Edunvalvonta

Report
Edunvalvontavaltuutus – turvaa
asioidesi hoito luotettavissa käsissä
OTL, VT Seppo Anttila, SAMK
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
1
Jos toimintakyky heikkenee
•
•
•
•
•
•
Fyysinen toimintakyky
Psyykkinen toimintakyky
- dementia
- aivohalvaus - afasia
- mielenterveyden häiriöt
- päihteet jne.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
2
Vaikutus oikeudelliseen
toimintakykyyn
•
•
•
•
•
•
Oikeustoimikelpoisuus
Testamentintekokelpoisuus
Avioliittokelpoisuus
Hoitosuostumuskelpoisuus
Oikeudellinen vastuunalaisuus jne.
Vrt. äänioikeus
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
3
Laki holhoustoimesta
442/1999 (8§)
• Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan
täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen
toiminnan häiriintymisen, heikentyneen
terveydentilan tai muun vastaavan syyn
vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan
taikka huolehtimaan itseään tai
varallisuuttaan koskevista asioista, jotka
vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti
hoidetuiksi muulla tavoin.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
4
Eikö tämä riitä ?
• Yhteiskunnan voimavarat eivät riitä
• Reagointi liian myöhään, jotakin
ikävää ehtii tapahtumaan
• Omat mahdollisuudet vaikuttaa
vähäiset ja esim. verosuunnittelun
mahdollisuudet olemattomat
• Ihmisoikeuksien vaatimukset
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
5
Väestö ikäryhmittäin koko
maa
•
•
•
•
•
•
•
Vuosi
2000
2010
2020
2030
2040
2050
yht
5.181
5.375
5.635
5.850
5.985
6.090
15-64 v
3.467
3.547
3.408
3.382
3.450
3.461
yli 65 v
777
943
1.290
1.525
1.607
1.680
Lähde: Väestötilastot 2009, tilastokeskus
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
6
Edunvalvonnassa olevien
täysi-ikäisten määrät
•
•
•
•
Vuosi
2000
2005
2009
n.
25.085 kpl
44.244 kpl
48.100 kpl
Lähde: HE 45/2008 ja HE 224/2010
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
7
Edunvalvonnan muotokuva
(vuosi 2006)
•
•
•
•
•
2/3 yli 65v, lähes 50 % yli 80v
Laitoshoidossa 2/3
Avioliitossa noin 10 %
Lapsia noin 50 %:lla
Dementia lähes 60 %
Lähde: Anttila: Holhoustoimilaki käytännössä, Oikeustieto 2009/4.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
8
Laki
edunvalvontavaltuutuksesta
25.5.2007/648 ( 1§)
• Tätä lakia sovelletaan valtuutukseen,
jonka valtuuttaja on määrännyt
tulemaan voimaan siinä tapauksessa,
että hän tulee sairauden, henkisen
toiminnan häiriintymisen,
heikentyneen terveydentilan tai muun
vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
9
Eroja muihin
tahdonilmaisuihin
• Ero testamenttiin – testamentti
säätelee kuoleman jälkeisiä asioita
• Ero tavalliseen valtakirjaan –
tekemisen syy ja voimaantulo
• Ero holhoustoimilain mukaiseen
edunvalvojan hakemiseen (omasta
pyynnöstä).
