Kolegij: Poslovne finansije

Report
Tema: Finansijska struktura i njena cijena
Teorijski
Pojam finansijske strukture,
Trošak pojedinih komponenata
finansijske strukture,
Izračun prosječne ponderisane
cijene finansijske strukture,
Praktično
Vježbamo izračun
Četiri seminarska rada:
WACC
CAPM
Beta koeficijent
Kako promjena izvora finansiranja
utiče na prosječnu cijenu
finansijske strukture
Vlasnički kapital, dugoročni i kratkoročni dugovi
(krediti, zajmovi, obveznice) na koje plaćamo kamatu.
Obaveze prema dobavljačima, državi, zaposlenima
spontane su prirode i zato ih ne uključujemo u pojam
finansijske strukture, kod izračunavanja njenog troška.
Struktura kapitala
Finansijska struktura = struktura kapitala + kratkoročni
finansijski dugovi.
Zahtijevana stopa prinosa na različite oblike
finansiranja (vrste izvora finansiranja).
Zašto računamo?
Diskontni faktor (zavisi procjena i uspješnost svih
naših investicionih projekata)
Uspješnost upravljanja finansijskom strukturom
identifikacija vrsta i veličine (iznosa)
pojedinih izvora finansiranja kompanije,
procjena troška zaduženosti (jedna vrsta
izvora finansiranja),
procjena troška vlasničkog kapitala (druga
vrsta izvora finansiranja),
izračun ponderisanog prosjeka oba troška
WACC – Weighted Average Cost of Capital
Zanemarujemo obaveze koje nemaju eksplicitni
trošak kamata
Znači = trošak duga je kamata koju plaćamo za
servisiranje duga i to efektivna kamatna stopa
VAŽNO: poreski štit!
Zabluda o besplatnom izvoru finansiranja.
Oportunitetni trošak ulaganja za vlasnike
Cijenu zadržane dobiti ćemo odrediti jednako
kao i za vlasnički (akcionarski) kapital
Najteže izračunati!
Re 
D1
g
P
Model diskontovanja dividendi
Trošak duga + premija za rizik (približno
3%)
CAPM model
0
Kompanija
General Electric
Coca-Cola
Intel
Motorola
Wal-Mart
Walt Disney
At&T
Exxon Mobil
H.J.Heinz
BellSouth
WACC (%)
12,47
12,32
12,19
11,65
10,99
9,28
9,22
8,16
7,78
7,41
Udio dug.duga u FS (%)
1
8
2
19
36
22
20
10
55
39
Da li je metoda upotrebljiva i za procjenu
kompanije koja nije akcionarsko društvo? Da, a
trošak vlasničkog kapitala računamo pomoću
referentne kompanije (veći je malo od nje).
Budući da je trošak zaduženosti niži od troška
vlasničkog kapitala, mogu li smanjiti trošak FS
povećavajući udio zaduženosti? Ne beskonačno 
veća poluga, rizičniji smo za zajmodavce,
povećavaju svoju maržu za rizik a nama viša
kamatna stopa. Zbog povećanog rizika i vlasnici
zahtijevaju viši prinos.
Finansijska struktura kompanije „Ipsilon“ je sljedeća: 35%
predstavlja kapital običnih akcionara, 10% kapital prioritetnih
akcionara, 55% je dugoročni dug. S obzirom na trenutne
okolnosti na tržištu ocijenili ste da su troškovi pojedinih
elemenata finansijske strukture sljedeći:
Vlasnički kapital običnih akcionara 20%
Prioritetne akcije
10%
Dugoročni dug
12%
(a) Koliko iznosi prosječni ponderisani trošak finansijske
strukture kompanije „Ipsilon“ uz pretpostavku da je stopa
poreza na dobit 17%?
(b) Zašto se po vašem mišljenju kompanija ne finansira višim
udjelom prioritetnih akcija, koje su s obzirom na podatke
jeftinije od duga?
Vrsta izvora
Učešće Cijena
Akcionarski kap.
35%
20%
Prioritetne akcije
10%
10%
Dugoročni zajam
55%
12%
UKUPNO
a) WACC =
100%
13,48%
Preduzeće „Fi“ je akcionarsko društvo koje kotira na berzi.
Akcionarski kapital se sastoji od 10.000 običnih akcija. Tržišna
vrijednost akcije je 20 KM. Od tržišnog portfolija se očekuje
prinos od 11% godišnje a kamatna stopa na državne obveznice
iznosi 5,5%. Beta preduzeća „Fi“ je ocijenjena na 1,2.
Osim akcionarskom glavnicom, „Fi“ finansira poslovanje i
pomoću jednog dugoročnog kredita u iznosu 80.000 KM za koji
plaća godišnje kamate od 9,5% i pomoću dva kratkoročna
kredita od kojih je jedan u iznosu 40.000 KM sa godišnjom
kamatnom stopom od 10,5% i jedan u iznosu 20.000 KM sa
godišnjom kamatnom stopom od 11%.
(a) Ako je porez na dobit 17%, koliko iznosi prosječna cijena
finansijske strukture „Fia“?
Vrsta izvora
Vlasnički kapital
Dugoročni kredit
Kratkoročni kredit 1
Kratkoročni kredit 2
UKUPNO
beta
RM
RRF
CAPM =
a) WACC =
Iznos (KM)
200.000
80.000
40.000
20.000
340.000
1,2
11%
6%
12,1%
10,54%
CIJENA
12,1%
9,5%
10,5%
Učešće
58,82%
23,53%
11,76%
11,0%
5,88%
100,00%
Kompanija „Eta“ ima sljedeću finansijsku strukturu (u KM):
Vlasnički kapital:
Dugoročni dug 1:
Dugoročni dug 2:
Kratkoročni dug:
17.000
54.000
23.000
18.000
Zahtijevana stopa prinosa na vlasnički kapital (CAPM) iznosi
15%. Na prvi dugoročni dug plaća godišnju kamatu od 10%, na
drugi dugoročni dug godišnju kamatu od 9,5%, dok na
kratkoročni dug plaća godišnju kamatu od 11,0% godišnje.
Porez na dobit u državi iznosi 35%.
a) Izračunajte prosječnu ponderisanu cijenu finansijske strukture
preduzeća „Eta“!
b) Za koliko se promijeni ta prosječna ponderisana cijena
finansijske strukture ako se stopa poreza na dobit u državi
promijeni na 10%.
Vrsta izvora
Vlasnički kapital
Dugoročni kredit 1
Dugoročni kredit 2
Kratkoročni kredit
UKUPNO
Iznos (KM) CIJENA
Učešće
17.000
15,0% 15,18%
10,0% 48,21%
54.000
9,5% 20,54%
23.000
18.000
11,0% 16,07%
112.000
100,00%
a) WACC =
7,83%
Ako je T = 35%
b) WACC =
9,96%
Ako je T = 10%
Komentar!!

similar documents