31 ต.ค. 57 - สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

Report
การฝึ กคอบร้าโกลด์ 15
Cobra Gold Time line
มี.ค.57
มิ.ย.57
ก.ค. ส.ค.57
ต.ค.57
ม.ค.-ก.พ.58
ก.พ.58
10-20 ก.พ.58
CDC (10-14 มี.ค.57)
กำหนดแนวทำงในกำรฝึ ก
ทัง้ FTX, STAFFEX, HCA
HCA Site Survey
(1-7 มิ.ย.57)
ตรวจภูมป
ิ ระเทศเพือ
่ กำหนด
สถำนทีส
่ ำหรับโครงกำร
่
ชวยเหลือประชำชน
Planning Conference
(16 ต.ค. – 1 พ.ย.57)
กำรประชมวำงแผนกำรฝึ ก
เพือ
่ ยืนยันรำยละเอียดต่ำงๆ
ในกำรฝึ ก สถำนที.่ บุคลำกร
ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ
FSS, PC, TOW, Story board
Initial Planning Conference
กำรประชมวำงแผนขัน
้ ต ้น
ยกเลิกไปเนือ
่ งจำกปั ญหำทำงกำรเมือง
Cobra Gold Execution phase - ขนการฝึ
ั้
ก
FTX/CTX
- กำรฝึ กภำคสนำมและกำรฝึ กแลกเปลีย
่ น
STAFFEX กำรฝึ กฝ่ ำยเสนำธิกำร
- Maritime Security/Counter Piracy
- กำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล
- กำรต่อต ้ำนโจรสลัด
HCA
- ENCAP โครงกำรก่อสร ้ำง
- CHE โครงกำรแพทย์
ั มนำทำงกำรแพทย์
- Med Symposium กำรสม
- TTX กำรฝึ กแก ้ปั ญหำบนโต๊ะ
DV
- Opening Ceremony
- Amphibious Demonstration
- HCA Dedication
- Closing Ceremony
มี.ค.58
CG15 Planning Conference Time line
16 Oct – 1 Nov 14
8 9 10 13 14 15 16 17 20
ตรวจภูมิประเทศ
ตรวจภูมป
ิ ระเทศ (13ต.ค.57)
สำรวจพืน
้ ทีจ
่ ัดเลีย
้ งที่ JUSMAG
้
และพืน
้ ทีใ่ ชสอยที
โ่ รงแรมวินด์เซอร์สวีท
Bi-Lat
Sync
Meeting
24 25 27
Final
Site
Survey
TOW
31 1
Final
Planning
Conference
Storyboard
Workshop
Planning Conference (16 ต.ค. – 1 พ.ย.57)
กำรประชมวำงแผนกำรฝึ ก เพือ
่ ยืนยันรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรฝึ ก สถำนที.่ บุคลำกร, ยุทโธปกรณ์
ฯลฯ ประกอบด ้วย
• Bi-Lat Sync Meeting (16-17 ต.ค.57)– กำรประชุมประสำนงำนแบบทวิภำคี ไทย-สหรัฐฯ
• FSS (20-25 ต.ค.57)– กำรตรวจภูมป
ิ ระเทศขัน
้ สุดท ้ำย
• TOW (24-25 ต.ค.57)– กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึ ก
• FPC (27-31 ต.ค.57)– กำรประชุมวำงแผนขัน
้ สุดท ้ำย
• Story board Workshop (31 ต.ค. -1 พ.ย.57)– กำรกำหนดลำดับเหตุกำรณ์หลักในกำรฝึ ก
Bi-Lat Synchronization Meeting
16 – 17 Oct 14
สถำนที:่
ผู ้เข ้ำร่วม:
ห ้องประชุม COBRA GOLD ณ จัสแมกไทย
PACOM, EA, JESG, AND COMPONENT PLANNERS (40 นำย)
RTARF CG PLANNERS (40 นำย)
- ทบ. 6 นำย (ยก.ทบ./ทภ.๑/พล.๑ รอ./ร.๓๑ รอ./นสศ./พล.รพศ.๑)
- ทร. 9 นำย (ทร.๔/นย.๔/นสร.ทร.๑)
- ทอ. 5 นำย (ทอ.๔/นสร.ทอ.๑)
กำรสนับสนุน:
ทีพ
่ ัก 6 (ห ้อง ทบ.2/ ทร.3/ ทอ.1)
อำหำรกลำงวัน 40 นำย แบบ Buffet; 80บำท/คน = 3,200 บำท
ยำนพำนะเดินทำงจำกโรงแรมทีพ
่ ักไป-กลับ จัสแมกไทย
เบีย
้ เลีย
้ ง – ตจว. 9 นำย = 3,660 บำท
