Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin

Report
CEEMIR
Centrum kompetence
efektivní a ekologické
těžby nerostných surovin
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
RNDr. Václav Dombek, CSc.
Představení CEEMIR
• Období řešení
2014 - 2019
• Finanční objem projektu
225 749 tis. Kč
• Podpora projektu (TA ČR)
153 264 tis. Kč
Představení CEEMIR
Centrum kompetence je tvořeno výzkumnými organizacemi:
•
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
•
Česká geologická služba
a těžebními a vývojovými projekčními podniky:
•
Diamo s.p.
•
Sedlecký kaolin a.s.
•
RPS Ostrava a.s.
•
Watrad spol. s r.o.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CEEMIR
Cíle CEEMIR
Hlavním cílem projektu je shrnutí dosavadních poznatků
v problematice surovin, které se řadí mezi kritické
komodity EU, včetně vytipování vhodných ložisek
nerostných surovin a návrhu efektivního a environmentálně
šetrného způsobu jejich těžby a úpravy.
Cíle CEEMIR
• V roce 1992 ukončena činnost rudného hornictví - od té doby nebyly v
této oblasti vynakládány žádné finanční prostředky na výzkum.
• V rámci CK bude:
₋ na základě doposud provedených průzkumných prací provedena
kategorizace vybraných ložisek a prognózních zdrojů, vč. výskytu
předmětných surovin v existujících odpadech z těžby,
₋ budou vymezeny perspektivní oblasti s perspektivními zdroji,
₋ u vybraných objektů bude prováděn výzkum a budou vyvíjeny metody
jejich technologického zpracování, možnosti využití inovačních
těžebních postupů a rozvinuty metody ekologického monitoringu
zpracování a těžby.
Cíle CEEMIR
• Aktivity Centra kompetence jsou v souladu s cíli definovanými
v Usnesení Evropské komise a rozpracované Surovinové politiky ČR.
• Výzkum CK navazuje na Raw Materials Initiative EU zaměřené
přednostně na neenergetické suroviny a explicitně definující Kritické
komodity EU.
List of strategic and critical raw materials
Aluminium
Rhenium
Beryllium*
Tellurium
Bentonite
Lithium
Diatomite
Nickel
Graphite*
Molybdenum
Antimony*
Silica sand
Borates
Titanium
Tantalum*
Magnesite
Feldspar
Niobium
Gypsum
Germanium*
Barytes
Silver
Chromium
Tungsten*
Cobalt*
Magnesium*
Fluorspar
Perlite
Indium*
Rare earths*
Bauxite
Talc
Clays
(and Kaolin)
Vanadium
Copper
Limestone
Gallium*
Platinum
Group Metals*
Iron ore
Zinc
Manganese
* - critical
Source: European Commission 2010
Vazby CEEMIR na cíle Národních priorit
•
1.5.1 Posílení udržitelnosti zásobování nerostnými surovinami v oblasti Přírodní
zdroje (potřeba zavádění nových způsobů efektivního využívání přírodních zdrojů
v ČR).
•
4.1.1. Technologie a výrobky zvyšující celkovou účinnost využití primárních zdrojů
(certifikované metodiky a technologie pro těžbu a úpravu nerostných surovin).
•
4.3.1. Nové recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou
s výchozími surovinami (získávání doprovodných/ kritických kovů z odkališť a hald).
•
4.2.1. Politika zaměstnanosti zvyšující kompetence pracovní síly a rozšiřující
absorpční kapacitu trhu práce (pozitivní výsledky na zájmových lokalitách mohou
vést k podpoře a zvýšení zaměstnanosti v dotčených regionech).
•
1.1.2. Zvýšit efektivnost, bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost procesů (včetně
snížení energetické a materiálové náročnosti) s využitím GPTs (navržené
technologie musí být efektivní, materiálově nenáročné a ekologické).
Struktura projektu
WP2: Potencionální zdroje v ČR
• Shromáždění současných znalostí v dané problematice a jejich
poskytnutí následujícím WP.
• Vytvoření pasportů perspektivních lokalit z hlediska obsahu kritických
surovin.
• Klasifikace vybraných lokalit na základě vyhodnocení jejich
prozkoumanosti.
• Navržení dalšího postupu aplikovaného výzkumu u vybraných lokalit,
doporučení postupu odběru hmotného materiálu pro další výzkum
(technologický, mineralogický vzorek apod.).
Struktura projektu
WP3: Mineralogicko-geochemická charakteristika
perspektivních zdrojů
• Mineralogicko-geochemická charakteristika surovin a vymezení užitných
složek.
• Mineralogicko-geochemické metody pro sledování vlivu těžby a úpravy
surovin na životní prostředí.
• Speciální mineralogicko-geochemické metody pro stanovení stáří
a geneze mineralizace u vhodných objektů.
• Vymezení ložiskových objektů na podkladě zjištěných složek kritických
surovin a případné upřesnění metalogenetických poměrů.
