Bedrijfsvoeringsprocessen Jeugd Food Valley

Report
Bedrijfsvoeringsprocessen
Jeugd Food Valley
Versie VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
Uitgangspunten en contractuele voorwaarden
Toegangsproces
Declaratie- en facturatieproces
Openstaande punten en actielijst gemeenten
Informatieproducten
BIJLAGE– detail uitwerking processen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Toegang
•
•
•
De aanbieders worden betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak
en betrekken v.v. gemeenten als die rol bij hen ligt na een verwijzing van
de huisarts/medisch specialist
Toegang mag in het geval van spoed niet opgehouden worden door
formele procedures. Bij spoedeisende zorg worden bij voorkeur landelijke
afspraken gemaakt aangezien zorg dan moet starten voordat indicatie en
daarmee het woonplaatsbeginsel bekend is.
Gemeenten verkennen in hoeverre een automatische doormelding vanuit
het huisartsenverwijzingssysteem zorgdomein meerwaarde heeft.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Beschikking / zorgopdracht
•
•
•
•
•
•
•
•
De gemeente zorgaanbieders staan op het standpunt dat de gemeente
zich niet mag mengen in de afweging tussen professionals na verwijzing
van de huisarts.
Als uniek nummer kan het BSN nummer en productcode in combinatie
gebruikt worden.
Met name in Prov. Jeugdzorg zijn strakke indicaties bewust losgelaten
omdat het in de praktijk niet goed werkte. Indicaties zijn breder geworden
en meer op ‘toegang’ gericht
Aanbieders weten bij de aanvang van de zorg vaak nog niet welk product
uiteindelijk geleverd wordt
Te concreet omschreven beschikkingen kunnen leiden tot veelvuldig
aanpassen van de beschikking en de administratieve druk verhogen
Aanbieders hebben door productieplafonds / budgetplafonds al een prikkel
om de geleverde zorg per cliënt te beperken
Voorgesteld wordt om de gemeentelijke beschikking te uniformeren zodat
alle gemeenten en alle aanbieders dezelfde informatie als uitgangspositie
hanteren.
In Food Valley is besloten om altijd een beschikking af te geven, waar
andere regio’s pas beschikken als daar om gevraagd wordt.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Bevoorschotting / declaratie
•
•
•
•
•
•
•
Er moet één regionaal aanspreekpunt zijn voor zowel de contractuele
zaken als de afrekening om aanbieders te ontlasten
Afspraken over wijze van bevoorschotten worden gemaakt in de
inkoopgesprekken / contracten. Er zijn verschillende manieren waarop je
dat kan doen. Voorkeur van aanbieders loopt uiteen.
Betaling van de voorschotten op lokaal niveau is niet per se een probleem,
zolang de afspraken maar eenduidig zijn en er één aanspreekpunt is
Hetzelfde geldt voor gelijke afspraken over verantwoording; dus geen
lokale inkleuring. Dit verhoogt de administratieve last
Een landelijke standaard voor voormalig Provinciale Jeugdzorg wordt erg
gemist. Er ontstaat een veelkleurigheid in de afspraken die nog verder gaat
dan de diversiteit die al bestond bij de provincies. Hierover wordt apart
overleg georganiseerd.
Hoe en in hoeverre bevoorschotting van landelijke en bovenregionale zorg
plaats vindt is nog onduidelijk
Op dit moment vindt herschikking van bevoorschotting vaak plaats na
periode 6.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Monitoring regionale productieafspraken
•
•
•
•
•
•
•
Het leveren van verantwoordingsinformatie zoals aanbieders dat nu doen
richting zorgverzekeraars en zorgkantoren is in principe ook toepasbaar
voor gemeenten
Monitoring vindt plaats op regionaal niveau met een vertaling naar lokaal
niveau. Projecties op gemeenteniveau zullen erg volatiel zijn. Door de
kleine omvang kan een relatief schommeling al een groot effect hebben
(voorbeeld gezin van 7 kinderen die de pleegzorg in gaan)
Er zal regelmatig (per kwartaal) overleg moeten zijn over stand van zaken
