اینجا

Report
‫سواالت فصل اول ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫کیفیت جامع تعریف را تعریف نمایید؟‬
‫ابعاد مختلف کیفیت را نام ببرید؟‬
‫نظر دانشمندان در رابطه با کیفیت را شرح دهید ؟‬
‫مرا حل طرح ریزی کیفیت را ذکر کنید؟‬
‫مدیریت کیفیت را شرح دهید و مراحل آنرا ذکر نمایید؟‬
‫تضمین کیفیت را شرح دهید؟‬
‫مدیریت کیفیت فراگیررا توضیح دهید؟‬
‫سواالت فصل دوم‪:‬‬
‫‪-1‬چه عواملي براي كسب موفقیت جهتت حضتور متداوم در بازارهتاي‬
‫ملي ‪،‬منطقه اي ‪،‬و بین المللي مورد نیاز است ؟‬
‫بههعوامل ههاول ک ههتو قیقههو ورق ههوومو ههراووب ه تو لر ‪ .‬لقههسو ههعواک ههاو‬
‫امل اوزقک یولزوربقاو ملم ولق نهت وده کووب ه ولزوشهرمه وبهعورمزوبهم س‬
‫رضکقوو ش رقکس و حلقاوبعو مرعومو‪ ...‬رلو روبرو توگقر ‪.‬‬
‫سوال دوم‬
‫‪-2‬چنهه و م‬
‫مضقحو اق ؟‬
‫‪ -‬فصل دوم‬
‫ههعو لههتول هه کن لرواههکرو نههکنتورلونههکموبههر و د‬
‫ههرو‬
‫الف )موسسه ملی استاندارد آمریکا (‪:)ANSI‬‬
‫م عو لتول کن لر وآ رقککوقکو م عود م توغقرولن یهکاتول هوو هعوبهرورمنه ولق هک و‬
‫ل کن لر اکیو ک عوبرلیو ح مالو ود کوو و ق نکوموپر ناول رقککونظکروو هتون کقه و‬
‫‪ .‬لقسو عون کقن ول لتوآ رقککو رو مو م عوبزرگول کن لر وبقسولل للهتو( ق هقمسوبهقسو‬
‫لل للتوللک رمنقک) مو( کز کسوبقسولل للتول کن لر ) لزوطرققو ق عو لتوآ رقککو توبکش ‪.‬‬
‫ب)موسسه استاندارد بریتانیا (‪)BSI‬‬
‫بعو مقسول کن لر اکیوبرق کنقکقت ولرمپکقتوموبقسولل للتو روز قنعواکیو د لف توپهر لز و‪.‬‬
‫ل ههه کن لر اکیوبرق کنقهههکقتوب هههقکریولزوز قنهههعواهههکولزوربقهههاو نن هههت و شهههکمرزی وزرلاهههو و‬
‫املشضک کد کسو ورط هکووللک رقکهتو وزبکلهعواهک و لنههومو رلربهوو ه وومو‪ ...‬رلوشهک او‬
‫توشمن ‪.‬‬
‫ل ه کن لر اکیوبرق کنقههکقتولدقههرلو ر ه وزقههک یولزو ههکروو رو شههمراکیولرمپههکقتورلو حههوو‬
‫أثقروررلرو ل ومول کن لر اکیوآسوب مرووبقسولل للتو روب قکریولزو شهمراکوپیقرش هعوشه و‬
‫‪ ‬ج)موسسه استاندارد آلمان(‪)DIN‬‬
‫‪ ‬م عول کن لر وآل کسو رو کاو‪ 1917‬أ قسومو ش رول لتوآسو روبرلقسول وو‪ .‬لقسو م هعو هلملقوول هلتو ه مقسول ه کن لر و رو‬
‫حمز واکیو د لفو رو شمروآل کسورلوبران و لر ‪ .‬ا چنقسو لرلیوا و رقسو نمو رو مقسول کن لر اکیوبقسولل للتومولرمپکقتول وو‪.‬‬
‫‪ ‬لقههسو م ههعوقههکو م ههعود م ههتوموغقههرولن یههکاتول ههوومولاضههکتوآسولزو ههکز کننکیو حنقنههک ت و ههکری و ههلمالسو مل ههتوم‬
‫ا ککرقنکیو ن تو شکقاوش ول و‪.‬‬
‫‪ ‬د)سازمان بین المللی استاندارد (‪)ISO‬‬
‫‪ ‬ههکز کسوبههقسولل للههتول ه کن لر وقکههتو ههکز کسو نههکنتوبههرلیول ه کن لر گیلریو روز قنههعواههکیو د لههفو شههکمرزیو و لرمقهت و‬
‫ن ت و قرق تومو‪ ...‬توبکش ومومظقیعول لتوآسو بک اونظهرو و م ه عومو ه مرول ه کن لر اکیو نهکنتو هتوبکشه ‪ .‬لقهس هکز کسو‬
‫غقرلن یکاتول وو عو نروآسو روژنمو ملقسوبم ومو رو کاو‪ 1947‬أ قسوگر ق ول و‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بکش‬
‫کز کسولقزمو ربرگقرن وبقهولزو‪ 140‬شمرواضمومون کقن و توبکش وموا چنهقسو شهکاولزوبهقهولزو‪200‬‬
‫ق هعوشنهتو هتو‬
‫‪ ‬ه)موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (‪)ISIRI‬‬
‫‪ ‬لقسو م عو ننکو ر عور تو شمرولقرلسول وو هعومظقیهعو ه مقسومونشهرول ه کن لر اکیور ه تورلوبرانه و لر ‪ .‬ه مقسو رو‬
‫رش عواکیو د لفو م هطو ق هقمسواهکیوشنهتو ر هکولزو کرشنک هکسو م هعو و هکحبنظرلسو رل هزوال هتو وپژماشهت و ملقه ی و‬
‫لر ک یوآگک ومو ر بطوبکو مضهم و همروو هتوگقهر ‪ .‬لقهسو م هعو ه تو لر و هعول ه کن لر اکیو لهتو رو نهوو طلمبقهوواهکومو‬
‫کلحو لتوموبک م عوبعوشرلقطو ملق یو وشنتوموشنکمریوحک اولزو شهکر ووآگکاکنهعومو ن هیکنعو هکحبکسوحهقومو ملق ننه گکسو و‬
‫توموننک اکومو کز کننکیو مل توبکش ‪.‬‬
