de İç Kontrol

Report
İşlem Süreçleri Konferansı
Antalya
Dr. Bertan Kaya
Experience, the Difference
Sunum Planı
 Control Solutions International Hakkında
 Maliye Bakanlığı İç Kontrol Çalışmaları Hakkında Kısa
Bilgi
 İç Kontrol Nedir? Ne fayda sağlar?
 Süreç Kavramı
 İyi Süreç Yönetimi ve İç Kontrolle İlişkisi
 Sınıf ile Ortak Bir Süreç Çalışması Gerçekleştirilmesi
2
Biz kimiz?
35 ülkede faaliyet
Geniş Sektör
Deneyimi
Kuruluş: 1991
3
• İç Denetim Sistemi
Oluşturma
• İç Denetim Eş ve
Dış Kaynak
Hizmetleri
• Proje Gözetimi ve
Kontrol
• Denetim
Planlaması
• İç Denetim
Faaliyetlerinin
Rehabilitasyonu
• Raporlama
• Hileli İşlem
Denetimleri
• Bilgisayar Destekli
Denetim
Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı
• İç Kontrol Sistemi
Oluşturma
• Kurumsal Risk
Yönetimi
• ISO 31000/ COSO
ERM
• Proje Risk
Yönetimi
• Süreç Analizi ve
Yönetimi
• Kurumsal Yeniden
Yapılandırma
• Kriz Yönetimi
• Kurumsal
Performans
Yönetimi
• Risk Yönetimi
Sistemi Oluşturma
İç Denetim
• Kurumsal Mimari
• Veri Yönetimi
• Veri Madenciliği
• Veri Analizi ve Veri
Kalitesinin
Artırılması
• BT Yönetişimi
• BT Denetimi
• COBIT, ITIL, vd.
• Bilgi Güvenliği
• Genel ve
Uygulama
Kontrolleri
Denetimi
• İş Sürekliliği ve
ODP Hizmetleri
İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Bilgi Teknolojileri
Danışmanlık Hizmetlerimiz
• Stratejik Yönetim
• Finansal Yönetim
• Pazarlama ve
Dağıtım Yönetimi
• E-İş
• Operasyonel
Yönetim
• İnsan Kaynakları
Yönetimi
• Prodüktivite ve
Performans
Yönetimİ
• Kurumsal
Dönüşüm
• Yeniden
Yapılandırma
4
5
Dünyadan Bazı Referanslarımız
6
CSI Tanıtım Sunumu
Türkiye’den Bazı Referanslarımız
7
Bir Oyun
 Ne Kadar Dikkatlisiniz?
 Beyaz Takımdaki Oyuncular Topu Birbirlerine Kaç Kez
Attılar? (Kaç pas yaptılar?)
 Beyaz Takımdaki Oyuncular Topu Birbirlerine Yerden
Sektirerek Kaç Kez Attılar? (Yerden kaç pas yaptılar?)
 Bu oyunu oynayanların %80’i pas sayılarından bir
tanesini hatalı veriyor.
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Çalışmaları Hakkında Bilgi
9
Maliye Bakanlığında İç Kontrol
(Neler Yapıldı?)
Bakanlık Merkez Birimlerinde aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür (2013
sonu itibariyle):
 Eğitimler
 İç Kontrol Broşürleri
 İdari Düzenlemeler
 Periyodik Toplantılar
 Internet Duyuru ve İlanları
 Planlar ve Raporlar
 Süreç Çalışmaları, İş Akışlarının Oluşturulması ve Risk Değerlendirme
Çalışmaları
10
Maliye Bakanlığında İç Kontrol
(Neler Yapılacak?)
2014 yılı içinde Bakanlık Merkez Birimlerinde aşağıdaki çalışmalar
yürütülecektir:
 Periyodik Toplantılar
 Risk Çalışmaları
 Bilgi Güvenliği Eylemleri
 Personel Yönetimine İlişkin Eylemler
 İzleme Unsuruna Yönelik Eylemler
 Defterdarlık İş Süreçlerinin Belirlenmesi ve İş Akışlarının
Oluşturulması
11
İç Kontrol Nedir? Ne Fayda Sağlar?