tussen aanbieders en gemeenten.
Betalingstermijn van 30 dagen is nu ook gangbaar binnen de zorg
Aanbieders kunnen een ‘start zorg’ melding voor de verschillende typen
zorg leveren met een maandelijks overzicht naar één regionaal contactpunt
Verkend wordt in hoeverre het bericht toewijzing vanuit VeCoZo (ex
AWBZ) toegevoegde waarde heeft.
Aanbieders leveren wachtlijstinformatie op gemeentelijk en regionaal
niveau. We werken daarin toe naar een regionale standaard voor alle typen
zorg.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Punten op te nemen in contracten
•
•
•
Opdracht voor zorg: Een aanbieder moet zich conformeren aan het feit dat
levering gekoppeld dient te gaan met een opdracht en dat met betreffende
gemeenten afgestemd moet worden over de te leveren zorg. Er moet een
standaard komen binnen de regio zodat elke gemeente dezelfde informatie
opneemt en eenduidig gemonitord kan worden
Facturatie en frequentie: De methode van facturatie en declaratie is
eenduidig (conform uitgewerkte processen). In contracten wordt vastgelegd
hoe informatie geleverd wordt. Voor provinciale jeugdzorg aanbieders
wordt een apart format ontwikkeld samen met de aanbieders.
Verantwoording en prognose zorg: elke aanbieder wordt gevraagd een
periodiek overzicht te sturen van cliënten in zorg, gedeclareerde kosten en
een prognose van de te verwachten jaaromzet. De wijze waarop dat wordt
vormgegeven is maatwerk per type aanbieder.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Samenvatting
•
•
Gemeenten werken regionaal samen. Aanbieders hebben één contactpunt
richting gemeenten voor het berichtenverkeer rondom facturatie en
declaraties.
De regio streeft naar regionale standaardisatie in de administratie zodat de
administratieve lasten voor de aanbieders beperkt blijven. Dit betreft
bijvoorbeeld de beschikking en de uitvoering van bezwaar en beroep.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
Uitgangspunten en contractuele voorwaarden
Toegangsproces
Declaratie- en facturatieproces
Openstaande punten en actielijst gemeenten
Informatieproducten
BIJLAGE– detail uitwerking processen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Toegangsproces op hoofdlijnen
•
•
In de procestekening op de volgende pagina is het
toegangsproces op hoofdlijnen weergegeven.
Er is sprake van inkleuring op lokaal niveau.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zorgvraag /
signaal
Via vindplaatsen
Geen zorg
Opstellen
verwijzing
Bericht géén
afspraak
Zorgaanbieder / professional
Voldoet niet
Check op
contractuele
afspraken / WPB
Verwijzing
met
aanbieder
Voldoet
Voldoet niet aan
contract-voorwaarden
Intakegesprek /
opstellen plan
van aanpak
Start zorg
2
collectieve
voorziening
Start zorg
Zorgplan
Verwijzing
zonder
aanbieder
Intakegesprek
Jeugd teams /
GGT / regisseur
Front Office
??
??
??
??
Geen
zorg
2
Geen
zorg
Individuele
voorziening
nodig
individuele
voorziening
Verwijzing
met
aanbieder
Eventueel overleg
met aanbieder
Aanvullende
expertise
Zorgvraag
inventarisatie
Bericht
start zorg
Opstellen plan
van aanpak
Jeugd teams /
GGT / regisseur
Eenduidige
zorgvraag
Regionaal
overleg
Spec. team
Meervoudige /
complexe
problematiek
Plan van
aanpak
Voorstel
beschikking
Beschikking
2
??,
??, GBA,
GBA,
gezagsreg.
gezagsreg.
Gemeentelijke backoffice
Gemeentelijke toegang
Individuele
voorziening PGB
Consult
Plan van
aanpak
Check op dubbelingen
Voorstel
beschikking
Administratieve
voorbereiding
beschikking
Controle contract,
woonplaatsbeginsel, etc
Opnemen in
database
Uitlezen CORV
Regionale organisatie
Rechter
Start zorg
1
EPD
EPD
Huisarts / Medisch
specialist / Jeugdarts
Cliënt / burger
Toegangsproces op hoofdlijnen
Pro Forma besluit
na verwijzing
huisarts/rechter
Pro Forma besluit
na spec. team
???
???
???
???
Proces PGB
(via SVB)
Besluit o.b.v.
plan van aanpak
Administratieve
verwerking
Consolidatie,
