English for ERT

Report
English used
in USAR
Arun Pinta
Chief, Foreign Relations Sub-Bureau
Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM)
เราอยู่ตรงใหน?
วัตถุประสงค์
• เพื่อฝึ กทักษะด้ านภาษาอังกฤษให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ERT ของโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
• เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้ านภาษาอังกฤษด้ านการค้ นหาและกู้ภยั
เป้าหมาย
• เจ้ าหน้ าที่สามารถสื่อสารได้
• มีหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพสาหรับฝึ ก ERT
• เจ้ าหน้ าที่สามารถสอนต่อได้
วิธีการดาเนินการ
•
•
•
•
ทาเช็คลิสต์หวั ข้ อการเรี ยนรู้และฝึ กทักษะ (หลักสูตรอบรม)
จัดทารายละเอียด (โดย สว. และทีมงาน)
ดาเนินการฝึ กฝนทักษะ (หลักสูตรอบรม, ฝึ กซ้ อม, ปฏิบตั ิงานจริง)
ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตร (ประชุม, สัมมนา)
กาหนดการ
•
•
•
•
•
•
•
ทดสอบทักษะ
อธิบายวัตถุประสงค์
แบ่งกลุม่ ทาเวิร์กชอบ
อภิปรายกลุม่
ฝึ กทักษะ
ดูตวั อย่างการปฏิบตั ิ (วิดีโอ)
สรุปผล/การดาเนินการต่อไป
การแบ่ งกลุ่ม
ให้ แบ่งผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมออกเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 8-10 คน
• กลุม่ ที่ 1: ภาษาอังกฤษทัว่ ไปที่ใช้ ในชีวิตประจาวันและศัพท์เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
• กลุม่ ที่ 2: เครื่ องมือ อุปกรณ์ ชื่อตาแหน่ง สาหรับการปฏิบตั ิค้นหาและ
กู้ภยั
• กลุม่ ที่ 3: การสื่อสารภายในระหว่างทีมค้ นหาและกู้ภยั
• กลุม่ ที่ 4: การสื่อสารระหว่างทีมค้ นหาและกู้ภยั
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
Anybody who can help yourself
Please raise your hand
แอ นี่ บอ ดี ้ ฮู แคน เฮลป์ ยัวร์ เซลฟ์
พลีส เรส ยัวร์ แฮนด์
ใครที่ช่วยเหลือตนเองได้ ยกมือขึ ้น
An earthquake has occurred.
แอน เอิร์ทเควก แฮส อ๊ อคเคอร์
เกิดเหตุแผ่นดินไหว
How many person injured?
เฮา เมนี่ เพอร์ สนั อินเจอร์ ?
มีผ้ บู าดเจ็บกี่คน
Has any agencies come to assist?
แฮท แอนี่ เอเจนซี่ คัม ทู แอสซิส?
มีหน่วยงานใดเข้ าช่วยเหลือบ้ างหรื อยัง?
Who is in charge?
ฮู อีส อิน ชาร์ จ
ใครคือหัวหน้ าในที่นี ้?
Your team has how many members?
ยัวร์ ทีม แฮส เฮา แมนี่ เมมเบอร์
ทีมกู้ภยั ของคุณมีกี่คน?
We are a USAR team from Thailand
วี อาร์ ยูซา่ ทีม ฟรอม ไทยแลนด์
เราคือทีม USAR มาจากประเทศไทย
We need Help./We need assistance
วี นีด เฮลป์ / วี นีด แอสซิสแทนส์
เราต้ องการความช่วยเหลือ
May I know the situation?
เมย์ ไอ โน เดอะ ซิท ทุ เอ ชัน่
ขอทราบสถานการณ์
Do you have any suggestion?
ดู ยู แฮฟ แอนี่ ซัจ เจส ชัน่
คุณมีอะไรแนะนาหรื อไม่
What to do next sir?
วอท ทู ดู เนกส์ เซอร์
ให้ ผมทาอะไรต่อครับ
Where is the exit?
แวร์ อีส เดอะ เอ็กซิท
ทางออกอยูท่ ี่ใหนครับ?