‫رفو نن گکسو وبکزرگکنکس و رل زوال تومو د‬
‫‪ ‬ر)استانداردهای خانواده (‪)ISO9000‬‬
‫‪ ‬ز)استاندارد ‪ISO9000:2005‬‬
‫سوال‬
‫سوم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪-3‬استاندارهاي سري ایزو ‪ 9000‬را توضیح دهید؟‬
‫رحههکاوحکضههرول ه کن لر اکیویقههاو ههزتودههکنمل واههکیول ه کن لر و ههریولقههزمو‬
‫‪ 9000‬توبکشن ‪ .‬ل کن لر ولقزمو‪ 9000‬عو بنکیو ق مو ه قرقوو قیقهو رلو‬
‫شرقحومول ط حکوو مر ول یک ورلوبقکسو تو ن و‪.‬‬
‫ل کن لر ولقزمو‪ 9001‬عونقکز ن قنکیوقکو ق مو قرقوو قیقوورلوبقکسو تو‬
‫ن‬
‫ل ه کن لر و‪ 9004‬ههعوران م اههکقتوبههرلیوبنبههم ولثربدشههتومو ههکرلقتو ق ه مو‬
‫قرقوو قیقوولرللعو تون کق ‪ .‬ا فولقسول کن لر وبنبم وا لکهر و هکز کسومو‬
‫رضکقوو ش رقکسومو کقرولشرل ویقنیعول و‪.‬‬
‫روبقسول ه کن لر اکیوشهمق و ننهکول ه کن لر ولقهزمو‪ 9001‬همر و قهزیورهرلرو‬
‫گرش عوموبعوآسوگملاقنک عو لقو توگقر ‪.‬‬
‫سوال‬
‫چهارم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪ -4‬استتتتانداردهای متتتدیریت کیفیتتتت براستتتاس استتتتاندارد سیستتتتم‬
‫مدیریت به چند طبقه تقسیم شده است؟‬
‫‪ -1‬ل کن لر اکیو ر بطوبکوللزل کوو ق مواکیو قرقوو‪ :‬لقسو عولزول ه کن لر اکو‬
‫نقکز نههه قنکیو هههر بطوبهههکو ق ههه مو ههه قرقوورلوبقهههکسو هههتو ننههه و‪ .‬بهههکول ههه یک ولز لقهههسو‬
‫ل هه کن لر اکو ههتو ههملسو هه حقووقههکو ههکز کسورلو روراکقههووللزل ههکوو لدلههتومو‬
‫دکر توآسوبرر تون م ‪.‬‬
‫‪ -2‬ل کن لر اکیودطمطورلان هکوبهرلیو ق ه مو ه قرقوو‪ :‬لقهسو ه عولزول ه کن لر اکو‬
‫ب نبکاو کوبعوقکو کز کسوبرلیول نرلروقکوبنبم و ق مو قرقوو روپقک و هکزیو‬
‫للزل ههکووقههکول ه کن لر وبم ههقلعورلان ههکقتولضههکشتوآمر وش ه وبههرلیوانک ههروقههک‬
‫ل کن لر و ق مو قرقوو توبکش ‪.‬‬
‫‪ -3‬ل کن لر اکیوملب عو ق مواکیو قرقوو‪ :‬لقسو‬
‫عولزول کن لر اکور‬
‫و لرن و‬
‫سوال‬
‫پنجم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪ -5‬كاربرد ممیزی سیستم مدیریت کیفیت؟‬
‫قههزیواههکوبههرلیو ههن هو قههزلسوبههرلمر وش ه سوللزل ههکووموقههکودمل ه عواههکیو‬
‫ق ه مو ه قرقوو قیقههوولن ههکمو ههتوشههم وقکش ههعواههکیو قههزیوبههرلیولرزق هکبتو‬
‫لثربدشتو ق مو قرقوو قیقووموشنک کقتوشر وواکیوبنبهم همر ول ه یک و‬
‫ررلرو توگقر ‪ .‬قزیوشدصولماو م طودهم و هکز کسوبهرلیو نک ه و لدلهت‬
‫لن کمو توشهم ‪ .‬قهزیوشهدصو ممو م هطو شه رقکسو هکز کسوقهکو م هطو هکقرو‬
‫لشههدکصولزو کنههکو شهه ریولن ههکمو ههتوگقههر ‪ .‬قههزیوشههدصوثکلهه و م ههطو‬
‫کز کننکیو ناوبقرمنتولن کمو توگقر ‪.‬‬
‫سوال‬
‫ششم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪ - 6‬هدف از بهبود مداوم ‪ ،‬افزایش احتمتالی دستتیابی بته رضتایت‬
‫بیشتتتر مشتتتریان و ستتایر طتترف هتتای ذینفتتع چیستتت و شتتامل چ ته‬
‫اقداماتي است؟‬
‫حلقاومولرزقکبتومض قوو م م و نووشنک کقتوز قنعواکقتو عوبعوبنبم ونقکزو لرن ‪.‬‬
‫ققسولا لفوبرلیوبنبم و‬
‫میورل وحاواکیو کسو نوو‬
‫قکبتوبعولا لفو‪.‬‬
‫لرزقکبتورل وحاواکومولن دککولزو قکسوآننک‪.‬‬
‫بعو کروگقریورل وحاواکیولن دککوش و‪.‬‬
‫لن لز وگقریو و قق و حلقاومولرزقکبتون کقجوحک اولزوبکهکروگقهریوبهعو نظهمرو قهقسولقنکهعو‬
‫لا لفوبرآمر وش ولن وقکودقر‪.‬‬
‫ر قووبدشق سوبعو غققرلو‪.‬‬
‫سوال‬
‫هفتم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪ - 7‬كلیات استاندارد ‪ISO9001: 2000‬را توضیح داده شامل چند بند است ؟‬
‫لقههسول ه کن لر ونقکز ن ه قنکیوقههکو ق ه مو ه قرقوو قیقههوورلو رشههتو ههتو ن ه ‪ .‬مولزو‪ 8‬بن ه و‬
‫شکقاوش ول و‪:‬‬
‫‪ .1‬ا فومو ل نعو کربر ول کن لر ورلوشرحو ل و‪.‬‬
‫‪ .2‬رل عو‬
‫‪ .3‬ل‬
‫حکوومو کرقفو‬
‫‪ .4‬للزل کوو ر بطوبکو ق مو قرقوو قیقو‪.‬‬