steekproeven,
controle
omzetplafonds,
etc.
Melding AMHK
Overleg
veiligheidstafel
Besluit rechter
Consolidatie overzichten per aanbieder
1
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
Uitgangspunten en contractuele voorwaarden
Toegangsproces
Declaratie- en facturatieproces
Openstaande punten en actielijst gemeenten
Informatieproducten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Werkprocessen
Declaratie en facturatie
• De regio werkt met één contactpunt voor declaraties en facturen. Op dit
punt worden de facturen en declaraties getoetst op een aantal onderdelen.
• Betaling vindt lokaal plaats. Vanuit de regio wordt de gecontroleerde
factuur daarom doorgezet naar de gemeente.
• De gemeente controleert of de factuur of declaratie overeenkomt met de
beschikking of opdracht die zij heeft afgegeven.
• Voor ex AWBZ en ex Zvw wordt gebruik gemaakt van VeCoZo.
Bevoorschotting
• Voorbereiding voor bevoorschotting en gesprekken met aanbieders vinden
plaats op regionaal niveau.
• Frequentie van de overleggen wordt nader ingevuld.
• Aanbieders leveren informatie over productie en budgetuitputting.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zorgaanbieder
Declaratie & Facturatie op hoofdlijnen
Verantwoording
opstellen
Retourstroom
(ex AWBZ/Zvw
via Vecozo)
ex
provinciale Declaratie ex AWBZ/
en landelijke / factuur Zvw zorg
Jeugdzorg
Lokale administratie
Regionale administratie
VECOZO
Registreren
Match met
contract
Controle op
omzetplafond
Gecontroleerde
Declaratie /
factuur
Financieel
systeem
Contracten
aanbieders
Consolidatie omzet
per aanbieder
Registreren
Match met
opdracht /
beschikking
Financieel
systeem
Beschikkingenadministratie
factuur
declaratie
Betaalbaar
stellen
factuur
Akkoord
declaratie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lokale
administratie
Gemeentelijke administratie
Zorgaanbieder
Bevoorschotting & Nacalculatie alle producten
Onder handen
werk overzicht
versturen
Periodiek
Contracten
aanbieders
Nacalculatie
versturen
Periodiek
Na afloop
van het jaar
Sturingsoverleg
gemeente &
aanbieder
Hoogte
bevoorschotting
Periodiek
Voorbereiding
bevoorschotting
Monitoren
budgetuitputting
Periodiek
Voortgang
budgetten
Aanpassen
bevoorschotbedrag
Controleren
nacaculatie
Periodiek
Consolidatie
Consolidatie Consolidatie
Consolidatie
facturen
facturen
opdrachten
opdrachten
aanbieder
aanbieder
Betaalbaar
stellen
voorschot
Betaalbaar
stellen
nacalculatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
Uitgangspunten en contractuele voorwaarden
Toegangsproces
Declaratie- en facturatieproces
Openstaande punten en actielijst gemeenten
Informatieproducten
BIJLAGE– detail uitwerking processen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Aandachtspuntenlijst (1/4)
Categorie
Algemene
procesinrichting
Primaire
processen
Doel/resultaat
Aansluiting tussen regionale en lokale bedrijfsvoering
inventariseren
Door wie
Lokaal
Inrichten lokale processen en instrueren medewerkers
Inrichten processen inkooporganisatie en instrueren
medewerkers
Lokaal
Regionaal
Inrichten signaleringsfunctie en samenwerking lokale veld
Uitwerken gedetailleerd toegangsproces
Inregelen toegang tot ICT voor relevante medewerkers
Opzetten proces controle woonplaatsbeginsel
Inregelen uniek persoonlijk dossier per cliënt
Opstellen en verwerken van format voor persoonlijke
beschikking / opdracht
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Inrichting toewijzingsbericht zorg
Inregelen uitwisseling gegevens centrumgemeente
Jeugdzorgplus
Lokaal
Lokaal
Opstellen samenwerkingsconvenant over gegevensdelen
met ketenpartners
Bepalen proces voor bezwaar & beroep
Lokaal
Lokaal /
regionaal
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Aandachtspuntenlijst (2/4)
Categorie
Doel/resultaat
Door wie
Ondersteunende
processen
Bepalen welke informatie, wanneer, voor wie benodigd Lokaal/