12
Kamu ve Özel Sektörde Yeni Dönem
Kamu
Bankacılık
5018 Sayılı Kanun
5411 Sayılı Kanınu
Kurumsal
Yönetim
SPK
SPK Mevzuatı
Yeni Türk Ticaret
Kanunu
13
4 Önemli Yönetim Aracı
Stratejik Planlama ve
Performans Programları
Bütçe
İyi Kurumsal
Yönetim
İç Kontrol
İç Denetim
14
İç Kontrol
Stratejik Planlama ve
Performans Programları
Bütçe
İyi Kurumsal
Yönetim
İç Kontrol
İç Denetim
15
Kamu İdarelerinin Bazı Sorunları
16
Bazı Sorunlar
 İş süreçlerinin verimsizliği
 Kurum üst yönetiminin kurum faaliyetlerini ve kurumun
performansını etkin takip etmesine yönelik sistem eksikliği (strateji,
süreç ve personel düzeyinde performans ölçümü)
 İş yükünün Birimler ve personel üzerine etkin dağılmamış olması
 Görev, rol ve sorumlulukların karışması, sorumluluk almaktan
kaçınma
 Kurum risklerinin etkin yönetilememesi
 Kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle üst yönetimin heyecan verici
ve iddialı projeleri hayata geçirememesi
17
Bu sorunlar neye sebep oluyor?
 Kaynakların verimsiz kullanımı
 Giderlerin artışı
 Önemli fırsatların kaçırılması veya uygulama yönünde sıkıntı
yaşanması
 Personel motivasyonunun düşmesi
 Kurumsal ataletin kültür haline dönüşmesi
 Üst yöneticilerin yeni projeleri veya fikirlerinin uygulamaya
geçirilememesi
 Bütçelerin etkili kullanılamaması
 Müşteri/vatandaş memnuniyetinin sağlanamaması
18
Çözüm: Daha iyi bir yönetim sistemi
Stratejik Planlama
Performans
Programları
İyi
Kurumsal
Yönetim
İç Kontrol & İç Denetim
19
İç Kontrolün İyi Kurumsal Yönetime Katkısı ve
Performansa Etkisi
Stratejik
Planlama
Performans
Değerlendir
me ve Geri
Bildirim
İç Kontrol ve
İç Denetim
Performans
Programları
Süreç
Yönetimi
İç Kontrol Nedir?
 Amaç ve hedeflere ulaşmayı destekleyen bir yönetim
sistemidir.
 Doğru işin, doğru şekilde, doğru zamanda ve uygun
maliyetler ile gerçekleştirilmesini ve bu sayede kurumsal
amaçlara ulaşmayı sağlar.
 İç kontrol sistemi, Bakanlık bünyesindeki risklerin ortaya
çıkartılması ve bunlara erkenden tedbir alınmasını
sağlayarak kurumsal başarıyı destekler.
21
Bir başka ifade ile iç kontrol
 Kurumsal bir check up faaliyetidir.
 Bakanlığın tüm iş ve işlemlerinin, yine kendi personelince
değerlendirme altına alıp, röntgen ve MR’ inin çekilmesidir.
 Sorunlu alanlar, riskler, çözülmesi gereken problemler
belirlenir.
 Bunlara ilişkin tedbirler alınır ve çözümler geliştirilir.
 Kurumsal bir teşhis, tanı ve tedavi hizmetidir. Koruyucu
boyutu ön planladır.
22
İç Kontrol Ne Değildir?
 İç denetim değildir
 Teftiş değildir
 Kalite yönetimi değildir
 Angarya değildir
 Dokümantasyon işi değildir
 Kurumsal yeniden yapılandırma işi değildir
23
İç Kontrol Ne Fayda Sağlar
Amaç ve Hedeflere ulaşmak için (Kurum veya Birim)
süreçlerimizi iyi yönetmeliyiz.
