scientix

Report
Mеждународна конференция “Динамична математика в образованието”
ст. преп. Цеца Христова
София, 15.02.2014
семинар по европейски проект SCientix2
В съответствие с целите на Лисабонската
декларация и с утвърждаването от
Eвропейскaтa Комисия, че има нужда от
насърчаване на по-широко проучване на
методологиите в областта на научното
образование в началните и средните
училища и за подкрепа на мрежите на
учителите от декември 2009 г. стартира
нова,
уеб-базирана
информационна
платформа
за
природоматематично
образование в Европа – Scientix
семинар по европейски проект SCientix2
Да се осигури редовно разпространение и
споделяне на постигнатия напредък, ноу-хау
и най-добрите практики в областта на
природоматематичното образование
Да обезпечи механизъм за обратна връзка
семинар по европейски проект SCientix2
Scientix е проект, управляван от
Европейската Училищна Мрежа
(EUN) от името на ГД "Изследвания"
на Европейската Комисия и
финансиран по 7-ма рамкова
Програма.
семинар по европейски проект SCientix2


Създадена
е
през
1997
година
като
неправителствена организация от 30 министерства
на образованието в Европа, която предвижда големи
европейски образователни портали за обучение,
преподаване и съвместна работа.
Има водеща роля в постигането на промяна в
образованието чрез използването на нови
технологии .
семинар по европейски проект SCientix2
Насърчаване на използването
на ИКТ и цифрови технологии
в класната стая?
Mрежа от
30 министерства на
образованието в Европа
Насърчаване на европейските
измерения в училищата
Подобряване на качеството на
образование в Европа
Три области на интерес:
обслужване на училища,
научни изследвания и иновации,
споделяне на ресурси за обучение
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
8
Порталът е достъпен
на шест европейски
езика. Предназначен е
както за учителите,
така и научни
работници,
изследователи,
ученици, родители и
всички аинтересовани.
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
Ресурсно
хранилище
Превод по
поискване
Онлине
общуване
Новини и
събития
семинар по европейски проект SCientix2
Конференция 2011
Scientix 1:
2010 - 2012
Портал
Семинари
семинар по европейски проект SCientix2
Конференция 2011
семинар по европейски проект SCientix2
Онлайн обучение ...
семинар по европейски проект SCientix2
http://moodle.scientix.eu/c
ourse/view.php?id=79
http://cecascientix.blogspot.com/201
1/04/poster-for-scientixsconference-6-8-of.html
семинар по европейски проект SCientix2
Основна реч
Пoстерна сесия
• 46 разговори
• 2 Кръгли маси
•2510щандове,
мини-работилници
представящи
проекти, финансирани от
ЕС
семинар по европейски проект SCientix2
Но сега….550
участници
EUN ще покрие
Разходите по
настаняването
в хотела за
всички и 200
самолетни
билета.


http://www.scientix.eu/web/guest/projects/proj
ectdetail?p_p_id=SearchResultsScx_WAR_eunlreportl
et_INSTANCE_6EUr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=n
ormal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_SearchRes
ultsScx_WAR_eunlreportlet_INSTANCE_6EUr_actio
n=viewdetail&_SearchResultsScx_WAR_eunlreportlet_INS
TANCE_6EUr_groupId=10137&_SearchResultsScx
_WAR_eunlreportlet_INSTANCE_6EUr_articleId=49
000
http://www.ingenious-science.eu/web/guest
семинар по европейски проект SCientix2
http://www.skoool.co.uk/1goal_skoool_footbal
l/Default.html
семинар по европейски проект SCientix2

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/proj
ectdetail?p_p_id=SearchResultsScx_WAR_eunlreportl
et_INSTANCE_6EUr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=n
ormal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_SearchRes
ultsScx_WAR_eunlreportlet_INSTANCE_6EUr_actio
n=viewdetail&_SearchResultsScx_WAR_eunlreportlet_INS
TANCE_6EUr_groupId=10137&_SearchResultsScx
_WAR_eunlreportlet_INSTANCE_6EUr_articleId=38
734
семинар по европейски проект SCientix2
http://www.euhou.net/index.php/salsaj-software-mainmenu9/download-mainmenu-10?task=view&id=8
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/w
eb/innovative-practices-for-engaging-stemteaching
семинар по европейски проект SCientix2
семинар по европейски проект SCientix2
Инвестицията в
образованието днес ще ни
даде стабилно обществено
развитие в бъдеще!
семинар по европейски проект SCientix2
Повече информация
Logo of
organiza
tion of
the
speaker
Scientix Посланник за България
Цеца Христова, ПГ по КТС гр. Правец
([email protected])
http://scientix.eu
European Schoolnet - Science Programme Manager // Scientix project
manager
Àgueda Gras-Velázquez, European Schoolnet, Brussels,
Belgium
([email protected])
European Schoolnet - Web Editor // Scientix portal manager
Přemysl Velek, European Schoolnet, Brussels, Belgium
([email protected])
БЛАГОДАРЯ
ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!
семинар по европейски проект SCientix2

similar documents