Regionaal
is op basis van model declaratieproces en
bevoorschotting
Inrichten berichtuitwisseling voor ouderbijdrage
Lokaal
Inrichten ICT omgeving declaratie / facturatie
(aansluiting financieel systeem gemeente)
Regionaal &
lokaal
Opzetten proces declaratie provinciale aanbieders
Regionaal
Afstemmen lokaal / regionaal management informatie, Lokaal &
Regionaal
(beleidsinformatie
Inrichten berichtuitwisseling met SVB
Lokaal
Inrichten declaratieverkeer met LWI's
Regionaal
Berichtenuitwisseling met CIZ voor inzage indicaties
Wlz inrichten (voor afstemming tussen Jeugdwet en
Wlz)
Inregelen check op gegevens gezagregister (hulplijn
woonplaatsbeginsel)
Lokaal
Lokaal
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Aandachtspuntenlijst (3/4)
Categorie
ICT infrastructuur
Clientinformatie en
gegevensoverdracht
Doel/resultaat
Controleren mogelijkheden en problemen binnen
bestaande ICT infrastructuur
Bepalen gewenste systematiek inkooporganisatie
Aansluiting op gemeentelijke gegevensknooppunt
realiseren
Aansluiting op CORV realiseren
Aansluiting inkooporganisatie Jeugd op it systemen
(Vecozo etc.)
Aansluiting systematiek SVB regelen
Afspraken met software aanbieder over verwerken
standaard berichten VeCoZo
Inrichten systemen voor contractbeheer
Inlezen bestanden eenmalige gegevensoverdracht
Door wie
Lokaal
Regionaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Lokaal
Inlezen bestanden initiële vulling
Lokaal
Inlezen bestaande dossiers (BJZ, etc.)
Lokaal
Uitvoeren GBA controle inschrijving gemeente
Lokaal
Contact met CAK, etc. over mogelijke onjuistheden
Lokaal
(verhuizing,etc.)
Informeren cliënten over wijzigingen
Lokaal
Checken proces en gebruik data op privacy (uitvoeren Lokaal
privacy scan)
Samenwerking opzetten met huisartsen in de regio
Lokaal
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Aandachtspuntenlijst (4/4)
Doel/resultaat
Categorie
Monitoring op beleid & Vormgeven en opstellen maandelijkse rapportages
financiën
over productie en kosten
Bepalen wijze van prognose financiën
Afspraken met aanbieders ex provinciale Jeugdzorg
over wijze van facturatie / declaratie (buiten VeCoZo)
Systeem consolidatie facturen en declaraties tbv
omzetplafonds
Eventueel inrichten verplichtingenadministratie
Inzicht genereren in de uitgaven van het GGT
Afspraken tussen inkooporganisatie over
gegevensuitwisseling
Vertalen informatiebehoefte naar informatie van
aanbieders
Voldoen aan wettelijke eis om jaarlijks de klantervaring
te monitoren
Leveren periodieke informatie aan CBS
Door wie
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal/Rergio
naal
Regionaal
Lokaal
Lokaal
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
Uitgangspunten en contractuele voorwaarden
Toegangsproces
Declaratie- en facturatieproces
Openstaande punten en actielijst gemeenten
Informatieproducten
BIJLAGE– detail uitwerking processen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zowel op lokaal als regionaal niveau dienen
informatieproducten te worden uitgewerkt
Zorgtoewijzing
Facturatie en
declaratie
Product bedrijfsvoering (regionale
verantwoordelijkheid)
Product lokale
verantwoordelijkheid
Zorgopdracht
Toewijzingsbericht AWBZ (VECOZO)
Toewijzingsbericht GGZ/Provinciaal
Beschikking
Behandelplan
Bericht start zorg ??
Declaratiebericht provinciale jeugdzorg
Landelijke standaardberichten AWBZ/GGZ
Overige berichten (facturatie inzet FTE)
Overzicht gecontracteerde aanbieders
Prognosemethodiek en lijst met tarieven
Maandelijkse prognose per aanbieder
Monitoring
Consolidatiebericht indicaties
Nacalculatieoverzicht
Rapportage van productie, OHW
Overzicht financiële afspraken
Benodigd voor bedrijfsvoering
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Binnen het speelveld zijn slechts een aantal
berichten noodzakelijk voor bedrijfsvoering
Inkooporganisatie
Ntb: monitoring info
Retourberichten