İç kontrol;
1) Süreçlerin iyi işlemesi ve sorunsuz bir şekilde
yürütülmesine yardım eder,
2) Süreçlerde görev, yetki ve sorumlulukların
netleştirilmesini sağlar
3) Süreçlerde risklerin önceden öngörülerek, erkenden
tedbir alınmasını sağlar
4) Sürecin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar (bilgi
teknolojileri, iletişim kalitesi, raporlamalar)
24
Türkiye’ de İç Kontrol
 Bankacılık %100 (BBDK düzenlemeleri)
 Halka Açık Şirketler %80 ( Yeni TTK + SPK
düzenlemeleri)
 Kamu İdareleri (5018 sayılı Kanun)
 %25 Çalışmaya başlanmamış
 %70 Devam ediyor
 % 5 Tamamlanmak üzere
25
İç Kontrol Mevzuatı
 5018 sayılı Kanun
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
 Kamu İç Kontrol Rehberi
26
Kamu İç Kontrol Standartları
Risk Değerlendirmesi
Risk Tespiti
Risk Ölçümü
Öz
Değerlendirme
Risk Önceliklendirmesi
Kontroller
Tespit Edici
Önleyici
Yönlendirici
Düzeltici
Bilgi Sistemleri
Raporlamalar
İletişim
Faaliyetleri
İç Denetim
Yönetim & Organizasyon
Stratejik hedefler, organizasyon yapısı, süreçler, iş
akışları, yetki- görev tanımları, etik kurallar, kurumsal
kültür, İK Yetkinliği, yönetimin felsefesi ve tutumu
27
Maliye Bakanlığı Stratejik Planı
Stratejik Plan
(2013-2017)
• Amaçlar
• Hedefler
• Performans
Göstergeleri
Riskler
Riske Tepki
•
•
•
•
• İç Kontrol Sistemi
• İç Denetim
Strateji
Operasyon
Mali
Uygunluk
28
Sayın Müsteşar Açısından Kritik Sorular
 Stratejik Plan yaptık. Bu planda koyduğumuz amaç ve
hedeflere ulaşabiliyor muyuz?
 Ulaşamıyorsak hangi risklerden dolayı?
 Neyi daha doğru yapmalıyız?
 Birimlerin görev, amaç ve hedefleri var. Birimler bu görevleri
etkin ve verimli bir şekilde yerine getiriyorlar mı? İş süreçleri
iyi işliyor mu?
 Getiremiyorlarsa, neden? Süreçler hangi risklerden dolayı iyi
işlemiyor?
 Ne yapabiliriz?
 Bakanlık olarak nasıl daha başarılı olabiliriz?
 Birimler/ Süreçlerimiz nasıl daha başarılı olabilir?
 Bireyler nasıl daha başarılı olabilir?
Örnek Amaç / Hedef
 Stratejik Amaç 1: Sürdürülebilir Maliye Politikalarının
Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek
ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
 Statejik Hedef 5: Vergi tabanını adil ve öngörülebilir
şekilde genişletmek
 Strateji 5.5. Mali güce göre vergi almak
 Performans Göstergesi: Toplam vergiler içinde dolaysız
vergilerin payı
30
Hedef ve Performans Göstergeleri ile İlgili
Süreçler
 Tüm amaç ve hedefler ile bunlara bağlı performans göstergeleri ancak
süreçlerimizi iyi yönetebilirsek başarılı olur.
 Öte yandan, tüm işlem süreçlerimizin başarılı olmasına engel olabilecek
riskler var. Bunlar aşağıdaki hususlardan kaynaklanabilir:













Bütçe
İnsan Kaynakları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Makine/Ekipman
Verimlilik, Ekonomiklik
Satın Alımlar
Çevresel Koşullar
Hukuki Durumlar
Doğal afetler
Sosyal Gelişmeler
Hatalı Yönetim Kararları
Mevuzata Uymama
Varlıklarıımızı iyi koruyamama
31
Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra İş Süreçleri
Süreçler
Sistemler
Projeler
Riskler
Risk
A
Maliye Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi
Risk
B
Risk
C
Riskleri Yakala ve Erkenden
Tedbir Al
32
Amaç ve Hedeflere Ulaşmak
İçin Kurumsal Faaliyetler
Stratejik
Planlama
Performans
Değerlendir
me ve Geri
Bildirim
İç Kontrol ve
İç Denetim
Performans
Programları
Süreç
Yönetimi
33
Amaç ve Hedeflere Ulaşmak İçin
- Kontrol
tasarımı
Amaç ve
Hedefler
Süreçler
Riskler
Kontroller
Risk İyileştirme
Eylemleri
- Süreç
iyileştirme
- Org. Yapısını
İyileştirme
- BT İyileştirme
34
Süreç ve İş Süreci Kavramları
35
Süreç nedir?
