İnsan ve iman

Report
ON ALTINCI BÖLÜM: İman ve İslâm
Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk
etsinler diye yarattım.

ZÂRİYÂT, 51:56

İnsanın yaratılış
sebebi ve görevi:

Allah’ı tanımak

Ona kulluk etmek

Ondan başkasına
kul olmamak

Hayata gözünü açan
kimse, kendisini
üstün bir güç
karşısında bulur. . .

. . . Ve hayatının her
safhasında bir yere
sığınmak ihtiyacını
duyar.

Sonuç:

İnsan kulluk eder.

Soru:

Kendisi gibi bir kula
/ kullara mı, yoksa
bütün kulları
Yaratana mı?

De ki: Sizi gökten ve yerden
rızıklandıran kim?
Yahut kulak ve gözlerinizin
sahibi kim?
Ölüden diriyi, diriden ölüyü
çıkaran, kâinatta her işi çekip
çeviren kim?
“Allah” diyecekler.
O zaman de ki:
Peki, niçin sakınmazsınız?

İşte, hak olan Rabbiniz Allah
budur.
Haktan ötesi ise sapıklık
değilse nedir?
O halde nasıl olur da hakka sırt
çevirirsiniz?

YUNUS, 10:31-32
Allah’a kul olmak
Başka hiç
kimseye
kulluk
etmemek
Her halinde Allah’a
muhtaç olmak
Her an ve her
halinde Onun
lütuf ve
ihsanlarına
muhatap
olmak
Ey insanlar, sizi ve sizden
öncekileri yaratan
Rabbinize kulluk edin ki
takvâya erişesiniz.
 O Rabbiniz ki, size yeri
bir döşek, göğü bir tavan
yaptı. Gökten bir su
indirdi; o suyla size
ürünlerden rızık çıkardı.
Bütün bunları bile bile
kimseyi Allah’a denk
tutmayın.


BAKARA, 2:21-22

Aklın görevi:

1. Kendisini bir
Yaratan olduğunu
bilmek.

2. Ondan gelen
mesaja yönelmek ve
tâbi olmak.
İMAN
Allah tarafından
bildirilen şeylere,
Onun bildirdiği gibi,
eksiksiz şekilde
inanmak,
tasdik etmek.








Resulullah
(s.a.v.) imanın
altı esasını
sayıyor:
Allah’a,
meleklerine
kitaplarına,
peygamberleri
ne,
kıyamet
gününe,
hayır ve
şerriyle kadere
inanmak.
MÜSLİM, İman: 1
ALLAH’A
MELEKLERİNE
KİTAPLARINA
PEYGAMBERLERİNE
KIYAMET GÜNÜNE
HAYIR VE ŞERRİYLE KADERE

İbadet:

Kulun gönülden
isteyerek Allah’a
yönelmesi,

Ona boyun eğmesi,

Onun emrettiği şeyleri
yerine getirmesi,

Onun yasakladığı
şeylerden kaçınması.

Şüphesiz, Allah
katında din İslâm’dır.

ÂL-İ İMRÂN, 3:19

Bugün sizin dininizi
kemale erdirdim,
üzerinizdeki nimetimi
tamamladım, sizin
için din olarak İslâmı
seçtim.

MÂİDE, 5:3

İslâm:

1. Esenlik,
selâmet,
barış
ve güvenlik

2. Teslimiyet

Ey iman edenler,
hepiniz topluca barış
ve güvenliğe girin.

BAKARA, 2:208

Müslüman, dilinden ve
elinden Müslümanların
selâmette olduğu
kimsedir.

BUHARÎ, İman: 4-5; MÜSLİM, İman: 6465

“Rabbimiz, bizi
yalnız Sana teslim
olmuş kullar eyle.
Neslimizden de
Sana teslim olan bir
ümmet yarat.”

BAKARA, 2:128
Rabbi ona “Teslim ol”
dediğinde, o da
“Âlemlerin Rabbine
teslim oldum” cevabını
vermişti.
 Aynı şeyi, İbrahim,
oğullarına da vasiyet
etti. Yakub da öyle yaptı:
“Oğullarım, Allah size bu
dini seçmiş bulunuyor.
Siz de ancak Müslüman
olarak can verin.”


BAKARA, 2:131-132

İsa onların inkârını
sezdiğinde, “Allah
yolunda bana yardım
edecek kim var?” diye
sordu. Havâriler, “Allah
yolunda yardımcılar
biziz,” dediler. “Biz
Allah’a iman ettik. Sen
de şahit ol ki biz Allah’a
teslim olmuş
Müslümanlarız.”

ÂL-İ İMRÂN, 3:52

Musa “Ey kavmim,”
dedi. “Madem
Allah’a inandınız;
öyleyse Ona
tevekkül edin—eğer
gerçekten Ona
teslim olmuş
kimseler iseniz.”

YUNUS, 10:84

“İçimizden Müslüman
olanlar da var, haktan
ayrılanlar da.
Müslüman olanlar,
doğru yolu arayıp
bulmuş olanlardır.

“Haktan ayrılanlar ise
Cehenneme odun
olurlar.”

CİN 72:14-15

Atanız İbrahim’in
dini üzere olun.
Bundan önce de,
bu kitapta da sizi
Müslümanlar
olarak adlandıran
Odur.

HACC, 22:78

Allah’a çağıran,
güzel işler yapan
ve “Ben
Müslümanlardanım”
diyen kimseden
daha güzel sözlü
kim var?

FUSSILET, 41:33

İslâm :

Allah’tan başka tanrı
olmadığına ve
Muhammed’in (s.a.v.)
Allah’ın elçisi olduğuna
şahitlik etmek,
namazı kılmak,
zekâtı vermek,
Ramazan orucunu
tutmak,
imkân bulabilirsen
haccetmek.





