ระบบใช้ฝึกอบรมการใช้งาน

Report
ฝึ กอบรมการใช้
งาน
OSCC
Aplication
ณ
TOT Academy
URL ในระบบ OSCC
ลงทะเบียน
http://www.osccthailand.go.th/app-test/register/ หรือ
http://164.115.24.48/Register/
ทดสอบก่อน-หลังการฝึ กอบรม
http://164.115.24.48/Exam/
ระบบใช้ฝึกอบรมการใช้งาน
http://www.osccthailand.go.th/app-test/ หรือ
http://164.115.24.48/
ระบบลงทะเบียนก่อนฝึ กอบรม
ลงทะเบียน
http://www.osccthailand.go.th/apptest/register/
หรือ
http://164.115.24.48/Register/
Username/Password หลังจากลงทะเบียน
sername = อีเมลล์, Password = โทรศัพท์มือถ
ระบบทดสอบก่อน/หลังฝึ กอบรม
http://164.115.24.48/Exam/
ทานจะต
องท
าแบบทดสอบทัง้ กอน
และหลังการฝึ กอบรม
่
้
่
จึงจะถือวาผ
รณ ์ (มีการส่งรายชือ
่
่ านการอบรมโดยสมบู
่
และผลคะแนนให้ พม.)
ระบบทดสอบและอบรม
ระบบใช้ปฏิบตั ิ งานจริง
หลังจากเข้าสู่ระบบ
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบระดับ
หน่วยงานหลัก
ผู้ดูแลระบบระดับ
หน่วยงาน
ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบต
ั งิ าน
ผู้จัดการขอมู
้ ล
เริ่มกระบวนการให้บริการ
ประเภทการติดต่อ
รณี เลือกประเภทการติดต่อเป็ นสอบถามข้อม
กรณี เลือกประเภทการติดต่อเป็ นไม่ใช่บริการ
กรณี เลือกประเภทการติดต่อเป็ นบริการ
ลือกประเภทการติดต่อเป็ นบริการ-เปิดบริกา
ประเภทการช่วยเหลือทางสังคม
ส่วนประกอบหลักของเรื่องในระบบ
• ขอมู
้ ลการติดตอ
่ Contact
• ขอมู
ญหา Account (สามารถเพิม
่ ได้
้ ลผูประสบปั
้
ในภายหลัง)
• ขอมู
้ ลปัญหา Case/Service
– จาเป็ นตองระบุ
พน
ื้ ทีเ่ กิดเหตุของปัญหา
้
– จาเป็ นตองเลื
อกประเภทปัญหา
้
หลังจากบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบแล้ว
ระบบจะดาเนินการส่งเรื่องไปยัง Front Line 2 ทันที
สถานะของเรื่อง/ปัญหหา
เมือ
่ เสร็จสิ้ น
กระบวนการ
ช่วยเหลือ
ยุติ
อยูร่ ะหว่าง
คัดกรอง
บันทึกเรือ
่ งเข้า
สู่ระบบ
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ
เมือ
่ มีผ้เปิ
ู ด/รับ
เรือ
่ ง
รรับ/ส่ง ตามโครงสร้างแบบหน่ วยงานและบุค
ระบบ
OSCC
หน่วยงาน
ก.
หน่วยงาน
กก.
เจ้าหน้าที่
กกก.
เจ้าหน้าที่
กก.
เจ้าหน้าที่
กกข.
หน่วยงาน
ข.
เจ้าหน้าที่
กข.
หน่วยงาน
ขก.
หน่วยงาน
ขข.
เจ้าหน้าที่
ขขก.
เจ้าหน้าที่
ขขข.
ประเภทการปฏิบตั ิ งาน
ระดับชัน้ ความลับ
ปกติ
(ทุกคนทีม
่ ส
ี ่ วนรวมในเรื
อ
่ ง)
่
ลับ
(เฉพาะผูอยู
ตงิ านนั้น)
้ หน
่ ่ วยงานเดียวกันกับผูสร
้ างการปฏั
้
ลับมาก
(เฉพาะผูอยู
บต
ั งิ าน และ
้ หน
่ ่ วยงานเดียวกันกับผูสร
้ างการปฏิ
้
มีสิทธิเ์ ขาถึ
้ ความลับ)
้ งชัน
ลับที่สดุ
(เฉพาะตัวผูสร
บต
ั งิ านนั้น)
้ างการปฏิ
้
ระดับชัน้ ความลับ
ปกติ
ลับ
ลับมาก
ลับที่สดุ
การค้นหา
ระบบรายงาน
หากพบปัญหหาการใช้งานระบบ
• Helpdesk บมจ. ทีโอที 02-554-1195
Q
A

similar documents