Green IT

Report
Green IT
สุดเขต เชยกลิน่ เทศ
ผู้จดั การส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
1
Green IT Topics
Green IT Trend: Trend Green ICT of the
Future
แนวโน้มภาครัฐและภาคเอกชน กับการตื่นตัวภาวะโลกร้อน และผล
สะท้อนต่อมนุษย์ สิ่ งแวดล้อม รวมถึงด้าน IT
Guideline Green IT policy for
Organization
2
Definition of Green IT
Gartner defines as “Encompassing environmentally
sustainable IT and the use of IT to contribute to
environment preservation”
OECD defined as “ICT to reduce environmental
load and ICT for using as a promoter to relieve
social environment influence”
การลดการสู ญเสี ยพลังงานอันเปล่ าประโยชน์ รวมไปถึงกระบวนการทุกขั้นตอนของ
ICT เช่ น การบริหารจัดการทรัพยากรให้ ค้ ุมค่ า หรือการลงทุนในเทคโนโลยีทเี่ ป็ นมิตร
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม และเกิดมลภาวะต่ อโลกน้ อยทีส่ ุ ด
3
Gartner : Green IT Trend 2009
Ref: Hype Cycle for Emering Technologies, 2009
4
Green IT/ Green
Manufacturing
ICT สามารถอานวยเครื่องมือที่องค์ กรสามารถนามาใช้ เพื่อลด
การใช้ พลังงาน การบริหารจัดการปริมาณคาร์ บอนได้
Gartner, iN2015, RAND, ITRoadmap
5
Green ICT, Green Computing
•Design for
Environmental
Sustainability
•Energy-Efficient
Computing
•Power Management
•Data Center Design,
Layout
•Server Virtualization
•Responsible Disposal and
Recycling
Regulatory Compliance, Use of Renewable Energy Sources
and ECO-Labeling of IT Products
6
ประเด็นทีส่ ั งคมโลกมุ่งเน้ นต่ อ
Green IT
Pollution
Green ICT
CSR
(One Source Retail)
Global
Warming
7
Approaches to Green ICT
Power
management
Power
supply
Algorithmic
efficiency
Virtualization
Green ICT
Concerns
Storage
Video Card,
Display
Terminal
Servers
Materials
recycling
8
ICT’s Carbon Dioxide Emissions
9
Gartner
ข้ อมูลวิจยั : อุตสาหกรรม ICT
เกีย่ วกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม
อุตสาหกรรม ICT เพือ่ รักษาสิ่ งแวดล้อม
มีเพียง 6.54 %
อุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์
ให้ ความสาคัญในการทาวิจัยและพัฒนา
ด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อมมากที่สุด 25.89 %
ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ: รายงานผลสารวจอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
10
แนวทางการจัดการ ICT เพือ่ สิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน
11
Gartner
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันอย่ างยัง่ ยืน
“ส่ ง เสริ ม ภาคการผลิ ต ของประเทศไทยให้ เ ข้ า ถึ ง และ
สามารถใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ ก้ าวไปสู่ การผลิ ต และการค้ าสิ น ค้ าและ
บริ การ ที่ใช้ ฐานความรู้ และนวัตกรรมและเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขัย
ของผู้ ป ระกอบการโดยการสร้ างคุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ า และ
บริ การ(Value Creation) และมูลค่ าเพิ่มในประเทศ เพื่อ
พร้ อมรองรับการแข่ งขันในโลกการค้ าเสรีในอนาคต”
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
12
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันอย่ างยัง่ ยืน
มาตรการสนับสนุน
6.1 สร้ างความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถด้ าน
