Presentatie Avond 2

Report
Deel 2
De Bijbel
2.1 Inleiding
• Bijbel: basis van christelijke ‘geloofsleer’.
Bijbel: basis van christelijke ‘geloofsleer’.
• 30 tot 100 miljoen per jaar verkocht.
2.3 Belangrijke gegevens over de Bijbel
Titel
‘Bijbel’ komt van biblia (Grieks) = ‘boeken’
Bijbel is bibliotheek vol bijbelboeken.
De bijbelboeken verschillen erg.
Twee delen
- Oude Testament: 39 bijbelboeken
Ontstaan tussen de 13e en de 5e eeuw voor
Christus
- Nieuwe Testament: 27 bijbelboeken
Ontstaan in 1e eeuw van de jaartelling.
Persoon van Jezus staat centraal
- Totaal: 66 bijbelboeken.
Hoofdstukken en verzen
Lukas 15:11-32 betekent:
* het bijbelboek Lukas;
* hoofdstuk 15;
* de verzen 11 t/m 32.
Schrijvers
* Veel auteurs.
* Op Lukas na allen Joods.
Oorspronkelijke talen
* Oude Testament :Hebreeuws
* Nieuwe Testament Grieks
2.4 Nederlandse vertalingen
•
•
•
•
•
•
•
Statenvertaling
Vertaling Nederlands Bijbelgenootschap
Willibrordvertaling
Groot Nieuws Bijbel
Het Boek
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Herziene Statenvertaling
•
Dilemma: letterlijke vertaling <> leesbaarheid
•
Kinderbijbel: navertelling voor kinderen
2.5 Het Oude Testament in vogelvlucht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schepping, Adam en Eva
Zondvloed, Noach
Abraham: van Ur naar Kanaän
Zoon: Izak
Kleinzoon: Jakob (= Israël) > naar Egypte
In Egypte groei tot een volk – slavernij
Bevrijding o.l.v. Mozes
Naar Beloofde Land
Periode van de Rechters
Koningen: Saul, David, Salomo
Rijk valt in twee delen uiteen
Noordrijk Israël, 10 stammen: tot 722 v. C.
Zuidrijk Juda, 2 stammen: 586 v. C. ballingschap
Juda komt na ballingschap in Babel terug
2.6 Het Nieuwe Testament in vogelvlucht
•
•
•
•
•
•
•
Geboorte van Jezus (waarschijnlijk 6 voor Christus)
Jezus’ optreden als leraar,
Zijn sterven, opstanding en hemelvaart
Ontstaan christelijke kerk.
Jezus’ discipelen worden apostelen
Brieven van apostelen
Openbaring: visioenen over toekomst
2.7 Indeling van het Oude Testament
Indeling van de Joodse Tenach:
(a) de Wet (Tora);
(b) de Profeten (Newi'iem);
(c) de Geschriften (Chetoebiem).
Afkorting: TeNaCH.
(a) Wet
* Eerste vijf bijbelboeken (GenesisDeuteronomium)
* Auteur volgens traditie: Mozes
* Wet als bevrijdende leefregels.
(b) Profeten
Profeet: boodschapper van God
(b1) Vroege profeten
* Beschrijven geschiedenis van Israël
* Jozua, Richteren (Rechters), 1-2 Samuel,
1-2 Koningen.
* Israël als Gods ‘modelboerderij’
* Profeten als Gods boodschappers
(b2) Late profeten
* Boodschap van profeten zelf
* 3 ‘grote profeten: Jesaja, Jeremia,
Ezechiël
* 12 ‘kleine profeten’
2.7 Indeling van het Oude Testament
(c) Geschriften
* Psalmen meest bekend (veel van David)
* Spreuken, Hooglied Prediker (Salomo)
* Job: over het lijden
* Ruth, Esther: twee stukjes geschiedenis
* Klaagliederen: over het verwoeste Jeruzalem
* Daniël, 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia
2.8 Indeling van het Nieuwe Testament
EHBO:
• (a) Evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes)
• (b) Handelingen van de Apostelen
• (c) de brieven (van Paulus en anderen)
• (d) de Openbaring aan Johannes.
2.9 De Bijbel: een vastgesteld aantal boeken
• Canon: boeken die als gezaghebbend zijn geaccepteerd
• Apocriefe boeken: wel door RK kerk aanvaard, niet door
Joden en protestanten.
2.10 Wat maakt de bijbelboeken zo bijzonder
voor christenen?
• Inspiratie: tekst door God Zelf ingegeven aan schrijvers.
• Argumenten hiervoor:
(1) De Bijbel zelf geeft het aan.
(2) Vervulling van profetie
(3) Eenheid van de Bijbel
(4) De ervaring van mensen
• Gebed om hulp van de Heilige Geest voor lezen van de Bijbel.
2.11 Verschillende visies op de Bijbel
• Orthodox en vrijzinnig
2.12 Het gaat om de uitgangspunten
• Onbevangen lezen leidt tot ontdekkingen.
2.13 Drie Nederlanders over de Bijbel
• De Bijbel is een bron voor persoonlijk geloof.
• Mr. Piet Hein Donner
• De Bijbel is de leidraad in mijn leven.
• Marion Lutke
• ‘Wie klopt, hem zal opengedaan worden.’
• Elly Zuiderveld-Nieman
2.14 Tips voor wie de Bijbel begint te lezen
• Begin met een Evangelie, bijv. Lukas.
• Lees het hele verhaal.
• Gebruik kinderbijbel of bijbels dagboek.

similar documents