PowerPoint-præsentation - Social og Sundhedsskolen Fyn

Report
Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser
En kort præsentation af
EUD-reformen
Erhvervsreformer gennem tiden
Regerings overordnede mål
• Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse
direkte efter 9. eller 10. klasse
• Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
• Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle
elever, så de bliver så dygtige, de kan
• Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal
styrkes
Aftalens overordnede indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hovedindgange
Adgangskrav
Optag og dimensionering
Grundforløbene
SOSU i den nye struktur
EUV-forløb
EUX
Ledelses- og skoleudvikling
EUD10
Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
Hovedindgange
De nuværende 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne
nedlægges og der oprettes i stedet 4 erhvervsfaglige
hovedområder:
•
•
•
•
Omsorg, sundhed og pædagogik
Kontor, handel og forretningsservice
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport
• De ovenstående betegnelser fastsættes endeligt i
bekendtgørelsen
Adgangskrav
Fremover kan unge som udgangspunkt kun optages på en
erhvervsuddannelse, hvis de har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i
henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.
• For elever der kommer direkte fra 9./10. klasse skal de endvidere vurderes
uddannelsesparate
• Hvis eleverne ikke opfylder kravet om 02 i gennemsnit i dansk og
matematik, har de mulighed for at opnå optagelse gennem en
adgangsprøve, der består af en prøve i dansk og matematik, en personlig
samtale samt en samlet helhedsvurdering
• De samme adgangskrav vil gælde for voksne, der søger ind på den nye
erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Optag og dimensionering
• 50/50-reglen ophæves og optaget på social-og
sundhedsuddannelsen og PAU vil fremover
overgå helt til kommune og region
• Dimensioneringsforpligtelsen fortsætter frem til
og med 2015, hvorefter trepartsaftalen udløber
• Regeringen vil i dialog med parterne undersøge,
hvordan den nuværende dimensionering kan
erstattes af en alternativ styring
Grundforløbene
• Fremover vil grundforløbene være ensartede i
opbygning og varighed på tværs af hovedområderne
• Opdeling i GF1 og GF2, hver 20 uger
• Grundforløb 1 er målrettet de unge direkte fra 9./10.
klasse, og giver både generelle erhvervsfaglige
kompetencer samt specifikke faglige kompetencer
inden for de pågældende erhverv
• Grundforløb 2 bliver fagligt målrettet og med
adgangsbegrænsning og afsluttes med en
grundforløbsprøve, der er adgangsgivende til
hovedforløbet, når den bestås
Grundforløb fortsat
• Grundforløb 1 kan kun tages én gang
• Grundforløb 2 kan tages op til 3 gange og derved i
op til 3 forskellige fagretninger
• Efter afslutning af grundforløb 1 foretages
uddannelsesvalg
• Elever fra 9./10. klasse kan starte på grundforløb
1 op til et år efter at have afsluttet folkeskolen
• Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9./10.
klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet
Grundforløbets struktur
Social- og sundhedsuddannelserne i
den nye struktur
• I dag er grundforløbet på SOSU og PAU kun obligatorisk for elever, der
har mindre end et års uddannelse eller arbejdserfaring efter
grundskolen
• Med reformen afskaffes ordningen, så grundforløbsstrukturen for
SOSU og PAU bliver den samme som de øvrige erhvervsuddannelser
• Skoleundervisningen i grundfagene afkortes med 7 uger i
hovedforløbet, men kan af det faglige udvalg erstattes af 7 praktikuger
• For elever, der ikke opfylder kravet om 02 i gennemsnit i henholdsvis
dansk og matematik og heller ikke består adgangsprøven til
erhvervsuddannelsen, skal der være mulighed for at tilegne sig disse
færdigheder i et opkvalificeringsforløb til SOSU og PAU. Forløbet kan
udbydes i et forpligtende samarbejde med VUC
• Den eksisterende adgang til videregående uddannelser forringes ikke
EUV-forløb (voksenspor)
EUX
• Der skal tilbydes EUX på alle relevante
uddannelser og inden for alle fire
hovedområder
Ledelses- og skoleudvikling
• I 2014-15 udvikles og afholdes der kurser i ledelse og
udvikling i praksis rettet mod alle erhvervsskoleledere med
henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau
• Der gennemføres i 2014-15 et landsdækkende initiativ for
lærere og ledere om skoleudvikling i praksis
• Kravet til erhvervsskolerne fra 2013 om at implementere og
anvende et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag for
udviklingen af undervisningen permanentgøres
• Der afsættes midler til at etablere attraktive
ungdomsuddannelsesmiljøer
• Alle lærere skal inden 2020 have erhvervspædagogiske
kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point
EUD10 og den nye Kombineret
Ungdomsuddannelse
EUD10 og den nye Kombineret
Ungdomsuddannelse
• Der oprettes en ny linje i 10. klasse (EUD10), der forbereder
eleverne til erhvervsuddannelserne og gør dem klar til at
opfylde adgangskravene
• Forløbet er målrettet de elever, som er motiveret til en
erhvervsuddannelse, men som enten er usikre på, om det
er det rette valg eller som ikke opfylder adgangskravene
• Alle kommuner forpligtes til at udbyde EUD10
• Den nye Kombineret Ungdomsuddannelse tilrettelægges
som en 2-årig beskæftigelsesrettet kompetencegivende
ungdomsuddannelse, der endvidere vil give grundlag for
videre uddannelse, såfremt eleven opfylder
adgangsbetingelserne
Før og efter EUD-reformen
Al grafik er hentet fra 3byggetilbud.dk og er lavet i samarbejde med
Undervisningsministeriet.
http://www.3byggetilbud.dk/erhvervsuddannelsesreform/

similar documents