Bir amacı olan, girdilerle başlayan (Evrak, insan gücü,
makina, malzeme, teknoloji, hammadde, veri, bilgi gibi) ve
bu girdiye katma değer katılarak çeşitli faaliyetler sonrası
belirli bir çıktı (rapor, iş, bilgi, vb. üreten birbiriyle bağlantılı
adımlar, işlemler dizisidir.
 Muhakemat İşlemleri Süreci (ceza davalarının takibi, mütalaa
vermek, mahkeme harç ve gider ödemeleri, dava istatistikleri
hazırlama, vb.)
 Muhasebat İşlemleri Süreci (ödeme belgelerinin veri girişinin
yapılması ve onaylanması, banka işlemleri, vb.)
 Milli Emlak İşlemleri Süreci (izin, kiralama, ecrimisil tarh, tahakkuk,
tahsilatları, vb.)
 Personel İşlemleri Süreci (atama, asalet tasdik, kadro işlemleri, terfi
işlemleri, vb.)
36
Süreç
FONKSİYON 1
FONKSİYON 2
FONKSİYON 3
Gerçek İş
Akışı
(Süreç)
37
Süreç ve İş Süreci Kavramları, Özellikleri
Süreçlerde Dönüşüm
Süreçler bir veya birden fazla faaliyet sonucu girdileri
değer katılmış çıktılara çeviren/dönüştüren işlemler
dizisidir.
 Fiziksel Dönüşüm (hammaddenin ürüne dönüşümü)
 Konumsal Dönüşüm (taşıma)
 Değersel Dönüşüm (bankacılık gibi)
 Bilgisel Dönüşüm (eğitim gibi)
38
Süreç ve İş Süreci Kavramları, Özellikleri
Süreçlerin Özellikleri
Bir süreç 5 temel özelliği taşımalıdır:
 Tanımlanabilir (Definable),
 Tekrarlanabilir (Repeatable),
 Ölçülebilir (Measurable),
 Kontrol Edilebilir (Controllable),
 Katma Değer Yaratma Özelliği (Value Added)
39
Süreç ve İş Süreci Kavramları, Özellikleri
Tanımlanabilirlik
Sürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. Bunlar;
 Tedarikçiler,
 Girdiler (Bilgi, Hammadde, Müşteri Talebi),
 Kaynaklar (Bilgi, Metot, Yasa, Mevzuat, Bilgi Sistemleri)
 Çıktılar (Rapor, Bilgi, Hizmet),
 Müşteriler,
 Faaliyetler,
 Süreç performans ölçütleri (müşterinin sesi),
süreci oluşturan faaliyetlerdir.
40
Süreç ve İş Süreci Kavramları, Özellikleri
Sürecin Temel Unsurları (1)
 Tedarikçiler: Sürecin girdilerinin/kaynaklarının birini veya birkaçını
temin eden kişi veya kuruluşlardır.
 Girdiler: Sürecin çalışmasını başlatan, süreç faaliyetleri sonucunda
değişim ve dönüşüm geçirecek olan unsurlardır. Talep, bilgi,
hammadde, yarı mamul, vb. süreç girdileridir.
 Kaynaklar: Sürecin çalışabilmesi için gerekli olan donanım, yazılım,
kanunlar, prosedür, vb. Bunlar süreci başlatmazlar, süreçte işin
yapılabilmesi için gerekli kaynaklardır.