‫‪ .5‬للزل کوو ر بطوبکو لملقوو قرقو‪.‬‬
‫‪ .6‬للزل کوو ر بطوبکو قرقوو نکبع‪.‬‬
‫‪ .7‬للزل کوو ر بطوبکوپ ق آمریو ح ما‪.‬‬
‫‪ .8‬للزل کوو ر بطوبکولن لز وگقریو و حلقاوموبنبم ورلولرللعو تون کق ‪.‬‬
‫سوال‬
‫هشتم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪ - 8‬الزامات ارائه شده در استتاندارد ‪ ISO9001:2000‬را نتام‬
‫ببرید؟‬
‫الف )الزامات عمومی‬
‫ل ه کن لر و رولب ه لو ههکز کسورلو لههزموبههعولق ههک و و ه مقسومول ههرلیوقههکو ق ه مو‬
‫قرقوو قیقوون م ومو پسوبروحیهظوآسوموبنبهم و ه لممولثربدشهتوآس طهکبقو‬
‫بکونقکز ن قنکیول کن لر و أ قه و هتومرز ‪ .‬طهکبقوبهکولقهسول ه کن لر اکو هکز کسو‬
‫بکق و‬
‫ب )الزامات مربوط به مستندسازی‬
‫ر ووا ه و ق ه مو ه قرقووقهکو هکز کسو م هطو ه ن لووآسو هکز کسو ه مسو‬
‫توگر و عوننهو ن تو رو ق مو قرقوو قیقوو کز کسو لرن و‬
‫سوال‬
‫نهم ‪ -‬فصل دوم‬
‫‪ - 9‬مسئولیت مدیریت شامل چه مواردي مي باشد؟‬
‫‪ -1‬ن و قرقو‬
‫رابری و نه ومو شهکر ووش هکاو ه قرقوولرشه ولزوامل هاوضهرمریولق هک ومون نه لریوقهکونظهکمو ه قرقوو‬
‫قیقوو کرل ومولثربدهوبرلیو قکبتوبعو نکشعوطرفواکیویقنیعوبعوش کرو تورم‬
‫‪-2‬طرحورقزی‬
‫طرحورقزیو نک کو ق مو قرقوو قیقوو لرلیولا قوو توبکش ‪ .‬قرقوولرش وبکق ولط قنکسوحک هاون کقه و‬
‫عولا لفو قیقوولز لعوآننکقتو عو نووبرآمر و ر سونقکز ن قنکیو ح ماو مر نقهکزوا ه ن و روملحه اکو‬
‫مو هطمحو ههر بطو رو رمسو ههکز کسو قههقسوشه ولنه و ههعوبکقه ورکبههاولنه لز وگقههریوبههم وموبههکودههطو شههتو قیقههوو‬
‫کزگکروبکش ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫لملقو ولد قکرومولر بکطکو‬
‫‪ -4‬بکزن ریو قرقو‬
‫‪-5‬‬
‫قرقوو نکبع‬
‫ارو کز کنتوبرلیور ق سوبعولا لفودم ونقکز ن ول یک ولزو نکبعو توبکشه ‪ .‬ه قرقوو نهکبعوننههو ن هتو رو‬
‫حنقولاه لفو هکز کسو لر ‪ .‬لهیلو هکز کسوبکقه و نهکبعو مر نقهکزوبهرلیول هرلوموحیهظو ق ه مو ه قرقوو قیقهوومو‬
‫بنبم و لممولثربدشتوآسومورضکقوو ش ریولزوطرققو أ قسونقکزاکیو ش ریورلو ققسون کق ‪ .‬کر نکسوقکهتو‬
‫لزو نکبعو نمو کز کسو ح مکو توشمن‬
‫سواالت فصل سوم‪: 1-‬‬
‫‪-1‬دیدگاه سازمان ها نسبت به جایزه ملی کیفیت چگونه است؟‬
‫‪-2‬چهار مفهوم تطبیقی یا چهار سطح کیفیت را که سپری کرده است را نام ببرید؟‬
‫‪-3‬منظور از الگوهای تعالی سازمان چیست؟‬
‫‪-4‬معیارهای اصلی جایزه ملی کیفیت در ایران را نام ببرید؟‬
‫‪-5‬مدل جایزه ملی کیفیت ایران را ترسیم نمایید؟‬
‫سواالت فصل سوم ‪: 2-‬‬
‫‪ -1‬ملر والزموبرلیور ق سوبعو کلتو کز کسورلونکموببرق ‪.‬‬
‫للف) م عوموگ رهو کز کنت‬
‫ک) قرقووشرلقن‬
‫ج)ا فوگیلریومو مقسودطو شتومول رل ژی‬
‫) م عومولر نکیو کر نکس‬
‫‪ -2‬قکراکیو او کقز و لتو قیقوورلونکموببرق ‪.‬‬
‫ک)شرلقن‬
‫للف)رابریومو قرقو‬
‫) کر نکس‬
‫ج) نکبع‬
‫‪ -3‬او‪ RADAR‬رولل میو کلت‪ EFQM‬چعوشکدصواکیورلو رو مر و‬
‫قکراکیو ملن ن کزیو رونظرو لر ؟‬
‫للف) حوورمقکر‬
‫ک) ن موموقکپکرچعوبم سورمقکر‬
‫ج) چ من توشرلقن وقک گقری‬
‫)م م و لر تو لاوبروبنبم وموقک گقری‬
‫سواالت فصل چهارم‪:‬‬
‫‪ -1‬رومدل کانو الزامات و نیازهای مشتری به‬
‫چند دسته تقسیم می شود شرح دهید‪.‬‬
‫‪ -2‬تشریح دیدگاه چهارمرحله ای ‪qfd‬را شرح‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪-3‬توانایی ها ومزایای ‪qfd‬را بنویسید‪.‬‬
‫‪-4‬مراحل ساخت خانه کیفیت را نام ببریید‬
‫و‪2‬مورد را شرح دهید‪.‬‬
‫سئواالت تشریحی‪:‬‬
‫‪ .1‬طبق مدل کانو الزامات و نیازهای مشتری به چند دسته تقسیم میشود ؟‬
‫‪ -1‬الزامات اساس ی ‪ -2‬الزامات عملکردی ‪ -3‬الزامات انگیزش ی‬
‫‪ .2‬خانه کیفیت را تعریف و به چند صورت است ؟‬
‫ابزار اولیه برنامه ریزی که در ‪ Qfd‬استفاده میشود خانه کیفیت است‪ .‬خانه کیفیت صدای مشتری را به احتیاجات‬
