پزشکی

Report
‫با توجه به برنامههاي آموزشي هر رشته و به تشخيص گروه‬
‫مربوطه تعدادي از دروس اصلي مربوط به رشته را تعيين به‬
‫عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارائه دهند‪.‬‬
‫در دوره هاي كارشناسي تا ‪ 20‬ساعت و كارداني تا ‪10‬‬
‫ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته در طول‬
‫دوره بيافزايند‪.‬‬
‫تعداد واحد در دوره كارداني ‪ 64‬تا ‪ ،68‬كارشناسي ‪ 130‬و‬
‫كارشناسي ناپيوسته ‪ 65‬ميباشد‪.‬‬
‫اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نميباشد‬
‫تبصره‪ :1‬در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه‬
‫اخذ حداكثر يك درس عمومي همرا با كارآموزي در عرصه امكانپذير‬
‫است‪ .‬همچنين در صورتي كه دانشجو فقط يك درس تئوري باقيمانده‬
‫داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در كلس مربوط شركت‬
‫كرده ولي در امتحان شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد و‬
‫تأييد استاد مربوطه ميتواند همراه با كارآموزي در عرصه آن را‬
‫گرفته و از طريق معرفي به استاد بگذراند‪.‬‬
‫تبصره‪ :2‬چنانچه از درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در‬
‫نيمسال بعد ملزم به اخذ درس و شركت در كلس و كسب نمره قبولي‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫تبصره‪ :3‬در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه‬
‫دانشجوي دوره روزانه ‪ 24‬و شبانه ‪ 20‬واحد درسي باقيمانده داشته‬
‫باشد در صورتيكه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده‬
‫مي تواند كليه واحدها را اخذ نمايد‬
‫غيبت غيرموجه در امتحان به منزله دريافت نمره صفر‬
‫ميباشد‬
‫حداقل نمره قبولي در هر درس نظري ‪ 10‬و كارآموزي و‬
‫كارآموزي در عرصه ‪12‬‬
‫تبصره‪ :2‬هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل‬
‫دارند‪ ،‬اما نمره دروس نظري‪-‬عملي كه يك درس محسوب مي‬
‫شوند‪ ،‬معدل دوقسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب‬
‫هر كدام است‪ .‬درصورتيكه معدل دو قسمت نظري و عملي به‬
‫‪ 10‬نرسد و يا يكي از آنها كمتر از ‪ 8‬باشد‪ ،‬هر چند معدل به‬
‫‪ 10‬برسد‪ ،‬هر دو قسمت بايد مجدداا تكرار شود‪.‬‬
‫تبصره‪ 1‬ماده ‪ :25‬دانشجو حداكثر تا ‪ 3‬روز پس از اعلم‬
‫نمره ميتواند اعتراض خود را به آموزش دانشكده كتبا ا اعلم‬
‫نمايد‪.‬‬
‫در صورت اخذ معدل كمتر از ‪ 12‬نامنويسي دانشجودر‬
‫نيمسال بعد بهصورت مشروط ميباشد‬
‫تبصره‪ :1‬در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده كمتر از‬
‫‪ 12‬باشد آن نيمسال جزء سنوات محسوب نميگردد ولي در‬
‫صورت اخذ معدل كمتر از ‪ 12‬مشروطي محسوب ميگردد‬
‫دانشجويي كه به صورت مشروط نامنويسي ميكند حتي در نيمسال قبل‬
‫از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش از ‪ 14‬واحد را ندارد‬
‫تبصره‪ :‬در موارد استثنايي با توجه به تعداد واحد باقيمانده و سوابق‬
‫تحصيلي دانشجو ارائه تا سقف ‪ 20‬واحد به اين دانشجويان به عهده‬
‫شوراي آموزشي دانشگاه است‪.‬‬
‫ماده‪ :33‬دانشجو در مقطع كارداني حداكثر تا يك نيمسال و دورههاي‬
‫كارشناسي حداكثر تا دو نيمسال از مرخصي ميتواند استفاده نمايد‪.‬‬
‫ماده‪ :36‬دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنان به تأييد‬
‫شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند‬
‫حداكثر از يك نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات استفاده‬
‫نمايند‪.‬‬
‫ماده‪ :54‬ميهمان شدن دانشجو برا گذراندن يك يا چند درس با موافقت‬
‫دانشگاه مبداء و مقصد حداكثر تا ‪ 10‬واحد درسي به شرط رعايت‬
‫حداقل و حداكثر تعداد واحدها بلمانع است‪.‬‬

similar documents