05_kozszolg_tervezese

Report
A helyi közszolgáltatások
versenyképességet szolgáló modernizálása
A közszolgáltatások tervezése
Faragó László
tudományos főmunkatárs
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
ÁROP 1.1.22-2012-2012-001
Műhelyvita
Pécs, 2014. május 20.
A közszolgáltatások tervezése
• A közszolgáltatások teljesítése gyakran kötelező
normatívákon alapul, és a biztosítása elsősorban
a finanszírozáson múlik
• Elsősorban közpolitikai és költségvetési kérdés
• Az „új kormányzás”, a stratégiai irányítás kiemelt
kérdése a közszolgáltatások tervezése
• Az egyes tagállamok maguk rendelkezhetnek
arról, hogy mely közszolgáltatásokat teljesíti
maga az állam (monopólium), melyeket
megosztva a piaci szereplőkkel (pl. vízellátás,
oktatás) és melyeket kizárólag a piaci verseny
közepette
• E három eset tervezése különböző
• Az unióban és az egyes tagállamokban liberalizációs és renacianializációs trendek váltják
egymást
• A közszolgáltatások tervezésére nincs speciális
jogszabály sem az Európai Unióban, sem itthon
• Az Amsterdami Szerződés (86. cikk) az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások esetében említi
a versenyszabályok alkalmazását
• A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól meghatározza az önkormányzat által ellátandó közszolgáltatások körét, de
azok tervezésére nincsenek a jogszabályban
kötelezettség
314/2012-es Korm. rendelet a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.16.1.Vízi közművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz,
termálvíz hasznosítás)
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
1.15.3.2. kötöttpályás
1.16. Közművesítés
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia,
közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos
energiagazdálkodás lehetőségei
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték
nélküli hírközlési építmények)
1.17.6. hulladékkezelés
A közösségi politikák és a
területi tervezés kapcsolata
• Minden szakpolitikai cél az alapszerződésből ered
• Art. 158–162. gazdasági és társadalmi kohézió
szükségessége  elvileg minden politikának
hozzá kell járulni ehhez
• Az uniós politika lehet: ágazati, horizontális és
strukturális (regionális, kohéziós)
• KAP, környezetpolitika, közlekedéspolitika, K+F
(RTD), telekommunikációs politika, energiapolitika, versenypolitika
• Területi hatásuk?  integráció
AZ EURÓPAI UNIÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI /
TERÜLETI TERVEZÉSI RENDSZERÉNEK
MŰKÖDÉSE
• Az unió által kivitelezendő, vagy mások által kötelezően
végrehajtandó terveket az EU mind a mai napig nem
készített. (transznacionális projektek hiánya!?)
• Az EU szintjén csak általános érvényességre számot tartó
területpolitikai irányelveket határoznak meg, amelyek
teljesítése decentralizáltan történik (politikai tervezés/
kerettervezés/stratégiai irányítás).
• A minden tagország (többség!?) által önként felvállalt kötelezettségeket és kötöttségeket jogszabályokban rögzítik.
• A közös (területi) célok elérését jelentős támogatási
rendszer (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap)
működtetésével segíti elő.
• A támogatásokhoz való hozzájutást rendeletek és működési
szabályok rögzítik
• A konkrét tervek több szint és szektor együttműködésének
eredménye
• A tervezés alapvetően inkrementalista stratégiai tervezési
elvek alapján folyik
• A programozási eljárás, integrálja a tervkészítést, a
döntéshozatalt, a végrehajtást és az ellenőrzési,
visszacsatolási folyamatokat
• A strukturális és a kohéziós alapok működési rendje nagyon
különböző mértékben érinti a tagországok (területi)
tervezési gyakorlatát
Állami támogatások tiltása és
a kivételek
• Főszabály: állami támogatások ellentétesek az
egységes piaccal ezért a Római Szerződés tiltja
(87.1 cikk):
– állami forrásból nyújtott,
– gazdasági előnnyel járó, szelektív (egyes
vállalkozásokat, ágazatokat vagy térségeket
előnyben részesítő),
– a versenyt és a kereskedelmet befolyásoló
juttatások
• Kis összegű támogatás (3 év alatt 500 ezer euró)
• Regionális támogatások a konvergencia
régiókban és azokban a térségekben, amelyekben
a fejlettség nem éri el az országos átlagot
• Horizontális támogatások (KKV-k, képzés, kutatás,
környezetvédelem, foglakoztatás)
• Érzékeny ágazatok (pl. mezőgazdaság, halászat)
• Guidelines on national aid for 2007–2013 (2006/C