‫طراحی ترجمه میکند که اندازه مشخصه های هدف را براوردو به گونه ای آنها را مقابل هم مرتب میکند که‬
‫سازمان بتواند آن احتیاجات را پاسخ دهد‪.‬‬
‫‪(Whats‬چه ها یا ندای مشتری) شامل خواسته ها و نیازهای مشتریان از محصوالت یا خدمات می باشند‪.‬‬
‫‪(Hows‬چگونه ها یا ندای سازمان) مبین چگونگی ارائه خواسته های مشتریان در محصوالت می باشند‪.‬‬
‫خانه کیفیت ماتریس ی است که در آن میان چه ها و چگونه ها مشخص می گردد‪.‬‬
‫‪.3‬گسترش عملكرد كيفيت ‪ QFD‬را تعريف كنيد؟‬
‫در واقع ‪ QFD‬يك ابزار كيفيتي پيشرفته است كه هدف آن‪ ،‬افزايش سهم بازار از طريق جلب رضايت مشتريان مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬توانايي ها و مزاياي ‪ QFD‬را بنويسيد؟‬
‫ زمان كوتاه تر توسعه محصول‬‫ كاهش تعداد دفعات تغيیر در طرح هاي مهندس ي‬‫ كاهش هزينه هاي اوليه معرفي محصول به بازار‬‫ رضايت مشتريان از تأمین خواسته ها و نيازهايشان‬‫ بهبود قابليت هاي ساخت محصول‬‫ ايجاد يك زبان مشترك بین واحدهاي مختلف سازمان‬‫ ايجاد يك بانك اطالعاتي براي استفاده و كاربردهاي آتي‬‫‪ .5‬نگرش چهار مرحله اي ‪ QFD‬را بنويسيد؟‬
‫‪ -1‬برنامه ريزي محصول‬
‫‪ -2‬طراحي محصول‬
‫‪ -3‬طرح ريزي فرايند‬
‫‪-4‬طرح ريزي توليد‬
‫سواالت فصل پنجم ‪:‬‬
‫در ارتباط با حاالت خرابی های بالقوه “‬
‫‪-1‬ضمن ارائه تعریفی ازحاالت بالقوه خرابی ها‪ ،‬دالیل بکارگیری آن را در صنایع شرح نمائید؟‬
‫متدلوژي یا روشي است سیستماتیك كه به دالیل زیر به كار مي رود‪:‬‬
‫الف‪ -‬شناسایي و اولویت بندي حاالت بالقوه خرابي دریك سیستم‪ ،‬محصول‪ ،‬فرآیند و یا سرویس‪.‬‬
‫ب‪ -‬تعریف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و یا كاهش میزان وقوع حاالت بالقوه خرابي‪.‬‬
‫ج ‪-‬ثبت نتایج تحلیل هاي انجام شده به منظور فراهم كردن مرجعي كامل براي حل مشكالت درآیند‪.‬‬
‫)‪- 2‬اهداف و خصوصیات تکنیک )‪ FMEA‬را شرح دهید؟‬
‫بطور کلی هدف از اجرای این تکنیک جستجوی تمام مواردی است که باعث شکست یک محصول قبل از‬
‫اینکه آن محصول به مرحله تولید و مونتاژ نهایی برسد می شود‪.‬‬
‫‪-1‬پیشگیری قبل از وقوع حوادث است ‪،‬‬
‫‪«-2‬یك اقدام قبل از واقعه است» نه «یك تمرین بعد از آشكار شدن مشكالت»‪.‬‬
‫‪-3‬ابزاری پویا در چرخه بهبود مستمر یاد کنیم این تکنینک اگر در جای خود و به موقع اجرا گردد باعث‬
‫رشد و توسعه یک راه همیشگی و جاودانگی می گردد‬
‫‪-3‬از انواع ‪ FMEA‬فقط ‪ 3‬مورد را نام ببرید؟‬
‫‪ -1‬طراحي سیستم ها و زیرسیستم ها از ابتدایي ترین مراحل (‪)System-FMEA‬‬
‫‪ -2‬طراحي قطعات جدید و یا اعمال تغییرات در طرح هاي جاري(‪)Design-FMEA‬‬
‫‪ -3‬طراحي و یا توسعه فرآیندهاي تولید یا مونتاژ (‪)Process-FMEA‬‬
‫‪ -4‬طراحي و یا توسعه فعالیت ها و ارائه خدمات (‪)Service-FMEA‬‬
‫‪ -5‬طراحي ماشین آالت (‪)Machinery-FMEA‬‬
‫‪ DFMEA-4‬را شرح دهید و دو مورد از مزایای آنرا بنویسید‪.‬‬
‫این روش که یک روش سیستماتیک است که درواقع جهت شناسایی و الویت بندی نقص ها و کاستی های‬
‫طراحی محصول و در نهایت نسبت به حذف آن بکار می رود‪.‬‬
‫مزایای استفاده از ‪ DFMEA‬عبارتند از ‪:‬‬
‫کاهش نرخ شکست محصول در دوره عمر مفید آن‪.‬‬
‫با شناسایی و پیشگیری از وقوع حاالت بالقوه ‪ ،‬در طول عمر مفید محصول خرابی های کمتری رخ می دهد‪.‬‬
‫کاهش زمان معرفی محصول جدید‪.‬‬
‫جلوگیری از صرف هزینه های اضافی‪.‬‬
‫اقدامات و فعالیتهای الزم را برای بهبود طراحی الویت بندی می کند‪.‬‬
‫انگیزه کار گروهی را افزایش می دهد‪.‬‬
‫‪PFMEA -5‬را شرح دهید و دو مورد از مزایای آنرا بنویسید؟‬
‫بطور کلی این روش در ارتباط با فرآیند و پروسه حاالت خرابی بالقوه مورد ارزیابی قرار می دهدکه به‬
‫فعالیتهای ذیل استوار است‪:‬‬
‫حاالت خرابی بالقوه فرآیند را که به محصول مرتبط می باشد را شناسایی می کند‪.‬‬
