Улаанбаатар хотын тоон телевизийн газрын сүлжээний шийдэл

Report
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн
газрын сүлжээний шийдэл
Ч.Энхболд
ХХЗХ -РДХТөвийн ахлах инженер, МУ-ын зөвлөх инженер, докторант
Агуулга
 Улаанбаатар хотын ТВ станцуудын байршил, хамрах
хүрээ
 Сүлжээний бүтэц, загвар
 Давтамж төлөвлөлт
 Чадлын сонголт
 Тооцоолсон хамрах хүрээ
 Дамжуулах сувгийн тоо, формат
Дахин дамжуулагч станцуудын байршил
(одоогийн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Далайн
түвшинээс (ft)
Одоогийн
чадал
(Вт)
Цамхагийн
өндөр
(м)
4700
500
8
4492
100
16
4543
200
8
4884
200
15
4662
50
8
4790
100
8
4370
50
8
4069
200
16
5000
184
1000
30
Станцын нэр
Уртраг
Өргөрөг
Далайн
түвшинээс (м)
Баянхошуу
47°58'58.31"
106°49'0.79"
1432
Хужирбулан
47°55'35.51"
107° 4'47.35"
1369
Гачуурт
47°55'48.29"
107° 9'56.44"
1384
Шархад
47°55'44.52"
107° 0'46.77"
1488
Цайз
47°56'3.92"
106°58'17.09"
1420
Бэлх
48° 0'1.35"
106°58'30.68"
1459
Өлзийт
47°46'21.60"
106°42'1.91"
1331
Биокомбинат
47°50'43.07"
106°40'13.45"
1240
Төв цамхаг
47°55'42.85"N
106°53'17.87"E
1359
4459
Чингэлтэй
48° 1'7.03"N
106°52'16.98"E
1944
6380
ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ ДАМЖУУЛАХ СТАНЦУУД
Телевизийн төв
станц
Микротек
5 КВт
VHF II суваг
2007 он
Чингэлтэй станц
GME 1 КВт VHF
VI суваг
2008 он
Улаанбаатар хот орчмын нэмэлт станцууд
Баянхошуу
Бэлх
Био комбинат
Гачуурт
Цайз
Хужирбулан
Налайх
Шар хад
Өлзийт
Одоогийн станцуудын бүрхэлт
ТВ цамхаг ба бусад сайтын бүрхэлт
Чингэлтэй болон бусад сайтын бүрхэлт
Сүлжээний бүтэц
 Олон давтамжийн сүлжээ(MFN)-уламжлалт арга бөгөөд
сүлжээний бүтэц энгийн, тоног төхөөрөмж үнэ багатай.
 Нэг давтамжийн сүлжээ (SFN)-ижил давтамжаар
бүрхэлтүүд үүсгэн тэдгээрийг синхрончлох байдлаар
дамжуулал хийдэг, сүлжээний бүтэц нарийн, тоног,
төхөөрөмж үнэтэй.
 Улаанбаатар, томоохон хотуудад холимог сүлжээ
(SFN+MFN)
 SFN байдлаар үндсэн сүлжээг байгуулна.
 Хаалттай бүсүүдэд бүрхэлтийг нөхөх зорилгоор MFN
сүлжээ ашиглана.
 Орон нутагт MFN эсвэл SFN аль ч сүлжээг ашиглаж болно.
Улаанбаатар хотын
сүлжээний загвар
Нягтруулгын төв
HD ENC
SD ENC
SD ENC
MUX
SFN нэвтрүүлэгч рүү
T2- MI
Гарц
TS
гаралт
МFN нэвтрүүлэгч рүү
PLP
Нэвтрүүлэгч 1, 2/MFN/
DVBT-2 нэвтрүүлэгч 1, 2/SFN/
DVBT-2 нэвтрүүлэгч 1, 2/SFN/
Нэвтрүүлэгч
3,4/MFN/
DVBT-2 нэвтрүүлэгч 1, 2/SFN/
Нэвтрүүлэгч 5,6/MFN/
Давтамж төлөвлөлт
 Монгол Улс тоон телевизийн үйлчилгээнд зориулж 470690МГц давтамжийн зурвасын хуваарилсан.
 Улаанбаатар хотод тоон системд ашиглах боломжтой 8МГц
зурвасын өргөнтэй нөөц зөөгч давтамжуудыг үр ашигтай
ашиглахын тулд:
 SFN сүлжээ байгуулна. 3 байрлалд 2 давтамж ашиглана.
 Хаалттай бүсүүдэд олон давтамжийн сүлжээ(МFN) хэлбэрээр бага
чадлын нэвтрүүлэгчүүд ашиглана.
 Станцын байрлалаас хамаарч 1 давтамжийг дахин ашиглах боломжтой.