 Çıktılar: Girdilerin, süreç içinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayacak şekilde katma değer oluşturmasını sağlayan
dönüşümün sonucudur.
41
Süreç ve İş Süreci Kavramları, Özellikleri
Sürecin Temel Unsurları (2)
 Müşteriler: Sürecin çıktılarını kullanan kurum içinden veya
dışından gerçek veya tüzel kişiliklerdir.
 Süreç performans ölçütleri: Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ne
derece karşıladığını ölçmeye yarayan göstergelerdir.
 Müşteri ihtiyaç ve beklentileri: Hizmetler hakkında müşteri
tarafından veya müşteri adına tanımlanmış özelliklerin tümüdür.
 Süreç aktiviteleri (Faaliyetler): Girdinin çıktıya dönüşmesi için,
süreç içinde yer alan tüm faaliyetlerdir.
Control Solutions International- Süreç Yönetimi Eğitimi
42
Süreç ve İş Süreci Kavramları, Özellikleri
Sürecin Temel Unsurları (3)
 Süreç Sahibi: Sürecin bütünü konusunda bilgi sahibidirler ve
sürecin bütününü yönetirler. Süreç sonuçlarını değerlendirerek
bu sonuçlardan en çok etkilenen müşterilerini tanıyan,
beklentilerini takip eden ve süreç çıktılarından birinci dereceden
sorumlu olan kişilerdir.
 Süreç Sorumlusu: Sürecin ilgili kısımlarını yürüten, temsil
eden ve idare teşkilatında süreç sahibine bağlı çalışan kişilerdir.
43
Süreç Yönetimi
Bir kurumun işleyişinde önemli
ilerlemeler yapılmasını
mümkün kılan sistematik bir
metodolojidir.
44
Süreç Yönetimi
Süreç Yönetiminde Temel Adımlar
Süreçlerin Belirlenmesi
Tüm Bunların
Belgelenmesi
Süreç Performansının
İzlenmesi ve
Raporlanması İçin
Ölçüm Sistemi
Kurulması
Belirlenen Süreçlerin
Tanımlanması
Performans
Göstergeleri İçin
Hedefler Belirlenmesi
İyileştirme Çalışmaları
Bu Süreçlere Süreç
Sahibi Atanması
Süreçlerin Performans
Göstergelerinin
Belirlenmesi
İyileştirmelerin
Gerçekleştirilmesi ve
Döngü Olarak
Tekrarlanması
45
Süreç Yönetimi
İş Bölümü Kavramı ve Klasik Teşkilat Yapısı
1776, Adam Smith, Ulusların Zenginliği : Bir prototip oluşturmuş
toplu iğne fabrikası
46
Süreç Yönetimi
Klasik Teşkilat Yaklaşımı (Fonksiyonel Yönetim)
 Fonksiyonel Yönetimin temel kavramları hiyerarşi ve iş
bölümüdür.
 Fiili durumda süreç, belli bir amacı gerçekleştirmek için bir
araya gelen, birbirini takip eden işlemlerden oluşur. Yatayda
ilerler. Hiyerarşik düzeylere göre dikeyde gerçekleşmez.
47
Süreç Yönetimi
Fonksiyonel Yönetim’de;





Her bölüm kendi yaptığı işten sorumludur ve kendi
hedeflerine odaklanır.
Fonksiyonel ve teşkilat kesişim noktalarında hata ve
sürtüşme ihtimali fazladır. (iletişim kopuklukları, yetki
sorunları)
Fonksiyon sorumluları, fonksiyonlarını iyileştirirken,
nihai müşteri/vatandaş memnuniyetini hedef
alamayabilirler.
Çalışanlar genellikle tüm iş akışı içindeki rol ve
etkinliklerinin bilincinde değildirler.
İş akışının etkinliği bütünü yansıtmayacak şekilde
ölçülür.
48
Süreç Yönetimi
Yönetim Tarzı ve Teşkilat Yapısı
Dikey,
Fonksiyonel
Yönetim Org.
Fonks.larla
çakışan
Süreçlerle Yön.
Org.
Süreçlerle
çakışan Fonks.
Yön. Org.