• น.5 จำนวน 1 นำย – 270 X 2 = 540 – 80 = 460
• น.4 จำนวน 8 นำย – 240 X 2 = 480 – 80 = 400 X 8 = 3200 บำท
Bi-Lat Synchronization Meeting
16 – 17 Oct 14 at JUSMAGTHAI
ตารางการปฏิบ ัติ
16 ต.ค. 57
0900-1100 CG15 SYNC BRIEF
1100-1200 แยกกลุม
่ ประชุม (FTX, HCA)
1200-1300 LUNCH
1300-1530 แยกกลุม
่ ประชุม (FTX, HCA)
1530-1600 สรุปผลประจำวัน (IN PROGRESS REVIEW)
17 ต.ค. 57
0800-0815
0830-1030
1100-1200
ประชุมติดตำมผล
แยกกลุม
่ ประชุม (FTX, HCA)
แถลงผล
Final Site Survey
20 – 25 Oct 14
สถำนที:่
ผู ้เข ้ำร่วม:
กำรสนับสนุน:
JUSMAGTHAI
US (40 นำย)
THAI (40 นำย)
ทีพ
่ ัก 7 (ห ้อง ทบ.3/ ทร.4)
อำหำรกลำงวัน 40 นำย แบบ Buffet; 80บำท/คน
ยำนพำนะเดินทำงจำกโรงแรมทีพ
่ ักไป-กลับ จัสแมกไทย
Final Site Survey
20 – 25 Oct 14
VAN MATRIX
20 ต.ค.57
นทพ.
ั บำดำล จ.ลพบุร ี
-โครงกำรชว่ ยเหลือประชำชน บ.หนองปล ้อง อ.ชย
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Buniag 081 2539400
ทบ.
-สนำมฝึ กทำงยุทธวิธ ี ม่วงค่อม จ.ลพบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ CWO5 Bednarcik 091 2033680
-ศูนย์กำรบินทหำรบก,ร.๓๑ พัน.๑ รอ. จ.ลพบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ MGySgt Keisch 087 0029947
-รพ.อำนันทมหิดล,รพ.เมืองนำรำยณ์ จ.ลพบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ Mr Dante Garcia 093 0192913
ทร.
ั หีบ จ.ชลบุร ี
-สนำมฝึ ก ทร. หำดยำว อ.สต
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Murray 086 045 1209 James Bolt 084 9018383
-สนำมบินอูต
่ ะเภำ จ.ชลบุร ี ฝ่ ำยสหรัฐ CWO2 Farmer GySgt Sartin
Final Site Survey
20 – 25 Oct 14
VAN MATRIX
20 ต.ค.57
ทอ.
ี ำ
-บน.1 จ.นครรำชสม
ฝ่ ำยสหรัฐ Mr Spencer ,MGySgt Barnthouse 085 2452677
21 ต.ค.57
ทบ.
-สนำมฝึ กทำงยุทธวิธ ี ม่วงค่อม จ.ลพบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ CWO5 Bednarcik 091 2033680
ั บำดำล จ.ลพบุร ี
-โครงกำรชว่ ยเหลือประชำชน บ.หนองปล ้อง อ.ชย
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Buniag 081 2539400
ทร.
-พัน.ลว. พัน.นรบ. ค่ำยพระมหำเจษฎำรำชเจ ้ำ จ.ชลบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ Mr Dante Garcia 093 0192913
Final Site Survey
20 – 25 Oct 14
VAN MATRIX
21 ต.ค.57
ทอ.
ี ำ
-บน.1 จ.นครรำชสม
ฝ่ ำยสหรัฐ MGySgt Keisch 087 0029947
้ ธทำงอำกำศ อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น
-สนำมฝึ กใชอำวุ
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Kashuba CWO3 Brennan
ั พริก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
-โครงกำรชว่ ยเหลือประชำชน บ ้ำนซบ
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Buniag 081 2539400
22 ต.ค.57
ทบ.