54/08), Magyar: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
2014—2020
Főbb változások 2007–2013hoz képest
• Alap az EU 2020 stratégia
• Tovább csökken a tagállam kompetenciája
• Nő a bizottság szerepe (több hatáskör, szankció,
eredményesség elvárása)
• Újra közös tervezés az agrár- és vidékfejlesztéssel
(ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA Európai Tengerügyi és
Halászati Alap)
• Eredményekhez köthető negatív és pozitív
ösztönzők
• A teljesítési rendszer egyszerűsítése
Európa 2020 fő céljai
• Intelligens növekedés – a tudásra és az
innovációra épülő gazdaság kialakítása;
• Fenntartható növekedés – az erőforráshatékonyabb, környezetbarátabb és
versenyképesebb gazdaság megvalósítása;
• Inkluzív növekedés – a magas foglalkoztatás,
valamint a gazdasági, szociális és területi
kohézió jellemezte gazdaság kialakítása
Új célok és célterületek
2014–2020
• Intelligens, fenntartható és befogadó növekedés
• Smart growth – kevésbé fejlett régiók < GDP 75%
(extra támogatás a költségvetési alkuban)
• Sustainable growth – GDP 75%< átalakuló régiók
< 90%
• Growth for all – fejlettebb régiók > GDP 90%
• Európai területi együttműködések (európai összekapcsolódási eszköz)
Új dokumentumok, elnevezések
• Több éves Finanszírozási Keretterv (MFF)
2014–2020
• Új stratégia: Közösségi Stratégiai Keret (KSK)
• Közös Rendelkezések (CPR, általános rendelet)
• ESB alapok (ESI Funds, Európai Strukturális és
Beruházási Alapok (ERFA, ESZA, KA, EMVA és
ETHA)
• NFT/NSRK helyett új dokumentum: Partnerségi
Megállapodás
Változások 2014–2020
• Lehetnek multifoud operatív programok
• Új „infrastrukturális” alap: 40 Mrd euró (Európai
Összekapcsolódási Eszköz, összeurópai
infrastruktúra-fejlesztéseket finanszíroz, nem a
kohéziós országok fejlesztését szolgálja)
• Abszorpciós plafon (capping) 2,5% (elsősorban a
balti országokat és Magyarországot érinti
rosszul, nálunk a tényleges 3,524% volt)
Szigorúbb feltételek
és ellenőrzés
• Fókusz az eredményességen: közös programspecifikus indikátorok, monitoring és értékelés
• Megvalósítási keretterv minden programra:
mérhető mérföldkövek és célok
• Megvalósítási tartalék: 5%-os nemzeti
allokáció alapokként és régiókategóriánként
• Előzetes kondicionalitás: előzetesen
biztosítani kell a hatékony beruházások
feltételeit (megfelelés)
• Makrogazdasági feltételeket is előírnak
„Tervezés”: mintasablon kitöltése
• Tartalom: EU 2020 + EU Koh. Pol. → KSK +
országspecifikus ajánlások + közös
rendelkezések (CPR) → PM → OP
• Forma (fejezetek, táblák, módszerek, indikátorok): Draft Template and Guidelines on the
Content of the Partnership Agreement and
operational programme
• Tagállami szabadság korlátozott
Közös Stratégiai Keret tematikus
célkitűzései (tematikus koncentráció
11 célra)
1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése
2. Az információs és kommunikációs technológiák
hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása
3. A kkv-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő
elmozdulás támogatása minden ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés ügyének támogatása
6. A környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok
megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban
7. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának
támogatása
8. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem
9. Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig
tartó tanulás területén
10. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás
A közszolgáltatások tervezése leginkább
a 2., 7., 10., 11. pontokba illeszthetők
Új eszközök alkalmazása alkalmas
a közszolgáltatások fejlesztésére
• Integrált területi beavatkozások (ITI): az
integrált területi fejlesztések megvalósításának
új eszköze
• Közösség vezérelt helyi fejlesztések (CLLD):
„LEADER módszer” városi terekre való
kiterjesztése
• Számomra sok bennük a hasonlóság
Integrált Területi Beruházás (ITI)
• Egy vagy több OP-hoz tartozó több prioritási tengely
beavatkozásait fogja össze így alkalmas a területileg
szervezett közszolgáltatások komplex fejlesztésére
– Elsősorban város, városrész, városkörnyék, agglomeráció, régión belüli területi egység vagy akár adminisztratív határokon
átívelő funkcionális területi egységek számára. Lehetőséget
nyújthat a megyei szintű közszolgáltatások fejlesztésére is
– Rugalmas finanszírozás  több prioritás és több alap forrásai
rendelhetők hozzá!