Please follow me
พลีส ฟอลโล มี
กรุณาตามผมมา
De-mobilization
ดี โมบิไลเซชัน่
ถอนกาลัง
It is dangerous over there
อิท อีส แดนเจอรัส โอเวอร์ แด
ตรงจุดนันมี
้ อนั ตราย
Badge
แบดจ์
เครื่ องหมาย
PPE
Personal Protection Equipment
เพอซันนอล โพรเทคชัน อีควิปเมนท์
ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
First Aid
เฟิ ร์ส เอ่ด
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
Headlight
เฮด-ไลท์
ไฟฉายคาดหัว
Deployment
ดีพลอยเม้ นท์
การส่งเจ้ าหน้ าที่ออกปฏิบตั ิการ
Registration
รี จีส เทร ชัน่
ลงทะเบียน
Briefing
บรี ฟ-ฟิ่ ง
การบรรยายสรุป
Stretcher
สะเตรชเชอร์
เปลสนาม
Rescue Dog
เรส-คิว-ด็อก
สุนขั กู้ภยั
Concrete Breaker
คอนครี ต เบรกเคอร์
เครื่ องสกัดคอนกรี ต
Rubble
รับ-เบิ ้ล
ซากตึกถล่ม
Metal Cutting Saw
เมทัล คัตติ ้ง ซอว์
เลื่อยตัดโลหะ
Base of Operation
เบส ออฟ โอเปอเรชัน่
ฐานปฏิบตั ิการ
Rescue trapped person
เรสคิว แทรป เพอร์ ซนั
ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยูข่ ้ างใน
Rescue Trucks
เรสคิว ทรัค
รถกู้ภยั
Saline Water
ซาลีน วอเทอร์
น ้าเกลือ
OSOCC
On-site Operation and
Coordination Center
ออนไซท์ ออเปอเรชัน แอนด์ โคออร์ ดิเนชัน เซนเตอร์
ศูนย์ปฏิบตั ิการและประสานงาน
วิธีการดาเนินการ (ทบทวน)
•
•
•
•
ทาเช็คลิสต์หวั ข้ อการเรี ยนรู้และฝึ กทักษะ (หลักสูตรอบรม)
จัดทารายละเอียด (โดย สว. และทีมงาน)
ดาเนินการฝึ กฝนทักษะ (หลักสูตรอบรม, ฝึ กซ้ อม, ปฏิบตั ิงานจริง)
ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตร (ประชุม, สัมมนา)
ยุทธศาสตร์ การมุ่งสู่เป้าหมาย
(1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง
เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทา
รายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก
ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน
(1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง
เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทา
รายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก
ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน
(1) ทา/ปรับปรุง เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน (1) ทา/ปรับปรุง
เช็คลิสต์ (2) ทารายละเอียด (3) ฝึ ก ฝึ ก ฝึ ก (4) ทบทวน
เน้ นการฝึ กด้ วยตนเอง
แหล่ งข้ อมูลเพิ่มเติม
• เวปไซต์ (ห้ องสมุด, แหล่งอ้ างอิง)
–http://61.19.54.141/inter/USARTH/english/
• เฟสบุ๊ค (ถามตอบปั ญหา)
• ไลน์ (ตังกลุ
้ ม่ ไลน์ คุยกันเฉพาะด้ านภาษา)
• แอฟ
• DropBox (แหล่งรวมไฟล์)
ข้ อมูลวิทยากร
นายอารุณ ปิ นตา
หัวหน้ ากลุม่ งานวิเทศสัมพันธ์
สานักวิจยั และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทร.มือถือ 081-862-9801, 089-969-2941
Email: [email protected]
Line ID: arun.android
กาหนดการ
•
•
•
•
•
•
•
ทดสอบทักษะ
อธิบายวัตถุประสงค์
แบ่งกลุม่ ทาเวิร์กชอบ
อภิปรายกลุม่
ฝึ กทักษะ
ดูตวั อย่างการปฏิบตั ิ (วิดีโอ)
สรุปผล/การดาเนินการต่อไป
XXX
xxxxxxxxxxxx
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
xxxxxxxxxxxxxx
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

similar documents