Trainee Program PRIMA

Report
Trainee program PRIMA 2013 / 2014
Marie Mourková, Senior HR Business Partner
Co je Trainee program PRIMA?
 nástroj kariérového rozvoje naší společnosti
 12 měsíční program určený vybraným absolventům vysokých škol, kteří v tomto období
získávají znalosti a zkušenosti v oblasti: retailového nebo korporátního bankovnictví
 od samého začátku zaměření na budoucí cílovou pozici
 vlastní individuální vzdělávací plán, který zohledňuje dosavadní znalosti a zkušenosti
vzhledem k budoucí cílové pozici
 e-learningová a prezenční školení, stáže, „on the job“ tréninky
 každému Trainee pomáhá jeho vlastní kouč
 kromě školení pracuje Trainee na zadaných úkolech, projektech
 po ukončení TP (12. měs.) Trainee získává cílovou pozici
2
Podmínky pro vstup do Trainee Programu
Trainee PRIMA:
- absolvent jakékoliv VŠ, který ukončil studium v letech 2011 až 2013
- výborná znalost AJ; němčina nebo italština výhodou
- praxe v bankovnictví výhodou
- výrazné analytické a nebo obchodní myšlení
- chuť učit se novým věcem
- proaktivita a samostatnost při řešení problémů
Proces výběru:




1. kolo: dotazník,
2. kolo: telefonické interview
3. kolo: assessment centrum složené ze dvou půldenních bloků
4. kolo: interview s manažerem
Assessment Centrum – dopolední část
 V průběhu dopoledne podstoupí všichni uchazeči, kteří již prošli prvním kolem výběru, sérií testů,
která ověří jejich znalosti, schopnosti i určité osobnostní charakteristiky nutné pro danou pozici
 Testy:
 Test z anglického jazyka
: ověřuje stupeň pokročilosti úrovně znalostí AJ
: minimální požadovaná úroveň: Pokročilý
 Test všeobecného a kulturního rozhledu
: ověřuje celkovou orientaci ve společnosti, politický a kulturní přehled, úroveň
geografických znalostí, znalost historie, filosofie apod.
 Test pozornosti
: ověřuje uchazečovu orientaci na detail a jeho schopnost reagovat v zátěžových situacích
 Test logického myšlení se zaměřením na numerické schopnosti
: ověřuje inteligenci uchazeče a jeho schopnost a schopnost analyticky uvažovat
: ověřuje schopnost pracovat s abstraktním zadáním
: schopnost odlišit podstatné informace od nepodstatných apod.
 Osobnostní test
: zjišťuje základní osobnostní profil kandidáta
 Všechny testy jsou během obědové pauzy vyhodnoceny a do odpoledního kola poustoupí jen cca
30% nejlepších kandidátů, jejichž výsledky testů budou dostatečné ve všech sledovaných oblastech
a jejichž profil bude nejlépe vyhovovat požadavkům dané pozice
Assessment Centrum – odpolední část
 Max. 10 kandidátů
Hodnotitelé:
 manageři jednotlivých oddělení
 HR business partneři
 recruitment specialista
 koordinátoři programu Trainees a bývalí a stávající Trainees
 Skupinová situace > zjišťuje úroveň kompetencí kandidátů především v oblastech:
 týmová spolupráce
 orientace na zákazníka
 orientace na výkon
 energetizace
 řízení rizika a další
 Individuální situace > zjišťuje úroveň kompetencí kandidátů především v oblastech:
 energetizace
 orientace na zákazníka
 orientace na změnu
 řízení kvality
Motivační interview:
 sebeprezentace účastníka
 motivace k programu Trainee v naší společnosti
 dosavadní úspěchy
 Zkouška z anglického jazyka > ověřuje kandidátovu dostatečnou schopnost konverzovat v
angličtině


Pracovní poměr