-สนำมฝึ กทำงยุทธวิธ ี ม่วงค่อม จ.ลพบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ Rafael Martinez, SFC Jake Cheever
Final Site Survey
20 – 25 Oct 14
VAN MATRIX
22 ต.ค.57
ทร.
-พัน.ลว. พัน.นรบ. ค่ำยพระมหำเจษฎำรำชเจ ้ำ จ.ชลบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ Mr Dante Garcia 093 0192913
-ท่ำเรือน้ ำลึกแหลมฉบัง ท่ำเรือศรีรำชำ จ.ชลบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Murray 086 045 1209
-ท่ำเรือทุง่ โปรง อำคำรม ้ำแดง กบร.กร.
ฝ่ ำยสหรัฐ Pat Quinn ,Joe Peck, Jay Peterson
ทอ.
ี ำ จ.นครรำชสม
ี ำ
-บน.1 รพ.ใน บน.1 รพ.กรุงเทพรำชสม
ฝ่ ำยสหรัฐ CDR Ricklefs, LCDR Singaraju
23 ต.ค.57 วันหยุดรำชกำร ไม่มก
ี ำรตรวจพืน
้ ที่
Final Site Survey
20 – 25 Oct 14
VAN MATRIX
24 ต.ค.57
ทร.
-บ ้ำนจันทเขลม สนำมยิง ป. อ.โป่ งน้ ำร ้อน จ.จันทบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ MGySgt Keisch 087 0029947
-ท่ำเรือจุกเสม็ด ท่ำเรือแหลมเทียน กบร.กร. จ.ชลบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ CWO2 Farmer Gysgt Sartin
ั ดิ์ จ.ชลบุร ี
-อำคำร A B ค่ำยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศก
ฝ่ ำยสหรัฐ MGySgt Chapman,J4 Deputy
-โครงกำรชว่ ยเหลือประชำชน บ.ปล ้องเกตุ บ.จันทเขลม จ.จันทบุร ี
ฝ่ ำยสหรัฐ Maj Buniag 081 2539400
25 ต.ค.57
-บรรยำยสรุป ณ รร.วินเซอร์ สวีท สุขม
ุ วิท20 กทม.
Training Objective Workshop(TOW)
24 – 25 Oct 14 at JUSMAGTHAI
ตารางการปฏิบ ัติ
24 ต.ค. 57
0800-1130 TOW WORK GROUP
1200-1300 LUNCH
1300-1630 WORK GROUP MEETING
1630-1700 สรุปผลประจำวัน (IN PROGRESS REVIEW)
25 ต.ค. 57
1300-1600
1600-1700
WORK GROUP MEETING
แถลงผล(OUT BRIEF)
Training Objective Workshop
24 – 25 Oct 14
สถำนที:่
ผู ้เข ้ำร่วม:
กำรสนับสนุน:
JUSMAGTHAI
US (20 นำย)
THAI (20 นำย)
ทีพ
่ ัก 7 (ห ้อง ทบ.3/ ทร.4)
อำหำรกลำงวัน 20 นำย แบบ Buffet; 80บำท/คน
ยำนพำนะเดินทำงจำกโรงแรมทีพ
่ ักไป-กลับ จัสแมกไทย
Final Planning Conference(FPC)
27– 31 Oct 14 at Winsor Suite Hotel
ตารางการปฏิบ ัติ
27 ต.ค. 57
0700-0900
FPC Final Registration
0900-0920
DV Pre-Conference Coord Meeting
0920-0940
DVs Enter,Opening Event
1015-1100
All Participants CG15 Planning Updates
1100-1200
Thai only Orientation
1200-1300
Lunch
1300-1630
Multinational WG/SWG Meetings
1700-1830
Ice Breaker Social Event
1830-2030
Thai Hosted Dinner&Gift Exchange
Final Planning Conference(FPC)
27 – 31 Oct 14 at Winsor Suite Hotel
ตารางการปฏิบ ัติ
28-30 ต.ค. 57
0730-0800 Country Only Meetings
0800-1130 Multinational WG/SWG Meetings
1200-1300 Lunch
1300-1600 Multinational WG/SWG Meetings
1600-1700 WG Lead Progress Review to EWG
31 ต.ค. 57
0800-1130
