ดาวน์โหลด (ไฟล์ PowerPoint) - ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

Report
การใช้ระบบฐานข้อมูล
สาหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
1
ข้ อมูล หมายถึง รายละเอียดที่ตอ้ งการจัดเก็บเพื่อที่จะนามาใช้
งาน ข้อมูลสามารถแก้ไข และใช้อา้ งอิงได้ ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น ตัวอักษร กระดาษ ภาพ หรื อเสี ยง เป็ นต้น
ข้ อมูลสำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ของบุ ค คลที่ จ ะถู ก น ามาใช้ง าน อ้า งอิ ง ตาม
วัตถุประสงค์ เช่น รู ปบุคคล ประวัติการทางาน ประวัติดา้ นความรู ้
ความสามารถ ผลงาน หรื อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐำนข้ อมูลเพือ่ บริหำรทรัพยำกรบุคคล
หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรซึ่ งได้รวบรวมไว้ที่เดียวกัน จัดเก็บ
ข้อ มูล ไว้ในคอมพิวเตอร์ มี ซ อฟต์แวร์ ร ะบบจัดการฐานข้อ มู ลเป็ น
ศูนย์กลางควบคุมการแสดงผลและประมวลผล มีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
ข้อมูลนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นการบริ หารทรั พยากรบุคคลใน
ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ และการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม
ทาไมจึงจาเป็ นต้องมีระบบฐานข้อมูล
1. ลดความซ้ าซ้อนกันของข้อมูล
การจัด เก็บ ข้อ มู ล ในลัก ษณะเป็ นแฟ้ มหรื อ ไฟล์ข อ้ มู ล อาจทาให้ข อ้ มู ล
ประเภทเดี ย วกัน ถู ก เก็ บ ไว้ห ลาย ๆ แห่ ง ท าให้ เ กิ ด ความซ้ าซ้ อ นของ
ข้อ มู ล การนาข้อ มู ลมารวมเก็บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล จะช่ วยลดปั ญ หาความ
ซ้ าซ้อนได้ ทาให้มีเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น
2. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้
ฐานข้อ มู ล เป็ นการจัด เก็บ ข้อ มู ล รวมไว้ด้ว ยกัน เมื่ อผูใ้ ช้ต ้อ งการ
ข้อมูลจึ งเป็ นข้อมูลที่มาจากที่เดียวกัน ทาให้ไม่มีการขัดแย้งกันของ
ข้อมูล หากตัวบุคคลมีการย้ายไปสังกัดที่หน่วยงานอื่น ข้อมูลยังคงอยุ่
ในระบบฐานข้อมูลหน่วยงานใหม่ยงั สามารถใช้ขอ้ มูลเดิมได้
3. มีความเป็ นมาตรฐานหรื อรู ปแบบเดียวกัน
ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ อยู่ใ นระบบเดี ย วกัน จะถู ก ก าหนดให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบ
เดียวกัน เช่น ข้อมูลวันที่ 02/05/2554 ไม่สามารถบันทึกเป็ น 2 พ.ค.
2554 ได้ ทาให้การคานวณต่างๆ หรื อการจัดทารายงานสามารถทา
ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเป็ นต้น
4. มีความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการทางาน
มีความรวดเร็ วในการบันทึก ค้ นหา ข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูล ทาให้ ลด
ระยะเวลาในการทางานเนื่องจากทาได้ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ อง
ในระบบเครื อข่าย
5. ประหยัดเนื ้อที่และเอกสาร
ระบบฐานข้อมูลจะเก็บเป็ นไฟล์ขอ้ มูลอยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาให้
ช่วยลดเอกสารในบางเรื่ องที่ไม่สาคัญได้ หากต้องการเก็บเอกสารให้
ครบ 100% ทาได้โดยการแสกนเอกสารเป็ นไฟล์ขอ้ มูล
6. สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้ อมูลได้
ระบบฐานข้ อมูลสามารถกาหนดการเรี ยกใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ แต่
ละคนให้ แตกต่างกันตามหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ทาให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องแต่ละส่วนงานเห็นข้ อมูลที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้ อง
เท่านัน้ และสามารถดาเนินการสารองข้ อมูลทังระบบในคราว
้
เดียวกันเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยขึ ้น
ฐานข้ อมูลมีข้อเสีย ดังนี ้คือ
 มีตน้ ทุนสูง ระบบฐานข้อมูลก่อให้เกิดต้นทุนสู ง เช่น ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล บุคลากร ต้นทุนในการปฏิบตั ิงาน
(สำนักงำน ก.พ. ดำเนินกำรให้ )
 มีความซับซ้อน การเริ่ มใช้ระบบฐานข้อมูล อาจก่ อให้เกิ ดความซับซ้อนได้ เช่ น การ
จัดเก็บข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม เป็ นต้น
(สำนักงำน ก.พ. ดำเนินกำรให้ )
 การเสี่ ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เนื่ องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะเป็ นศูนย์รวม
ความล้มเหลวของการทางานบางส่ วนในระบบอาจทาให้ระบบฐานข้อมูลทั้งระบบหยุดชะงักได้
(มีแผนกำรดำเนินกำรรองรับ)
ฐานข้ อมูลบุคลากรที่ในระบบเครื อข่าย กรมชลประทาน
DPIS
ข้ าราชการ
EMP rid
ลูกจ้ างประจา
GEIS
พนักงานราชการ
งานทะเบียนประวัติ 3
ฝ่ ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ ผู้รับผิดชอบ
โปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม DPIS
Departmental Personnel Information System
 เป็ นโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคลระดับกรมได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งหลายครั้ง เพื่อให้ทนั กับความต้องการ กฎ ระเบียบและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จนได้ระบบ DPIS Version 2.8 เมื่อปี พ.ศ. 2542 Version 3 ใน ปี พ.ศ. 2546
และได้เปลี่ยนชื่อโปรแกรมเป็ น “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม” และเผยแพร่
ให้ส่วนราชการ นาไปปรับใช้หลังคณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 เห็นชอบ
กับระบบ DPIS Version 3.0 ที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่วนราชการนาไปปรับใช้ จากนั้น
สานักงาน ก.พ. ได้พฒั นา DPIS Version 3.5 เพื่อให้ส่วนราชการได้ใช้ระบบที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มี ก ารประกาศ ใช้พ ระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551
สานักงาน ก.พ. จึงได้พฒั นาระบบ DPIS Version 4.0 เพื่อใช้เป็ นระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
รองรับการบริ หารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ปัจจุบนั กรมชลประทานได้ DPIS Version 4.0.32a
วัตถุประสงค์ที่สานักงาน ก.พ. ได้จดั ทา DPIS
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานประจาวันของกรมในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเจ้าหน้าที่
2. เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ใช้เป็ นฐานในการวางแผนและการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน การติดตั้งระบบโปรแกรม DPIS Version 4.0 สามารถติดตั้งได้กบั ระบบ
ปฎิบตั ิการ Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 2003
Server
ข้ อมูลทีก่ รมชลประทำนจัดเก็บในระบบฐำนข้ อมูล DPIS
 ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น วันเดือนปี เกิด วันบรรจุ รู ป เลขบัตรประจาตัวประชาชน เป็ นต้น
 ข้อมูลประวัติการรับราชการ เช่น ดารงตาแหน่งเมื่อ ข้อมูลการย้าย เลื่อน รักษาการใน
ตาแหน่ง ทาหน้าที่ เป็ นต้น
 ข้อมูลการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน
 ข้อมูลประวัติการการรับเงินเดือน
 ข้อมูลความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคานาหน้านาม ชื่อ นามสกุล
 ข้อมูลประวัติการรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
 ข้อมูลประวัติทางด้านวินยั
การเข้าใช้งานระบบ DPIS กรมชลประทาน
เข้าใช้งานที่ http://dpis.rid.go.th:8080
หรื อที่หน้าเว็บไซต์ สพบ.