Struktura projektu
WP4: Prostorové modelování ložisek nerostných surovin
• Morfotektonická analýza na základě digitálního modelu reliéfu současně
s využitím široké škály distančních satelitních, případně leteckých dat.
• Vizuální analýza digitálního modelu reliéfu (DMR).
• Detailní analýza v prostředí GIS (analýza sklonitosti, svahové expozice,
analýza horizontální a vertikální křivosti atd.
• Vzájemná konfrontace a verifikace, s následnou syntézou těchto metod
a terénní mezoskopické strukturní analýzy.
• Analýza radarových dat s následným statistickým vyhodnocením hustoty
liniových objektů např. v prostředí ArcGIS Spacial Analyst.
Struktura projektu
• Vytvořený prostorový digitální model ložiska bude využit pro komplexní
zhodnocení ložiska podle požadavků ostatních skupin:
o WP3 – obsahy zájmových prvků ložiska a jejich distribuce
o WP6 – podklady pro analýzu báňsko-technických podmínek
o WP7 – lokalizace oblastí pro odběr velkoobjemových vzorků
o WP8 – alternativní odhady zásob podle měnících se podmínek
využitelnosti
Struktura projektu
WP5: Legislativní a environmentální vymezení dostupnosti
nerostných surovin
• Analýza stávajících právních norem vztahující se k těžbě a úpravě
nerostných surovin.
• Vytipování nedostatků a kritických míst ve stávající legislativě (horní
zákon, právní normy v oblasti ŽP atd.).
• Návrh úpravy platné legislativy.
• Posouzení lokalit vytipovaných potencionálních ložisek nerostných
surovin s ohledem na životní prostředí.
• Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na ŽP a rizika spojená s výstavbou
a provozem zařízení k tomu určených.
Struktura projektu
WP6: Analýza báňskotechnických podmínek dostupnosti
vybraných ložisek nerostných surovin
• Zhodnocení současného stavu a doporučení technologií pro možnost
otevření a vydobytí nových ložisek či znovuobnovení těžby na vybraných
lokalitách.
• Vytipování perspektivních velkoobjemových ložisek s výskytem
doprovodných, dosud nezískávaných prvků, případně deponie odpadů
a surovin s nedořešenou úpravou.
• Geomechanické posouzení hornin z hlediska stability důlních děl
a ponechaných pilířů s uvedením moderních výpočetních metod
hodnocení.
Struktura projektu
• Výzkum možnosti využití v minulosti zpřístupněných ložisek v ČR.
• Samostatnou části studie bude řešení bezpečnosti práce v souladu
s platnou legislativou, budou v ní popsány možná rizika těžby
a eliminačních opatření.
Struktura projektu
WP7: Technologie úpravy nerostných surovin a odpadů
• Získání podkladových údajů pro další výzkumné práce.
• Příprava metodiky zpracování archivních údajů, optimalizace metodiky
odběru rudních a horninových vzorků a výběr vhodných úpravnických
technologií včetně hodnocení jejich případných dopadů na ŽP.
• Upřesnění míst pro odběr technologických vzorků.
• Technologické analýzy surovin z hlediska možného nasazení vhodných
separačních technologií.
• Laboratorní experimentální zkoušky zaměřené na nalezení optimálních
podmínek fungování těchto technologií a dosažení jejich maximální
účinnosti.
Struktura projektu
• Odzkoušení řady úpravnických separačních technologií:
o Využívajících odlišných fyzikálních (hustoty, magnetické susceptibility,
elektrické permeability) nebo fyzikálně – chemických povrchových
vlastností (hydrofobnosti) separovaných složek
o Budou studovány specializované procesy iontové flotace,
elektrodialýzy, iontové výměny apod.
•
Dosažené výsledky budou syntetizovány a v rámci možností přeneseny
do ověřovacího poloprovozního stadia, jehož cílem bude návrh a projekce
(popřípadě výroba) technologické linky pro zpracování sledovaných
surovin.
Struktura projektu
WP8: Ekonomika ložisek nerostných surovin
• Ekonomika ložisek nerostných surovin obecně (nerostné suroviny
vytipované ve WP2):
o problematika výhradních a nevýhradních ložisek,
o vývoj poptávky a nabídky po nerostných surovinách,
o prognóza poptávky a nabídky založená na extrapolaci časových řad,
o vývoj cen na světových trzích po nerostných surovinách, jejich
prognóza založená na extrapolaci časových řad,
o hledání závislostí cen nerostných surovin a situaci na trhu.
Struktura projektu
• Ekonomika konkrétních ložisek nerostných surovin (vyplyne z WP6 a
WP7):
o možnosti srovnání navržené technologie dobývání se zahraničními
těžebními společnostmi,
o odhad provozních nákladů a výnosů konkrétní technologie dobývání,
o hodnocení efektivnosti provozu založené na simulacích s ohledem na
prognózy vývoje trhu s nerostnými surovinami,
o stanovení ceny ložiska konkrétních nerostných komodit.
Děkuji za pozornost

similar documents