نظریه های محتوایی و فرایندی انگیزش

Report
‫استاد ‪ :‬جناب آقای دکتر حیدری قمی تفرش ی‬
‫تهیه کننده ‪ :‬مجتبی بابادی عکاشه‬
‫‪ ‬انگیزش از واژه التین ‪ Movere‬به معنی حرکت‬
‫مشتق شده ‪ ،‬است ‪.‬‬
‫‪ ‬فرآیند احساس کمبود روان شناختی ‪ ،‬فیزیولوژیکی یا‬
‫نیاز و سائق ای که انسان را در راستای هدفی به‬
‫فعالیت وا می دارد ‪.‬‬
‫‪ -1‬از منظر روانشناس ی ‪:‬‬
‫ انگیزه )‪ (Motive‬اصطالحا به نیرویی اطالق می شود‬‫که از درون یک فرد را به سمت یک هدف سوق می دهد ‪.‬‬
‫– ‪Motivation‬انگیزش‪ ،‬به فرآیند یا جریانی اطالق می‬
‫شود که از طریق آن ما قادر به ایجاد انگیزه در دیگران می‬
‫شویم‪ .‬پس انگیزه به صورت بالقوه در وجود آدم ها هست و‬
‫دیگران آن را برانگیخته می کنند ‪.‬‬
‫‪ -2‬ازمنظر مدیریت ‪:‬‬
‫نتیجه تلفیق و رابطه مناسب فرد با موقعیت یا وضعیتی که در آن قرار می گیرد ‪.‬‬‫میل به کوشش زیاد برای تامین هدف های سازمان به گونه ای که این تالش به‬‫خاطر ارضای برخی از نیازهای فردی نیز باشد ‪.‬‬
‫‪ -‬بین نیازهای فردی با اهداف سازمانی سازگاری وجود دارد‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫انگیزه به رفتار جهت می دهد‪.‬‬
‫رفتار انسان تصادفی نیست بلکه هدف مند است‪.‬‬
‫انگیزه موجب استمرار و تداوم رفتار می شود‪.‬‬
‫انگیزه به رفتار نیرو می دهد ‪.‬‬
‫سلسله مراتب نیاز(آبرام مازلو)‬
‫محتوایی‬
‫‪‬‬
‫نظریه های انگیزش‬
‫فرایندی‬
‫انگیزش و‬
‫بهداشت(فردریک هرزبرگ)‬
‫نظریه ‪( ERG‬کلی تون آلدفر)‬
‫نظریه عدالت (استاتی آدامز)‬
‫نظریه انتظار و احتمال(ویکتور روم)‬
‫نظریه اسناد‬
‫نظریه هدف گذاری(ادوین الک)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خود شکوفایی‬
‫احترام و عزت نفس‬
‫نیازهای اجتماعی ‪،‬احساسی ‪ ،‬تعلق و محبت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نیازهای ایمنی‬
‫نیازهای زیستی‬
‫‪‬‬
‫فردریک هرزبرگ پس از تحقیقات زیاد نتیجه گیری نمود که ‪:‬‬
‫طبقه اول ‪ :‬عوامل بهداشت‬
‫‪‬‬
‫انسانها دو دسته نیاز دارند‬
‫دومین طبقه ‪:‬محرک ها یا عوامل انگیزش‬
‫‪‬‬
‫كه توسط كالیتون آلدرفر مطرح گردید که شامل ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫)‪ (Existence‬نیازهای وجودی یا حیاتی‬
‫‪‬‬
‫)‪ (Relatensness‬نیازهای وابستگی‬
‫‪‬‬
‫)‪ (Growth Nessds‬نیازهای رشد‬
‫‪‬‬
‫نظریه عدالت(استاتی آدامز)‬
‫‪‬‬
‫نظریه انتظار و احتمال(ویکتور روم)‬
‫‪‬‬
‫نظریه اسناد‬
‫‪‬‬
‫نظریه هدف گذاری(ادوین الک)‬
‫درگیری ذهنی عاطفی‬
‫مدیریت مشارکتی‬
‫انگیزش برای همکاری‬
‫پذیرش مسئولیت‬
‫‬‫‪‬‬
‫مزایای نظام پیشنهادات ‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫عادت به همفکری و بروز خالقیت در تمام زمینه های کاری‬
‫احساس رضایت و مالکیت کارکنان‬
‫فراهم آوردن زمینه پیشرفت برای کارکنان‬
‫افزایش درآمد کارکنان‬
‫ارتقای بهره وری و کیفیت کارها‬
‫بهبود مستمر در فرایند های کاری‬
‫کاهش نظارت مدیران‬
‫آسان شدن پذیرش تغییرات‬
‫افزایش مقبولیت مدیریت‬
‫شیوه های طراحی مشاغل ‪:‬‬
‫تخصصی کردن کارها(آدام اسمیت و تیلور)ساده ‪ ،‬تخصصی‬
‫وکوچک کردن کار (نتیجه ‪ :‬فقدان انگیره کاهش رضایت شغلی!)‬
‫متد قدیمی‬
‫روش گسترش افقی شغل ‪ ،‬افزایش وظایف و انجام کل‬
‫کار(نتیجه‪ :‬تاثیر چندانی در توسعه و توانمندسازی شاغل ندارد!)‬
‫متد جدید‬
‫روش غنی سازی و توسعه عمودی مشاغل‪ ،‬محتوای‬
‫شغل ‪ ،‬کنترل‪،‬آزادی ‪،‬استقالل و مسئولیت شاغل افزایش می یابد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Activators‬فعال کننده ها (آنچه یک مدیر قبل از عملکرد‬
‫انجام می دهد ‪).‬‬
‫‪ Behavior‬رفتار ‪ ،‬عملکرد (آنچه کارمند انجام می دهد ‪).‬‬
‫‪ Consequence ‬نتایج عملکرد (آنچه مدیر پس از عملکرد انجام‬
‫می دهد ‪).‬‬
‫رفتارگرایان معتقداند تغییر و یا تکرار رفتار از چهار طریق موجب می گردد ‪.‬‬
‫‪ -1 ‬تقویت مثبت ‪ :‬هرچیزی که برای اشخاص جنبه پاداش داشته باشد‬
‫و موجب تکرار رفتار گردد ‪.‬‬
‫‪ -2 ‬تقویت منفی ‪ :‬اوال می توان با قطع یا پایان دادن به شرایط تنبیهی‪،‬‬
‫نتایج رفتار مطلوب را قوت بخشید‪ .‬ثانیا اگر پاداشی پرداخت نمی شود‬
‫‪،‬از طریق فراهم کردن فرصتی رفتار مطلوب تقویت می شود ‪.‬‬
‫‪ -3 ‬خاموش سازی ‪:‬حذف رفتار نامطلوب از طریق عدم ارائه‬
‫بازخورد (بی محلی)‬
‫‪ -4 ‬تنبیه ‪ :‬اعمال تنبیه در چهار چوب قانون اداری(ایراد‪:‬موقتی‪،‬نتیجه‬
‫معکوس ‪ ،‬تاثیر روانی منفی)‬
‫‪‬‬
‫منابع ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫زمینه روانشناسی ‪ /‬هیلگارد ‪ /‬جلد اول‪ /‬انتشارات رشد‬
‫مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ‪ /‬دکتر حسن زارعی متین‪ /‬نشر آگه‬
‫‪‬‬
‫موفق و پیروز باشید‬
‫مجتبی بابادی عکاشه‬
‫زمستان ‪1392‬‬

similar documents