Käytäntöyhteisöt

Report
A social theory of learning
Etienne Wenger
Heli Karjalainen, 5.12.2011
Etienne Wenger






Amerikkalainen Wenger syntyi Sveitsin
ranskankielisessä osassa vuonna 1952
Opiskeli tietojenkäsittelytiedettä Sveitsissä
ja USA:ssa, kirjoitti väitöskirjan tekoälystä
Tutkijana 10 vuotta Institute Research on
Learning Palo Altossa, Kaliforniassa
Kirjoitti siellä kuuluisan kirjan Jean Laven
kanssa: Situated Learning: Legitimate
Peripheral Participation (1991)
Kirjassa esiteltiin käsite ”communities of
practice” = käytäntöyhteisöt
Käsite, jonka Wenger sinetöi kirjassaan
”Communities of Practice: Learning, meaning,
and identity” (1998)
Kuva:
http://www.ewenger.com/
Johdanto
Perinteinen ajattelu,
Wengerin ajattelu,
oppiminen:
oppiminen:

yksilöllinen prosessi


parasta erottaa kaikesta muusta
tekemisestämme
sijoitetaan elettyyn elämään ja
kokemuksiin

yhtä luonnollinen osa elämää
kuin syöminen tai nukkuminen

opettamisen tulos

siinä on alku ja loppu

elämää ylläpitävä ja väistämätön

tapahtuu esim.
luokkahuoneessa tai
tietokonepohjaisesti yksin

on pohjimmiltaan sosiaalinen
ilmiö

reflektoi syvää sosiaalista
luonnettamme ihmisinä, jotka
kykenevät osaamaan

arviointi testein, joissa yhteistyö
on huijausta
-> oppiminen on tylsää ja raskasta,
meillä ei ole lahjoja oppimiseen
-> olemme aika hyviä oppimisessa
Muut teoriat vs. Wenger







On monia erilaisia oppimisen teorioita
Painottavat eri puolia oppimisesta ja jokainen teoria on
hyödyllinen erilaisiin tarkoituksiin
Oppimisen monitahoinen ongelma
Olennaiset erot knowledge (tieto), knowing (osaaminen) ja
knower (tietäjä) oletuksissa
Mikä vaikuttaa oppimiseen
Oppimisen sosiaaliseen teorian, jota Wenger ehdottaa, ei
ole tarkoitus korvata muita oppimisen teorioita vaan antaa
erilainen näkökulma ongelmaan
Sillä on kuitenkin omat oletuksensa ja oma fokus
Wengerin 4 lähtökohtaa:




Olemme sosiaalisia olentoja. Tämä fakta on keskeinen osa
oppimista.
Tieto (knowledge) on kyvykkyysasia
Osaaminen (knowing) on osallistumisen kysymys tällaisten
hankkeiden tavoittelemisessa ja harjoittamisessa eli
aktiivinen osallistuminen maailmassa
Merkitys (meaning) on lopulta se mitä oppiminen tuottaa,
kykymme kokea maailma ja sitoutuminen sen kanssa on
mielekästä
Oppiminen sosiaalisena
osallistumisena

Oppiminen sosiaalisena osallistumisena on Wengerin
teoriassa päähuomiossa

Osallistuminen:
◦ Paikallisissa tapahtumissa
tietyissä toiminnoissa
tiettyjen ihmisten kanssa
◦ Aktiivinen osallistuja
sosiaalisten yhteisöjen
toimintatavoissa (practices)
◦ Identiteettien (identities)
rakentaminen suhteessa
näihin yhteisöihin
◦ Esim. leikkipaikan
nurkkakunta tai työtiimi
Oppiminen sosiaalisena
osallistumisena

Osallistuminen ei ainoastaan ohjaile mitä teemme vaan
myös ketä olemme ja kuinka tulkitsemme mitä teemme

Oppimisen sosiaalisen teoria integroi tarvittavat
komponentit luonnehtiakseen sosiaalista prosessia
oppimisen ja tietämisen prosessina
Oppimisen sosiaalisen teorian
komponentit
OPPIMINEN
TEKEMISENÄ
(learning as doing)
KÄYTÄNTÖ
(practice)
OPPIMINEN
KUULUMISENA
YHTEISÖ
(community)
OPPIMINE
N
(learning)
OPPIMINEN
KOKEMUKSEN
A
(learning as experience)
(learning as belonging)
MERKITYS
(meaning)
IDENTITEETT
I
(identity)
OPPIMINEN
JOKSIKIN
TULEMISENA
(learning as becoming)
Oppimisen sosiaalisen teorian
komponentit

