Velkommen til passivhus-kurs

Report
Oppvarmingssystem og energiforsyning
Energikildenes egnethet
Tappevann
Solfanger
Romoppvarming
X
Tappevann og
romoppvarming
(X)
Biobrensel
X
Varmepumpe luft - luft
X
X
Varmepumpe luft – vann
X
Varmepumpe vann - vann
X
Fjernvarme
X
Varmepumpe og solfanger
X(X)
Solfanger og biobrensel
XX
Elektrisk oppvarming
• Fordeler
– Rimelig å installere
– Enkel regulering
• Avhenger av om det er kabler
eller panelovner
– Lavt vedlikeholdsbehov
• Ulemper
– Ansees ikke som fornybar
– Kun el tilfredsstiller ikke
kravet til fornybar energi i NS
3700/3701
– Lite fleksibel
Elektrisk romoppvarming er akseptabelt i passivhus hvis ikke energiforsyning
med fornybare energikilder er praktisk og økonomisk forsvarbart.
Må da dekke minst 50 % av tappevannet med fornybar energi
Biobrensel
• Sentrale kjelsystemer
– Større boligprosjekter
– Helautomatiske systemer
– Kan dekke både
romoppvarming og
tappevann
– Egen lagringsplass til brensel
• Lokale ovner
– Eneboliger og mindre
boligprosjekter
– Utfordring med for høy avgitt
effekt
– Høy varmekapasitet en fordel
– Hvis manuell: Dekker kun en
liten del av varmebehovet
– Boligkjøpere ønsker ofte
vedovn til "kosefyring"
Solenergi
Tre hovedprinsipper
• Passiv soloppvarming
• Solfangere
– Vannbasert
– varmer opp tappevann
– Primært komfortvarme på bad og våtrom
– Og evt. annen romoppvarming
– Godt egnet til passivhus
• Solceller
– Produsere elektrisk energi
– Fortsatt for dyrt….
Solvarmesystem
• Vakuumsolfanger
• To solfangere pr. leilighet,
kobles direkte til
varmtvannstank i hver leilighet
• Spesialutviklet
bereder/akkumulator
• Solenergien går primært til
tappevann (ca. 50 %), men
også til baderomsvarme (1520 %)
• Må ha radiatorer på tak pga.
overskuddsvarme sommer
Kombinasjon solenergi og bio
Solfangere og biobrensel i kombinasjon
med et vannbårent distribusjonssystem er
en god, effektiv og miljøeffektiv løsning.
Varmepumpe
• Luft-til-luft
• Avtrekk
• Luft-til-vann
• Berg/vann/jord- vann
• Gråvann
• Kompaktaggregater/integrert
løsninger
Varmepumpe luft til luft
Fordeler
Ulemper
• Akseptabel pris
• Avgir noe støy innendørs og
utendørs
• Dårligst effekt når det er størst
behov (vinterstid)
• Punktvarmekilde
– Kun varmepumpen, ingen
distribusjonskostnader
• Relativt enkel montering
• Høy kapasitet
• Mange og velge blant
Dekker ikke kravet til fornybar energi
siden den dekker kun deler av
romoppvarmingen. Må da evt.
kombineres med annen fornybar
energikilde
– Dekker kun deler av
oppvarmingsbehovet
Varmepumpe luft - vann
Fordeler
Ulemper
• Dekker store deler av
oppvarmingsbehovet til
tappevann og romoppvarming
• Kravet i NS 3700 til fornybar
energi tilfredsstilles
• Ingen støy innendørs
• Avgir noe støy utendørs
• Dårligst effekt når det er størst
behov (vinterstid)
• Fortsatt kostbar i forhold til lavt
oppvarmingsbehov
Dekker kravet til fornybar energi og er
brukt mye i passivhus.
– Må kombineres med vannbåren
varme
ISOBO Aktiv Jadarhus
Teknisk anlegg
• Solfanger
• Varmepumpe luft/vann
• Sløyfe rundt huset for forvarming av
tilluft
Annet
• Endring av planløsning grunnet plass
for teknisk anlegg
• Oppvarming som dekorasjon
• Motorer på vinduene for krysslufting
• Mulighet for brukeren å se faktisk
energibruk
Luftinntakskulvert
Nedgravd betongkulvert
med lengde 25 m og
tverrsnitt på 2m x 3m
Bilder: Nedgravd betongkulvert og luftinntakstårn.
Luftinntakstårn med
luftinntak vendt mot nord.
Luftinntakskulvert
Bilder: RIB-tegning av kulvert og luftinntak-/avkasttårn
Varmedistribusjon i bygget
Varmesentral
Elektrokjel.
Spisslast
Radiatorer
Varmt tappevann
Ventilasjonsvarme
55/45°C
55/20°C
55/30°C
35/30°C
Innenfor
bygget
Gulvvamre
Utenfor
bygget
Reversibel Luft/vann VP
Avkastluft
Bilder: Prinsipiell oppdeling av varmesentral
Kjølebatterier
ventilasjon
Utenfor
bygget
Innenfor
bygget
Varmepumper berg/vann/jord - vann
Fordeler
Ulemper
• Anlegget tar liten plass utendørs
(ingen støy)
• Normalt høy driftssikkerhet
• Høy varmefaktor
• Høy kapasitet
• Høye kostnader for installasjon
(borehull, sløyfe til vann, graving)
Installasjonen inkl. boring el.l. kan ikke forsvares
økonomisk i et passivhus pga. lite oppvarmingsbehov
Gråvannsvarmepumpe
• Utnytter varmen i avløpsvannet
(ikke toalett)
• Mest egnet for svømmehaller
• Stort vedlikeholdsbehov pga.
rengjøring av basseng, og rensing av
filer og varmevekslere
• Utprøvd på Husby Amfi (boligblokk)
Andre former for gjenvinning av
tappevannsenergi
Fjernvarme
I områder med tilgjengelig fjernvarme basert på hovedsakelig miljøvennlig
energi vil dette kunne dekke både tappevannsbehov og romoppvarming
i passivhus. Dette forutsatt at det brukes forenklede og kostnadseffektive
vannbårne oppvarmingsanlegg tilpasset det lave varmebehovet.
Kompaktaggregater
• En kombinasjon med balansert
ventilasjon, varmegjenvinning og
varmepumpe på avtrekksluft i samme
aggregat
• Dekker deler av tappevann og noe
romoppvarming
• Mye brukt løsning i Østerrike og
Tyskland
• Så langt lite erfaring i Norge
Distribusjonssystem for romoppvarming
• Behov for vannbåren varme som
distribusjon for romoppvarming
• Golvvarmesystem i de rommene som
"krever" gulvvarme av bruksmessige
forhold (bad, våtrom, entre)
• Øvrige rom: Radiatorer, forenklet
gulvvarmesystem (eks.vis kun randsoner)
og/eller viftekonvektorer
Oppvarmingsløsning Løvåshagen
• Forenklet vannbårent varmesystem
med gulvvarme i bad, og enkel
radiator (800-1000 W) mot
entre/stue. Meget korte
rørføringer!
• Ettrørssystem med bypassløsning
(mulig å kjøre varmtvann utenfor
radiator gulvvarme)
• Samme temperaturnivå på
tappevann, radiator og
baderomsgulv
• Rør-i-rør system i baderomsgulv for
å unngå ”skolding”
Oppvarmingsløsning Rudshagen borettslag
• Varmepumpe luft til vann
• Vannbåren varme i badene i 1. og 2.
etasje samt entre.
• Sentralt plassert viftekonvektor i 1.
etg.

similar documents