จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม

Report
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ทบทวนจรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
หัวข้ อชั่วโมงทางาน
สรุ ปแนวทางโดยย่อ
อภินนั ทนาการภาพถ่ายของโปรแกรมอาหารในงานออกร้านแสดงสิ นค้า
www.fairfoodstandards.org
ระยะเวลาดาเนินการ - 2557
1 เมษายน
ปรับปรุ งข้อความที่เริ่ ม
บังคับใช้
เมษายน-ก.ย.
บริ ษทั เตรี ยมพร้อม
สาหรับการนาไปปฏิบตั ิ
1 กันยายน
1 ธันวาคม
บริ ษทั เริ่ มนาข้อความที่มี
การปรับปรุ งมาใช้ปฏิบตั ิ
หน่วยงานการตรวจสอบ
ทางสังคมเริ่ มใช้ขอ้ ความ
ที่มีการปรับปรุ ง
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
เหตุใดการจัดการชัว่ โมงการทางานจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ?
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการทางานมากกว่า 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จะส่ งผล
ดังนี้:
ผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้แรงงาน
ลดความสามารถในการผลิตและคุณภาพของงาน
ทาให้เกิดความเครียด
ทาให้มีความลาบากในการดูแลเด็กเล็กและผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิง
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
เหตุใดเราจึงมีการปรับปรุ งแก้ไขข้อปฏิบตั ิเรื่ องชัว่ โมงการทางาน
• เพื่อทาให้นายจ้างมีความเข้ าใจทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และสามารถบริหารจัดการชัว่ โมงการ
ทางานได้
• เพื่อ ให้ มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เกี่ยวกับจานวนชัว่ โมงที่มีการทางานล่วงเวลา
โดยไม่ให้ชวั่ โมงการทางานทั้งหมดเกินเวลาที่เหมาะสม
• เพื่อลดความสั บสน ในการใช้เงื่อนไขบางประการ
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
การให้คาจากัดความใหม่
•
•
•
•
•
6.1 ชัว่ โมงการทางานต้องสอดคล้องตามกฎหมายภายในประเทศ ข้อตกลงร่ วมกัน และตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ถึง 6.6 ด้านล่างซึ่งให้ความคุม้ ครองแรงงาน
ทั้งนี้ขอ้ 6.2 ถึง ข้อ 6.6 อยูบ่ นพื้นฐานของมาตรฐานแรงงานนานาชาติ
6.2 ชัว่ โมงการทางาน ไม่รวมถึงการทางานล่วงเวลาต้องได้รับการระบุไว้ในสัญญาและจะต้องไม่เกินกว่า 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์*
6.3 การทางานล่วงเวลาทั้งหมดจะต้องเป็ นไปโดยความสมัครใจ การทางานล่วงเวลาควรนามาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ และพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้:
ปริ มาณเวลา ความถี่และชัว่ โมงการทางานที่แรงงานแต่ละคนสามารถทาได้รวมถึงจานวนคนงานโดยพิจารณาเป็ นหน่วยเดียวกัน ทั้งนี้การทางานล่วงเวลาไม่ควร
นามาใช้แทนที่การจ้างงานปกติ การทางานล่วงเวลาจะต้องได้รับค่าจ้างในอัตราพิเศษ ซึ่งแนะนาให้ไม่ควรต่ากว่า 125% ของค่าจ้างอัตราปกติ
6.4 ชัว่ โมงการทางานรวมทั้งหมดภายในระยะเวลา 7 วันใดๆ จะต้องไม่เกินกว่า 60 ชัว่ โมง ยกเว้นกรณี ที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 ด้านล่าง
6.5 ชัว่ โมงการทางานอาจเกินกว่า 60 ชัว่ โมงได้ในระยะเวลา 7 วันใดๆ ได้ต่อเมื่อมีเหตุการณ์แวดล้อมยกเว้น ซึ่งจะต้องตรงตามข้อกาหนดต่อไปนี้เท่านั้น:
–
–
–
–
•
ได้รับอนุญาตจากกฎหมายภายในประเทศ;
ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงร่ วมกันซึ่ งมีการเจรจาอย่างอิสระกับผูจ้ ดั งานของแรงงานโดยแสดงถึงสัดส่ วนแรงงานที่สาคัญ;