 Pracovní smlouva:
40 hodinový pracovní týden; smlouva na dobu neurčitou
 Základní mzda:
zohledňuje předchozí pracovní zkušenosti a zahraniční stáže Trainee
 Roční bonus:
není nárok za rok, ve kterém Trainee Program začíná; pro další roky
nárok vzniká
 Benefity:
ano; stejný nárok jako zaměstnanci (= caffeterie)
 Incentivy:
ne po dobu trvání programu
 Místo výkonu práce: Praha + regiony
Role v trainee programu:
 Garant:
- Václav Vitha pro korporátní bankovnictví
- příslušný ředitel úseku pro retailové bankovnictví
 Patron:
- manažer
 Kouč:
- seniorní kolega
 Vlastník:
- Maurizio Ciailo, HR ředitel
 Projektový manažer: - Marie Mourková, HR Business Partner
- Irena Weisgerberová, T&D Specialist + Trainee
Garant: Václav Vitha / ředitel úseku v retail. bankovnictví
 Poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu
a) HR jako vlastníkovi projektu (podle potřeby)
b) Traineemu (alespoň jednou ročně na konci Programu)
c) patronovi
 Rozhoduje (další směr Trainee programu…)
 Formálně zaštiťuje Program
Patron: manažer
 Poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu
 garantovi (4 krát za rok)
 Trainee (jednou za měsíc)
 HR
 Určuje „kolegu – kouče"
 Dbá o profesní a osobní rozvoj Trainees & zařizuje stáže na příslušných odděleních
 Rozvoj Trainees je jedním z jeho KPIs
 Zadává závěrečnou práci / případovou studii a vyhodnocuje ji
Kouč: kolega
 Stará se o profesní a osobní rozvoj Trainees : výcvik při práci, je s ním v každodenním kontaktu,
vede ho k řešení obtížných úkolů
 Poskytuje pravidelnou, ale neformální zpětnou vazbu
a) Trainee (téměř denně)
b) patronovi (jednou za měsíc)
 Rozvoj Trainee je jedním z jeho KPIs
Vlastník: Maurizio Ciaiolo, HR ředitel
 Formální autorita
 Decision maker
 Poskytuje zpětnou vazbu projektovému manažerovi
 Kontroluje rozpočet (BC 1055)
Projektový manažer: Marie Mourková, HR Business Partner
 Spolupracuje s patronem a s garantem na úspěšném průběhu Programu & umístění do cílových
pozic
 Organizačně zajišťuje Trainee Program
 Zajišťuje hodnocení & odměňování Trainees
 Zajišťuje zpětnou vazbu od Trainees a patronů
 Propaguje Program v bance i mimo banku
Člen projektu: Irena Weisgerberová, Specialista rozvoje & vzdělávání
 Spolupracuje s garantem ohledně plánování vzdělávání
 Zajišťuje organizačně celou vzdělávací část Trainee Programu (školení, kurzy,
e-learningové kurzy apod.)
Vzdělávání a rozvoj
Specifika pro různé oblasti
Vyhodnocení & Pozice
Závěrečná práce
Start
garant
12 měsíců
patron
Stáže
14
kouč
Školení & kurzy
Trainee: role
 Školí se / učí se a aktivně získává znalosti a dovednosti relevantní pro cílovou
pozici
 Spolupracuje s koučem / patronem / HR
 Spolupodílí se na přípravě a organizačním zajištění veletrhů pracovních
příležitostí a osobně se na nich účastní
15
Trainee: job description
Popis pracovní skupiny
Job Family Description
Název pracovní skupiny
Trainee
Evidenční číslo popisu
TRAI
Verze
1.1.
Účel pracovní skupiny
Úroveň v rámci pracovní
Název pracovní pozice
Kvalifikační
předpoklady
Hlavní odpovědnosti a cíle
Požadované vzdělání
a praxe
Odborné předpoklady
Jazykové znalosti
IT znalosti a
dovednosti
Řízení
16
Během Trainee programu získat takové znalosti a dovednosti, které po jeho ukončení umožní nástup
do cílové pozice.