สำมำรถเข้ ำระบบ DPIS โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องที่ต่อ Internet
โปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม DPIS
Departmental Personnel Information System
ระดับการเข้าระบบ
1. ระบบตัวบุคคล
Username = เลขบัตรประจาตัวประชาชน
Password = วันเดือนปี เกิด เช่น 01012552
2. ระบบ admin
Username = แต่ละสานัก / กอง
Password = แต่ละสานัก / กอง
สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อแสดงข้อมูลข้าราชการใน
สังกัด และสามารถทารายงานเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารทรัพยากรบุคลภายในสานัก กอง ได้
โปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม DPIS
Departmental Personnel Information System
 ข้อมูลส่ วนบุคคล
 รายงาน
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ
P0101 ข้ อมูลข้ าราชการ
 ใส่ ชื่อ นามสกุล หรื อ
เลขที่ตาแหน่ง คลิกที่
ค้นหาข้อมูล
 คลิกที่รายละเอียด
เพื่อให้ระบบแสดงข้อมุล
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดบุคคล
ส่ วนที่ 2 รายละเอียดตาแหน่ ง
ส่ วนที่ 3 เมนูย่อยรายละเอียดต่ างๆ
 เมนูยอ่ ย ประวัติการดารงตาแหน่ง
 เมนูยอ่ ย ประวัติการศึกษา
 เมนูยอ่ ย ประวัติการอบรม ดูงาน สัมมนา
 เมนูยอ่ ย ประวัติการรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ข้อมูลต่างๆ ของข้าราชการที่ได้บนั ทึกไว้ในระบบ DPIS แม้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั โอน
ไปสังกัดส่ วนราชการอื่น เกษียณ ลาออก ข้อมูลยังคงอยูใ่ นระบบสามารถแสดง
ข้อมูลได้
กระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติขา้ ราชการในระบบ DPIS
คาสั่ง,ประกาศ กระทรวง,กรม,
สานัก / กอง
บันทึ กขอเพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูลประวัติ
ข้าราชการ ฝ่ ายบริ ห ารทั่ว ไป ส านัก /
ก อ ง ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องเช่น ส่ วนฝึ กอบรม
ฝ่ ายทะเบียนประวัติฯ
บันทึกข้อมูลในประวัติ
ข้าราชการ ก.พ. 7
บันทึกข้ อมูลใน
ระบบ DPIS
บันทึกข้อมูลผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่าย VPN กรมชลประทาน
วิธีเลือกรำยงำนจำกระบบ DPIS
นาเมาส์ไปชี้ที่ เมนูรายงาน จะมีเมนูยอ่ ยให้เลือกหัวข้อการออกรายงาน
รำยงำน R0101 จำนวนตำแหน่ งจำแนกตำมสภำพและลักษณะของตำแหน่ ง
รู ปแบบรายงานจะแสดงชื่อตาแหน่ง จานวนตาแหน่งที่มีคน
ครอง และจานวนตาแหน่งที่วา่ งในสังกัด
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0103 รำยชื่อตำแหน่ งว่ ำง
รู ปแบบรายงานจะแสดงตาแหน่งว่างในสังกัด
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0204 โครงสร้ ำงอำยุรำชกำร
รู ปแบบรายงานจะแสดงอายุราชการ (ตั้งแต่วนั บรรจุ) ข้าราชการ
ในสังกัด สามารถแยกทารายงานเป็ น ตาแหน่ง ส่ วน ฝ่ าย ได้
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0205 โครงสร้ ำงอำยุข้ำรำชกำร
รู ปแบบรายงานจะแสดงอายุราชการ (ตั้งแต่วนั เดือนปี เกิด) ข้าราชการ
ในสังกัด สามารถแยกทารายงานเป็ น ตาแหน่ง ส่ วน ฝ่ าย ได้
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0402 รำยชื่อข้ ำรำชกำรทีเ่ กษียณอำยุในสิ้นปี งบประมำณ
รู ปแบบรายงานจะแสดงข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการใน
ปี งบประมาณตามที่กาหนด
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0406 ประวัติข้ำรำชกำร
รู ปแบบรายงานจะแสดงข้อมูลข้าราชการ และประวัติการรับราชการใน
ด้านต่างๆ สามารถเลือกได้วา่ จะให้ออกรายงานด้านไหนบ้าง เช่น เลือก
ด้านการศึกษา กับการอบรม เป็ นต้น
ก.พ.7 PDF
ก.พ.7 Excel
ดูรายงานแบบ PDF
รำยงำน R0407 รำยชื่อข้ ำรำชกำร ตำแหน่ ง สั งกัด
รู ปแบบรายงานจะแสดงข้อมูลรายชื่อข้าราชการทั้งหมดในสังกัด และ
รายละเอียดต่างๆ