มีการใช้เครื่ องป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันสุ ขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน; และ
นายจ้างสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์แวดล้อมที่ยกเว้นได้ถูกนามาใช้ เช่นกรณี ที่ตอ้ งการผลผลิตโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ในปริ มาณสู งสุ ด เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
6.6 แรงงานจะต้องได้รับวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันในระยะเวลาทุกๆ 7 วันทางาน หรื อตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายภายในประเทศ วันหยุด 2 วันในระยะเวลา
ทุกๆ 14 วันทางาน
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
คาจากัดความใหม่
คาอธิบายเพิม่ เติม:
“มาตรฐานนานาชาติแนะนาการลดชั่วโมงการทางานปกติอย่ างต่ อเนื่อง ตามสมควร เป็ น 40 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
โดยไม่ มีการลดจานวนค่ าจ้ างแรงงานเมื่อจานวนชั่วโมงถูกลดลง”
ข้อความนี้ไม่ใช่กฎบังคับในข้อปฏิบตั ิแต่เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้นายจ้างปฏิบตั ิ
ตาม
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
กุญแจสาคัญในการเปลี่ยนแปลง คืออะไร?
การทางานล่วงเวลาควรจะ:
• “นามาใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ”
• โดยความสมัครใจ และ“นาปั จจัยต่อไปนี้มาพิจารณาร่ วมด้วย: ขอบเขตเวลา
ความถี่และชัว่ โมงการทางานที่แรงงานแต่ละคนสามารถทาได้และ
จานวนคนงานโดยพิจารณาเป็ นหน่วยเดียวกัน”
• “ไม่ใช้...เพือ่ ทดแทนการจ้างงานปกติ”
• “ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่แนะนาไม่ต่ากว่า125% ของอัตราค่าจ้างปกติ”
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
กุญแจสาคัญในการเปลี่ยนแปลง คืออะไร?
• “ชัว่ โมงการทางานทั้งหมดในระยะเวลาเจ็ดวันใดๆ จะต้องไม่เกินกว่า 60
ชัว่ โมง”
ฉบับเดิม
48 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
ล่วงเวลา
มาตรฐาน
(หมายความว่า การทางานล่วงเวลาอาจจะไม่เกินกว่า12 ชัว่ โมง โดยไม่คานึงถึงชัว่ โมงการทางานมาตรฐาน)
ฉบับใหม่
รวมทั้งหมด 60 ชัว่ โมง
มาตรฐาน + ล่วงเวลา
(หมายความว่า การทางานล่วงเวลาอาจจะมากกว่า 12 ชัว่ โมงถ้าชัว่ โมงทางานมาตรฐานน้อยกว่า 48)
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
กุญแจสาคัญในการเปลี่ยนแปลง คืออะไร?
• ในเหตุการณ์แวดล้อมที่ได้รับการยกเว้นบางประการอาจเกิน 60
ชัว่ โมง– เมื่อมีเงื่อนไขที่ตรงกับเกณฑ์สี่ประการทั้งหมด ตอไปนี
:้
่
ได้รับอนุญาตจากกฎหมายภายในประเทศ;
ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงร่ วมกันซึ่งผ่านการเจรจาต่อรองโดยอิสระกับตัวแทนของแรงงานโดยแสดงถึง
สัดส่วนแรงงานที่สาคัญ;
มีการใช้เครื่ องป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อรักษาสุ ขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน; และ
นายจ้างสามารถแสดงให้ เห็นว่าเหตุการณ์ แวดล้อมที่ยกเว้นได้ ถูกนามาใช้ เช่นกรณี ที่ตอ้ งการผลผลิตโดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้ในปริ มาณสูงสุด เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดเหตุฉุกเฉิน
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
ขณะนี้ฉนั ควรทาอย่างไร?
