Toetsenokt2012

Report
Toetsen (en waarom?)
toetsconstructie belicht
T-college exacte vakken
Economie, M&O
Mariska Min, Peter Uylings
11 oktober 2012
The more time…
• Mevrouw, denkt u nu echt dat die grassprietjes
harder gaan groeien als u er elke dag een
meetlatje langs houdt? (Gerard Westhoff)
• The more time you spend on teaching, the less
there is left for learning (David Little)
• The more time you spend on testing, the less
there is left for learning (Hetty Mulder)
Waarom zou je toetsen?
Onderwijs en toetsen:
twee kanten van dezelfde medaille!
Vergelijk training en wedstrijd
Vorm: papier, computer,
theoretisch, praktisch.
• Welke (soorten) toetsen?
• Voor wie, met welk doel?
Feedback,Fast Feedback,
(zelf)diagnostische toets, oefentoets
een rol van de constructiegroep
• Eisen die aan een vraag gesteld worden:
1
2
3
4
5
6
7
Validiteit
Betrouwbaarheid
Bruikbaarheid
Aanvaardbaarheid
Transparantie
Functioneel
Efficiënt
1 Begripsvaliditeit
• Een toets is begripsvalide als deze het
begrip, zoals bedoeld, daadwerkelijk
meet (‘wat meet de toets’).
Bv.: Als een afsluitende toets voor
aardrijkskunde, economie of
geschiedenis vooral leesvaardigheid
meet, is de toets niet begripsvalide.
….zijn jouw vragen dan
beter?….
….zijn jouw vragen dan
beter?….
2 Inhoudsvaliditeit
• Een toets is inhoudsvalide als de
opgaven en opdrachten uit de toets het
te toetsen onderwerp inhoudelijk dekt.
Bv.: Een toets over de hele
geschiedenis van Nederland, die alleen
maar vragen over de 20e eeuw bevat, is
niet inhoudsvalide.
betrouwbaarheid 1
1 Objectiviteit
• Een toets is objectief als het voor de
hoogte van de score niet uitmaakt welke
docent de antwoorden van de leerling
corrigeert.
betrouwbaarheid 2
2 Specificiteit
• Een toets is specifiek als alleen
leerlingen die de leerstof beheersen de
vragen correct kunnen beantwoorden.
• (biologie: intelligentie in context?!)
betrouwbaarheid 3
3 Moeilijkheid
• Een toets is van de juiste moeilijkheid als
deze voor de leerlingen noch te moeilijk
noch te makkelijk is.
Toets- en Itemanalyse
Item 16 16
1.0
Proportie
0.8
A
0.6
B
0.4
C
0.2
0.0
D*
1
2
3
Scoregroepen
Subgroep 0 -- Subtoets 0 (Missings)
4
betrouwbaarheid 4
4 Differentiatie
• Een toets differentieert goed als deze
een duidelijk onderscheid maakt tussen
leerlingen die de stof goed en minder
goed beheersen.
Toets- en Itemanalyse
Item 28 28
1.0
Proportie
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
2
3
Scoregroepen
Subgroep 0 -- Subtoets 0
4
Aanvaardbaarheid
• Een toets is
aanvaardbaar als
leerlingen, docenten en
ouders er blijk van
geven de toets te
accepteren als valide,
betrouwbaar en
bruikbaar.
Transparantie
• Examensysteem is voor iedereen
te doorzien.
• Constructie
• Normering
• Spreadsheet!
Beheersingsniveaus:
(re)productie
1.
2.
3.
Kennis, weten: omvat feiten, procedures en
concepten die kandidaten moeten kennen voor een
stevige basis.
Gebruik, toepassen: focust op de vaardigheid van
de kandidaat om kennis en conceptueel begrip toe
te passen in bekende, recht-toe-recht-aan situaties
en contexten; beperkt aantal oplossings-stappen.
Inzicht, redeneren: gaat verder dan het oplossen
van standaard problemen en omvat complexe,
onbekende situaties en contexten en multi-step
problems.
RTTI
Reproductieve vragen = R
“Wat is de definitie van een soort?”