ICT ของผู้ประกอบการเพื่อให้ สามารถนา ICT ไปใช้
ประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจ โดยการสร้ างแรงจูงใจที่
เหมาะสมหรื อใช้ กลไกความร่ วมมือระหว่ างภาครั ฐและ
ภาคเอกชน โดยมีการทาโครงงานนาร่ องในภาคการผลิตที่มี
ความพร้ อมสูงและนาไป
ขยายผลสู่ทุกภาคส่ วน
6.2 พัฒนาและบริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์ ให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6.3 เสริ มสร้ างความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-255613
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่ งขันอย่ างยัง่ ยืน
มาตรการสนับสนุน (ต่ อ)
ส่ งเสริมการนา ICT มาใช้ ในภาคการผลิตและบริการที่
เป็ นยุทธศาสตร์ ของประเทศ และไทยมีความได้ เปรี ยบ
โดยเฉพาะการเกษตร การบริการด้ านสุขภาพ และการ
ท่ องเที่ยว
6.5 ยกระดับศักยภาพในการแข่ งขันของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่ อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
6.6 นา ICT มาใช้ ในมาตรการประหยัดพลังงานและรั กษา
สิ่งแวดล้ อม เพื่อลดค่ าใช้ จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขันทัง้ ในระดับองค์ กรและประเทศอย่ างยั่งยืน
6.4
แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-255614
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันอย่ างยัง่ ยืน
นา ICT มาใช้ ในมาตรการประหยัดพลังงานและรั กษาสิ่ งแวดล้ อม เพื่อลดค่ าใช้ จ่าย
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันทั้งในระดับองค์ กรและประเทศอย่างยั่งยืน
 มาตรการส่ งเสริมงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการนา ICT มาใช้ ในการประหยัดพลังงานและ/หรือ
รักษาสิ่ งแวดล้ อมเพือ่ ให้ เกิดอุปกรณ์ /เครื่องมือ/ระบบ ทีน่ าไปสู่ การลดการใช้ พลังงานและ/หรือ
รักษาสิ่ งแวดล้ อมในระยะยาวทั้งในระดับองค์ กรและประเทศ
 มาตรการส่ งเสริมและนาร่ องโครงการทีส่ ามารถลดการใช้ พลังงานนา้ มันอย่ างเป็ นรู ปธรรม
เช่ น โครงการสนับสนุนการทางานทีบ่ ้ าน (Work at home), โครงการส่ งเสริมการประชุ ม
ทางไกลผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็วสู ง, โครงการสนับสนุนการจัดการระบบจราจรโดยใช้
ระบบการขนส่ งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
15
แนวโน้ มภาครัฐและภาคเอกชน กับการตื่นตัวภาวะโลกร้ อน
และผลสะท้ อนต่ อมนุษย์ สิ่ งแวดล้ อม รวมถึงด้ าน IT
16
ผลกระทบของภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ระดับน ้าทะเลที่สงู ขึ ้น
การละลายของน ้าแข็งในทะเล
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้น
แนวประการังถูกทาลาย
ฝนตกน้ อยลง
ธารน ้าแข็งละลาย
กลายเป็ นทะเลทราย
สภาพอากาศที่รุนแรง
17
ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน
18
มาตรการส่ งเสริมงานวิจัยในการนา ICT มาใช้
ประหยัดพลังงานและ/หรือรักษาสิ่ งแวดล้ อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวง ICT
กระทรวงพลังงาน
มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา
เครือข่ าย
ความ
ร่ วมมือ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาต
และสิ่งแวดล้ อม
สมาคมผู้ประกอบการ/สมาคมวิชาชีพฯ
แนวทางการดาเนินงาน Green IT ในองค์ กร
• หน่วยงานควรมีคมู่ ือการใช้ งาน PC
– เช่นปิ ดเครื่ องทุกครัง้ หลังใช้ งาน ถ้ าไม่ใช้ เครื่ องต้ องปิ ดเครื่ องและลุกจากเครื่ อง
• หน่วยงานควรมีโครงการ Utilize Technology
• หนวยงานควรมีโครงการ Virtual Workspace
