6. مرورهای فنی رسمی

Report
‫اهلل الرحمن الرحیم‬
‫د‪ :‬جناب آقای مهندس پورحسابی‬
‫تهیه کنندگان‪:‬‬
‫مـحمـد قیداری‬
‫مـحمـد مختاری‬
‫رضا میرزازاده رحیمی‬
‫‪ :‬تکنیک های مرور نرم افزار‬
‫‪ .1‬تاثیر نقایص نرم افزار بر هزینه‬
‫مقدمه‬
‫‪ .2‬تشدید نقایص و حذف آن‬
‫تحلیل معیارها‬
‫‪ .3‬معیارهای مرور و کاربرد آنها‬
‫اثربخشی هزینه ی مرور‬
‫‪ .4‬مرورها‪ :‬یک طیف رسمیت‬
‫‪ .5‬مرورهای غیر رسمینشست مرور‬
‫سواالت‬
‫گزارش مرور و ثبت امور‬
‫‪ .6‬مرورهای فنی رسمی‬
‫دستورالعمل های مرور‬
‫مرور های نمونه محور‬
‫مقدمه‬
‫‪Review‬‬
‫‪Who‬‬
‫مهندسان نرم افزار‬
‫اشتباهی در توسعه‬
‫‪Bug‬‬
‫‪Why‬‬
‫افزار)‬
‫هزینه کم‬
‫قبل از ورود به بازار(‬
‫نرم‬
‫حداکثر تالش‬
‫بعد از ورود به بازار (هزینه زیاد)‬
‫‪Preparing‬‬
‫‪Organize the meeting‬‬
‫‪Error Mentioning‬‬
‫‪planning‬‬
‫‪Testing‬‬
‫‪Correction‬‬
‫‪How‬‬
‫‪Analysis / Design / Programming‬‬
‫مرور = فیلت‬
‫خالص سازی‬
‫انسان جائز الخطا‬
‫مداد و پاک کن‬
‫فیلتر زیاد = آب باریکه‬
‫دعا‬
‫رابرت برنز‬
‫فیلتر کم = کثیف‬
‫خدایا! قدرتی به من عطا فرما که خود را چنان بینم که دیگرانم می بینند‬
‫انواع‬
‫مرور های‬
‫فنی‬
‫مرور های اتفاقی‬
‫بازرسی‬
‫مرورهای فنی رسمی‬
‫از دیدگاه تضمین کیفیت موثرترین فیلتر‬
‫‪ .1‬تاثیر نقایص نرم افزار بر هزینه(‪)$‬‬
‫پس از ارائه نرم افزار‬
‫عیب = نقص (‪)Defeat‬‬
‫بهتر ا‬
‫قبل از ارائه نرم افزار‬
‫خطا (‪)Error‬‬
‫‪ .2‬تشدید نقایص و حذف آن‬
‫جلوتر‬
‫ابتدا‬
‫تشخیص مرض آسانتشخیص مرض سختهبیمار‬
‫معالجه سخته‬
‫معالجه آسان‬
‫خطاهای ردشده‬
‫درصد بازدهی برای‬
‫آشکارسازی خطاها‬
‫خطاهای ناشی از‬
‫مرحله قبل‬
‫خطاهای تشدید شده‬
‫خطاهای تازه ایجاد شده‬
‫‪94‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪27*3‬‬
‫‪25‬‬
‫‪10‬‬
‫‪27‬‬
‫‪37‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4*1.5 %0‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Detail‬‬
‫‪Program‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9% 10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Basic‬‬
‫تحلیلآنها‬
‫‪ .3‬معیارهای مرور و کاربرد‬
‫معیارها‬
‫منابع تموم شدنی‬
