Prezentace

Report
Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář
Předmět tr. řízení.Prameny tr.řízení. Výklad a
působnost tr. řádu. Předběžné otázky.
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.
Trestní právo procesní (TPP)
 TPP je soubor právních norem, které upravují trestní řízení
 Odvětví práva, které chrání zájmy společnosti a ústavní
zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy osob před trestnými
činy tím,že upravuje procesní postup orgánů činných v
trestním řízení (OČTŘ) při zjišťování TČ, rozhodování o nich,
při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné
činnosti.
 Upravuje trestněprocesní vztahy OČTŘ a
fyzických/právnických osob v trestním řízení
 Vztah s trestním právem hmotným – TPP realizuje TPH
 Vztah s ústavním právem, OPP, MPV, dále kriminalistikou,
forenzními vědami, kriminologií
2
Trestněprocesní vztah
 Trestněprocesní vztah = právní vztah mezi subjekty trestněprocesních práv a povinností, který vzniká v rámci tr. řízení



OČTŘ – OČTŘ
OČTŘ – FO/PO (např. obviněný, svědek, poškozený)
FO/PO – FO/PO (např. poškozený – obviněný)
 Základní trestněprocesní vztah


OČTŘ – osoba, proti níž se vede tr. řízení (bez ohledu na to, jestli se
TČ dopustil nebo nikoli)
Vzniká momentem zahájení tr. stíhání (tj. obviněním ze skutku, který
má znaky TČ)
 Trestněprávní vztah (hmotněprávní)


Stát – pachatel tr. činu
Vzniká spácháním tr. činu
3
Základní účel a úkoly trestního řízení
 Základní účel: ochrana veřejného zájmu na spravedlivém
potrestání pachatele ústavně souladným postupem a tím
zabezpečení principu panství práva – tedy realizovat TPH
 Zákonem upravený postup OČTŘ (jiných osob zúčastněných
na tr. řízení) jehož úkolem je






zjistit, zda byl spáchán TČ
zjistit jeho pachatele
uložit mu trest/ochranné opatření
rozhodnutí vykonat nebo zajistit jeho výkon
působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování tr.
činnosti a k výchově občanů
u mladistvých obnovit narušené vztahy a integrovat je do společnosti
4
Předmět trestního řízení
 Rozhodnutí ve věci samé (meritorní):





Zjištění určitého skutku (viz § 220 odst. 1 TŘ)
Zjištění jeho pachatele
Správné právní posouzení skutku podle norem TPH (zda skutek je
TČ, jaký a podle jakého ustanovení TZ)
Uložení a vykonání trestu/ochranného opatření
Rozhodnutí o tzv. odklonu řízení
 Předmět v širším smyslu též:


Rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené
TČ (tzv. adhezní řízení)
Objasnění okolností, které vedly k tr. činnosti nebo ji umožnili
5
Vztah TPP – tr. řízení – skutek
Trestní právo procesní
předmětem je↓
Trestní řízení
předmětem je↓
Skutek (§ 220 odst.1 TŘ)
x trestný čin
6
Předběžné otázky
 Předběžné otázky (prejudiciální otázky) = otázky, které nejsou
vlastním předmětem trestního řízení, jejichž vyřešení je však
předpokladem rozhodnutí
 § 9 a 9a TŘ
 OČTŘ je zásadně posuzují samostatně (zásadně otázka viny)
 OČTŘ jsou vázány





Rozhodnutím soudu o otázkách týkajících se osobního stavu (bez
ohledu na význam předběžné otázky pro posouzení viny)
Pravomocným rozhodnutím soudu/jiného orgánu, nejde-li o posouzení
viny obviněného
Nálezem ÚS o protiústavnosti zákona či jeho části
Rozhodnutím ESD o předběžné otázce
Rozhodnutím NS o vynětí osoby z pravomoci OČTŘ (§ 10 odst. 2 TŘ)
7
Prameny TPP
 Prameny TPP = všechny právní předpisy, které obsahují
normy trestního práva procesního
 Vnitrostátní prameny









