Parsisiųsti

Report
BENDRŲJŲ
KOMPETENCIJŲ
UGDYMAS GEOGRAFIJOS
PAMOKOSE
Ilona Mačiulaitienė
Martyno Mažvydo progimnazija
2012 11 21, Klaipėda
Bendrųjų kompetencijų ugdymas yra
integruojamoji Bendrųjų programų sritis,
apimanti naują, svarbų mokiniams ir
visuomenei ugdymo turinį. Šis ugdymo
turinys yra reikalingas įvairioms
šiuolaikinio žmogaus veiklos sritims.
Programos paskirtis – ugdyti bendrąsias
kompetencijas, kurios yra svarbi
sudedamoji visų dalykų kompetencijų
dalis ir itin reikšminga asmens brandai ir
rengimuisi tolesniam mokymuisi.
Bendrųjų kompetencijų ugdymas turi būti
integruojamas į visų dalykų ugdymo
turinį. Jis turi tapti mokyklos gyvenimo
dalimi, atsispindėti tiek pamokinėje, tiek
popamokinėje veikloje.
Kompetencija – tai žinių, gebėjimų ir
nuostatų visuma, leidžianti kiekvienam
asmeniui gyventi visavertį asmeninį
gyvenimą, siekti užsibrėžtų tikslų, mokytis
visą gyvenimą, būti aktyviu piliečiu,
dalyvauti visuomenės gyvenime, susirasti
tinkamą darbą.
Mokinys, baigdamas pagrindinio ugdymo
programą, turėtų įgyti šias bendrąsias
kompetencijas:






mokėjimo mokytis;
komunikavimo;
pažinimo;
socialinę;
iniciatyvumo ir kūrybingumo;
asmeninę.
Kompetencija:
Kaip veikiame siekdami tikslų ?
Kompetencijos
Mokymosi mokytis
Asmeninė
Komunikavimo
Kūrybiškumo ir
iniciatyvumo
Pažinimo
Socialinė
Visos bendrosios kompetencijos laikomos
vienodai svarbiomis, jos sujungia visus
mokomuosius dalykus ir yra bendros
visam ugdymo turiniui.Todėl neįmanoma
atskirai ugdyti tik kurią nors vieną
kompetenciją.
Šia tema skaičiau pranešimą respublikinėje
konferencijoje Panevėžyje ,,Veiksmingos
pamokos organizavimo įvairūs aspektai socialinei
ir kūrybiškumo kompetencijai ugdyti”. Tai ES
projektas ,,Mokomės kitaip”.
Metodinio darbo anotacija
Tema
,,Mano Žemė-mano namai”.
Žanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas,
mokomosios užduotys ir kt.)
Integruotų lietuvių, geografijos, dailės ir anglų kalbos
pamokų ciklas, kuriame parodomi
pamokų fragmentai ir mokinių
darbai.
Adresas
rajonas (miestas)
Klaipėdos miestas
Mokykla Martyno Mažvydo
progimnazija
Telefonas
Elektroninis paštas
Anotacija (iki 300 ženklų) Stendinį pranešimą sudaro 3 stendai, kuriuose
parodomi integruotų lietuvių, geografijos, dailės ir anglų kalbos pamokų
fragmentai ir mokinių darbai.
1-me stende ,,Žemė žydi“ fiksuojama gamtos kūryba, jos grožis,
unikalumas(geografijos pamokose), per lietuvių kalbos pamoką mokiniai kuria
eiles Žemei, jos grožiui, nepakartojamumui.
2-me stende,,Aš tave naikinu, Žeme“užfiksuotos ekologinės problemos, teršimo
būdai Klaipėdos mieste(geografijos pamokų metu).Per lietuvių ir anglų kalbos
pamokas vaikai kuria ketureilius šia ekologine tematika.
3-me stende,,Aš tau noriu padėti, Žeme“mokiniai savo noru tvarko pajūrį, pakrantės
mišką.
Rengėme integruotą edukacinę geografijos ir dailės pamoką
Smiltynėje, skirtą Žemės dienai,,Žemės menas“. Žemė-kūrybos šaltinis ir
įkvėpėjas. Šios nuotraukos parodo, kokius stebuklingus kūrinius gali sukurti
gamta ir žmogus drauge.
Šiame voke sudėti anglų kalbos kūrybiniai darbai.
Kitoje stendo pusėje – darbai iš plenero. Tai ne tik mokinių darbai, čia rasime ir
mūsų mokyklos direktoriaus, pavaduotojos ugdymui _darbus.
Darbas pristatytas (data) Panevėžio ,,Vyturio” progimnazijoje,
2011 11 18
Orientavimasis aplinkoje.
Azimuto nustatymas kompasu.
Vedant šią pamoką lauke, ugdomos
beveik visos bendrosios kompetencijos
6d klasės pamoka
Mokėjimo
mokytis
kompetencija
Mokosi noriai,
pasitikėdami savo
jėgomis
Pažinimo kompetencija.
Ieško atsakymų ir sprendimų, iškeltiems
klausimams atsakyti.
Komunikavimo
kompetencija
Atsakingai pasirenka
priemones ir būdus
užduotam darbui atlikti.
Kūrybingumo ir iniciatyvumo
kompetencija
Aktyviai ir kūrybiškai
veikia
Socialinė kompetencija.
Pozytyviai bendrauja, padeda kitiems.
Ne tik pamokų metu, bet ir popamokinėje
veikloje ugdome bendrąsias
kompetencijas, ypač komunikavimo ir
iniciatyvuvo bei kūrybingumo
kompetencijas.
Inkilų kėlimo
šventė
Pavasarinių
puokščių paroda
Žemės formavimosi
raidos pristatymas
7b klasės popamokinė
veikla
Žemės meno
instaliacijos
Smiltynėje
Gamtos ir žmogaus kūryba
Komunikavimo kompetencija ypač
ugdoma integruotose geografijos ir
informacinių komunikacinių technologijų
pamokose.
8e klasės pamoka
(Pateikta užduotis)
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Šalies
pavadinimas
Plotas
(km2)
Gyventojų
skaičius
(tūkst.)
Pagrindinė
religija
Moka surasti
reikiamą
informaciją,
naudojasi IKT
Pasirenka būdus rasti ir
perteikti informaciją
Komunikuodami
atsižvelgia į
temą, tikslą,
adresatą
Šioje medžiagoje daugiau dėmesio
skiriama pažinimo kompetencijos
ugdymui, aptariama keletas metodų,
pateikiama pavyzdžių, kurie galėtų būti
naudingi planuojant ir organizuojant į
kompetencijų ugdymą orientuotas veiklas
pamokoje.
Plačiau pakalbėsiu apie pažinimo
kompetencijos ugdymą geografijos
pamokose, dėmesys kreipiamas į
gebėjimą:
 kelti problemas ir klausimus, ieškoti
atsakymų;
 ieškoti informacijos, apibendrinti ir daryti
išvadas;
 kritiškai mąstyti ir vertinti įvairius
informacijos šaltinius;
 įsivertinti savo žinias, supratimą.
Mokiniams pažinimo kompetencija gali
būti pristatoma įvairiai, pvz.:
Esu smalsus, noriu pažinti!
Pažįstu save ir pasaulį, domiuosi, kas vyksta aplinkui,
domiuosi naujovėmis:
•domisi geografija
•klausia, įvardija problemas,
sprendimų
•kritiškai mąsto, daro išvadas
ieško
atsakymų
ir