Yatay, Süreçlerle
Yönetim Org.
ZAMAN
49
Süreç Yönetimi
Neden Süreç Yönetimi?
Geleneksel teşkilat yapısının
sorunları:




Müşteri/vatandaş şikayeti, hizmet
talebinin artması gibi dış kaynaklı
sorunlar,
Kötü iletişim, iç çekişmeler, moral
düşüklüğü gibi iç kaynaklı sorunlar,
Birimler arası işbirliğinin düşüklüğü,
Bürokrasinin işten önce geliyor
olmasıdır.
GELENEKSEL
YÖNETİM
?
50
Süreç Yönetimi
Süreç Odaklı Bakış
Geleneksel yapılanmanın getirdiği
kısıtlamaları ortadan kaldırarak:







Müşteri/vatandaş odaklılığı,
Tedarikçi ortaklığını (İşbirliklerinin
geliştirilmesini),
Çalışanların geliştirilmesi ve
katılımını
Süreçler ve verilerle yönetimi,
Sürekli öğrenme,yenilikçilik ve
iyileştirmeyi,
Liderlik ve amacın tutarlılığını,
Sonuçlara yönlendirmeyi,
SÜREÇ
ODAKLI
kapsayan yönetim anlayışı bizi süreç
odaklı bakışa götürmektedir.
51
Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimin Avantajları
 Daha iyi kontrol ve hızlı karar alma
 Daha iyi paydaş/müşteri ilişkileri
 Daha kısa sürede iş bitirme
 Daha düşük maliyet ve daha yüksek katma değer üretimi
 Daha yüksek kalite ve güvenilirlik
 Daha somut ve ölçülebilir sonuçlar
 Daha yüksek çalışan moral ve motivasyonu sağlandığı
kanıtlanmıştır.
52
Süreç Hiyerarşileri
Control Solutions International- Süreç Yönetimi Eğitimi
53
Süreç Hiyerarşileri
Süreç Hiyerarşisi (1)
 Süreçlerin belli kademelerle yapılandırılmasına süreç
hiyerarşisi denir.
 Hiyerarşi kapsamı en büyük olan süreçten
başlayarak yapılandırılır.
54
Süreç Hiyerarşileri
Süreç Hiyerarşisi (2)
Ana Süreçler: İdarenin iş sonuçları üzerinde doğrudan etkisi
olan ve stratejik öneme sahip üst seviye süreçlerdir.
 İş sonuçları, vatandaş / müşteri tatmini, personelin
tatmini, toplum üzerine etki yönünden kritik niteliğe sahip
üst seviye süreçlerdir.
 Birden çok birim boyunca çalışan süreçlerdir. Bir idarede
8-15 arası ana süreç olması normaldir. İçlerinde süreçleri
barındırır.
55
Süreç Hiyerarşileri
Süreç Hiyerarşisi (3)
Süreçler:
Ana
süreçleri
oluşturan
ve
birbiri
ile
etkileşimleri olan süreçlerdir. Genellikle dış müşterilerde
başlayıp biten, karşılıklı etkileşimli süreçlerdir.
56
Süreç Hiyerarşileri
Süreç Hiyerarşisi (4)
Alt Süreçler: Süreçleri oluşturan ve birbirleri ile
etkileşimleri olan süreçlerdir. Kurum içindeki veya
dışındaki daha fazla görevi kapsayan
önemli
çıktılara sahip alt düzey süreçler.
57
Süreç Hiyerarşileri
Süreç Hiyerarşisi (5)
Ana Süreç
Süreç
Alt Süreç
Faaliyetler
(Aktiviteler)
58
Süreç Hiyerarşileri
Süreç Hiyerarşisi Örneği
Ana Süreç
Süreç
Alt Süreç
Faaliyet
1.2.1.1.İhtiyacın satınalma
birimine gelmesi
1.1.Doğrudan Temin Usulü
İle Satınalma Süreci
1.2.1.Açık İhale Usulü İle
Satınalma Süreci
1.2.1.2.Teknik ve İdari
Şartnamenin hazırlanması
1.2.İhale Usulü İle
Satınalma Süreci
1.2.2.Pazarlık Usulü İle
Satınalma Süreci
1.2.1.3.Yaklaşık maliyetin
hesaplanması
1.Satınalma Süreci
1.2.3.Belli İstekliler Usulü ile
Satınalma Süreci
59
Süreçlerin Tanımlanması
İş Akış Şemaları
İş akış şemaları hazırlanırken aşağıdaki semboller kullanılır.