• หารื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับตัวแทนแรงงานของท่านและเจรจาต่อรองอีก
ครั้งเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่ วมกันตามความจาเป็ น
• ทบทวนและแก้ไขนโยบายทรัพยากรบุคคลของท่านให้ตรงกับข้อความที่มี
การปรับปรุ งแล้วในจรรยาบรรณฉบับนี้
• ทบทวนและแก้ไขกระบวนการที่ใช้จดั การชัว่ โมงทางาน (เช่น แผนการผลิต
เพื่อหลีกเลี่ยงชัว่ โมงทางานที่ยาวนาน)
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
ขณะนี้ฉนั ควรทาอย่างไร?
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อสะดวกสาหรับใช้ใน
การติดต่อและตรวจสอบ
• ติดต่ อประสานงานกับลูกค้า/ซัพพลายเออร์ แรงงานและตัวแทนแรงงานให้
เข้าใจการปรับปรุ งแก้ไขอย่างชัดเจน ถูกต้องและอย่างสม่าเสมอ
• ตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับชัว่ โมงทางานที่มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
สม่าเสมอและกระบวนการเพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายดังกล่าวสามารถนามา
ปฏิบตั ิใช้ได้จริ ง
• ปรับเปลีย่ นหากพบว่านโยบายและกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถนามา
ปฏิบตั ิใช้ได้จริ ง
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
ขณะนี้ฉนั ควรทาอย่างไร?
NB ถ้าท่านมีแรงงานทีท่ างานอย่ บู ้ าน ต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้รับทราบเรื่ องนี้
และกระบวนการที่ปรับปรุ งใหม่น้ ีครอบคลุมถึงพวกเขาและตรงตามข้อจากัด
ใหม่เหล่านี้ดว้ ย
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
เคล็ดลัดในการลดชัว่ โมงทางาน
• กาหนดเป้ าหมายการผลิตที่สมเหตุสมผลและจัดตารางเวลาให้อยูบ่ นพื้นฐานของ
อัตราประสิ ทธิภาพของแรงงานตามที่เป็ นจริ ง
• ประสานแผนทรั พยากรบุคคลและเป้ าหมายการผลิตเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด
• เพิม่ ทักษะของแรงงานอย่ างต่ อเนื่อง ผ่านการอบรม การสอนงานและเป็ นพีเ่ ลี้ยง
• ปรับปรุ งพัฒนา การติดต่ อสื่อสารกับหัวหน้ างาน และผูจ้ ดั การสายตรงและ
ระหว่างผูจ้ ดั การสายตรงและแรงงาน
• สร้างทีมของ สมาชิกสหภาพการค้ า/ผ้ แู ทนแรงงาน เพือ่ ควบคุมดูแลการ
เปลี่ยนแปลงและคอยให้คาแนะนาปรึ กษา
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน?
• จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม:
www.ethicaltrade.org/eti-base-code/working-hours
• ศูนย์ ข้อมูลช่ วยเหลือ SEDEX (หากคุณเป็ นสมาชิก):
www.sedexglobal.com/about-sedex/contact-us
• สหภาพการค้ าท้องถิ่น
• กระทรวงแรงงานในประเทศของคุณหรื อหน่วยงานเทียบเท่า
• ลูกค้ าของคุณ - โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพวกเขาเป็ นสมาชิกจรรยาบรรณทาง
การค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม
จรรยาบรรณทางการค้ าและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ethicaltrade.org
ขอบคุณ
จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม (ETI) เป็ น
พันธมิตรระหว่างบริ ษทั ชั้นนาต่างๆ สหภาพการค้าและเอ็นจีโอ ซึ่ งสร้าง
เสริ มให้เกิดความเคารพในสิ ทธิ ของแรงงานทัว่ โลก
วิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่แรงงานทุกคนมีอิสระพ้นจาการถูกเอาเปรี ยบ
และการเลือกปฏิบตั ิ และมีความสุ ขในเสรี ภาพ ความปลอดภัยและความ
เท่าเทียมกัน
Ethical Trading Initiative
8 Coldbath Square
London EC1R 5HL
UK
T +44 (0) 20 7841 4350
F +44 (0) 20 7833 1569
[email protected]
ethicaltrade.org

similar documents