– Virtual Workspace หมายถึง องค์กรเสมือนจริง ผังขององค์กรเป็ นแบบ
แนวราบ เช่น วิธีการ Outsource หรื อโครงการ Work at Home
20
แนวทางการดาเนินงาน Green IT ในองค์ กร (ต่ อ)
• หน่วยงานควรมีโครงการ Recycle Management
– ปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ใช้ แล้ ว ให้ กลับมาใช้ ใหม่มีคณ
ุ ภาพดังเดิม
• หน่วยงานควรแนวทางในการลดการใช้ เครื่ องพิมพ์
– โดยสนับสนุนให้ มีการใช้ เครื่ องพิมพ์ร่วมกัน กาหนดสิทธิในการพิมพ์
• ควรมีโครงการทางานที่บ้าน เพื่อลดการลดการเดินทาง
21
แนวทางการดาเนินงาน Green IT ในองค์ กร (ต่ อ)
• หน่วยงานควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ ซากผลภัณฑ์เคื่องใช้
ไฟฟ้า หรื อ ขยะอิเล็กทรอนิกส์
• หน่วยงานควรตรวจสอบและเปรี ยบเทียบปริมาณพลังงานของอุปกรณ์
IT ที่มีในหนวยงานก่อนจัดซื ้ออุปกรณ์ใหม่
22
Concept ของ Cloud Computing
(Server)มาใช้ ภายในองค์ กร (ลดพลังงาน 50%)
23
Guideline Green IT
Policy for Organization
24
Guideline Green IT Policy for
Organization
• Cooling management
– การบริหารจัดการความเย็น และการไหลเวียนของอากาศร้ อน-เย็น ในศูนย์
คอมพิวเตอร์
• Capacity Management
– การบริหารจัดการประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่ องแม่ข่าย
• Demand Management
– การบริหารจัดการความต้ องการการใช้ อปุ กรณ์และระบบงาน
25
Guideline Green IT Policy for
Organization(Cont)
• Data Center Consolidate
– การรวมศูนย์คอมพิวเตอร์ ไว้ ที่เดียวกัน
• Enterprise Architecture
– สถาปั ตยกรรมโครงสร้ างและการบริหารจัดการองค์กร
26
Guideline Green IT Policy for
Organization(ต่ อ)
• หน่วยงานควรมีการนาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
– Tele Presence ถือเป็ นนวัตกรรมด้ านไอทีที่สามารถตอบรับ
กับการบริหารจัดการยุคใหม่
• หน่วยงานควรนาเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้
ลดการใช้ พลัง และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
27
Guideline Green IT Policy for
Organization(Cont)
• Green Technology Standardization
– การจัดให้ มีมาตรฐาน เช่น water mist การป้องกันอัคคีภยั ใน Data
Center
– มาตรฐาน Energy Star 4.0
โครงการ Energy Star ก่อกาเนิดขึ ้นในปี
1992 โดย United States
Environmental Protection
Agency (EPA) แห่งสหรัฐอเมริกา
ระบบ Power Management ที่ 40%
ภายในปี พ.ศ.2553 60% ภายในปี พ.ศ.2555
และมากกว่า 80% ภายในปี พ.ศ.2557 28
Green Technology Standardization
มาตรฐานการปลอดสารพิษ
มาตรฐานการใช้
ความถี่
มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ ของสหภาพ
ยุโรป
กระบวนการผลิตที่คานึงถึง CO2
มาตรฐานการปลอดสารพิษ
มาตรฐานการแพร่ คลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้า
มาตรฐานการนากลับมาใช้ ใหม่
มาตรฐานด้ านความปลอดภัย
มาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ไทย
มาตรฐานการประหยัดพลั29งงาน
ไฟฟ้า
Guideline Green IT Policy for
Organization(Cont)
• Virtualization
– จัดให้ มีสภาวะการทางานแบบเสมือน ลดการจัดหา Server ประหยัด
พลังงาน ลดความร้ อน ลดการบารุงรักษา
30
แนวโน้ ม Green ITต่ อภาครัฐ
31
โครงการของกระทรวง ICT
ที่มีส่วนผลักดันด้ าน Green ICT
• โครงการจัดทาเกณฑ์ ราคาพืน้ ฐาน
คอมพิวเตอร์ http://www.mict.go.th/comprice
• โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ICT ไทย มอก. 1956 มอก. 1561 ...
