PowerPoint

Report
Жоғары білім сапасын тәуелсіз
бағалаудың ұлттық жүйесін
дамытудағы Еуропалық стандарттар
мен жетекші принциптердің рөлі
Сейдахметова Римма Ғаниқызы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Болон процесі және
академиялық ұтқырлық Орталығының
Директоры
Қысқа тарихи шолу
Болонья қ., 1999 жылдың 19
маусымы
Еуропалық білім беру министрлерінің
бірлескен мәлімдемесінен:
Салыстырмалы өлшемдер және әдіснамаларды әзірлеу
мақсатымен білім сапасын қамтамасыз етуде
еуропалық ынтымақтастыққа көмектесу
Қысқа тарихи шолу
Министрлер
тапсырмасы
Берлин қ., 2003 жылдың 19
қыркүйегі
EUA, EURASHE және ESIB
әріптестікте ENQA үшін
Сапаны бағалаудың әдістемелері, рәсімдері,
стандарттарының
қолайлы
жиынтығын,
сонымен қатар сапа кепілдігіне немесе
аккредиттеу
агенттіктері
(органдары)
жүйелеріне арналған сыртқы сараптаманың
тиісті жүйесін әзірлеу
Қысқа тарихи шолу
Берлин қ., 2003 ж. 19 қыркүйегі
Жоғары білім минситрлері Конференциясынан Коммюникеден
Сапаны қамтамасыз етудегі міндеттер:
Сапаны сырттай және іштей бағалауға және
аккредиттеу агенттіктерін арналған еуропалық
стандарттарды әзірлеу
Еуропалық аккредиттеу агенттіктерін әрбір бес
жыл сайын өз қызметін тексеруден өткізуге
міндеттеу
Аккредиттеу агенттіктерінің еуропалық регистрін
жариялау
Қысқа тарихи шолу
2005 жыл
Еуропалық кеңістікте жоғары білім сапасын кепілдеуге
арналған стандарттар мен ұсынымдар
Негізгі принциптер
барлық тараптардың (студенттердің,
жұмыс берушілердің, қоғамның) жоғары
білім сапасының жоғары болуына тең
мүдделіліктері
институционалды дербестік
құқықтарының және
тәуелсіздіктіңкеңеюіне байланысты ЖООдарының жауапкершіліктерінің өсуі
сыртқы сапаны қамтамасыз етудің ЖООдарының алға қойған мақсаттарына қол
жеткізулері үшін жауапкершіліктерін
жеңілдетуге бағытталуы
Қысқа тарихи шолу
2005 жыл
Еуропалық кеңістікте жоғары білім сапасына кепілдік беру
үшін стандарттар және ұсыныстар
Мақсаты
Болон процесі шеңберінде құрылатын
Жоғары білімнің еуропалық кеңістігі
үшін сапаны қамтамасыз етудің
толыққанды жүйесін жасау
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – 2005, Helsinki.
ENQA-ның президенті Кристиана Тюнаның алғысөзі.
Қысқа тарихи шолу
Бухарест, 2012 жылдың 3 сәуірі
Бухарест Коммюникесінен
Министрлер шешімі
ESG-ды оны жетілдіру
мақсатында қайта қарау
Қысқа тарихи шолу
Дублин, 2013 жылдың
наурызы
EQAR Бас Ассамблеясы
аккредиттеу агенттіктеріне ұсынылады:
Сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық біліктіліктер
щеңберімен және Жоғары білімнің еуропалық кеңістігі
біліктіліктерімен сәйкес болуына арналған жоғары
білімнің Болон құрылымын (үш цикл) сақтау
ECTS және дипломға қосымшаға қатысты нақты
кеңестер беру, өйткені олар көптеген елдерде толық
қолданылмайды.
Қысқа тарихи шолу
Дублин, 2013 жылдың
наурызы
EQAR Бас Ассамблеясы
аккредиттеу агенттіктеріне ұсынылады:
Жоғары білімнің еуропалық кеңістігінің
сапа стандарттарында жұмысқа
орналастыру және ұтқырлық сияқты
басымдылықтарды көрсету.
Қысқа тарихи шолу
Дублин, 2013 жылдың
наурызы
EQAR Бас Ассамблеясы
аккредиттеу агенттіктеріне ұсынылады:
Ішкі сапа кепілдігі стандарттары
студенттерге арналған қызметтер сапасы,
оқушылар мен түлектерге арналған мансап
пен кәсіптік бейімделу, қаржылық басқару
әлеуетін дамыту және т.б. сияқты негізгі
аспектілерді ескеруі мүмкін.
Ахим ХОПБАХ, ENQA Президенті
ESG-нің жалпы құндылықтары
және принциптері
• даму (ЖОО-дарының күту есебі: ішкі дамуды қолдау)
• есеп берушілік (білім беру саласындағы саясаткерлер
мүдделері есебі: жекелеген білім беру жүйелері деңгейінде
саяси және басқару шешімдерін қабылдау үшін шынайы
ақпаратты алу)
• ашықтық (жалпы қоғам мүдделері есебі: жекелеген білім
беру бағдарламалары немесе топтары туралы, оларды
салыстыру үшін сенімді ақпарат алу)
Жоғары білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін
жетілдірудегі және қалыптастырудағы ESG рөлі
Жоғары білім сапасын халықаралық стандарттарға сәйкес бағалау
құндылықтары мен принциптерінің біртұтас жүйесін
қалыптастыру
Аккредитациялық агенттіктер қызметі сапасын кепілдендіру және
олардың арасындағы өзара сенімділікті қамтамасыз ету құралын
жасау
ЖОО-дарына аккредитация нәтижелерінің ЖОО, оқушылар,
жұмыс берушілер үшінтиімділігі және құндылығы дәрежесін
анықтау негізінде агенттікті таңдау мүмкіндігін беру
Болон процесінің негізгі параметрлерін тиімді жүзеге асыруға
көмектесу
Қазақстандық аккредиттеу жүйесі басым
бағыттары
сапаны қамтамасыз етудегі ашықтықтың
артуы
оқу және зерттеу сапасын
жетілдіру
болашақта білім беру ұйымдарының барлық деңгейлерін
аккредиттеуге өтуі
Қазақстандық аккредиттеу жүйесі басым
бағыттары
ұлттық аккредиттеу агенттіктерінің
ENQA-дағы толық мүшеліктері
ұлттық аккредиттеу агенттіктерінің
EQAR- ға кіруі
сапаны қамтамасыз ету жүйесін ЖБЕК-дегі
сапа кепілдігіне арналған стандарттар мен
ұсыныстарға сәйкес жетілдіру
ESG ықпалы нәтижелері
қазақстандық ЖОО-дарының бәсекеге қабілеттілігін
арттыру
қазақстандық ЖОО-дарының
білім беру бағдарламаларының
тартымдылығын күшейту
жоғары білімнің еуропалық
кеңістігіне ену
Назарларыңызға рахмет!

similar documents