MÜSLİM, İman: 1
İMAN
Tasdik
Kalbe ait
Mü’min
İSLÂM
Teslim
Yaşama biçimi
Müslim

Kim Allah’ı,
meleklerini,
kitaplarını,
peygamberlerini
ve kıyamet
gününü inkâr
ederse, pek derin
bir sapıklığa
düşmüş olur.

NİSÂ, 4:136
İmansız İslâm /
İslâmsız iman
olur mu?

Kim Allah’a ve
Resulüne iman
etmezse,
bilsin ki
Biz kâfirler için
çılgın bir ateş
hazırladık.

FETİH, 48:13

Allah’ı ve peygamberlerini
inkâr eden, “Kimine
inanır, kimini reddederiz”
diyerek Allah ile
peygamberlerinin arasını
ayıran ve böyle bir orta
yol bulmak isteyenlere
gelince:

Öyleleri kelimenin tam
anlamıyla gerçek kâfirlerin
tâ kendisidir. Biz ise o
kâfirlere aşağılayıcı bir
azap hazırlamışızdır.
.. / ...

. . . Allah’a ve
peygamberlerine
hiçbirini ayırt
etmeksizin iman
edenlere ise Allah
ödüllerini verecektir.
Zira Allah çok
bağışlayıcı, çok
merhamet edicidir.

NİSÂ, 4:150-152

Kim İslâmdan
başka bir din
ararsa, bu ondan
asla kabul edilmez;
âhirette de o
hüsrana
düşenlerden olur.

ÂL-İ İMRÂN, 3:85

Onlar da sizin
inandığınız gibi
inanırlarsa doğru
yolu bulmuş
olurlar.

BAKARA, 2:137
Günahlar
KÜÇÜK GÜNAHLAR
(sağîre / sağair)
BÜYÜK GÜNAHLAR
(kebîre / kebâir)
BÜYÜK
GÜNAH
haramlığı kesin
delille sabit,
işleyen hakkında
tehdit ve ceza
(dünyevî veya uhrevî)
bulunan günahlar
1. Allah’a ortak koşmak
2. büyü yapmak
Mûbikat-ı
Seb’a
(helâk edici
yedi günah)
3. haksız yere cana kıymak
4. yetim malı yemek
5. faiz yemek
6. düşmana hücum edildiği
sırada savaştan kaçmak

BUHARÎ, Vesâyâ: 23;
MÜSLİM, İman: 145; EBÛ
DÂVUD, Vesâyâ: 10
7. mâsum kadınlara zina
isnad etmek
yalan şahitlik
domuz eti yemek
Diğer büyük
günahlardan
içki içmek
sıla-i rahimi terk
gıybet
yalan yere yemin
Allah’ın
rahmetinden ümit
kesmek

Eğer size
yasaklanmış olan
şeylerin
büyüklerinden
kaçınırsanız, kalan
günahlarınızı da
Biz örter ve sizi
çok şerefli bir yere
yerleştiririz.

NİSÂ, 4:31
Göklerde ne var, yerde ne
varsa hepsi Allah’ındır. O,
kötülük işleyenleri yaptıkları
yüzünden cezalandıracak,
iyilik yapanları ise daha da
güzeliyle ödüllendirecektir.
 Onlar, ufak tefek günahlar
dışında, günahın
büyüklerinden ve
fuhşiyattan kaçınırlar.
Rabbinin bağışlaması ise
pek geniştir.


NECM, 53:31-32

Onlar çirkin bir iş
yaptıkları, yahut bir
günahla nefislerine
zulmettikleri zaman
Allah’ı hatırlarlar ve
günahlarının
bağışlanmasını isterler.
Zaten Allah’tan başka
günahları bağışlayacak
kim var? Onlar,
işledikleri günahta bile
bile ısrar etmezler.

ÂL-İ İMRÂN, 3:135

Allah katında makbul tövbe, bir
cahillik edip de günah işleyen,
sonra çok geçmeden pişman
olup bundan dönen kimsenin
tövbesidir. İşte onlar, tövbelerini
Allah’ın kabul edeceği
kimselerdir. Allah ise herşeyi
bilir, her işi hikmetle yapar.

Yoksa, kötülükleri işleyip
durduktan sonra ölüm gelip
çattığında “Ben şimdi tövbe
ettim” diyen kimsenin veya kâfir
olarak ölenlerin tövbesi değildir.
Öyleleri için Biz acı bir azap
hazırladık.

NİSÂ, 4:17-18
ÖNEMLİ
Kul, günahının bilincinde
olmalı.
Kusurunu bilmeli.
Umursamazlık etmemeli.
Günahını meşru
görmemeli.
Taklidî iman
Araştırmaya ve delile
dayanmaz.
Makbul olup olmadığı
konusunda farklı fikirler
var.
Çoğunluk görüşü:
Makbuldür. Ancak
araştırmamakla günah
işlenmiştir.
Tahkikî (istidlâlî)
iman
Kur’ân delil gösterir,
delil ister.
İspat hakkı tanır.
İman edenlerden de
tahkik ister.
Tahkikî iman, sarsıntılar
karşısında dayanan,
hattâ daha da güçlenen
imandır.

O gün takvâ sahiplerinden
başka bütün dostlar
birbirine düşman kesilirler.

Ey kullarım, ne bir korku
vardır bugün size, ne de
üzülürsünüz.

Onlar, âyetlerimize iman
etmiş ve hakka teslim
olmuş kimselerdir.

Siz de, eşleriniz de, sevinç
içinde girin Cennete.

ZUHRUF, 43:67-70

[email protected]

utesav.org.tr

facebook.com/yazarumitsimsek

similar documents