‫آثار بالقوه ناشی از خرابی های را در نزد مشتری ارزیابی می نماید‪.‬‬
‫کلیه آیتمهایی که در جهت کاهش وقوع یا شناسایی شرایط خرابی ‪ ،‬کنترل شوند را شناسایی می کند‪.‬‬
‫سواالت فصل ششم ‪:‬‬
‫‪-1 ‬الگوبرداری را تعریف کنید‪ .‬رمشتو ق ک قکول وو عو کز کننکوب قلعوآسو تو ملنن و‬
‫ش کلقوواکیودم ورلوبرول کسوبن رقسو ن ووقکو کز کسولن لز وگقریومول حو نن ‪ .‬رو‬
‫رول وومو تو ملن و م طولنمل و کز کننکیو‬
‫ملرعولل موبر لریولبزلریوبرلیوبنبم و‬
‫ملق یومود ک توبعو کروگرش عوشم ‪.‬‬
‫‪-2 ‬انواع الگو برداری را نام ببرید‪ )1 .‬لل موبر لریو لدلتو‪ )2‬لل موبر لریوررکب تو‪)3‬‬
‫لل موبر لریوشرلقن ی‬
‫‪-3 ‬فرایندهای الگو برداری را نام ببرید‪ -1 .‬شنک کقتومو رکوشرلقن ودم و‪ -2‬ملشقو رو‬
‫مر و مضم و مر ولل موبر لریو‪ -3‬عوآمریو ل و‪ -4‬حلقاو ل واکوموشنک کقتوشککفو‬
‫اکو‪ -5‬برنک عورقزیومول رلیوبنبم واکو‪ -6‬بکزون ری‬
‫‪‬‬
‫‪ -4‬وظیفه تیم پروژه را تعریف کنید‪ .‬مظقیعو قموپرمژ وپسولزو عوآمریو ل واک و ی قرو‬
‫لط اکووبعو ووآ ومو شدصو ر سوحمز واکیوبنبم و توبکش ‪ .‬لقسو کرو روو مو رحلعوزقرو‬
‫مروو توگقر ‪ :‬بکزن ریو حلقلتو ل واکووووشنک کقتومو حلقاوشککفواکو روا لکر‬
‫‪ -5‬چه زمانی از اصطالح شکاف مثبت و چه زمانی از اصطالح شکاف منفی‬
‫استفاده میکنند؟ روحکل تو عول کن لراکیو لدلت وبکال رولزوا لکر وا فوررلروگقر و‬
‫ل ط حوشککفو ثبووموان ک توو طمحوا لکر یو رقکو کز کسوپکققسو رولزوا لکر و‬
‫ا فوقکوبن رقسورمقعو م م وررلروگقر ول ط حوشککفو نیتورلوبککرو توبرن‬
‫سواالت فصل هفتم ‪:‬‬
‫‪ .1‬کایزن را تعریف نموده و چند مورد از فعالیتهای آن را بنویسید؟‬
‫‪ .2‬شش مورد از اصول بیست گانه مدیریت در کایزن را ذکر نمایید؟‬
‫‪ .3‬ویژگی های یک استاندارد چه می باشد؟‬
‫‪ .4‬گمبا را تعریف نموده و چند مورد از فواید آن را بنویسید؟‬
‫‪ .5‬استاندارد مدیریتی و استاندارد عملیاتی را توضیح دهید؟‬
‫سواالت فصل‪:2-7‬‬
‫‪ .1‬کایزن چیست؟‬
‫‪ .2‬برداشت مدیریت غربی از کارکردهای شغلی را شرح دهید و تفاوت آن را با‬
‫برداشت مدیریت ژاپنی بنویسید؟‬
‫‪ .3‬مدل مدیریت کایزنی را توضیح دهید؟‬
‫‪ .4‬ویژگی های کایزن و نوآوری را با یکدیگر مقایسه کنید؟‬
‫‪ .5‬چند مورد از اصول بیست گانه مدیریت در کایزن را نام ببرید ؟‬
‫‪ .6‬مراحل چهارگانه چرخه دمینگ را نام ببرید؟‬
‫‪ .7‬مودا ( اتالف ) چیست ؟‬
‫‪ .8‬چهار مورد از انواع اتالف (مودا ) را نام ببرید و توضیح دهید ؟‬
‫‪ .9‬گمبا چیست شرح دهید ؟‬
‫‪ .10‬ویژگی های یک استاندارد را نام ببرید ؟‬
‫سواالت فصل هشتم ‪:‬‬
‫‪ -1‬ق مولن لز وگقریورلو رقفو نق ؟‬
‫سیستم اندازه گیری عبارت است از عملیات اندازه گیری‪،‬روش های اجرایی‪،‬ابزار اندازه گیری‪،‬نرم افزار و‬
‫اپراتورها برای اعطای یک عدد به مشخصه اندازه گیری شده‪.‬‬
‫‪-2‬مقژگتواکیوقکو ق مولن لز وگقریورلوبقکسو نق ؟و‬
‫‪ -1‬ق مولن لز وگقریوبکق و حوو ن راوآ کریوبکش و‪.‬‬
‫‪ -2‬قزلسونم کنکوو روشرلقن ولن لز وگقریو رو نکق عوبکونم کنکوو رو ملق ورط عوبکق ب قکرو مو‬
‫بکش و‪.‬‬
‫‪ -3‬قزلسونم کنکوو روشرلقن ولن لز وگقریو رو نکق عوبکوح م ورکباوربماورط عو‪ LSL, USL‬بکق و‬
‫ب قکرو موبکش و‪.‬‬
‫‪ -4‬ملنکقتولن لز وگقریوبکق وح لراوقکو امولزو روو مر ولن ظکروبرلیو شد عوبقش ر بکش و‪.‬‬
‫سوال ‪ -3‬لنمل ونم کنکوو رو ق مولن لز وگقریوورلونکموببرق ‪ .‬مضقحو اق‬
‫‪-1‬ثبکو؛و کزگکریومو ملموقکو ق مولن لز وگقریورلو روطماوز کسونشکسو تو ا ‪.‬‬
‫‪-2‬تمایل ‪:‬تمایل شاخص عددی است که برای اندازه گیری صحت مورد استفاده قرار می گیرد‬
‫‪-3‬ارتباط خطي ‪،‬مقدارتفاوت شاخص اندازه با قطعه مورد سنجش در دستگاه اندازه گیري را گويند‪.‬‬
‫‪-4‬تکرارپذیری ‪:‬اگر يك اپراتور به طور مكرريك مشخصه از قطعه مشابه در مكان وبا ابزار مشابه اندازه گیري‬