60
Süreç Çalışmalarında İzleyeceğimiz Yöntem
Haziran Ayında Tüm
Müdürlüklerden 1’er
kişi eğitim alacak
İç kontrol, süreç
yönetimi ve Visio ile
iş akışları
dokümantasyon
eğitimi verilecek
Katılımcılar, görev
yaptıkları
Müdürlüklerde iş
akışları çıkartacak
çalışma grubuna
yardımcı olacaklar
Eğitim alan
katılımcılar, kendi
Müdürlüklerinde ekip
çalışmasını
yönlendirecekler
Çıkatılan iş akışları
Defterdarlar
tarafından
onaylanacak.
Risk çalışmalarına
geçildiğinde
operasyonel riskler
buradaki süreç
aktiviteleri üzerinden
belitlenecek
61
Risk Kavramı
62
Risk Nedir?
 İdare açısından risk; gelecekte ortaya çıkabilecek iç ve
dış etkenlerin idarelerin amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri
şeklinde ifade edilebilir. Olumlu kısmı fırsat olumsuz kısmı
tehdittir.
 Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi
durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde
bulundurularak ölçülür.
Riskler gerçekleşen olaylar değillerdir, risk gerçekleştiğinde KAYIP olur.
Bakanlık ve Karşı Karşıya Kaldığı Riskler
Stratejik Riskler
Yasal Riskler
Yönetsel Riskler
Operasyonel
Riskler
Finansal Riskler
İtibar Riskleri
Sistemik Riskler
DIŞ ÇEVRE RİSKLERİ (EKONOMİ, SİYASET, TEKNOLOJİ, DIŞ İLİŞKİLER, KANUNLAR, ÇEVRE, VD.)
67
Kontrol Faaliyeti Türleri
 Yapısal:
 Yönetsel (görevler ayrılığı, yetki, sorumluluklar, gözetim,
raporlama, organizasyon yapısı, performans değerlendirme, vb.)
 Mali (muhasebe kontrolleri, bütçe, harcama takibi, vb.)
 Operasyonel (üretim standartları, operasyon kriterleri, mevzuat,
raporlama, bilgi sistemleri, yetkinlik, uzmanlık, bilgi ve iletişim,
kıyaslama, performans ölçümü, vb.)
 BT Kontrolleri (genel kontroller- cobit ve uygulama kontrolleri)
 İşlevsel: önleyici (görevler ayrılığı), tespit edici (stok
sayım), yönlendirici (mevzuat), düzeltici kontroller.
Amaç ve Hedefleri Gerçekleştirmek
Amaç ve
Hedefler
Süreçler
Riskler
•Operasyonel
•Finansal
•Stratejik
•Yasal
•İtibar
İç
Denetim
İç
Kontrol
• Riskleri
Azaltan
Mekanizma
69
Kamu İç Kontrol Standartları
Risk Değerlendirmesi
Risk Tespiti
Risk Ölçümü
Öz
Değerlendirme
Risk Önceliklendirmesi
Kontroller
Tespit Edici
Önleyici
Yönlendirici
Düzeltici
Bilgi Sistemleri
Raporlamalar
İletişim
Faaliyetleri
İç Denetim
Yönetim & Organizasyon
Stratejik hedefler, organizasyon yapısı, süreçler, iş
akışları, yetki- görev tanımları, etik kurallar, kurumsal
kültür, İK Yetkinliği, yönetimin felsefesi ve tutumu
70
Sorularınız İçin
www.controlsolutions.com
www.irc.com.tr
[email protected]
+90 (530) 977 24 18
71
TEŞEKKÜRLER

similar documents