Omaishoitaja osana yhteisöä Tarja Välimäki, TtT, ESH

Report
Diakoniapäivät 5.10.2012 Kuopio
Omaishoitaja osana yhteisöä
Tarja Välimäki,
TtT, ESH, Diakonissa
Itä-Suomen yliopisto hoitotieteen laitos
Ikääntyvä Suomi Yhteiskunnallinen ja terveyspoliittinen menestystarina
• 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa
Vuonna
2010
18 %
2020
23% (1 272 818 henkilöä)
2030
26% (1 495 624 henkilöä)
2060
29% Suomen väestöstä
Tavoitteena on, että vuonna 2012 , 75 vuotta täyttäneistä
» 91-92% asuu kotona (2010: 89,5%)
» Omaishoidon tukea saisi 5-6% ikääntyneistä
» 3 % pitkäaikaishoidossa (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, STM)
Tarja Välimäki 5.10.2012
Suomalainen vanhuus
• Väestön vanhenemisen nopein vaihe yhtä aikaa palvelujärjestelmän
rakenteiden, rahoitusmallien ja toimintatapojen muutokset.
• Vanhojen vanhojen määrä kasvaa merkittävästi, 85+ 2% (100 000),
2060- 7% (500 000)
• Asuinpaikka ja varallisuus vaikuttavat palvelujen saamiseen.
• Kuolleisuuden ja elinajanodotteen erot suuria sosioekonomisten
ryhmien välillä. Mitä alhaisempi sosioekonominen asema, sitä
lyhyempi elämä. Miehillä suuremmat erot kuin naisilla.
Ikääntyneiden hoidon vastuuta perheille ja omaishoitajille
(Kohti parempaa vanhuutta Konsensuskokous 2012, Duodecim)
•Tarja Välimäki 5.10.2012
Milloin läheisen antama apu muuttuu
omaishoidoksi?
Perheenjäsenen terveydentilan ja toimintakyvyn muutos
• Tavallisten perhesuhteiden ylittävää arkista hoitamista ja huolenpitoa
• Vastuu kantamista asioista, joista sairastunut perheenjäsen on itse aiemmin
huolehtinut
• Sitoo aikaa, psyykkisiä voimavaroja ja rahaa
• Useita vuosia kestävää päivittäistä hoitoa, joka voi vaikeutua vuosien
kuluessa
• Eroaa muusta perheenjäsenten toisilleen tarjoamasta avusta
• Omaishoidon tukea saavat omaishoitajat – vain osa omaishoitajista
Tarja Välimäki 5.10.2012
Muistisairaat ja omaishoitajat Suomessa
• Kunnallista omaishoidon tukea sai 25 289 yli 65 vuotiasta henkilöä
v. 2009
• Pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuoden 2009 lopussa 36 000
muistisairasta
• Vuosittain 13 000 uutta muistipotilasta
• Muistisairaudet ovat yhä alidiagnostisoitu sairausryhmä (120 000
arvio).
• Muistisairaita arvioidaan olevan 240 000.
Näiden lukujen välimaastoon jää suuri joukko perheitä,
jotka eivät ole virallisen avun piirissä
Tarja Välimäki 5.10.2012
Omaishoitajuus on erilaista eri vaiheissa
• Aika ennen sairauden toteamista
• Sairauden toteamisen aika
• Hoitajaksi ryhtyminen on harkinnan tulosta tai äkkiä eteen tullut tilanne
• Hoitamisen vuodet
• Laitoshoitoon siirtyminen
• Läheisen kuolema
Tarja Välimäki 5.10.2012
Mikä aiheuttaa uupumista?
• Omaishoitajan omasta fyysiseen tai psyykkiseen tilanteeseen
liittyvät tekijät
– Depressio
• Sairauteen liittyvät tekijät
– Muistisairaudet
• Eteneviä sairauksia, kognitiiviset muutokset
• Persoonallisuuden muutokset ja käytösoireet
• Sosiaaliseen verkostoon liittyvät tekijät
Tarja Välimäki 5.10.2012
Uupuvatko muistisairaiden omaishoitajat?