• Pályázati felhívások vezérelte városi fejlesztések helyett
városfejlesztési/térségi stratégiákhoz illeszkedő támogatások
Place-based fejlesztés az ITI-k
esetében
(Fejlesztési és beruházási)
Szerződés
Partnerségi
• Tematikus célkitűzések, melyek segítségével elérhetőek
az Európa 2020 keretében meghatározott prioritások/célok
• Egyedi célok és a hozzájuk kapcsolódó mutatók, melyek
nemzeti és/vagy regionális környezetbe helyezik az
Európa 2020 prioritásait
• A területi fejlesztések integrált megközelítése (különböző alapokra együtt)
• Intézkedések a hatékony végrehajtás érdekében: előzetes
feltételrendszer, partnerség, teljesítési rendszer
• Intézkedések az eredményes végrehajtás érdekében:
adminisztrációs kapacitás, adminisztrációs terhek
csökkentése
A kohéziós alapból csak a közlekedéssel
és a környezetvédelemmel kapcsolatos
közszolgáltatások finanszírozhatók
Közszolgáltatással kapcsolatos
ERFA célok
•
•
•
•
Kutatás-fejlesztés és innováció
Környezetvédelem, klímavédelem
KKV fejlesztés
Telekommunikáció
•
•
•
•
Energetikai és közlekedési infrastruktúra
Egészségügy
Oktatási és szociális infrastruktúra
Fenntartható városfejlesztés
A közszolgáltatás-tervezés
alapelvei
• Inter- és multidiszciplinaritás
• Komplexitás
• Jövőorientáltság
• Kvalitatív és a kvantitatív megközelítés
összhangja
• Participativitás
• Alternativitás (alternatív célok és eszközök)
Döntő láncszem és gyenge jelek
• A legnagyobb eredménnyel kecsegtetető
tényezőkre kell koncentrálni
• Bizonytalan, gyenge jelek azonosítása a
lehetséges jövők számát növelheti
– Feltárás, kontextusba helyezés, értelmezés
– Proaktív kezelés (lehetőségeket kínálók erősítése,
veszélyesek kibontakozásának a leállítása)
Participativitás elve
• Különböző típusú tudások (racionalitások) becsatornázása a tervezési folyamatba
• Az ország a régió, a település akarata érvényesüljön
és ne a szűk (politikai, szakmai) elité
• Az érintettek és a tervezők és döntéshozók közötti
véleménykülönbség mérséklése
• Előzetes értékítélet nélkül minden érintett értékítélete, véleménye, ötlete, javaslata fontos lehet
• Szakmai, politikai és a laikus vélemények kiolthatják
egymást, illetve szinergiájuk megerősítheti a
döntéseket
A nem szakértői vélemények
begyűjtése, kezelése
• Megértés és elfogadás (nem belehelyezkedés)
• Az érintettek (megkérdezettek) segítése:
– információval való ellátás
• belső:reális önreflexió,
• Külső mozgástérvizsgálat: cselekvési lehetőségek tere, külső
ellenállás
– módszertan
• A feltárt szándékok, a beérkezett vélemények
– összefüggés-vizsgálat
– konzisztencia elemzés
– elfogadás és elutasítás okainak a feltárása
• Mélyintejúk
• Életút-interjúk
• Fókuszcsoport beszélgetések
• Fontos: ki és kit kérdezzen. Kerülni kell a
„kikérdezést”
• Részvételi megfigyelés
• Szövegelemzés
Tervfajták és elfogadó
intézmények területi
szintenként
Fejlesztési koncepció
Fejlesztési program
Rendezési terv
Ország
Országgyűlés
OFK, OTK, NFT (OFTK)
határozat
Kormány
(hazai és uniós
programok) határozat
Országgyűlés
OTrT, (kiemelt térségek
TrT) törvény
Régió (NUTS 2)
-----
Kormány ROP
-----
Kiemelt térség
Térségi fejlesztési tanács Térségi fejlesztési tanács
Területfejlesztési
Területfejlesztési
koncepciót
program
-----
Megye (NUTS 3)
Megyei önkormányzat a
MJ várossal együtt
fejlesztési koncepciót
Megyei önkormányzat
a MJ várossal együtt
fejlesztési programot
Megyei önkormányzat
Területrendezési tervet
(kiemelt térség nélkül)
Kistérség (NUTS 4)
--------
---------
-------
Település
1997. évi LXXVIII. tv.
Önkormányzat
határozat
Koncepció
Önkormányzat
Határozat IVS
településszerkezeti terv
Önkormányzat
rendelet
rendezési terv
Dokumentumok egymáshoz
való viszonya
Közösségi Stratégiai Keret
uniós jogszabályok
PM
Operatív
programok
?Akciótervek?
Decentralizált ágazati
részdokumentum
EFOP
GINOP
Szolgáltatás
KEHOP
IKOP
A helyi közszolgáltatások
versenyképességet szolgáló modernizálása
ÁROP 1.1.22-2012-2012-001
Köszönöm figyelmüket!
Faragó László
[email protected]

similar documents