facturen / declaraties
Declaratie / facturatie
Declaratie /
facturatie
Overzicht
beschikkingen /
opdrachten
Zorgopdracht / beschikking
Aanbieder
Gemeente
(Bericht start zorg)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Van deze berichten zijn enkelen reeds landelijk
beschikbaar
Zorgtoewijzing
Huidige
financiering
Zorgopdracht
AWBZ
ZvW
Provinciaal
Generiek te
ontwikkelen
Facturatie en declaratie
Zorgtoewij- Bericht start
zing (Vecozo)
zorg
Facturatie
Landelijk
standaard
bericht
Landelijk
standaard
bericht
Komt in 2015
Te
ontwikkelen
Te
ontwikkelen
Landelijk
standaard
bericht
Te
ontwikkelen
Te
ontwikkelen
--
Declaratie
Alleen nodig
voor
monitoring
Te
ontwikkelen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
Uitgangspunten en contractuele voorwaarden
Toegangsproces
Declaratie- en facturatieproces
Openstaande punten en actielijst gemeenten
Informatieproducten
BIJLAGE– detail uitwerking processen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Uitwerken REGIONALE processtappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Factuur/declaratie opstellen en versturen
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW factuur
Subprocessen
 Intern proces aanbieder
 Intern proces aanbieder
 Periodieke maandelijkse
 Automatische toets
verzamelfactuur versturen
VeCoZo
 Individuele factuur binnen
14 dagen na afronding
 Factuur moet gelijk aan
beschikking zijn en unieke
identificatie hebben
 Intern proces aanbieder
 Automatische toets
VeCoZo
Informatieproducten
 Match beschikking en
productenboek
 Standaard bericht voor
beschikking/facturatie
 Unieke beschikkingscode
 Tabel per gemeente
 Match beschikking en
productenboek
 Standaard bericht voor
beschikking/
 Vecozo: JW303/304
 Unieke beschikkingscode
 Match beschikking en
productenboek
 Standaard bericht voor
beschikking/
 Vecozo: JZ303/304
 Unieke beschikkingscode
ICT vereisten
 Afhankelijk van systemen
aanbieders
 Digitale aanlevering
(excel)
 Aansluiting VeCoZo
 Aansluiting VeCoZo
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Intern proces aanbieder
 Factuur naar regionale
organisatie
 Verspreiding naar lokale
veld voor verdeling
 Intern proces aanbieder
 Factuur naar regionale
organisatie (via VeCoZo)
 Verspreiding naar lokale
veld voor verdeling
 Intern proces aanbieder
 Factuur naar regionale
organisatie (via VeCoZo)
 Verspreiding naar lokale
veld voor verdeling
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Factuur/declaratie ontvangen en verwerken
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW factuur
Subprocessen
 Direct ontvangen via mail
(of op papier)
 Technische toets op
volledigheid declaratie
 Registreren / invoeren in
systeem/database
 Ontvangen via Integraal
gegevensknooppunt of via
VeCoZo
 Registreren / invoeren in
systeem/database
 Ontvangen via Integraal
gegevensknooppunt of via
VeCoZo
 Registreren / invoeren in
systeem/database
Informatieproducten
 Format declaratie
 Landelijk ontwikkelde standaardberichten
ICT vereisten
 Consolidatiemethodiek
 Regionale database
 Aansluiting integraal
gegevensknooppunt /
VeCoZo
 Regionale database
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Regionale organisatie
 Aansluiting integraal
gegevensknooppunt /
VeCoZo
 Regionale database
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Match met contract
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
Subprocessen
 Automatische check met contracten (indien mogelijk)
 Steekproefsgewijze check op contracten
Informatieproducten
 Contracten aanbieders
ICT vereisten
 Database contracten
 Overzicht financiële afspraken en status
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Regionaal
AWBZ Jeugd / ZVW
factuur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Controle op omzetplafond
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
factuur
Subprocessen