‫اثر بخشی و موثر بودن هرکنش را باید بدانند‬
‫تالش آماده سازی ‪E P‬‬
‫تالش ارزیابی‬
‫‪Ea‬‬
‫تالش دوباره کاری‪E r‬‬
‫‪ WPS‬شده‬
‫تعداد خطوط کد و ‪ ...‬اندازه محصول کاری که مرور‬
‫یک عددی >‬
‫شده‪Err‬‬
‫خطاهای جزئی یافت‪minor‬‬
‫شده‪Err‬‬
‫خطاهای عمده یافت‪major‬‬
‫یک عددی <‬
‫‪E review = E P + E a + E r‬‬
‫‪Err tot = Err minor + Err major‬‬
‫‪Err tot‬‬
‫=‬
‫خطا‬
‫چگالی‬
‫‬
‫آنهاهزینه ی مرور‬
‫اثربخشی‬
‫‪ .3‬معیارهای مرور و کاربرد‬
‫ارزیابی‬
‫تالش صرفه جویی شده‬
‫به ازای هر خطا‬
‫بعد از پایان مرور‬
‫محاسبه داده های میانگین‬
‫اندازه گیری کیفیت پایین دستی‬
‫= ‪E review - E testing‬‬
‫(نفر بر ساعت)‬
‫‪Err tot‬‬
‫زودتر وارد بازار می شود‬
‫‪45 –15= 30‬‬
‫*‬
‫‪22‬‬
‫‪----‬‬‫‪660‬‬
‫‪ .4‬مرورها‪ :‬یک طیف رسمیت‬
‫‪ -1‬نقش های متفاوتی داشته باشد‬
‫‪formality‬‬
‫برنامه‬
‫ریزی و‬
‫آماده سازی‬
‫‪ -2‬مقدار کافی برنامه ریزی‬
‫‪ -3‬ساختار دهی با جلسات متفاوت‬
‫‪ -4‬اگر قرار است تصحیح انجام شود‬
‫توسط افراد تیم مرور پیگیری شود‬
‫ساختار‬
‫دهی با‬
‫جلسه ها‬
‫مرور‬
‫تصحیح و‬
‫وارسی‬
‫نقش افراد‬
‫‪ .5‬مرورهای غیر رسمی ) ‪)Informal Review‬‬
‫مرور‬
‫بررسی ساده رومیزی‬
‫یا‬
‫جلسه اتفاقی با یک همکار‬
‫خطا کشف شد‬
‫پیگیری ندارد ‪‬‬
‫از ‪ 2‬ساعت بیشتر نباشد‬
‫‪Checklist‬‬
‫دو فکر از یک فکر بهتر است‬
‫(مرور به همراه ایجاد محصول)‬
‫(برنامه نویسی جفتی)‬
‫‪ .6‬مرورهای فنی رسمی‬
‫)‪Software Quality Assurance (SQA‬‬
‫)‪Formal Technical Review (FTR‬‬
‫‪ -1‬کشف خطا‬
‫‪ -1‬بررسی مقدماتی‬
‫‪ -2‬تصدیق اینکه نرم افزار‬
‫‪ -2‬بازرسی‬
‫موفقیت‬
‫‪ -3‬مرورهای نوبت چرخشی‬
‫‪ -4‬ارزیابی فنی‬
‫اهداف‬
‫خواسته ها را برآمورده می کند‬
‫‪ -3‬اطمینان از استاندارد‬
‫‪ -4‬رسیدن به نرم افزار‬
‫برنامه ریزی‬
‫کنترل‬
‫توجه‬
‫‪ -5‬قابل اداره کردن پروژه‬
‫‪ .6‬مرورهای فنی رسمی‬
‫جلسه مرور‬
‫‪Review Meeting‬‬
‫رهبر مرور‬
‫شرکت کنندگان‬
‫همه مسئوالن مرور و تولید‬
‫کننده‬
‫یکی از مسئوالن مرور‬
‫محصول را بپذیرند‬
‫پایان جلسه‬
‫خطای جدی = رد‬
‫خطای جزئی = اصالح‬
‫‪3-5 people‬‬
‫‪Preparing‬‬
‫‪Max = 2 hours‬‬
‫‪ .6‬مرورهای فنی رسمی گزارش مرور و ثبت امور‬