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
10
Edunvalvontavaltuutuksen
sisältö (2§)
• Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu
voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa
tämän omaisuutta koskevissa ja muissa
taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan
oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös
sellaisissa tämän henkilöä koskevissa
asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei
kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin
valtuutusta olisi käytettävä.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
11
Valtuutetun toimivalta
• Oikeustoimikelpoisuuteen liittyvät asiat
• Ei ole kelpoisuutta valtuuttajan puolesta
antaa suostumusta avioliittoon tai
lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä,
hyväksyä isyyden tunnustamista, tehdä tai
peruuttaa testamenttia eikä edustaa
valtuuttajaa muussa sellaisessa asiassa,
joka on näihin rinnastuvin tavoin
henkilökohtainen. (2§)
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
12
Valtuuttajan toimivalta
•
•
•
•
Ei poista omia kelpoisuuksia
Valtuutetulle rinnakkainen kelpoisuus
Huom. Kelpoisuus/toimivalta
Velvollisuus tiedustella valtuuttajan
mielipidettä
• Joutuu tyytymään valtuutetun
kelpoisuutensa puitteissa tekemiin
oikeustoimiin
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
13
Keskeisimpiä
valtuutuskohteita
• Omaisuutta koskevat asiat
• Muut taloudelliset asiat
• Henkilöä koskevat asiat, joiden
merkitystä valtuuttaja ei ymmärrä
• Hoitoon liittyvät asiat
• Lahjoitukset, myynnit, kiinnitykset,
panttaukset …, maininta valtakirjaan
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
14
Muita täydentäviä
asiakirjoja
•
•
•
•
•
•
•
Toimintaohjeet edunvalvontavaltuutetulle
Hoitotahto - hoitotestamentti
Hoitovaltuutus
Hoivaohjeet
Hautaustestamentti (hautausjärjestelyt)
Elintenluovutustestamentti (kortti)
Testamentti ja vielä riittävällä
ymmärryksellä tehtävät omaisuusjärjestelyt
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
15
Edunvalvontavaltakirjan
keskeinen sisältö
• Kirjallinen, kaksi esteetöntä todistajaa
samanaikaisesti saapuvilla –tiedettävä
mikä asiakirja on kyseessä
• Valtuutustarkoitus ja valtuutus
• Voimaan tulo
• Valtuuttaja, valtuutettu ja mahdollinen
toissijainen ja varavaltuutettu
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
16
Valtuutetun henkilö
•
•
•
•
•
•
Ei yleinen edunvalvoja
Puoliso ja sisarukset
Lapset ja heidän puolisonsa
Sisarusten lapset/puolisot
Vieraat
Huom. esteellisyys (EVVL 17 §)
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
17
Asiakirjamalleja
• Esimerkki edunvalvontavaltakirjasta,
oikeusministeriö
• Hoitotestamentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Elämänlaatutestamentti hoidostani huolehtiville,
Suomen muistiasiantuntijat, esim. Raimo Sulkava
• Hautaussuunnitelma, Suomen Hautaustoimistojen
Liitto ry
• Elintenluovutuskortti, Sosiaali- ja terveysministeriö
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
18
Säilytys ja voimaantulo
• Edunvalvontavaltuutus annetaan
luovuttamalla valtakirja valtuutetun
haltuun tai muutoin ilmoittamalla siitä
valtuutetulle (9 §).
• Voimaan, kun edunvalvontaviranomainen (maistraatti) valtuutetun
hakemuksesta vahvistaa valtuutuksen
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
19
Hakemukset maistraateille
vuosina 2007-2011
•
•
•
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
4 kpl
104 kpl
210 kpl
333 kpl
529 kpl
yht. 1180
Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja
suosio sekä valtuutetun asema, Opinnäytetyö, Samk 2012.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
20
Edunvalvontavaltuutuksia
vahvistamiset vuosina 20072011
•
•
•
•
•
Hakemus hyväksytty
Hakemus hylätty
Rauennut
Sillensä
Muu syy
919 kpl 78%
32 kpl
104 kpl
77 kpl
48 kpl
Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä
valtuutetun asema.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
21
Hylkäämisen syitä
• Todistajien puuttuminen tai
esteellisyys
• Puuttuu voimaantuloehto
• Tekijän terveydentila tekohetkellä
• Valtuutetun sopimattomuus
Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä valtuutetun
asema.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
22
Muita ongelmatilanteita
• Valtuutetun ja varavaltuutetun
esteellisyys (usein sukulaisia)
• Lääkärinlausuntojen sisältö ja
salassapitosäännökset
• Valtuutusten liiallinen kaavamaisuus
• Tehty liian myöhäisessä vaiheessa
Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä
valtuutetun asema.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
23
Hyvin laadittuna etuja
• Varmistaa asioiden hoidon
• Henkilö voi itse vaikuttaa esim.
valittavaan henkilöön
• Voi antaa laajempia oikeuksia
• Määrätä valvonnasta ja
tilivelvollisuudesta
• Vaikuttaa elämänsä laatuun
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
24
Ja lopuksi
•
•
•
•
Tee ajoissa
Kerro valtuutetuille asiasta ennakkoon
Tee myös muut asiakirjat ja järjestelyt
Käänny asiantuntijan puoleen
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Liiketoiminta ja kulttuuri
Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Business and Culture
25

similar documents