Informatieproducten
 Overzicht omzetplafonds en financiële afspraken per aanbieder
ICT vereisten
 Link met het lokale veld en met Vecozo
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Regionale controlefunctie
 Capaciteit afhankelijk van aantal aanbieders en concrete bevoorschottingsafspraken
Consolidatie van alle facturen/declaraties naar aanbieder
Opstellen financiële prognoses
Regionaal controleproces en richtlijnen voor wanneer facturen niet uit te betalen
Vereveningsmethodiek in de regio
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Bevoorschotting & contractbeheer
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW declaratie
Subprocessen




Consolideren declaraties en facturen
Berekening of toetsing van Onderhandenwerk
Vergelijken met contracten
Aanpassen bevoorschot bedrag
Informatieproducten






Prognosemethodiek en lijst met tarieven
Overzicht openstaande beschikkingen
Maandelijkse rapportage per aanbieder per gemeente
Overzicht contracten en financiële afspraken
Geconsolideerde maandelijkse overzichten
Berekeningsmethodiek OHW
ICT vereisten
 Aanlevering en registratie van omzet per aanbieder
 Systeem dat beschikkingen en facturen samenbrengt en kan consolideren
Lokaal / regionaal?
 Regionaal met link naar lokale veld voor uitbetaling
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nacalculatie
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW declaratie
Subprocessen





Informatieproducten
 Overzicht contracten en financiële afspraken
 Geconsolideerde maandelijkse overzichten
 Berekeningsmethodiek OHW
ICT vereisten
 Consolidatie van gegevens
Lokaal / regionaal?
 Regionaal met link naar lokale veld voor uitbetaling
Consolideren declaraties en facturen
Berekening of toetsing van Onderhandenwerk
Vergelijken met contracten
Aanpassen bevoorschot bedrag
Berekenen nacalculatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Uitwerken LOKALE processtappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Match op beschikking / opdracht
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
factuur
Subprocessen





Informatieproducten
 Opdracht / beschikking (inclusief: AGB code, BSN, indicatie/zorgproduct, gemeentecode,
productcode, opdrachtcode, looptijd, duur van indicatie)
 Factuur / declaratie
ICT vereisten




Lokaal / regionaal?
 Lokaal
Uitlezen factuur/declaratie vanuit regionale organisatie
Uitlezen beschikking en dossier
Opnemen dossiers / beslissingen / berichtenverkeer in administratie
Periodieke update van lokaal naar regionaal niveau en vice versa
Match met opdracht (automatisch)
Lokale klantvolgsystemen
Regionaal importfunctie
Consolidatiesysteem
CORV





Lokale klantvolgsystemen
Regionaal importfunctie
Consolidatiesysteem
Vecozo
CORV
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Controle woonplaatsbeginsel
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
factuur
Subprocessen
 Intern proces
aanbieder
 Check bij intake
 Controle op
woonplaatsbeginsel
alleen bij beschikking






Informatie-producten
 Wie is de gezagdrager? (BSN)
 Waar woont de gezagdrager (GBA)
 Methodiek bepaling woonplaatsbeginsel
ICT vereisten
 Aansluiting GBA (let op toegang regionale back office indien van toepassing)
 Toegang gezagsregister (voorlopig niet realiseerbaar)
 Aansluiting CORV
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Raad voor de Rechtspraak
 Lokale veld
 Aanbieders
Intern proces aanbieder
Check bij intake
Controle GBA
Controle gezagsregister
Bepalen woonplaats
Retourstroom / doorsturen andere gemeente?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Consolidatie beschikkingen
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
factuur
Subprocessen
 Maandelijks consolidatie van beschikkingen
 Toesturen aan regionale organisatie voor financiële prognoses
Informatieproducten
 Beschikking
 Standaard maandelijks overzicht
ICT vereisten
 Aansluiting op gemeentelijk systeem / database
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Lokaal
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Betaalbaar stellen factuur / bevoorschotten
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW
declaratie
Subprocessen




Informatieproducten
 Factuur
 Nacalculatie overzicht
ICT vereisten
 Aansluiting op gemeentelijk systeem
 Betaalrekening gekoppeld aan systeem
 Aansluiting op regionale organisatie
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Lokaal
AWBZ Jeugd / ZVW
factuur
Afstemming met regionale organisatie voor afspraken met aanbieders
Uitlezen berichtenverkeer van regionale organisatie
Bevoorschotting maandelijks uitbetalen
Betaalbaar stellen factuur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Betaalbaar stellen nacalculatie
Prov. Jeugdzorg
declaratie
AWBZ Jeugd / ZVW declaratie
Subprocessen
 Periodieke afstemming regionale organisatie
 Uitlezen berichtenverkeer regionale organisatie
 Betaalbaar stellen nacalculatie
Informatieproducten
 Nacalculatie
 Verrekeningsmethodiek
ICT vereisten
 Aansluiting op gemeentelijk systeem
 Betaalrekening gekoppeld aan systeem
 Aansluiting op regionale organisatie
Organisatie:
- Wie?
- Lokaal / Regio?
- Capaciteit?
 Lokale veld

similar documents