Merkitys (meaning):
Tapa puhua meidän
(muuttuvasta) kyvystä
kokea elämäämme ja
maailmaa mielekkäästi,
yksilöllisesti ja
kollektiivisesti

Käytäntö (practice):
Tapa puhua yhteisistä
historiallisista ja
sosiaalisista
voimavaroista,
kehyksistä ja
näkökulmista, jotka
voivat ylläpitää
keskinäistä
sitoutumista
toimintaan
Oppimisen sosiaalisen teorian
komponentit

Yhteisö (community):
Tapa puhua sosiaalisista
kokoonpanoista, jotka
hankkeemme ovat
määritelleet
tavoittelemisen
arvoisiksi ja
osallistumisemme
tunnustetaan
pätevyydeksi

Identiteetti (identity):
Tapa puhua siitä kuinka
oppiminen muuttaa
sitä ketä olemme ja luo
henkilökohtaisia
historioita siitä kuinka
tulemme yhteisöjämme
yhteyteen
Käytäntöyhteisöt
(Community of practices)
Kaikki kuulumme käytäntöyhteisöihin
 Kuulumme useisiin käytäntöyhteisöihin
 Käytäntöyhteisöt muuttuvat elämämme aikana
 Käytäntöyhteisöjä on kaikkialla

Esimerkkejä:
TYÖNTEKIJÄT
PERHE
OPISKELIJAT
MUUT YHTEISÖT
Käytäntöyhteisöt







Oleellinen osa jokapäiväistä
elämäämme
Epävirallisia ja kaikkialle leviäviä,
tulevat harvoin huomion kohteeksi,
mutta samasta syystä ne tunnetaan
varsin hyvin
Vaikka termi voi olla uusi, kokemus ei
ole
Ei ole nimeä eikä jaa jäsenyyskortteja
Voidaan löytää omasta elämästä
käytäntöyhteisöjä, joihin kuulumme
nyt, olemme kuuluneet aiemmin tai
haluaisimme kuulua tulevaisuudessa
Tiedämme, ketkä kuuluvat
käytäntöyhteisöihimme ja miksi
Ydinjäsenyys ja toissijainen jäsenyys
Ajatellaan oppiminen uudestaan

Yksilölle se tarkoittaa, että oppiminen on osallistumisen
kysymys ja edistää omien yhteisöjen käytäntöjä

Yhteisöille se tarkoittaa, että oppiminen on käytäntöjen
hiomiskysymys ja varmistetaan uusi sukupolvi jäseniä

Organisaatioille se tarkoittaa, että oppiminen ylläpitää
yhdistettyjä käytäntöyhteisöjä, joiden kautta organisaatio
tietää mitä se tietää ja siten tulee tehokas ja arvokas
Ajatellaan oppiminen uudestaan



Oppiminen ei ole erillistä toimintaa
Se ei ole jotain, jota teemme kun emme tee mitään muuta
tai jonka lopetamme kun teemme jotakin muuta
Oppiminen on tehostettua kun:
◦
◦
◦
◦
tilanteet ravistavat tuttuuden tunnetta
meidät haastetaan ilman, että meillä on kykyjä vastata
haluamme harjoittaa uusia käytäntöjä
haluamme liittyä uusiin yhteisöihin
Ajatellaan oppiminen uudestaan





Yhteiskunta asettaa meidät tilanteisiin, joissa oppimisen
kysymys vaikeutuu ja vaatii keskittymistä
On myös tilanteita, joissa oppiminen jähmettää
Tilanteet, joissa oppiminen on painopisteenä, eivät
välttämättä ole niitä tilanteita, joissa opimme eniten tai
syvimmin
Oppiminen on jotain, mitä voimme olettaa tapahtuvan
Oppimisen epäonnistumiseenkin liittyy se, että opimme
siitä jotakin muuta
Oppiminen jokapäiväisessä elämässä
Mielikuvat oppimisesta:
luokkahuone, koulutustilaisuudet,
opettajat, oppikirjat, kotitehtävät ja
harjoitukset
 Oppiminen on olennainen osa
jokapäiväistä elämäämme
 Oppiminen on osa osallistumista
yhteisöissä ja järjestöissä