• Masentuvat, erityisesti naiset (ALSOVA-tutkimus 37% puolisoista
varhaisvaiheessa)
• Kärsivät ahdistuneisuudesta
• Stressaantuvat, kokevat rasittuneisuutta
• Fyysinen terveydentila heikkenee – riski pitkäaikaissairauksien
syntymiseen
• Ikäryhmää korkeampi kuolleisuus
Tarja Välimäki 5.10.2012
Haavoittuvassa asemassa olevat omaishoitajat
• Riskitekijöiden kasautuminen samoille omaishoitajille
– Iäkkäät naiset
– Mielialaoireita tai depressiota aiemmin
– Elämässä muita rasitustekijöitä
• sairauksia, taloushuolia, perhepiirin mielenterveysongelmia
• huono aiempi suhde omaishoitajan ja hoidettavan välillä
• vähäinen elämäntyytyväisyys, heikko itsetunto ja vähäinen omaan
elämäänsä vaikuttamisen tunne
– Sairastuneen läheisen käytösoireisuus ja persoonallisuuden muutokset
Tarja Välimäki 5.10.2012
ALSOVA – TUTKIMUS
Alzheimerin tauti, Intervention Vaikutus, AT:n eteneminen, Omaishoitajien tilanne, Elämänlaatu,
Terveystaloudelliset vaikutukset
240 AT sairastunutta, >65 v lievä AT,
240 omaishoitajaa, 5 vuoden seuranta
2002-2011, vuosittaiset seurannat
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi
1/3 sopeutumisvalmennus 2 vuotta
Omaishoitajien päiväkirjat
Kokemukset omaishoitajaksi
sopeutumisesta ja elämänpiirin
muutoksesta
Tarja Välimäki 5.10.2012
Omaishoitajien päiväkirjat
83 omaishoitajaa piti päiväkirjaa 2 viikon ajan ensimmäisen
vuoden aikana perheenjäsenen Alzheimerin taudin toteamisesta
Tarja Välimäki 5.10.2012
Sopeutuminen omaishoitajaksi
• Muutos perheenjäsenestä hoitajaksi
• Elämä kapeutuu kotiin, sosiaaliset suhteet vähenevät mutta niiden
merkitys korostuu
• Uhka perheen yhtenäisyydelle
• Uuden tulevaisuuden luominen
Tarja Välimäki 5.10.2012
Alkutilanne
Aluksi oli tunne: tämä ei voi olla totta. Kaiken keskellä taloudellinen
tilanne oli ahdingossa, mutta kaikkien mutkien jälkeen pankki auttoi
tilanteessa. Tätä seurasi täydellinen shokki-tilanne. Piti vain tehdä ja
hoitaa asiat ja käydä töissä kuin kone. En uskaltanut mennä lääkäriin, kun
pelkäsin sairauslomaa eikä olisi sitten ollut työtä henkireikänä. Sairaudesta
ei miehen mielestä saanut puhua kenellekään. Elimistö alkoi oireilla: paino
nousi, suolisto ei toiminut eikä toimi vieläkään kunnolla. Rytmihäiriöitä oli
ja huimausta tavallista enemmän ja pienikin asia tuntui kaatuvan päälle.
En tajunnut tilanneitani kuin jälkeenpäin. Lähdin kuitenkin mukaan
omaisryhmään, jossa voisi keskustella asiasta. Olin ainut ”uusi”, joka tuli
ryhmään. Tulevaisuus tuntuu välillä pelottavalta, mutta on muutettava
ajatus tähän hetkeen, jotta jaksaisi eteenpäin. Vaimo
Tarja Välimäki 5.10.2012
Puolisot hyvin sitoutuneita hoitamiseen
Voimakas velvollisuudentunto
Vastavuoroisuus- varsinkin miehillä: Nyt on
minun vuoroni hoitaa
” Nämä päivittäiset tapahtumat ja ruoanlaitto
& siivous on vähittäisjälkivaatimusta…nyt
lunastelen mahdollisimman kauan ”.
