Utvärdering av processmognad

Report
Utvärdering av
processmognad
Version
2014-09-12, Mårten Elfström
Region 1.1,
Östergötland
Varför hög processmognad?
Vården blir alltmer komplex och modern vård kräver i ökad
omfattning insatser från olika vårdaktörer. Det ställer allt högre
krav på utformning, ledning och styrning av vårdprocesserna.
Ett viktigt mål är att fokusera på patientens väg genom vården
och att optimera denna så långt det är möjligt
(flödeseffektivitet).
Enbart optimering av de enskilda verksamheterna inom samma
vårdprocess riskerar att leda till ineffektiva vårdflöden med
minskad vårdkvalitet, onödigt långa ledtider och lägre
patienttillfredställelse.
Region Östergötland
Arbetssätt för utvärdering
1. Gör en skattning av ert nuläge för såväl struktur på ”Y”
axeln och mål och resultat på ”X” axeln. Rita in nuläget i
matrisen!
2. Beskriv var ni vill vara inom en 2-3 års period. Rita in detta
i matrisen.
3. Använd bifogad mall för handlingsplan och skriv först ner
processens styrkor och förbättringsområden, och
sedan valda aktiviteter för att utveckla processen.
Region Östergötland
Processmognad
Hög nivå
på struktur
Fokusera på resultat
Föredömligt
Låg nivå
på struktur
Bygg struktur och
fokusera på mål
Fokusera på struktur
Region Östergötland
Låg nivå på mål och resultat
Hög nivå på mål och resultat
Utvärdering av struktur
1. Processen är inte definierad. Det är en ny process som behöver designas och
dokumenteras. Inget förbättringsarbete har gjorts.
2. Processen är delvis definierad. Ingen dokumentation eller standards finns. Visst
förbättringsarbete är genomfört. Inga tydliga roller finns för att styra och följa processen.
3. Processen är definierad utifrån patientens behov och känd av dem som arbetar i den.
Processen är dokumenterad med processkarta och styrande dokument. Processkartan
beskriver hur processen planeras, genomförs, utvärderas och förbättras. Processkartan
beskriver också de tre delarna: bedriva prevention, bedriva behandling samt implementera
forskningsresultat.
Mätningar görs för att följa processen . Förbättringsarbete görs kontinuerligt. Roller för att
styra och följa processen finns och är bemannade. Utvecklingsplan finns för processen.
4. Processen är definierad utifrån patientens behov och förstås av kunder/patienter.
Processkarta och styrande dokument uppdateras regelbundet. Kommunikation och utbildning
av medarbetare om processen sker kontinuerligt. Processen analyseras regelbundet utifrån
resultat och förbättringar genomförs systematiskt i hela processen. Processen och dess
resultat visualiseras. Patientmedverkan är en naturlig del i förbättringsarbetet. Processen lär
av de bästa med hjälp av benchmarking. Tydliga roller finns och arbetet bedrivs med rätt
resurser, stort engagemang och regelbundenhet. Utvecklingsplanen styr förbättringsarbetet
på ett optimalt sätt.
Region Östergötland
Utvärdering av mål och utfall
1. Mätbara mål för hela processen saknas, utfall finns inte redovisade.
2. Mätbara mål för hela processen finns inom något målområde – vårdkvalitet,
flödeseffektivitet eller patienttillfredsställelse, utfall finns redovisade, några
resultat visar positiva nivåer och trender.
3. Mätbara mål för hela processen finns inom två till tre av nämnda målområden,
flera resultat visar positiva trender, flera goda nivåer i jämförelse med egna mål
och nationellt ledande vårdgivare.
4. Mätbara mål för hela processen finns inom samtliga tre målområden och med
en tydlig koppling till processens målbild, resultaten visar stabila positiva trender,
resultaten är i världsklass.
Region Östergötland
Handlingsplan
Vilka styrkor och förbättringsområden finns i er process:
Styrkor
• …
• ...
• ...
Förbättringsområden
• …
• …
• …
Region Östergötland
Vilka aktiviteter tar vi med till
utvecklingsplanen?
Aktivitet
• …
• …
• …
• …

similar documents