Poj*me spole*n* podpo*it rozvoj meziobecní spolupráce v *R

Report
Projekt Svazu na podporu
meziobecní spolupráce v ČR
Právní tým
Svaz měst a obcí ČR
Hradec Králové, 29. října 2013
Podpora meziobecní
spolupráce
Obsah prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
Smlouva o vzájemné spolupráci
Realizační tým v území
Právní podpora při formování/transformaci svazku obcí
Motivující starosta
Diskuze, kontakty, závěr
2
Podpora meziobecní
spolupráce
Obecně ke Smlouvě o vzájemné spolupráci
• tzv. nepojmenovaná smlouva
• dle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
• koncepce smlouvy: hlavní smlouva se 7 přílohami
• uzavírána na dobu určitou do 30. června 2015 (po
dobu trvání celého projektu
Podpora meziobecní
spolupráce
Předmět smlouvy
Vzájemná součinnost smluvních stran při realizaci projektu a
při podpoře meziobecní spolupráce:
•
•
•
•
vytvoření strategií pro vybrané oblasti samostatné působnosti
setkávání představitelů obcí v jednotlivých Územních obvodech
podpora institucionalizace meziobecní spolupráce
zjišťování výkonosti jednotlivých správních obvodů obcí
s rozšířenou působností
• úhrada tzv. superhrubé mzdy členů Realizačního týmu v území
Podpora meziobecní
spolupráce
Vybrané povinnosti Smluvního partnera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
účastnit se akcí souvisejících s realizací projektu
podporovat meziobecní spolupráci v rámci Územního obvodu
poskytovat svazu požadované informace
plnit smluvené termíny
odevzdávat dle smlouvy odpovídající plnění (v dohodnuté kvalitě)
dohlížet na zaměstnance zařazené do Realizační týmu
respektovat po celou dobu pravidla publicity ESF
umožnit dozorujícím orgánům případnou kontrolu
archivovat po stanovenou dobu vzniklé výstupy
odpovědnost smluvních stran vázána na zavinění
Podpora meziobecní
spolupráce
Přílohy ke smlouvě
• Příloha č. 1 – č. 4
• podrobněji rozpracovány závazky smluvních strany stručně uvedené v
hlavní smlouvě
• každá příloha se vztahuje k jednomu z okruhů aktivit v rámci vzájemné
spolupráce při realizaci projektu
• Příloha č. 5 a č. 6
• vzorové dokumenty, které budou při realizaci smlouvy využívány
Smluvním partnerem (potvrzení o náplni práce a mzdová soupiska)
• Příloha č. 7
• pravidla pro doručování vzájemných plnění (listinná a elektronická
podoba)
ROK 2013
Podpora meziobecní
spolupráce
Realizační tým v území
• zaměstnanec obce či dobrovolného svazku obcí
• rozlišení plat – mzda
• zařazení zaměstnanců do platových tříd
• odměňování zaměstnanců a osobní ohodnocení
• ne/zařazení členů Realizačního týmu do obecního úřadu
• neuvolněný člen zastupitelstva jako člen realizačního týmu
• zajištění průběžné právní podpory při realizaci smlouvy = každý musí
v průběhu realizace projektu vědět co se od něj očekává a co za to
dostane
Podpora meziobecní
spolupráce
Právní podpora při vzniku/transformaci svazku
obcí
• vznik/transformace dobrovolného svazku obcí není povinná
• analýza stávajících svazků obcí
• právní podpora při transformaci stávajícího svazku obcí nebo
právní podpora při vzniku svazku obcí nového
• zpracování potřebných dokumentů k založení nového
dobrovolného svazu obcí nebo pro transformaci již
existujícího dobrovolného svazku obcí
Podpora meziobecní
spolupráce
Motivující starosta
• spolupráce při naplňování cílů Projektu
• zaměstnanec SMO ČR
• dohoda o provedení práce
• DPP uzavírána na 15 měsíců a v průměru 20
hodin měsíčně
• nutnost vyplňovat „Výkaz práce“
Podpora meziobecní
spolupráce
Kontakty
David Bohadlo, vedoucí právního týmu
[email protected]
Zdeněk Borkovec, analytik pro legislativu a smluvní vztahy
[email protected]
Viktor Kalabza, analytik pro legislativu a smluvní vztahy
[email protected]
František Málek, právní analytik odborných téma
[email protected]
Lukáš Rothanzl, právní analytik odborných téma
[email protected]
Michal Bouška, právní analytik odborných téma
[email protected]
Podpora meziobecní
spolupráce
Dotazy, připomínky
Děkujeme za pozornost
Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní
spolupráce v ČR !
www.obcesobe.cz

similar documents