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0702 รำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำรของข้ ำรำชกำร ประจำเดือน
รู ปแบบรายงานจะแสดงข้อมูลรายชื่อข้าราชการทั้งหมดพร้อมทั้ง
รายละเอียดการลาในประเภทต่างๆ ตามเดือน และ พ.ศ. ที่ได้กาหนดไว้
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
รำยงำน R0703 รำยงำนกำรลำรำยบุคคล
รู ปแบบรายงานจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการลาทุกประเภทของข้าราชการที่ได้
กาหนดไว้ตามเงื่อนไข โดยระบุเลขที่ตาแหน่ง หรื อเลือกจากรายชื่อ
ดูรายงานแบบ PDF
ส่ งออกเป็ นไฟล์ Excel
ฐำนข้ อมูลเพือ่ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สาหรับการบริ หารองค์กรในปั จจุ บนั ที่มีการแข่งขันกันในทางบริ หาร
จึ ง ท าให้ผูบ้ ริ ห ารขององค์ก รต้อ งการข้อ มู ล หรื อ สารสนเทศที่ มี ค วาม
ถูกต้อง รวดเร็ วเพื่อใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ และตัดสิ นใจ ดั งนั้นการ
ประยุกต์ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญและ
จาเป็ นอย่างมากในระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ที่มาโดยอาจารย์ชุติมณฑน์ บุญมาก
http://course.eau.ac.th/course/Download/0520207/public_html/lesson07/ms1t1.htm
ระดับผู้บริหำร
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง จะเป็ นผูก้ าหนดนโยบายในการด าเนิ น งานของ
องค์ ก ร ส่ ว นผู ้บ ริ หารระดั บ กลางจะเป็ นผู ้รั บ นโยบายเหล่ า นั้ นมา
มอบหมายให้ ผู้ป ฏิ บัติ น าไปด าเนิ น งาน ซึ่ งผู้บ ริ หารจ าเป็ นต้อ งใช้
ฐานข้อมูลทางด้านบุคลากรเพื่อการวางแผน การตัดสิ นใจ การจัดสายงาน
การอานวยการ และการควบคุมงานให้เหมาะสมในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การ
จัด สรรบุ ค ลากรเพื่ อ การปฏิ บ ัติ งานในต าแหน่ ง ต่ าง ๆ ตามความรู ้ แ ละ
ความสามารถ การวางแผนอัตรากาลังในหน่วยงานขององค์กรเพื่อรองรับ
การขยายงาน การพิจารณาเงินเดือน/เลื่อนขั้น/ความดีความชอบจากผลการ
ปฏิบตั ิงานและวันหยุด/วันลา เป็ นต้น
ที่มาโดยอาจารย์ชุติมณฑน์ บุญมาก
http://course.eau.ac.th/course/Download/0520207/public_html/lesson07/ms1t1.htm
ระดับปฏิบัติกำรและบริกำร
การใช้ขอ้ มูลเพื่อการทางานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิ บตั ิการโดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นไปตามหน้า ที่ แ ละสายงาน ซึ่ งการใช้ฐ านข้อมู ล
ทางด้านบุคลากรจะมีบทบาทในด้านการปฏิบตั ิงาน การติดต่อสื่ อสาร
ภายใน การควบคุมงาน และการติดตามงาน เช่น การคิดภาษีเพื่อหัก
จากเงิ น เดื อ น ณ ที่ จ่ ายจ าเป็ นต้อ งทราบอัต ราเงิ น เดื อ น สถานภาพ
สมรส และจานวนบุ ตร การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่ อ -นามสกุล
การบัน ทึ กข้อ มู ล การเพิ่ ม วุฒิ/ การฝึ กอบรม การติ ดต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ
ติดตามงานระหว่างหน่วยงานในองค์กร เป็ นต้น
ที่มาโดยอาจารย์ชุติมณฑน์ บุญมาก
http://course.eau.ac.th/course/Download/0520207/public_html/lesson07/ms1t1.htm
กำรจัดกำรข้ อมูล
ทักษะ คือ ความเชี่ยวชาญ ชานาญพิเศษในด้านต่างๆ โดยหมายความถึง
ขีดความสามารถที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่พฒั นามาจากากรสั่ง
สมประสบการณ์และการฝึ กฝน ซึ่ งสานักงาน ก.พ. กาหนดให้
ข้าราชการต้องมีทกั ษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน คือ
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคานวณ
ทักษะในการบริ หารจัดการข้อมูล ตลอดจน
4. กำรจัดกำรข้ อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในงาน
จบ
ขอบคุณครับ
 02 241 0020 ถึง 9 ต่อ 2611
ฝ่ ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญส่วนบริ หารงานบุคคล
สานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริ หารงานบุคคล

similar documents