‫مسئول ثبت‬
‫فرم‬
‫(یک صفحه)‬
‫همه مسائل را ثبت می‬
‫مرور‬
‫‪What‬‬
‫‪Who‬‬
‫‪Result‬‬
‫رهبر‬
‫مسئول‬
‫پیگیری‬
‫‪ .6‬مرورهای فنی رسمی‬
‫دستورالعمل های مرور‬
‫‪ -1‬مرور محصول‪ ،‬نه تولید محصول‬
‫لحن مذاکره باید دوستانه باشد‬
‫‪ -2‬تهیه یک دستور کار و رعایت آن‬
‫جلوگیری از انحراف از موضوع‬
‫‪ -3‬محدود کردن بحث و مشاجره‬
‫ثبت مسئله برای بحث بیشتر‬
‫‪ -4‬بیان واضح بخش های مشکل دار و نه کوشش برای حل همه ی مشکالت ذکر شده‬
‫‪ -5‬یادداشت برداری‬
‫مسئول ثبت‬
‫حل مشکل بعد از جلسه‬
‫نکاتی را روی برد بنویسد‬
‫‪ 2‬نفر‬
‫‪ -6‬محدود کردن تعداد شرکت کنندگان و اصرار برای آمادگی قبلی‬
‫بهتر‬
‫‪ 1‬نفر‬
‫‪ -7‬تهیه چک لیست‬
‫‪ 14‬نفر‬
‫‪ -8‬تخصیص منابع و زمانبندی برای ‪ FTR‬ها‬
‫‪ -9‬اجرای آموزش معنی دار برای همه مسئوالن مرور‬
‫‪ -10‬مرور‪ ،‬مرور های قبلی‬
‫برای باال رفتن بازدهی‬
‫طول مدت‬
‫روش مرور‬
‫تعداد شرکت کنندگان‬
‫‪ 4‬نفر‬
‫‪ .6‬مرورهای فنی رسمی مرور های نمونه محور‬
‫محدود‬
‫منابع‬
‫کوتاه‬
‫زمان‬
‫وارسی‬
‫نمونه هایی از محصول‬
‫)‪(Random‬‬
‫احتمال بروز خطا زیا‬
‫سوال (نیم سال دوم سال تحصیل‬
‫‪ .1‬هدف اصلی ‪ FTR‬چیست؟ (ص‪40‬‬
‫اطمینان از اجرای صحیح مراحل فرآیند تو‬
‫همان فاز آزمون نرم افزار است‬
‫یافتن خطاها قبل از منتقل شدن به یک فر‬
‫کاهش ریسک زمانبندی پروژه‬
‫سوال (نیم سال اول سال تحصیل‬
‫‪ .2‬کدام گزینه درست است؟‬
‫خطا به مشکالتی گفته می شود که بعد از تحویل نرم افزار به م‬
‫نقص به مشکالتی گفته می شود که بعد از تحویل نرم افزار به م‬
‫خطا به مشکالتی گفته می شود که به دلیل تغییرات و اصالح خطاه‬
‫نقص به مشکالتی گفته می شود که به دلیل تغییرات و اصالح خطاه‬
‫سوال (نیم سال اول سال تحصیل‬
‫‪ .3‬کدام گزینه در خصوص مرور نرم افز‬
‫زمان به کار گیری مرور در مراحل انتهای پروژه است‬
‫در حال حاضر مرور نرم افزار به دلیل هزینه بر بودن بودن ان‬
‫تاریخ اسقرار فرآیندهایی که شامل مرور می شوند از تاریخ اس‬
‫مرور در بعضی مواقع‬
‫باعث بروز خطاهای جدید در سیستم می ش‬
‫سوال (نیم سال اول سال تحصیل‬
‫‪ FTR .4‬در کدامیک از فعالیت های توسعه نرم افزار‬
‫تست‬
‫تضمین کیفیت‬
‫تحلیل و طراحی‬
‫نصب و استقرار‬

similar documents