1
Trainee I
2
Trainee II
- účastnit se všech plánovaných školení, tréninků a stáží
- aktivně získávat další znalosti a vědomosti relevantní pro cílovou
pozici
- stínovat
zaměstnance v pozicích srovnatelných s cílovou pozicí
-vykonávat administrativní a všeobecné asistentské práce dle
instrukcí a zavedených postupů s cílem získávat znalosti a
zkušenosti pro budoucí pozici
spolupodílet se na přípravě a organizačním zajištění a veletrhů
pracovních příležitostí, účastnit se osobně těchto akcí
- účastnit se všech plánovaných školení, tréninků a stáží
- aktivně získávat další znalosti a vědomosti relevantní pro cílovou
pozici
- zastupovat
zaměstnance v pozicích srovnatelných s cílovou pozicí popř.
vykonávat práci cílové pozice na juniorní úrovni
-vykonávat administrativní a všeobecné asistentské práce dle
instrukcí a zavedených postupů s cílem získávat znalosti a
zkušenosti pro budoucí pozici
spolupodílet se na přípravě a organizačním zajištění a veletrhů
pracovních příležitostí, účastnit se osobně těchto akcí
Absolvent SŠ/VŠ (podle typu programu) max. do 2 let po
ukončení studia
Relevantní praxe během studia nebo předchozí pracovní
zkušenost
Studium ekonomie, financí, účetnictví, matematiky výhodou
Studium ekonomie, financí, účetnictví, matematiky výhodou
Základní znalost bankovnictví
Angličtina: 3 – pokročilý (schopnost v daném jazyce komunikovat,
Angličtina: 3 – pokročilý (schopnost v daném jazyce komunikovat,
znalost však není bez chyb)
znalost však není bez chyb)
Němčina výhodou
Absolvent SŠ/VŠ (podle typu programu) max. do 2 let po
ukončení studia
MS Office - velmi dobrá znalost
MS Office - velmi dobrá znalost
Zabezpečuje provádění úkolů specifických účelem a obsahem,
které nezahrnuje řízení jiných pracovníků.
Zabezpečuje provádění úkolů specifických účelem a obsahem,
které nezahrnuje řízení jiných pracovníků.
Vzdělávání a rozvoj
 Celý 12 měsíců trvající Program je rozdělen do několika fází
 Trainee Program se liší pro každou oblast (je zde společná část a odlišné
části)
 Trainee absolvuje všechna školení a e-learningové kurzy nutné pro jednotlivé
pozice (mohou být rozšířeny na základě požadavků garanta/patrona)
 V závislosti na cílové pozici absolvuje Trainee několik stáží v oblastech,
která jsou relevantní pro jeho cílovou pozici
 Stáže jsou navrhovány patrony ve spolupráci s HR s přihlédnutím ke
kapacitě příslušných oddělení
 V poslední fázi (poslední měsíc Trainee Programu) bude práce Traineeho
vyhodnocena; odevzdá závěrečnou práci/ případovou studii
 Trainee získá svou cílovou pozici
17
příklad indiv. rozvojového plánu
Jméno a přijmení: xxxx
Manažer: yyyyyy
Útvar: Structured Trade & Export Finance
Vzdělávací aktivita
Časová
dotace/ h
Termín absolvování
Forma
obsah
BOZP
0,5
srpen 13
e-learning
povinný
POŽÁRNÍ OCHRANA
0,5
srpen 13
e-learning
povinný
MIFID
0,5
srpen 13
e-learning
povinný
COMPLIANCE- PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
0,5
srpen 13
e-learning
povinný
HR EXPRES
0,5
srpen 13
e-learning
aplikace
09_IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA
0,5
srpen 13
e-learning
povinný
BASEL II - OPERAČNÍ RIZIKO
0,5
září 13
e-learning
09_CORP_ESG_ÚVOD DO ESG + MODUL FSD
7
3.-4.12.2013
prezenční
09_ALL_WELCOME MEETING
7
21.9.2013
prezenční
povinný
PRODEJNÍ AKADEMIE: PRODEJ I
14
rok 2014*
prezenční
volitelný
ÚVĚROVÉ SMLOUVY A DOKUMENTY
6
rok 2014*
prezenční
VYJEDNÁVÁNÍ
8
rok 2014*
prezenční
ZÁKLADY KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
8
rok 2014*
prezenční
Stáž: 1/2týden, Úsek Úvěrový underwriting ( P. Jeřábek)
rok 2014*
prezenční
Stáž: 1/2týden, Vymáhání a restukturalizace úvěrů (T. Benák)
rok 2014*
prezenční
volitelný
Rok 2014* - termíny a kódy kurzů budou upřesněny podle interního vzdělávacího katalogu pro rok 2014 (cca prosinec 2013). Trainee budou na kurzy
zařazeni HR.
Časová dotace celkem:
53,5

similar documents