‫نمايد تكرار پذيري رخ داده است ‪.‬‬
‫‪ -5‬کثقروپیقریوابکروول وولزو قزلسولنحرلفو رو قکن قسولن لز واکونکشتولزوشک مراکقتوغقرو‬
‫لزولنحرلفویل تو کنن ‪ :‬رطمبوو؛لشرل و؛وشنمسون ن لریو لبزلر؛ ک‬
‫سواالت فصل نهم ‪:‬‬
‫ملاو‪-1‬شهو ق کورلو رقفو نق ‪.‬‬
‫شهو ق کورمشتول وو ن مومونظکمو ن وبرلرول حو‬
‫شرلقن ورلابر رومو م عود کوومو ح مالوو ق وكعو‬
‫برلروكکاهوچش قرو رو قزلسواقکواکرو رقفوش و‬
‫ش رروبرورمشنکروآ کرروموا لتو كتول و‪ .‬رولقسو‬
‫رقفوبعولا قوول حوموبنبم روبرول کسو رقفو ش رر‬
‫لزواقکو أكق وش ول و‪ .‬رحلعول لتو روارول حوشهو‬
‫ق کو ققسو رققونقکزو ش ررومو پسو رقفواقمکولز‬
‫نظرولا قووآسوپکرل رو ركقیقووكکرو توبکش ‪ .‬لزو نظرو‬
‫ققسوا ف وشهو ق کودمل کرو بققسولا لفوبرول کسونقکزو‬
‫ش ررومنع حظکوو لدلتو کز کسول و‪.‬‬
‫سوال ‪ -2‬چرخه شش سيگما را توضيح دهيد‪.‬‬
‫چرخه ‪ DMAIC‬متدولوژي نتیجه گرایي مي باشد كه پروژه هاي شش سیگما‬
‫برمبناي آن انجام میگیرند ‪ .‬بعبارتي ساده تر چرخه ‪ DMAIC‬روش سیستماتیك‬
‫و منظم براي حل مسائل و پیشبرد این دست از پروژه ها مي باشد ‪.‬‬
‫تعریف‬
‫اندازه گیري‬
‫كنترل‬
‫‪DMAIC‬‬
‫تحلیل‬
‫بهبود‬
‫سوال ‪-3‬اجرای صحیح پروژه به چه مواردی نیازمند است‪.‬‬
‫خط سیر اجراي پروژه به مواردي چون حمایت مدیریت و سرمایه گذاري‬
‫وابسته است‪.‬‬
‫ك کنتوكعولزوشهو ق کول یک وكر ولن ولیاکسو لرن وكعو رولقسوپرمژ و‬
‫ن رقسواک او وپش قبکنتو قرقووملن قزهوبکالو ح مکو توشم ‪ .‬لشرل و‬
‫بکال رقسو طحو کز کنتوبکق وبعوشهو ق کو م اوشمن ‪ .‬ک توشركوواکولزو‬
‫ش کلق نکومولب كکراکروشهو ق کو رو مرسودم وح کقوو توكنن وموبعو مروو‬
‫ش کالنعو رولن کموآسوشركوو توكنن ومومروودم ورلوبعوآسولد کصو تو‬
‫ان ‪.‬آرکرو نن سو قکو قرواک اوشركووپلتولكرقا وبعوش وو حوو کثقرو‬
‫شهو ق کوررلروگرش ع وك کوموكکرو کز کنتورلوبکز کزروكر ومون رهو‬
‫كکركنکسورلون بووبعولقسوپرمژ و غققرو ل ول و‪.‬‬
‫سوال ‪ -4‬مراحل کلیدي ‪ 6‬سیگما با استفاده از فرآیند ‪ DMAIC‬را نام‬
‫برده مختصرا توضیح دهید ‪.‬‬
‫مراحل ‪ 6‬سیگما‬
‫شرآقن اکرو لق ر‬
‫تعریف‬
‫رقفونقکزاکومو مر کوو ش رقکس‬
‫رقفو رزاکروپرمژ و‬
‫رقفوپرمژ وبم قلعوننشعوبر لررولزو رقکسو کررو‬
‫سنجش‬
‫ن هوپرمژ وبرلرولرضکرونقکزاکرو ش رقکسو‬
‫م عوقکوطرحو عوآمررو ل واکو‬
‫عوآمررومو نکق عولط اکووبرلرو ققسوپقک اکومو ررواک‬
‫آنالیز‬
‫بهبود‬
‫کنترل‬
‫آنکلقزو القاو کقکومو رچش عوملرقک قمس‬
‫قسوملرقک قمسو روشرآقن‬
‫شفوشر وواکوبرلروبنبم و روآقن و‬
‫بنبم وپرم عوبرلر لزوبقسوبر سوملرقک قمسو‬
‫م عو کق زقسواکرود قوموطرحور ر ن ول رلقت‬
‫ن راوملرقک قمسوشرلقن وبرلروبرطرفو ر سونقکزاکرو ش رقکس‬
‫م عوقکول رل ژیوبرلرونظکروومو ن راوشرلقن وبنبم وقکش عو‬
‫ل رلروپقشرشوواکوموبنبم اکرو ق مواکومو کد کراکو‬
‫سواالت فصل دهم‪:‬‬
‫‪ -1‬پوکا یوکه چیست و مشخصه های آن را نام ببرید ؟‬
‫پوكايوكه سيستمي است كه از هدر رفتن انرژي‪ ،‬زمان و منابع قبل از بروز خطا در آينده‪ ،‬جلوگیري ميكند‪ . .‬گران نیاشد ‪-‬تولید کنندگانی که با این مساله آشنایی دارند بتوانند به‬
‫صورت اثر بخش از آن بهره برند ‪-‬بر مبنای سادگی و خالقیت انجام شود ‪-‬قابل اجرا باشد ‪.‬‬
‫‪ -2‬روشهای استفاده از پوکا یوکه را نام برده و به اختصار توضیح دهید ؟‬
‫ارتباط ‪:‬ارتباط این روش پیامدهایی را برای اپراتور ارسال می دارد که قطعه در محل مناسبی قرار ندارد ‪ .‬سنسورهای عنصر اصلی روش ارتباطی می باشند در این روش سنسورها با‬
‫قطعه یا ش ی تماس پیدا می کنند ‪.‬‬
‫شمارش ‪ :‬این روش هنگامی استفاده می شود که تعداد عملیات مشخص ی در فرآیند مورد نیاز بوده است و یا محصول از تعداد قطعات مشخص تشکیل شده است ‪ .‬یک سنسور‬
