ตัวชี้วัดที่ 3 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

Report
ต ัวชวี้ ัดที่ 3 : ระด ับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามมาตรการประหย ัดพล ังงาน
คาอธิบาย
ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
ประหย ัดพล ังงาน หมายถึง การทีห
่ น่วยงานสามารถ
้
ื้ เพลิงภายในหน่วยงาน
จัดการใชไฟฟ้
าและน้ ามันเชอ
ิ ธิภาพ และมีผลการใชไฟฟ้
้
ได ้อย่างมีประสท
าและ
ื้ เพลิงลดลงได ้ตามเกณฑ์การให ้คะแนนที่
น้ ามันเชอ
กาหนด
่ นกลาง หมายถึง หน่วยงาน(สานัก/กอง)
หน่วยงานสว
ทีม
่ ส
ี านักงานตัง้ อยูใ่ นตัวอาคารกรมอนามัย ศูนย์พัฒนา
อนามัยพืน
้ ทีส
่ งู กลุม
่ พัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ และ ศูนย์ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร กรมอนามัย
่ นภูมภ
หน่วยงานสว
ิ าค หมายถึง ศูนย์อนามัยที่ 1-12
คาอธิบาย (ต่อ)
้ งงาน
การประหย ัดพล ังงาน พิจารณาจากการใชพลั
ื้ เพลิง
2 ชนิด ได ้แก่ ไฟฟ้ า และน้ ามันเชอ
การประเมินผล พิจารณาจากความครบถ ้วนของ
ข ้อมูลพืน
้ ฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช ้
้ งงานของหน่วยงาน ข ้อมูล
พลังงาน ข ้อมูลการใชพลั
้ งงานของหน่วยงาน และ
การติดตามกากับการใชพลั
ผลการประหยัดพลังงานตามเกณฑ์การให ้คะแนน
้ ล ังงาน
สูตรการคานวณค่าด ัชนีการใชพ
ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงาน (Energy Utilization Index, EUI)
ดัชนีชวี้ ด
ั ประสท
้ งงานมาตรฐาน) – ปริมาณการใชพลั
้ งงานจริง
= (90% ของปริมาณการใชพลั
้ งงานจริง
ปริมาณการใชพลั
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ขัน
้ ตอนที่
ประเด็นการประเมินผล
1
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของปี งบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ตามรูปแบบที่ สนพ. กาหนด
2
2.1 มีการรายงานข ้อมูลพืน
้ ฐานสาหรับการประเมินปริมาณการ
้ งงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใชพลั
้ งงานประจาปี
ใชพลั
งบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารที่ สนพ. กาหนด
ได ้แล ้วเสร็จ และครบถ ้วน 12 เดือน
้ งงานทีใ่ ชจริ
้ ง
2.2 มีการรายงานข ้อมูลปริมาณการใชพลั
ประจาปี งบประมาณ 2557 ครบถ ้วน 12 เดือน
3
4
5
้ งงาน ประจาปี งบประมาณ
มีผลการคานวณ EUI ด ้านการใชพลั
2557 อยูใ่ นชว่ ง -0.200 ถึง -0.333
้ งงาน ประจาปี งบประมาณ
มีผลการคานวณ EUI ด ้านการใชพลั
2557 อยูใ่ นชว่ ง -0.091 ถึง -0.199
มีผลการคานวณ EUI ด ้านการพลังงาน ประจาปี งบประมาณ
2557 อยู่ใ นชว่ ง 0 ถึง -0.090ในกรณีทม
ี่ ากกว่า 0 ส่วน
ราชการจะได ้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 30
คะแนน
รวม
ไฟฟ้ า
ื้ เพลิง
น้ ามันเชอ
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
50
50
หมายเหตุ
หน่วยงานจะต ้องได ้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 20)
ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได ้รับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3,4 และ 5
้
ื้ เพลิง
กรณีท ี่ EUI ด ้านการใชไฟฟ้
า/น้ ามันเชอ
ประจาปี งบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนดมีคา่ น ้อยกว่า -0.333
หน่วยงานจะได ้คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5
รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน
หล ักฐานอ้างอิง
กาหนดให ้สานั กงานเลขานุการกรม
เป็ นผู ้รับผิดชอบในการจัดเก็บ
ประมวล วิเคราะห์ข ้อมูล
้ งงาน
ทุกหน่วยงานรายงานข ้อมูลการใชพลั
ไฟฟ้ าและน้ ามันไปยังสานั กงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
Thank You

similar documents