Pažinimo kompetencijos struktūra. Galima
geografijos pamokose ugdomos pažinimo
kompetencijos struktūra.
Pažinimo kompetencija
Nuosekliai, logiškai, kritiškai
mąstyti.
Kelti problemas, jas analizuoti ir
spręsti.
Savarankiškai pasirinkti ir taikyti
pažinimo metodus, tyrinėjimo būdus.
Pažinti aplinką taikant geografines
priemones. (Kompasą, termometrą,
barometrą...)
Pažinimo kompetencija ypač
ugdoma grupinio darbo metu
8b klasės pamoka
Klausia, įvardija
problemas,
nuosekliai
veikia
Kritiškai mąsto, daro
pagrįstas išvadas
Ieško atsakymų
Galimas grupės darbo
į(si)vertinimas
Kaip mums sekėsi dirbti kartu?
GRUPĖ
Darbo pristatyme
atsispindi visos
iškeltos problemos
(3taškai)
Plakatas tvarkingas,
gražus
(1 taškas)
Sklandžiai pristatytas
(1taškas)
Kitas pažinimo kompetencijos vertinimo / įsivertinimo
pavyzdys
Pirmiausia pasirenkami ir diagramoje užrašomi pažinimo
kompetencijos (ar kitos kompetencijos) vertinami gebėjimai –
kompetencijų elementai. Diagrama vienodais atstumais nuo
centro suskirstoma dalimis, kurias galima apibūdinti, kaip
mokinio „judėjimą“ link kompetencijos – mokinio pažangos
žingsniai kompetencijos link
pirmieji žingsniai
einama teisinga kryptimi
jau arti tikslo
įgyjama kompetencija
Kaip sekasi ugdyti
kompetencijas?
Mokėjimo mokytis.
Jaučiasi atsakingas už
savo mokymąsi, geba
save motyvuoti, planuoti
mokymąsi, rinktis
tinkamas mokymosi
strategijas ir jas taikyti,
įsivertinęs sėkmę gerinti
savo mokymąsi
Socialinė pilietinė. Sąžiningas,
atsakingas, gerbia ir toleruoja kitus,
aktyviai dalyvauja bendruomenės
gyvenime, veikia kitų labui, vadovaujasi
demokratijos vertybėmis. Myli tėvynę,
vertina šalies ir pasaulio paveldą, rūpinasi
kitų ir aplinkos saugumu;
Kultūrinė. Yra
sąmoningas, atsakingas
ir kūrybingas kultūros
procesų dalyvis,
puoselėjantis
artimiausios aplinkos,
šalies tautinę ir
demokratinę kultūrą,
pasaulio paveldą
Komunikavimo.
Supranta komunikavimo
svarbą ir moka,
atsižvelgdamas į
kontekstą ir
komunikavimo situaciją,
veiksmingai komunikuoti
kalbinėmis ir
nekalbinėmis
priemonėmis;
Pažinimo. Siekia įgyti
žinių, ieško tiesos, geba
konstruktyviai spręsti
problemas, kritiškai
mąsto, geriau pažįsta
tikrovę taikydamas
tyrimų metodus
Asmeninė. Pozityviai mąsto,
garbingai ir sąžiningai veikia,
geba įveikti sunkumus ir
atsakingai kuria savo
gyvenimą;
Iniciatyvumo ir kūrybingumo.
Nusiteikia ir susitelkia kūrybiniams
ieškojimams. Skatina kitus
kūrybingai, nestandartiškai mąstyti.
Priima kitų keliamas idėjas, geba jas
taikyti. Prisiima atsakomybę už
rezultatus. Gerbia autorių teises
Kitas įsivertinimo pavyzdys.
Kiekvienam mokiniui pamokos pabaigoje išdalinami
lapeliai su nebaigtais sakiniais. Mokiniai pratęsia
sakinius ir perskaito juos grupės ar klasės draugams.
Pamokoje sužinojau, kad........................
Buvo įdomu,nes...................................
Norėčiau daugiau sužinoti apie................
Šią pamoką sekėsi.................................
.
Grupinio darbo refleksija
„Šviesoforo“ metodas padeda užtikrinti
labai greitą grįžtamąjį ryšį, leidžia
organizuoti darbą grupėmis, poromis
(„žalieji“ arba „geltonieji“).
 Mokinys prie spalvos, atitinkančios jo
sėkmę pamokoje, įveda komentarą.