Toepassingsgerichte vragen niveau 1 = T1
Bijv. Opzoeken in tabellen/schema;s als je hebt geleerd
hoe deze werkt. “welke mobiele telefoon is hier de
beste koop?”
Toepassingsgerichte vragen niveau 2 = T2
-bijv. Een opgave oplossen in een voor de leerling
onbekende context “Piet krijgt 20,- uitgekeerd bij 4%
rente. Wat was zijn oorspronkelijke inleg?”
Inzichtvragen = I
-bijv. Uitleggen / verklaren
“Geef een verklaring voor het feit dan zwangere
vrouwen meer koolstofdioxide uitademen dan nietzwangere vrouwen”
Eens oefenen
het construeren van open vragen 1
Het formuleren van vraag en antwoord
vraag
- De vraag mag niet voor meer uitleg
vatbaar zijn.
- Splits vraag op in een informatiegedeelte
en vraaggedeelte.
- Werk met intro’s als de vraag te lang
dreigt te worden.
de klassieker
Waarom bepaalt het KNMI elk uur de
temperatuur op een groot aantal
meetpunten?
de klassieker
• waarom: Dat levert nuttige informatie op voor
boeren en tuinders.
• KNMI: Dat behoort tot de taken van dat instituut.
• elk uur: Dat levert een grote betrouwbaarheid
van meting op vergeleken bij een kleiner aantal
meetmomenten.
• temperatuur:Voor het doen van een goede
weersvoorspelling, zijn temperatuurgegevens
onmisbaar.
• een groot aantal meetpunten: Temperaturen
kunnen van plaats tot plaats nogal verschillen.
verbetering
Het KNMI bepaalt elk uur de
temperatuur van een groot aantal
meetpunten.
• Geef een reden waarom dat elk uur
gebeurt.
• Geef een reden waarom dat op een
groot aantal meetpunten gebeurt.
het construeren van gesloten vragen 5
Samenvattend:
. (inleiding +) vraag = stam
. alternatieven (minimaal drie; bij voorkeur vier of
vijf)
Voorbeeld:
Stam:
In welk plaats staat het Cito?
Alternatieven:
A in Amsterdam
B in Arnhem
C in Enschede
D in Groningen
Sleutel:
B
Afleiders:
A, C, D
De Vier Producten!
•
•
•
•
Toets zelf
Uitwerkbijlage
Antwoordmodel
Correctie spreadsheet
1. I opened a course on a topic I know nothing
about,
clicked through without reading anything,
and took the assessment. I passed! What
does that suggest?
A. I am a genius!
B The assessment was too easy.
C Maybe the course was to easy, too.
D Maybe the course didn’t even need to be
written.
E B, C en D
2. In a multiple-choice question, when is the longest
answer the correct answer?
A
Rarely
B
Sometimes
C
It’s almost always the correct answer,
and it’s often stuffed with new information
that should have gone in the main part of
the course but we forgot so now we’re
putting it in the quiz because we can’t
possibly leave out the tiniest detail.
D
Occasionally
4. When is it NOT a good idea to avoid negative
questions?
A
Never
B
Sometimes
C
Always
D
What?
toetsmatrijs
• ‘bouwplan’ van toets
• overzichtstabel met percentages /
aantallen vragen en opdrachten,
• verdeeld over leerstof en vaardigheden
• bevat concrete inhouden
• is een hulpmiddel in het
toetsconstructieproces
• is een verantwoording en legitimering
• voorkomt eenzijdigheid
•
Formuleringen bij exacte vakken
•
•
•
•
•
•
•
•
Bepaal (figuur, diagram, uitwerkbijlage)
Bereken (grootheid, getal, eenheid)
Leg uit….
Leid af….
Voer de volgende opdrachten uit:
Teken/schets
Geef aan of/in (uitwerkbijlage)
Beredeneer…
Formuleringen layout en…..
•
•
•
•
lettertype
regelafstand
plaats van illustraties
plaats van vraagnummers
• Dyslexie: A3?? Arial of Courier?

similar documents