Miehet usein kuormittuvat vähemmän ja
kokevat naisia vähemmän rasitusta
Tarja Välimäki 5.10.2012
Elämänpiirin kapeutuminen
Olen aika usein väsynyt ja kyllästynyt tähän elämään. Mutta
inhan sitä vielä jaksanut. Kun ei se vielä tuon puolison tila ole
niin hirveän huono. Mutta kun päivässä saa samoja asioita
toistaa monta kertaa. Ja hänen tavarat aina hukassa. Toivo,
että minulla olisi joskus sellainen loma, vaikka pienikin, että
saisi olla vain eikä tarttis huolehtia kenestäkään. Vaimo
Tarja Välimäki 5.10.2012
Lapset omaishoitajina
Kokevat usein syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteita
”Onko syyllisyydentunne omaishoitajan keskeisimpiä tunteita”
”Puhelimella hoitaminen”
Jatkuva huoli
Tarja Välimäki 5.10.2012
Olin mummon luona yötä. Minun käyntini on äärettömän
tärkeä. Mummo odottaa sitä kovasti. Koskaan en voi etukäteen
sanoa milloin tulen koska hän odottaa silloin väärään aikaan.
Sanon, että soitan sitten kun tulen mutta käytännössä menen
soittamatta. Näin se toimii. Kun lähden mummi jää
vilkuttamaan kuin pieni lapsi, kyyneleet silmissä, ikään kuin
päiväkodin ikkunaan.
Minä vilkutan takaisin aina siihen asti kuin hän voi minut
nähdä.
Hän ei halua kotiin apua. Ei vieraita.
Jonain päivänä on vain haluttava. En pysty käymään pitempiä
aikoja kerrallaan, en pysty täyttämään yksinäisyyden pitkiä
hetkiä pysymällä vieressä ihan koko ajan. En myöskään enää
pääse tyttäreksi takaisin kun olen ajautunut tahtomattani
hoitajaksi. Tytär
Tarja Välimäki 5.10.2012
Monenlaiset omaishoitajat keskellämme
• Iäkkäät monisairaat puolisot, työssäkäyvät puolisot, fyysisesti
hyväkuntoiset ja aktiiviset puolisot
• Lapset, oman työn, perheen ja omaishoidon ristipaineessa
• Miniät, vävyt, sisarukset
• Naapurit, ystävät
• Etäomaishoitajat
Tarja Välimäki 5.10.2012
Jaksamisen kulmakivet
• Tieto
• Oikea aikaiset perheen tarpeisiin vastaavat palvelut
• Omaishoitajan terveydentilan seuranta ja jaksamisen
kartoittaminen
• Mahdollisuus ja lupa ottaa vastaan apua
• Jaetut kokemukset läheisten ja vertaisten kanssa
• Kokemus arvostuksesta ja kuulluksi tulemisesta
• Jokaiselle päivälle ”oma hyvä hetki”
”Välillä on pakko päästä hengähtämään...yksinäiselle
kävelylenkille.”
Tarja Välimäki 5.10.2012
Lopuksi
• Läheisen hoitaminen on tutkimuksiin perustuen prosessi, joka muuttuu
vuosien kuluessa ja sairauden vaikutuksesta.
• Avoin keskustelu perheenjäsenten toiveista auttaa omaishoitajaa
jaksamaan.
• Omaishoitajan jaksaminen vuosien ajan on kotihoidon onnistumisen
kulmakivi.
• Omaishoitajia arvostetaan yhteiskunnallisesti ja heidän työtään pyritään
tukemaan eri keinoin – toki enemmän voidaan tehdä ja ottaa huomioon
kunkin perheen yksilölliset tarpeet.
Tarja Välimäki 5.10.2012
[email protected]
Kiitos
Ilta tai aamuhetki, jolloin omaishoitaja kokee,
että on aikaa vain itselle, velvollisuudesta
vapaata. Aikaa ajatella itseään.
Meillä on paljon hyviä ystäviä se antaa
voimaa selviytyä ja ajatuksia tulevasta.
Melkein kaikki ihmissuhteet ovat menneet,
olen niin yksin.
Olla onnellinen hyvistä hetkistä,
niin kauan kun niitä on. Vaikka
vain lyhyitäkin hetkiä.
Tällaista se meijän elämä on, kyllähän se
joskus tuntuu raskaaltakin mutta kun on
tottunut ja näin kauvan yhdessä elänyt,
onhan se minun velvollisuus hoitaa
heikompaa.
Tarja Välimäki 5.10.2012

similar documents