Multinational WG/SWG Meetings
0900-1130
All WG Pre-Brief to EWG(Main Venue)
1200-1300
Lunch
1300-UTC
Multinational WG/SWG Meetings
1500-1630
FPC DV Outbrief,Closing Event
Final Planning Conference(FPC)
27 – 31 Oct 14
สถำนที:่
ผู ้เข ้ำร่วม:
กำรสนับสนุน:
Winsor Suite Hotel สุขม
ุ วิท20
US (200 นำย)
THAI (200 นำย)
ทีพ
่ ัก 100 ห ้อง (กอฝ.10/ทบ.35/ ทร.25/ทอ.20 จ่ำยเอง 10)
อำหำรกลำงวัน 250 นำย แบบ Buffet; 180บำท/คน
Storyboard Workshop
31 Oct – 1 Nov 14 at Winsor Suite Hotel
ตารางการปฏิบ ัติ
31 ต.ค. 57
0730-0800 Country Only Meetings
0800-1130 MSEL Development Work Group
1200-1300 Lunch
1300-1630 Work Group Meetings
1630-1700 In Progress Review
1 พ.ย. 57
0730-1130
MSEL Development Work Group
1200-1300
Lunch
1300-1630
Work Group Meetings
1600-1700
OUT BRIEF
Storyboard Workshop
31 Oct – 1 Nov 14
สถำนที:่
ผู ้เข ้ำร่วม:
กำรสนับสนุน:
Winsor Suite Hotel สุขม
ุ วิท20
US (20 นำย)
THAI (20 นำย)
ทีพ
่ ัก 10 ห ้อง (กอฝ. /ทบ. / ทร. /ทอ. )
อำหำรกลำงวัน 20 นำย แบบ Buffet; 180บำท/คน
Draft CG15 Time line
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Opening
Ceremony
Sports Day
SLS
HCA
AAR
Dedication
Closing
Ceremony
CALFEX
Amphib TJNO/NEO
รอง ผบ.ทสส.
รอง ผอ.สวฝ.
เสธ.ทหาร
ผบ.ทสส.
โครงสร้างการจ ัด กกล.ร่วม/ผสม นานาชาติ
MNF NATIONS
NATIONAL COMMANDS
THA / SGP / ROK / USA / IDN / MYS/JPN
MULTINATIONAL
FORCE (MNF) HQ
CARFOR
CMARFOR
CNAVFOR
CAFFOR
CJSOTF
SUBORDINATE
UNITS
SUBORDINATE
UNITS
SUBORDINATE
UNITS
SUBORDINATE
UNITS
SUBORDINATE
UNITS
Draft MNF Hq C2
CDR MNF
Total 163
USA
42
THA
54
SGP
21
MYS
12
RGK
10
JPN
??
IDN
14
MPAT 10
DCDR MNF
ACDR
ACDR
COS
DCOS
C2
C1
L
D
L
C4
L
C3
D
L
C7/CMO
C6
D
L
SURGEON
D
L
D
PA
D
SJA
L
D
L
C5
D
L
ACDR
D
L
D
อัตรากาลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
TH
บก.ทท.
ทบ.
ทร.
ทอ.
อื่น
รวม
C1
2 +1
2
1+1
1+1
-
9
C2
2
1
1
1
-
5
C3
9
2
3
1
-
15
5
10
5
2
22
กกล./FTX
C4
2
1
1
1
-
5
C5
2
1
1
1
-
5
C6
1
1
1
1
-
4
C7
1
1
1
1
-
4
HCA
4
2
2
2
-
10
รวม
24
16
22
15
2
79
อัตรากาลังพล Real World
TH
ส่วนบังคับบัญชา
บก.ทท.
4
ทบ.
2
ทร.
2
ทอ.
1
รวม
9
ฝสธ.
กอฝ.ฯ
ส่วนควบคุมการฝึก (ECG)
1
30
13
2
-
2
-
1
-
6
30
13
ส่วนประสานงานเหล่าทัพ
ส่วนประสานงานสหรัฐฯ (กบ.)
Force Protection
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
6
4
ประชาสัมพันธ์
Protocol
สื่อสาร
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
7
รวม
58
10
12
8
88
อัตรากาลังพลในการประชุม FPC
TH
ผู้รับการฝึก
Real World
รวม
บก.ทท.
23
58
81
ทบ.
14
10
24
ทร.
17
12
27
ทอ.
12
8
20
อื่น
2
2
รวม
68
88
156
* อื่นๆ- การบินพลเรื อน

similar documents