Oppiminen jokapäiväisessä elämässä






Ongelma ei ole, että tiedämme tämän, vaan että meillä ei ole
kovin järjestelmällistä tapaa puhua tästä tutusta
kokemuksesta
Vaikka asiana Käytäntöyhteisöt kattaa enimmäkseen asioita,
jotka kaikki tietävät jollakin tapaa, järjestelmällinen sanasto
puhua siitä tekee eron
Riittävä sanavarasto on tärkeää, koska käsitteet, joita
käytämme, antaa järkeä maailman tuntemukseen sekä
havaintoihimme ja tekoihimme.
Kiinnitämme huomiota siihen, mitä odotamme näkevämme
Kuulemme sitä, jonka voimme sijoittaa ymmärrykseemme
Toimimme saamiemme maailmankatsomusten mukaan
Oppiminen huolenaiheena

Kehitämme kansallisia opetussuunnitelmia, kunnianhimoisia
yhteisiä koulutusohjelmia ja monimutkaisia
koulutusjärjestelmiä

Haluamme:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

aiheuttaa oppimista
ottaa vastuun oppimisesta
johtaa oppimista
nopeuttaa oppimista
vaatia oppimista
jopa lopettaa oppimisen tielle menemisen
Mitä ajattelemme oppimisesta vaikuttaa siihen, missä
tunnistaminen oppimista sekä siihen, mitä teemme kun
päätämme, että meidän täytyy tehdä asialle jotakin –
yksilöinä, yhteisöinä ja organisaatioina
Oppiminen huolenaiheena




Oppimisen luonteen perusoletuksia on syytä reflektoida,
sillä muutoin otamme riskin, että käsityksillämme on
harhaanjohtavia seurauksia
Maailmassa, joka muuttuu ja yhdistyy yhä
monimutkaisemmin kiihtyvällä tahdilla, huolet oppimisesta
ovat varmasti perusteltuja
Mutta ehkä enemmän kuin oppiminen sinänsä,
oppimiskäsitys on se, joka tarvitsee kiireellistä huomiota,
kun päätämme sekaantua siihen nykyisessä mittakaavassaan
Mitä enemmän huolehdimme itsestämme minkäänlaisen
hankkeen kanssa, sitä syvällisemmät ovat diskurssiemme
vaikutukset aiheessa, johon haluamme puuttua.
Oppiminen huolenaiheena




Mitä kauemmas tavoittelet, sitä enemmän varhaiset virheet
merkitsevät.
Kun meistä tulee kunnianhimoisempia yrityksissämme
järjestää elämämme ja ympäristömme, näkökulmiemme
vaikutukset, teoriat ja uskomukset laajentuvat edelleen
Kun otamme enemmän vastuuta tulevaisuudestamme
suuremmassa mittakaavassa, tulee entistäkin tärkeämmäksi,
että pohdimme näkökulmia, joita kerromme
hankkeistamme
Avainseuraus siitä, että yritämme järjestää oppimista on,
että meidän on tultava reflektiivisiksi suhteessa oman
oppimisen diskursseihin, ja niiden vaikutuksista tapoihimme
kuinka suunnittelemme oppimista.
Teorian käytännöllisyys

Jos uskomme, että tieto
koostuu paloista tietoa, joka on
tallennettu aivoihin, silloin on
järkevää varastoida tämä tieto
hyvin suunniteltuihin yksilöihin,
koota tieto mahdollisille
vastaanottajille
luokkahuoneessa ja toimittaa
tämä tieto heille niin
ytimekkäästi ja selvästi kuin
mahdollista
Teorian käytännöllisyys
Jos uskomme, että
tietojen tallentaminen ed.
mainitulla tavalla on vain
pieni osa
osaamista/tietämystä
(knowing), ja että
osaaminen/tietämys
edellyttää ensisijaisesti
aktiivista
osallistumista
sosiaalisiin
yhteisöihin, silloin
perinteinen muoto ei
näytä niin tuottavalta.
 Otetaan opiskelijat
mukaan toimiin,
keskusteluihin ja
pohdintoihin

Teorian käytännöllisyys
Jos uskomme, että
tuottavat ihmiset
organisaatioissa ovat
organisatoristen
prosessien ahkeria
toteuttajia ja uskomme,
että…
 organisaation
suorituskyvyn avain ovat
yhä tehokkaammat ja
yksityiskohtaisemmat
prosessit, joihin
henkilöstön toiminnot on
määrätty -> on järkevää
suunnitella ja
uudelleen suunnitella nämä
prosessit abstrakteilla
tavoilla ja avata ne auki
täytäntöönpanoon