‫تعداد دفعاتی که یک قطعه استفاده می شود و یا یک فرآیند کامل می شود را شمارش می کند و تنها زمانیکه شمارش صحیح باشد و با مقدار مورد نظر تطابق نداشته باشد قطعه‬
‫را رها نمی کند ‪.‬‬
‫توالی حرکت ‪ :‬برای ثبت انجام یک حرکت یا یک مرحله استفاده می نماید چنانچه مرحله مورد نظر انجام نشده باشد سنسور با ارسال پیغام دستگاه را متوقف و اپراتور را مطلع‬
‫میسازد ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ -3‬ابزارهای مورد استفاده در پوکا یوکه را نام برده و به اختصار توضیح دهید ؟‬
‫ابزارهای ارتباط فیزیکی ‪:‬از طریق ملس کردن فیزیکی یک ش ی کار می کنند این ش ی می تواند یک قسمت از دستگاه یا قطعه تولید شده باشد ‪.‬‬
‫ابزارهای حس ی انتقال انرژی‪ :‬از دو بخش ارسال کننده و دریافت کننده تشکیل شده است ارسال انرژی می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد ‪ .‬این ابزار با استفاده از انرژی برای‬
‫شناسایی و جلوگیری از خرابی مورد استقاده قرار میگیرد ‪.‬‬
‫ابزار سنسورهای هشدار دهنده ‪:‬هنگام وجود مشکل به اپراتور پیام می دهد این سنسورها از رنگها – زنگ – چراغ برای جلب توجه کارگر استفاده می شود ‪.‬‬
‫‪ -4‬عناصر چهار گانه ‪ ZQC‬را نام ببرید ؟ بازرس ی در مبدأ‪ -‬بازرس ی ‪ - %100‬بازخور سریع – پوکایوکه‬
‫‪ -5‬ابزارهای دستیابی به خرابی صفر را نام ببرید ؟ فاکتورهای فرهنگی – پراکندگی – پیچیدگی – اشتباهات‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫ادامه سواالت فصل دهم پوکایوکه‬
‫‪-)1‬تکنیکهای بازرسی به ئمنظورکنترل کیفیت رانام ببرید؟‬
‫_بازرسی قضاوتی _بازرسی اطالعاتِی_بازرسی منشساء‬
‫‪-)2‬اجزای کنترل کیفیت صفر( ‪) ZQC‬رانام ببرید؟‬
‫_بازرسی منشاء_بازرسی صددرصدی_اقدام فوری‬
‫‪ -)3‬پوکایوکه چیست؟ومفهوم کنترل کیفی صفرراتوضیح دهید؟‬
‫یک مهدس تولید ژاپنی به نام شی جی یو شینگوبود که این نظریه را به صورت ابزاری‬
‫قوی برای رسیدن به عیوب صفر وسرانجام حذف بازرسی های کنترل کیفی بسط داد‬
‫کنترل کیفی صفریک روش کنترل کیفیت جهت رسیدن به خرابی صفراست وبراین اصل‬
‫استواراست که جلوی ایجادضایعات راازطریق کنترل اجرای فرایند می توان گرفت وهمان‬
‫مفهوم پوکایوکه می باشد‬
‫‪ -)4‬عوامل ایجادکننده خرابی رانام ببرید؟‬
‫_ خطادرطراحی فرایند _تغییرپذیری فرایندها _استفاده ازموادمناسب _فرسایش تجهیزات‬
‫ونامناسب بودن آن ها _نهایتا چهار حالت بطورصحیح اجرا شونداشتباهات ساده انسانی‬
‫دربعضی مواقع به وقوع می پیوندند ومنجربه بروزخرابی هایی میشوند‬
‫‪ -)5‬استفاده ازابزارهای اکتشافی در پوکایوکه به چه منظوری است ؟ وبه چند گروه تقسیم می‬
‫شوند؟‬
‫بسیاری ازخطاها به دلیل دقت پایین اپراتورها درحین فرایند ‪،‬اتفاق می افتد ابزارهای‬
‫اکتشافی وسنسورها موجب می شوندکه ازاشتباهات تشخیصی اپراتورها درحین فرایند‬
‫‪15/02/1390‬‬
‫‪poka-yoke‬‬
‫جلوگیری شودوبه سه گروه عمده تقسیم می شوند‪:‬‬
‫‪ -)4‬عوامل ایجادکننده خرابی رانام ببرید؟‬
‫_ خطادرطراحی فرایند _تغییرپذیری فرایندها _استفاده ازموادمناسب‬
‫_فرسایش تجهیزات ونامناسب بودن آن ها _نهایتا چهار حالت بطورصحیح‬
‫اجرا شونداشتباهات ساده انسانی دربعضی مواقع به وقوع می پیوندند ومنجربه‬
‫بروزخرابی هایی میشوند‬
‫‪ -)5‬استفاده ازابزارهای اکتشافی در پوکایوکه به چه منظوری است ؟ وبه چند‬
‫گروه تقسیم می شوند؟‬
‫بسیاری ازخطاها به دلیل دقت پایین اپراتورها درحین فرایند ‪،‬اتفاق می افتد‬
‫ابزارهای اکتشافی وسنسورها موجب می شوندکه ازاشتباهات تشخیصی‬
‫اپراتورها درحین فرایند‬
‫جلوگیری شودوبه سه گروه عمده تقسیم می شوند‪:‬‬
‫‪ -)1‬سنسورهای تماس فیزیکی‬
‫‪ -)2‬سنسورهای انرژی‬
‫‪ -)3‬سنسورهایی که می توانند تغییرات درشرایط فیزیکی را شناسایی کنند‬
‫‪32‬‬
‫‪poka-yoke‬‬
‫‪15/02/1390‬‬
‫سواالت فصل یازدهم ‪:‬‬
‫‪-1‬هدف از بهبود بهره وری‬
‫چیست؟‬