Ústava ČR (čl.27, 28, 80, 81, 82, čl.90 až 96)
Listina základních práv a svobod (čl. 8, 37, 38, 40)
Trestní řád (zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním)
ZSVM (zákon č. 218/2003 Sb.)
TOPOZ (zákon č. 418/2011 Sb.)
Další na TŘ navazující předpisy (6/2002 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb.)
Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky
Negativní nálezy ÚS
Zákonná opatření Senátu
 Mezinárodní smlouvy
 Prameny EU
8
Výklad trestního řádu
 Druhy výkladu




Podle subjektu, který výklad podává
Podle závaznosti
Podle metody výkladu
Podle poměru slovního textu k rozsahu normy
9
Výklad trestního řádu
Dle subjektu
Dle závaznosti
Dle metody
Dle poměru k
normě
Autentický
Obecně závazný
Jazykový
Doslovný
Soudní (ÚS, NS,
obecné soudy)
Závazný pro daný Logický
případ
Restriktivní
Vědecký
Nezávazný
Extenzivní
Systematický
Historický
Komparativní
Teleologický
10
Analogie
 Použití za předpokladu, že dopadající ustanovení zcela chybí
(x extenzivní výklad)
 Analogie = subsumpce případu pod zákonné ustanovení
upravující jiný, ale podobný případ
 Analogie legis = použití právní normy daného zákona, která
dopadá na případ obdobný
 Analogie iuris = použití obecných zásad právního
odvětví/právního řádu jako celku
11
Analogie v TPP
 V TPP je analogie obecně přípustná

X zákon se nepřípustnosti analogie přímo dovolává
 V případech, kdy dochází k zásahu do ústavněprávních práv a
svobod (např. důvody vazby)
 Taxativní výčet (§148 TŘ)
 V TPH analogie přípustná pouze ve prospěch pachatele
12
Působnost trestního řádu
 Působnost zákona = okruh společenských vztahů, na které se
zákon vztahuje a podmínky, za kterých se uplatní
 Působnost věcná – Řízení o všech TČ před OČTŘ
 Působnost časová – Procesní úkon se provádí podle zákona
účinného v době, kdy je prováděn
 Působnost místní – Lex fori – Trestní řízení o TČ v České
republice
 Působnost osobní – Všichni na území ČR, uprchlí


Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10 TŘ)
 TPH – Beztrestnost, TPP - nestíhatelnost
Nepřípustnost trestního stíhání (§ 11 TŘ)
13
Působnost věcná
 TŘ se použije na řízení o všech trestných činech před OČTŘ

Dovozuje se z § 1 odst. 1 TŘ
14
Působnost časová
 Každý procesní úkon v tr. řízení se provádí podle zákona
účinného v době, kdy je úkon prováděn

(č. 2/1998 – II. Sb. Rozh. Tr.)
 Není zcela bez výjimek

Viz. Přechodná a závěrečná ustanovení TŘ(např. § 463 odst.1)
15
Působnost místní
 TŘ je tzv. lex fori = zákon místa soudu
 TŘ se použije v řízení vedeném o trestném činu v České
republice (bez ohledu na místo spáchání tr. činu)
16
Působnost osobní
 Vztahuje se na všechny osoby, které jsou na našem území
 Výjimky (exempce procesní)


1.) § 10 tr.ř. – osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodního
práva (Vídeňská úmluva)
2.) podle zvl. zákona





a) prezident
b) poslanci a senátoři
c) soudci Ústavního soudu
d) soudci
f) Veřejný ochránce práv
 V případě pochybností rozhodne Nejvyšší soud (§10
odst.2TŘ)
17
Literatura
 Použitá v prezentaci
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. str. 15-69
 Pro seminář
 Uvedena v „Přehledu“
18

similar documents