PÉƼÉîUÁ®
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè
* ²æà JA.J£ï. EAUÀ¼ÉñÀégÀ
PÀ.¨sÁ.²PÀëPÀgÀÄ,
¸À .¥Ëæ. ±Á¯É dĪÀÄ£Á¼À,
«eÁ¥ÀÄgÀ 586 101
Contact e-mail:
[email protected]

similar documents