Тоон нэвтрүүлэгчийн чадлын сонголт(1)
Аналоги телевизийн хамгийн бага оронгийн хүчлэг
(байршлийн 50%, хугацааны 50%-д газрын гадаргаас 10 метрийн өндөрт)
ТВ цараа
Давтамжийн зурвас (МГц)
Төлөвлөгдсөн хамгийн бага
оронгийн хүчлэг (дБμВ/м)
I
II
III
IV
V
45-70
85-108
137-230
470-582
582-820
50
50
50
62
67
Тоон телевизийн хамгийн бага оронгийн хүчлэг
(байршлийн 50%, хугацааны 50%-д газрын гадаргаас 10 метрийн өндөрт)
ТВ цараа
Давтамжийн зурвас (МГц)
Төлөвлөгдсөн хамгийн бага
оронгийн хүчлэг (дБμВ/м)
III
174-230
44
IV
470-582
50
V
582-690
54
Тоон нэвтрүүлэгчийн чадлын сонголт(2)
Тоон нэвтрүүлэгчийн чадлын сонголт(3)
Улаанбаатар хотод:
Үндсэн станц 5КВт хүртэл
Үндсэн станц 1КВт
Нэмэлт буюу хаалттай бүсэд 300-500Вт
Аймгийн төвүүдэд томоохон сууринд: 300500Вт
Сумын төвд: 50-100Вт
Тооцооны өгөгдөл
Үндсэн нэвтрүүлэгч
• Нэвтрүүлэгчийн чадал – 5000Вт
• Антений өсгөлт – 8дБ
• Антений өндөр – 30м
Туслах нэвтрүүлэгч
• Нэвтрүүлэгчийн чадал – 500Вт
• Антений өсгөлт – 8дБ
• Антений өндөр – 30м
Богд ууланд сонгосон цэг
Богд уулнаас бүрхэлт
Баянхошуунд сонгосон цэг
Баянхошуу бүрхэлт
Ганц худгийн толгой
Ганц худгийн бүрхэлт
Зайсанд сонгосон цэг
Зайсангийн бүрхэлт
Зайсан ба бусад бүрхэлт (1)
Зайсан ба бусад бүрхэлт (2)
Дамжуулах сувгийн тоо
Телевизийн дохионы битийн хурдад тавигдах шаардлага
Формат
Дэлгэцийн төрөл
Шахалтын
стандарт
Дундаж битийн хурд
SDTV
CRT
MPEG-2
≥3 Mbit/s
SDTV
Хавтгай дэлгэц
MPEG-2
≥6 Mbit/s
SDTV
Хавтгай дэлгэц
MPEG-4
≥4 Mbit/s
HDTV
720p
Хавтгай дэлгэц
MPEG-4
≥8Mbit/s
HDTV 1080i
Хавтгай дэлгэц
MPEG-4
≥12 Mbit/s
Дууны дохионы чанар дараах шаардлага хангасан байх ёстой.
•Стерео дууны дохио: 192 kbit/s
•Олон сувгийн дууны дохио: ойролцоогоор 0.5-1 Mbit/s
DVB-T, DVB-Т2-ийн модуляторын тохиргоо,
тоон урсгалын боломж
FFT хэмжээ
1K, 2K, 4K, 8K, 16K,
32K
Guard interval (µs)
28
Carrier mode
Normal, Extended
Useful symbols time
(µs)
3584
16 QAM, 64 QAM,
256 QAM
Interval of correct
equalization, Tf(µs)
133
½, 3/5, 2/3, ¾,4/5,
5/6
Signal bandwidth
(MHz)
7.61
16200, 64800
Frame duration (ms)
216.94
Modulation
Code rate:
FEC frame
interval
Guard
interval
System
bandwidth
(MHz)
¼, 19/128, 1/8,
19/256, 1/16, 1/32,
1/128
Pilots in data symbol
(%)
1.7, 5, 6, 7, 8, 10
Net bit rate (Mbit/s)
DVB-T2
1, 2, 4, 8, 16
Guard interval
(µs)
112
Normal, Extended
Useful symbols
time (µs)
896
Interval of correct
equalization, Tf
(µs)
133
½, 3/5, 2/3, ¾,
Signal bandwidth
(MHz)
7.61
16200, 64800
Frame duration
(ms)
61.71
¼, 19/128, 1/8,
19/256, 1/16,
Pilots in data
symbol (%)
4.74
5, 6, 7, 8
Net bit rate
(Mbit/s)
24.58
16 QAM, 64 QAM,
1.57
49.08
DVB-T
Дамжуулах сувгийн тоо
 DVB-T2 стандартаар MPEG-4 кодлолтой үед нэг зөөгчөөр
36-40 Mб/c хүртэл хурдаар дамжуулал хийх боломжтой. Энэ
тохиолдолд:
 HDTV програм: 3-4
 SDTV програм: 10 боломжтой
 Улаанбаатарт :
 МҮОНТ-ийг HD бусад бүх програмууд /16ТВ/-ыг SD
форматаар дамжуулахад 2 нягтруулагч ашиглах
шаардлагатай
 Орон нутагт:
 10-аас доошгүй телевизийн програмыг 1 нягтруулагчаар
дамжуулах боломжтой. /SD/
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

similar documents