ร่าง การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ SP 10 สาขา

Report
ั สูตรและรังสวี น
แผนยุทธฯของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชน
ิ จ
ิ ฉั ย
ด ้านบริการ :
KPI14 ผ่านมาตรฐาน 100% ในปี 59
และการพัฒนาให ้ตอบสนอง SP10 สาขา
คณะกรรมการพัฒนาคุณห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
เขตบริการสุขภาพที่ 5
สถานะการณ์
ั สูตรฯ ผ่านมาตรฐาน 60 จาก 69 แห่ง
• ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชน
(87%)
• ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย ผ่านมาตรฐาน 22 จาก 68 แห่ง
(32.4%)
• ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารปฐมภูม ิ
ผ่านมาตรฐาน ≈ 176 จาก 929
แห่ง (19%)
• ย ังไม่มก
ี ารตงเป
ั้ ้ าหมายการพ ัฒนาให้สอดคล้องก ับความ
ต้องการ SP 10 สาขา
ปั ญหาทีส
่ าคัญ
• ขาดแคลนบุคลากรในสายงานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน เช่น นักรังสี
การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เป็ นต้ น
• การบริหารความปลอดภัยทังต่
้ อผู้ปฏิบตั ิงานและต่อผู้รับบริการ
• มี รพ.หลายแห่งที่ขยายศักยภาพการให้ บริการ แต่ห้องปฏิบตั ิการยังไม่ได้ ปรับให้
เหมาะสมกับศักยภาพ
เป้ าประสงค์ / ผลลัพธ์ทต
ี่ ้องการ
• เป้ าประสงค์ : ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทุกระดับผ่านมาตรฐาน 100 %
ภายในปี 2559
–
–
–
–
ั สูตรฯ 69 แห่ง (100%) ภายในปี 2559
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชน
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารรังสวี น
ิ จ
ิ ฉัย 68 แห่ง (100%) ภายในปี 2559
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารหน่วยปฐมภูม ิ 929 แห่ง (100%) ภายในปี 2559
มีแผนและเป้ าหมายการพัฒนาให ้ตอบสนอง SP
• ผลลัพท์ทตี่ ้องการ
–
–
–
–
ั สูตรฯ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชน
ทีเ่ หลืออีก 9 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ในปี 2558
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย
ทีเ่ หลืออีก 46 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ในปี 2558
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารหน่วยปฐมภูม ิ ทีเ่ หลืออีก 753 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ในปี 2558
ผลการดาเนินการพัฒนาเป็ นไปตามเป้ าหมายให ้บริการของ SP
มาตรการสาคัญ
ั เจน
• 1. กาหนดเป้ าหมายและแผนการพัฒนาให ้ชด
• 2.พัฒนาสว่ นขาด (GAP และโอกาสพัฒนาทีไ่ ด ้รับ)
• 3.ตรวจประเมินและเฝ้ าระวัง
2.1 ติดตามผลหน่วยบริการทีไ่ ม่ผา่ นให ้ปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทัง้ ด ้านคุณภาพ
และด ้านการพัฒนาตามเป้ าหมาย SP
ั ยภาพผู ้ตรวจประเมิน
2.2 พัฒนาศก
ตัวชวี้ ด
ั
• ตัวชวี้ ด
ั หลัก
ั สูตรฯ ผ่านมาตรฐาน 69 แห่ง (100%) ในปี 58
– ชน
– รังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย ผ่านมาตรฐาน 44 แห่ง (65%)ในปี 58
– ปฐมภูม ิ ผ่านมาตรฐาน 600 แห่ง (65%)ในปี 58
– มีการกาหนดตัวชวี้ ัดและแผนการพัฒนา lab และ
ั เจน
รังสฯี ให ้สอดรับกับ SP ชด
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
มาตรการ
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
กาหนด
1. ประชุมคณะกรรมการระดับเขต
เป้ าหมายและ
แผนการพัฒนา
ั เจน
ให ้ชด
1. ผู ้แทนระดับจังหวัดรวบรวม
ข ้อมูลและความคิดเห็นระดับ
่ ารประชุมเขต
จังหวัด นาเข ้าสูก
พัฒนาสว่ น
ขาด
ั ยภาพห ้องปฏิบต
1. พัฒนาศก
ั ก
ิ ารในการจัดทา
EQA สาหรับหน่วยปฐมภูม ิ
2. พัฒนาการควบคุมคุณภาพระบบ PACS ใน
ื่ มโยงข ้อมูล PACS ในระดับ
รพ.และการเชอ
เขต
1. การนิเทศติดตามและการ
ตรวจประเมินภายในระดับ
จังหวัด
ตรวจประเมิน
และเฝ้ าระวัง
1.
1. พัฒนหน่วยงานทีไ่ ม่ผา่ น
มาตรฐานให ้แก ้ไขสว่ นขาดและ
โอกาสพัฒนาทีไ่ ด ้รับจากการ
ตรวจประเมินปี 57
2.
ติดตามผลหน่วยทีไ่ ม่ผา่ นให ้เกิด
ปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข
ั ยภาพผู ้ตรวจประเมิน
พัฒนาศก
ร่ าง การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ SP 10 สาขา
: ที่ผ่านมายังไม่ มีการกาหนดเป้าหมาย และ KPI ชัดเจน
สาขา
ชันสูตรฯ
5 สาขา
หลัก
-M2 ขึ ้นไปต้ องมี ธนาคารเลือดเต็มรูปแบบ
- ทุกขนาด ตรวจ Coag. รองรับการให้ ยาละลายลิม่ เลือดได้
อุบตั ิเหตุ
A , S , M1 , M2 , F1 มีเลือดสารองพร้ อมใช้ ตลอด เพียงพอ
และมี lab Blood bank ที่สามารถจ่ายเลือดได้ ทนั ภายใน
10 นาทีกรณี Stat
มะเร็ง
รั งสีฯ
-มีเครื่ องมือและให้ บริการพื ้นฐาน
ได้ ตามมาตรฐานรังสี ส่วนที่ 1 ได้
ครบตามขนาด
รพ.ราชบุรี ศักยภาพรังสีรักษา
PHER
A, S, M1 เตรี ยม DRA lab การรองรับการ investigate
ผู้ป่วยสงสัยเชื ้อโรคอันตรายสูง เช่น EBOLA
ไต
-ปรับวิธีCreatinine เป็ นวิธีมาตรฐานเดียวกันสาหรับeGFR
- รพ.ราชบุรี หาก set การปลูกถ่ายไต ต้ องมี lab HLA และ
tissue typing ด้ วย
NCD
lab ต้ องลงมาช่วยคัดกรองภาวะแทรกซ้ อน
ช่วยพัฒนาคุณภาพ lab ปฐมภูมิ
คุณภาพเครื่ องวัดความดันโลหิต
(รังสีและเครื่ องมือแพทย์)
แผน
กาหนดก
ารประชุม
ให้ มี
ประเด็นนี ้
ในเวที
ประชุม
เครื อข่าย
เพื่อ
กาหนด
เป้าหมาย
ร่วมกัน

similar documents