Teorian käytännöllisyys

Jos uskomme, että ihmiset
organisaatioissa edistävät
organisaation tavoitteita
osallistumalla kekseliäästi
käytäntöihin, joita emme voi
koskaan täysin vangita
institutionalisoituneilla
prosesseilla, niin tällöin
minimoimme
määräyksen/ohjeen,
epäilemällä, että liian paljon
siitä lannistaa kekseliäisyyttä,
joka tekee käytännöistä
tehokkaita
Teorian käytännöllisyys


Meidän on varmistettava,
että organisaatiomme ovat
yhteydessä yhteisöihin, jotka
kehittävät näitä käytäntöjä,
jotka voivat menestyä
Meidän on annettava arvoa
yhteisön rakentamistyölle ja
varmistaa, että osallistujilla
on pääsy tarvittaviin
resursseihin oppia, mitä he
tarvitsevat oppia osatakseen
toimia ja tehdä päätöksiä,
joihin he täysin sitoutuvat
asioista perillä olevasti
Yhteenvetoa Wengeriltä
Jos tämä tuntuu järkevältä, meidän täytyy kysyä
itseltämme, miksi instituutiomme eivät ainoastaan
epäonnistu saadakseen tavoiteltuja vaikutuksia vaan
toimivat vaikutuksia vastaan armottoman innokkaasti
 Syitä: Eturistiriidat, valtataistelut, ihmisten pahuus ->
liian yksinkertaista ja pessimististä
 Instituutiomme ovat malleja ja mallit ovat
panttivankeja ymmärryksellemme, näkökulmillemme
ja teorioillemme
 Tässä mielessä teoriamme ovat hyvin käytännöllisiä,
koska ne eivät vain kehystä tapaa toimia vaan myös
tapoja, miten voimme perustella tekojamme
itsellemme ja toisillemme

Yhteenvetoa Wengeriltä



Oppimisen sosiaalinen teoria ei ole ainoastaan
akateeminen hanke
Merkitystä jokapäiväisissä toimissamme, menettelytavoissa
ja teknisissä, organisatorisissa ja koulutusjärjestelmissä,
joita suunnittelemme
Uudesta käsitteellisestä kehyksestä siihen miten
ajattelemme oppimista, on arvoa paitsi teoreetikoille myös
meille kaikille, joiden täytyy tavalla tai toisella ryhtyä
toimenpiteisiin, joilla edistetään oppimista suhteissamme,
yhteisöissä ja järjestöissä
Muita teorioita


Neuropsykologiset teoriat: Keskittyvät oppimisen
biologisiin mekanismeihin. Ne ovat informatiivisia
fysiologisista rajoista ja rytmeistä ja stimulaation asioista ja
muistiprosessien optimoinnista (Edelman 1993; Sylwester
1995).
Behavioristiset teoriat keskittyvät käyttäytymisen
muutokseen ärsyke-reaktio parien ja valikoivan
vahvistaminen kautta. Pedagoginen painopiste on
kontrollissa ja sopeutumisreaktiossa. Koska he täysin
sivuuttavat merkityksen kysymykset,
käyttökelpoisuus/hyöty piilee tapauksissa, joissa sosiaalisen
merkityksen osoittaminen on mahdotonta tai sillä ei ole
merkitystä, kuten automaattilaitteet, vakavat
yhteiskunnalliset toimintahäiriöt tai eläinten koulutus
(Skinner 1974).
Muita teorioita


Kognitiiviset teoriat keskittyvät sisäisiin kognitiivisiin rakenteisiin
ja oppimista katsotaan muutoksina näissä kognitiivisissa
rakenteissa. Pedagoginen painopiste on tiedon käsittelyssä ja
siirtämisessä viestinnän, selitysten, uudelleen yhdistymisen, eron,
päättelyn ja ongelmanratkaisun kautta. Ne ovat hyödyllisiä
suunniteltaessa käsitteellisen materiaalin jaksoja/ketjuja/järjestyksiä/
(sequences), jotka perustuvat nykyisiin tietorakenteisiin. (Anderson
1983; Wenger 1987; Hutchins 1995).
Konstruktivistiset teoriat keskittyvät prosesseihin, joista
oppilaat rakentavat omia mielen rakenteita vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa. Pedagoginen painopiste on
tehtäväsuuntautunut. He suosivat käytännöllistä, itseohjautuvaa
toimintaa, joka on suuntautunut suunnitteluun ja löytämiseen. Ne
ovat hyödyllisiä oppimisympäristöjen jäsentämisessä, kuten
keinotekoiset maailmat, joten on varaa rakentaa tiettyjen
käsitteellisten rakenteiden kautta sitoutumista itseohjautuviin
tehtäviin (Piaget 1954; Papert 1980).
Muita teorioita