‫‪ ‬استفاده بهینه از منابع مادی‪،‬نیروی انسانی‪،‬تسهیالت‪،‬غیره‬
‫به طریق علمی‪،‬کاهش هزینه های تولید‪،‬گسترش‬
‫بازارها‪،‬افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش‬
‫دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن گونه که‬
‫به سود کارگر‪،‬مدیریت و عموم مصرف کنندگان‬
‫‪-2‬عوامل مؤثر بر بهره وری‬
‫چیست؟‬
‫عوامل متعدد و گسترده ای بر بهره وری مؤثر هستند که برای مثال می‬
‫توان به نحوه استقرار ماشین آالت و پرسنل‪،‬مهرت نیروی کار‪،‬کیفیت مواد‬
‫ورودی‪،‬عوامل جغرافیایی وآب وهوا‪،‬ارتباطات‪،‬اخالق کاری‪،‬میزان سرمایه‬
‫گزاری‪،‬تحقیق و توسعه‪،‬قوانین دولت‪،‬آموزش‪،‬صرفه جویی و غیره اشاره‬
‫نمود عوامل ذکر شده به دودسته عوامل خارجی عوامل داخلی طبقه بندی‬
‫می شوند‪.‬عوامل خارجی شامل عواملی هستند که تحت کنترل مدیریت‬
‫نیست و مدیریت در کوتاه مدت نمی توانند آنها را تغییر دهد و باید با آنها‬
‫منطبق شود و مانند مسائل سیاسی‪،‬قوانین دولتی و یا قوانین مالیاتی‪.‬‬
‫‪-3‬چرخه مدیریت بهره وری مرکب از‬
‫چهار مرحله را بنویسید؟‬
‫الف‪-‬اندازه گیری و سنجش بهره وری‬
‫ب‪-‬ارزیابی بهره وری‬
‫چ‪-‬برنامه ریزی برای بهبود بهره وری‬
‫د‪-‬بهبود بهره وری‬
‫‪-4‬شاخص های بهره وری در قالب چه دسته هایی تقسیم شده‬
‫و بطور مختصر توضیح دهید؟‬
‫بهره وری جزئی‪،‬بهره وری مجموع عوامل‪،‬بهره وری چند عامل‪،‬بهره‬
‫وری کل‪،‬بهره وری جامع کل عوامل بهره وری جزئی؛عبارتست از‬
‫نسبت محصول یا ستانده به یک منطقه از نهاده مثال بهره وری‬
‫کار‪،‬بهره وری سرمایه وبهره وری مواد‪،‬بهره وری کار‪،‬متداول ترین‬
‫شاخص بهره وری است که از حاصل ارزش یا صحیح تر ارزش‬
‫افزوده بر تعداد کارکنان شاغل در تولید ویا بر مجموع نفر ساعت کار‬
‫بهره وری چند عامل؛عبارتست از حاصل کسر ارزش محصول کل یا ارزش‬
‫افزوده بر تعدادی از نهاده ها‪.‬‬
‫بهره وری چند عامل تنها میزان بهره وری را‬
‫در ارتباط با زیر مجموعه ای از کل نهاده اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫بهره وری کل از تقسیم ارزش کل محصوالت تولیدی به مجموع ارزش کلیه‬
‫نهاده های مصرفی به دست می آید‪،‬بهره وری کل‬
‫معیاری است کلی که تأثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها از قبیل نیروی‬
‫انسانی‪،‬مواد قطعات‪،‬ماشین آالت سرمایه‪،‬انرژی و نظایر آن را در ارتباط با‬
‫میزان و ارزش تولید در نظر می گیرد‪.‬‬
‫‪-5‬راه حلهایی که شرکت برای ارتقاء بهره وری و کیفیت تدوین می کند را نام ببرید و‬
‫بطور مختصر توضیح دهید؟‬
‫الف‪-‬ایمان و اعتماد؛بهره وری و کیفیت در بلند مدت‪،‬تنها زمانی بهبود می‬
‫یابد که بین مدیریت و نیروی کار‪،‬اعتماد وجود داشته باشد‪.‬‬
‫ب‪-‬همکاری و تعهد؛زمانی که اعتماد بین مدیریت و کارکنان به حد معینی‬
‫برسد‪،‬هردومتعهد خواهند شد و در جهت بهبود بهره وری و‬
‫کیفیت‪،‬همکاری کنند‪.‬‬
‫ج‪-‬ارتباطات؛مانع اصلی در راه موفقیت روند بهره وری در اغلب‬
‫د‪-‬به هم پیوستگی؛بهبود بهره وری و کیفیت باید بر مبنای سیستم سازمانی‬
‫بهم پیوسته ای باشد که در آن قوانین به روشنی تعریف شده اند‪.‬‬
‫ز‪-‬استمرار؛شرکت های موفق‪،‬نشان داده اند که سطح بهره وری و کیفیت به‬
‫دست آمده و نتیجه تالش های مستمر برای بهبود در طی سالها بوده است‪.‬‬
‫ر‪-‬خالقیت؛تجربه نشان داده است اگر خالقیتی از طرف مدیران و کارکنان‬
‫نباشد‪،‬بهبودی در بهره وری وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫‪-6‬پنج استراتژی برای بهبود بهره وری را نام ببرید؟‬
‫الف)افزایش محصول با استفاده از همان مقدار نهاده‬
‫ب)افزایش محصول همراه با کاهش نهاده های مصرفی‬
‫ج)تولید همان مقدار محصول با کاهش نهاده های مصرفی‬
‫د)افزایش مقدار محصول‪ ،‬سریع تر ازافزایش نهاده های مصرفی‬
‫ه)کاهش بیشتر نهاده ها در مقابل کاهش محصول‬

similar documents