32
โครงการของกระทรวง ICT
ที่มีส่วนผลักดันด้ าน Green ICT
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ICT ไทย:
การกาหนดมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ไทยเทียบเท่ ามาตรฐานสากล
• มอก. 1956 มาตรฐานด้ านการกาจัดสั ญญาณรบกวนคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
• มอก. 1561 มาตรฐานด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
โดย ศูนย์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สถานีทดสอบการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์ ICT
33
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย:
ทาไม! จึงต้ องเลือกเครื่องหมายรับรองของไทย
ขอบเขตความรับผิด-ชอบ
ความชานาญ/ความเป็ นเจ้ าของพืน้ ที่
การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งกระบวนการ
ความสะดวกใช้ ภาษาไทยเป็ นหลัก
มอก. 1956
ทาไม! จึงต้ องใช้ มาตรฐานของไทย
“มาตรฐานของไทย ถูกพัฒนามาบนพืน้ ฐานทางกายภาพ
ภูมอิ ากาศ สภาพแวดล้ อม ความเป็ นอยู่และวิถีชีวติ ของไทย
จึงเป็ นมาตรฐานที่ดีท่ สี ุดสาหรั บคนไทย”
34
ก.ไอซีที ร่ วมรณรงค์ เทคโนโลยีสีเขียวเพือ่ สิ่ งแวดล้ อม
การใช้ หลักการบริ หารจัดการ และการเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างเป็ นมิตรต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร เพื่อ ช่ ว ยลดภาวะโลกร้ อ นได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถน าความรู้ เกี่ ย วกั บ การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ใ ช้ ควบคุ ม บริ ห ารจั ด การการใช้ ทรั พ ยากรและพลั ง งานในองค์ ก ร
ไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
35
รัฐมนตรี ICT อาเซียนเห็นชอบความร่ วมมือในสาขาใหม่ๆ เน้ นการ
บูรณาการอาเซียนอย่ างยัง่ ยืน ได้ แก่ Green ICT, Cyber Education for Children, Mobile
Data Roaming, มาตรฐานพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
การจัดสรรคลืน่ ความถี่ และ ASEAN Internet Exchange เป็ นต้ น
36
แนวโน้ ม Green IT ต่ อ ภาคเอกชน
37
Hot News
ฮิตาชิ ดาต้ า ซิสเต็มส์ ช่วยลูกค้ า ลดต้ นทุน
แก้ ปัญหาพนักงานขาดทักษะด้ วย บริการจัดการ
ระบบจัดเก็บข้ อมูลระยะไกล(Data Center) ชู
จุดเด่น รายงาน ตรวจสอบ และเตรี ยมระบบ คุ้มค่า
ยืดหยุ่น พบลดค่าใช้ จ่ายร้ อยละ 35
38
Hot News
ซีเกท (NASDAQ : STX) ส่ งฮาร์ ดไดรฟ์ รุ่ น บาราคูดา กรี น
(Barracuda® Green) ซึง่ เป็ นไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ ้วสาหรับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ มีประสิทธิภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมและเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อม ที่ใช้ สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลที่ใช้ พลังงาน
ต่า(Low-Power Personal Computers) ระบบเครื อข่าย
ภายใต้ บ้านที่ใช้ ไดรฟ์หลายตัว (Multi-Drive Home
Networking Systems)และการจัดเก็บข้ อมูลในเครื่ องพีซี
ภายนอก (External PC Storage)
39
ขอบคุณครับ
[email protected]
40

similar documents