Sosiaalinen oppimisen teoriat ottavat sosiaalinen
vuorovaikutuksen huomioon, mutta silti ensisijaisesti psykologisesta
näkökulmasta. He asettavat painopisteen ihmisten välisiin suhteisiin
kytkien mallioppimisen ja mallintamisen mukaan, ja näin ollen
keskittyvät tutkimuksessa kognitiivisiin prosesseihin, joissa
havainnoinnista voi tulla oppimisen lähde. Ne ovat hyödyllisiä
yksityiskohtaisten tietojenkäsittelyn mekanismien ymmärtämisessä,
joissa sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttaa käyttäytymiseen (Bandura
1977).
Aktiivisuus teoriat keskittyvät tehtävien rakenteeseen
historiallisesti muodostuneina yhteisöinä. Pedagoginen painopiste
on kuroa umpeen kuilua toiminnan historiallisen tilan ja henkilön
kehitysvaiheen osalta, että toimintaa - esimerkiksi kuilu kielen
nykytilan ja lapsen kykyä puhua kyseistä kieltä.Tarkoituksena on
määritellä "lähikehityksen vyöhyke " jossa opiskelijat, jotka saavat
apua, voi harjoittaa toimintaa, jota he eivät pystyisi tekemään itse
(Vygotsky 1934; Wertsch 1985, Engeström 1987).
Muita teorioita
Sosialisaatio teoriat keskittyvät uusien tulokkaiden
jäsenyyden hankintaan funktionalistisen puitteen sisällä, jossa
jäsenyyden hankkiminen määrittelee sisäistämisen normit
yhteiskunnalliseen ryhmään (Parsons 1962). Väitän, on
hiuksenhieno ero mallioppimisen tai normien sisäistämisen
välillä yksilöiden ja identiteettien rakentamisessa
käytäntöyhteisöissä.
 Organisaatioteoriat huolehtivat itsestään sekä tavoilla,
joissa yksilöt oppivat organisaation yhteyksissä ja tavoilla,
joissa järjestöt voivat sanoa oppivansa organisaationa.
Pedagoginen painopiste on organisaation järjestelmissä,
rakenteissa ja toimintatavoissa sekä institutionaalisissa
muistissa (Argyris ja Schön 1978; Senge 1990; Brown 1991,
Brown ja Duguid 1991; Hock 1995, Leonard-Barton 1995,
Nonaka ja Takeuchi 1995; Snyder 1996 ).

Kysymyksiä keskustelun pohjaksi
Mihin käytäntöyhteisöihin kuulut ja olet
kuulunut elämäsi aikana?
 Mihin käytäntöyhteisöihin kuvittelet kuuluvasi
tulevaisuudessa?

Yhteenveto käytäntöyhteisöstä (lähde
Wengerin internet-sivut)





Ryhmä ihmisiä, jotka jakavat saman huolen tai
intohimon johonkin mitä he tekevät ja oppivat kuinka
tehdä sen paremmin kun he ovat yhteydessä tosiinsa
säännöllisesti
Ei ole ystäväkerho tai verkoston yhteyksiä ihmisten
välillä. Se on yksilöity jaetun yhteisen kiinnostuksen
mukaan.
Sama työ tai titteli ei ole käytäntöyhteisö ellei jäsenet
ole yhteydessä toisiinsa ja opi yhdessä
Oppiminen voi olla syy yhteisön tapaamisiin tai se voi
olla tahaton tulos jäsenten vuorovaikutuksesta
Esimerkki: hoitajat, jotka käyvät säännöllisesti lounaalla
-> keskustelujen lomassa kehittävät kokoelman
tarinoita ja caseja, joista tulee jaettu repertuaari
käytäntöihin

similar documents