Asmeninių gebėjimų ir kompetencijų vertinimas
1. Vertinimas turi
būti integruotas į
mokymosi procesus
2.
3.
Vertinant turi būti
atsižvelgiama į
kontekstą ir
sudėtingumo
lygmenį
5. Vertinimas turi
tapti savotišku tiltu ir
„valiuta“ tarp
mokinių ir įvairių
bendruomenių
Vertinimas turi
stiprinti
savivertę ir
skatinti
tobulėti
6. Vertinimas turi
suteikti galimybę
atlikti daugybinius
lyginimus ir
„didinamojo stiklo“
analizes
4. Vertinimas turi
būti svarbus
mokiniams ir jų
pripažįstamas
7. Vertinimas turi
pripažinti
bendradarbiavimą
8. Vertinimas turi
būti lankstus ir
nuolat tobulėti
9. Vertinant turi būti
atsižvelgiama į
skirtingus konteksto
ar žinių ir dalyko
aspektus
10. Vertinimas turi
būti mokinių ir
mokytojų lengvai
valdomas
Šaltiniai, kurie padės ugdyti
bendrąsias kompetencijas:
Internetinės svetainės:
http://www.pedagogika.lt
 http://www.upc.smm.lt
 http://mokomės5-8.pedagogika.lt

Šaltiniai, kurie padės ugdyti
bendrąsias kompetencijas:
Literatūra:
 Kritinio mąstymo ugdymas.Teorija ir
praktika. D.Penkauskienė. Vilnius,2001
 L.Duoblienė.Šiuolaikinė ugdymo filosofija.
Vilnius,2006
 Mokėjimo mokytis kompetencijos
vertinimas. Vilnius,2012
 Kompetencijų ugdymas.Metodinė knyga
mokytojui. Vilnius,2012
Naujausia literatūra 2012

similar documents