Kertomuksia kirkon työntekijäksi kasvamisesta

Report
Lapsityönohjaajien ja –teologien
neuvottelupäivät 30.3.-1.4.2011 / Valtonen
1



Tarkastelun kohteena ammatillisen
identiteetin ja spiritualiteetin
muotoutuminen
Kerronnallinen lähestymistapa
Kohderyhmä: kirkon nuorisotyönohjaajiksi
opiskelevat (N=46) nuoret aikuiset
2


Ei ole valmis kokonaisuus vaan on jatkuvasti
luotava itse.
Elinikäinen, emotionaalisesti värittynyt
prosessi, jossa persoonallinen ja
ammatillinen kietoutuvat yhteen ja jossa
identiteetti syntyy sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa
3

Ammatillista identiteettiä voidaan tarkastella osana
persoonallista ja sosiaalista identiteettiä
◦ narratiivinen lähestymistapa: identiteetti rakentuu
elämänkertomuksessa (Heikkinen 2001)
 jokaisella ihmisellä on tarve hahmottaa elämäänsä kertomuksina ja
löytää sille tällä tavoin mieltä ja tarkoitusta.
Minä-identiteetti
Persoonallinen
identiteetti
Sosiaalinen
identiteetti
Ammatillinen identiteetti
4

Ammatillisen identiteetin rakentuminen
sosiaalistumisena ammattiryhmään
◦ Teoria persoonallisesta ja sosiaalisesta
identiteettiprojektista (Harré 1983)
 Sosiaalinen identiteettiprojekti:
 prosessi, jossa yksilö pyrkii saavuttamaan tietyn yhteisön
jäsenyyden kiinnittymällä sen traditioon, arvoihin,
uskomuksiin ja toimintatapoihin.
 → yhteisön kulttuurin ja siinä arvostettujen identiteetin
määreiden tulkitseminen oikein
 → yhteisön jäsenten vakuuttaminen siitä, että olen
riittävän pätevä ja sitoutunut kulttuuriin.
5
1. Omaksuminen
Yhteisöön kiinnittyminen
(arvojen ja
toimintamallien
omaksuminen)
4. Konventionalisoituminen
Jotkut yksilölliset muunnokset
tulevat osaksi yhteisön
kulttuuria
2. Muuntaminen
Yhteisöön
liittyvän tiedon
käsittelemistä
persoonallisella
tavalla
3.
Julkistaminen
Yksilö tuo
muuntamansa
yhteisön tietoon
6


Kahtalainen merkitys:
1 Kristillistä hartauselämää
◦ → spiritualiteetin teologia (esim. McGrath 1999, Kotila 2005)

2 Yleisinhimillistä arvojen ja elämän
tarkoituksen etsimistä
◦ Kaikille ihmisille yhteistä (common spirituality)
◦ Ilmenee arvoissa ja elämänkatsomuksessa
◦ Ihmisyyden ydin; liittyy ihmisenä kasvamiseen ja ihmisen
syvimpään olemukseen (esim. Hay & Nye 1998 )
◦ Postmoderni spiritualiteetti: uskonnollisuus antaa tilaa
spiritualiteetille
7
Persoonallinen usko
Yhteisöllinen usko
Arvot, etiikka,
elämän tarkoitus
8

1 Auttajan tarina (Aapo)
◦ Lapsuuden kodin kristillinen perintö
◦ Sysäys kirkon alan opiskeluun omissa
rippikoulu- ja isostoimintakokemuksissa
◦ Yhteys omaan kotiseurakuntaan jää
kuitenkin ohueksi
◦ Suuntautuminen sosiaalialan työhön
◦ Kutsumus: lähimmäisen auttaminen
9

2 Ohjaajan tarina (Kaisa)
◦ Kotona ei kristillistä kasvatusta
◦ Sysäys kirkon alan opiskeluun myös omissa
rippikoulu- ja isostoimintakokemuksissa
◦ Ero auttajan tarinaan: jatkuva yhteys srk:n
työntekijään
◦ Imu seurakuntaan säilyy läpi opintojen.
◦ Kutsumus: nuorten vapaa-ajan ohjaaminen
→ kasvatus
10

3 Kasvattajan tarina (Krisse)
◦ Sysäys kirkon alan opiskeluun omissa
rippikoulu- ja isostoimintakokemuksissa
◦ Srk:n toiminnan hengellinen sisältö
tärkeää
→Kriittisyys
◦ Sosionomin työ houkuttelee, mutta
suuntautuminen srk:n työhön säilyy
◦ Hyvät, rohkaisevat kokemukset kesätöistä
seurakunnassa
◦ Kutsumus: kristillinen kasvatustyö
11

4 Julistajan tarina (Julia)
◦ Sysäys kirkon alan opiskeluun omissa
kokemuksissa seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyössä
◦ Karismaattisuus jollain tavoin läsnä
◦ Evankeliumin julistaminen tärkeää
◦ Kriittisyys seurakunnan toimintakeskeistä
kulttuuria kohtaan
◦ Kutsumus: evankeliumin julistaminen
omalla elämällä (voi toteutua sosionomin
työssä)
12

5 Etsijän tarina (Elina)
◦ Sysäys kirkon alan opiskeluun omissa rippikouluja isostoimintakokemuksissa
◦ Ei ehdi Diak-opinnoissa harjoitteluun saakka;
keskeyttää opinnot ensimmäisen vuoden lopulla
◦ Taustalla rankat lapsuuden kokemukset
koulukiusattuna olemisesta ja itsetuhoisuudesta,
mutta myös selviytymisestä.
◦ Oma persoonallinen kasvu etusijalla ja oma
ammatillinen identiteetti hahmottuu vähitellen
13
Ammatillinen identiteetti ja
spiritualiteetti?
Minä-identiteetti
Persoonallinen
identiteetti
Sosiaalinen
identiteetti
Spiritualiteetti
Ammatillinen identiteetti
14

Harré Rom 1983. Personal being. A theory for individual
psychology. Oxford: Basil Blackwell.

Hay, David & Nye Rebekka1998. The Spirit of the Child.
London: Font.


Heikkinen, Hannu L.T. 2002. Toimintatutkimus, tarinat ja
opettajaksi tulemisen taito. Narratiivisen identiteettityön
kehittäminen opettajankoulutuksessa toimintatutkimuksen
avulla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Diss.
Kotila, Heikki 2005. Spiritus dei in naribus meis.
Spiritualiteetin käsite aikamme uskonnollisuuden tulkkina.
Teologinen aikakauskirja.

McGrath Alister 1999. Christian Spirituality. An Introduction.
Massachusetts: Blackwell Publishers ltd.

Valtonen, M. 2009. Kertomuksia kirkon työntekijäksi
kasvamisesta. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
15
Kiitos!
16

similar documents